21 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

21 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

H — v ... 21 Haziran 1929 Z Akşam Sahife 11 Tulumbaları; en iyisi 7 TVEmimN İ İAT Tulumbanın aksamı sureti mahsusada — lehimlenmiştir. Silindiri uzün olup - fazla hava tazyikini mükemmelen temin eder. FLiTOKS Deposu diğer markalara nis- peten ufaktır. Hava tazyiki daha kuüvvetli ve bü süret daha idareli olmasını mümkün kılar, (FLiTO Orta muallim mektebi kabul şeraiti Ankara orta muallim mektebi müdürlüğünden: 1 — Orta muallim mektebi alelümum orta mektep muallimleri ile ilk muallim mektepler'nin (Terbiye, ruhiyat, usuli tedris) muallimlerini, ilk tedrisat müfettişlerini, tatbikat mektebi müdür- lerini. ve bilâhare açılacak ikmal mektepleri müdür ve muallimlerini yetiştirmek üzere tesis edilmiştir. 2 — Orta muallim mektebinin (Pedagoji, lisan ve edebiyat, tarih, coğrafya, fizik, kimya, riyaziyat, tabüyat) şubeleri vardır. Bu şubelerden pedagoji şubesine girecekler evvelemirde (pedagoji ihzari) ve diger şubelere girecekler (umumi ihzari) sınıflarına imtihanla kabul olunacak ve bu sınıfları ikmal edenler meslek şubelerine geçeceklerdir. 3 — Umumi ihzariye münhasıran Erkek muallim mekteplerinden bu sene mezun olacuklar ile 4-5 sene zarfında ( en iyi ) derecede mezun olup sinleri 18 - 25 arasında bulunan talipler imtihanla kabul olunur. (*) 4 — Pedagoji ihzariye kabul olunacak talipler, ilk muallim mekteplerinden en iyi derecede mezun ve sinleri 18-25 arasında bulunan ve iki sene ilk mektep muallimliğinde muvaffakıyetle çalışmış muallimler arasından imtihanla tefrik edilir. 5— Yukanrda yazılı evsaf ve şartları olanlardan bu sene muallim mekteplerinden mezun olacaklar, bulundukları muallim mektepleri müdürlüklerine müracaat ile isimlerini kaydettirmeleri lâzımdır. Bu kısmın müsabaka imtihanları, bulundukları mekteplerde son mezuniyet imtihanları- mın hitamını müteakip 20 temmuz 929 cumartesi mektep idare ve talim heyetlerinin huzurunda icra edilecektir. z 6 — Muallim mekteplerinden 4-5 sene zarfında mezun olupta sinleri 18-25 arasında bulunan diger muallim talipler, hangi kısma talip iseler aşağıda zikredilen evrak ve vesikaları ile bir- likte mensup oldukları maarif idarelerine Temmuzun 10 uncu Çarşanba akşamına kadar müra- caat etmelidir. 1 müsabaka imtihanına kabul i istida. 2 Sıhhatının tabii ve müsait, aza ve havasının tam cismi ve ruhi anormal ahvali bulunma- dığına dair resmi tabip raporu. 3 Mezun olduğu mektep şahadetnamesi ile cüzdanı askerlik ve aşı vesikaları. 4 Bulundukları muallimliklerdeki müddeti hizmet ve hüsnü hizmet cedvelleri. 5 Pedagoji ihzariye gireceklerin muvaffakiyetle çalıştıklarina dair maarif idareleri tastikna- mesi müfettiş raporlarının suretlerile birlikte, 6 İki adet kartonsuz fotoğraf. 7 — Müsabaka imtihanları her vilâyette Naarif Eminl. temmuz 929 Cumartesi günü sabali saat 9 da başlayacaktır. Bu müddet tehir ve takdim edilemez. 8 — İmtihanlarda kazanan Efendilerin büviyetlerini havi cedveller Maarif ve Eminlikle: Maarif ve muallim mektepleri müdürlüklerine bildirilecek ve mektebin açılma z. vesmi dairelerde ve gazelelerle ayrıca ilân olunacaklır. 9 — Orta muallim mekte ir. Talebehin ibate ve iaşesi ve kitapları meccanen temin olunu. Mesarifi saire talebeye aittir. 10 — Kabul edilen talebeden şehit çocuğu ve kimsesiz olanlar bu baptaki evrakı müspitele- Tecrübe ediniz! mukayese ediniz! göreceksiniz ki FLİTOKS en idarelisi ve en sağlamıdır. Tulumbası asgari 3 sene teminatlıdır. Her yerde, her zaman haşarat düşmanı (FLİTOKS); istimal ediniz. (FLiTOKS); sinekleri; sivri sinekleri, tahta kurularını, pireleri ve sair muazzep ve muzir haşaratı dakikasında mahv ve yumurtalarını ve tırtıllarını izale eder. KS ) güzel ve sıhbi bir koku Deşreden yayâne mayidir. Mutbak ve sofra için MARGARİN YAĞI MARGARİN, tereyağı yerini tutan sihhi ve besleyici bir gıdadır. MARGARİN sıhi l'îkâauiy!r Şth(remanctı ve mütbak lardan kur- idir. Her yerde ARSLAN markasına dik- kat ediniz, TÜRK MARGARİN yağları Limitet Şirketi İstanbul, Taksim Ayazpaşa Tetefon: Beyoğlu 2223 İstanbul Ticaret müdiriye tinden: (Hazır elbise a (İstanbul - Türk ter ve elbiseci ve müstahdemini ) es- nafı birleşerek vücude ğetirdikleri (İstanbul terziler ve kumaşçıları cemiyeti) nin idare heyeti intihabı 22-6-929 Cumartesi günü Sultan hamamında — Tuhafiyeci hanında birinci katta bir numaralı d icra ve saat 10 darf 15e | kabul edilecegi alâkadarana n olunur. Tenezzüh ve eğlentilerinizde Her halde «BURNVİL» de İmal edilen KADBURİ Çikolatasını da alınız Lezzeti nefis rayıhası enfestir MAZOT MOTORLARI Kullanışı suhuletli, masrafı nispet kubul etmeyecek derecede az, uzun seneler tami cından vareste, gerek deniz ve gerek kara motorlarının en mükemmeli hiç şüphesiz “Nöyfeld Könke,, »ourur. her talep edilecek kuvvette motor Umumi: Türkiye Otomobil lâstik ve traktör şirketi Beyoğlu İstiklâl caddesi 168 Devlet Demir yolları ve Limanları Umumi idaresinden: Reisicumhur hazretleri tarafından halkin tenezzühüne açık bulundu- rulmasına müsaade buyurulmuş olan Gazi çi inden ahalinin is desi için 14 Haziran 1929 tarihinden itibaren yalnız yaz mevsiminde Cuma ve tatil günleri Ankaradan Gazi ve Ahimes'ut İstasyonlarına gidip gelecek yolcular için (9550) yüzde eli nisbetinde tenzilâtlı ücretlerle tenezzüh katarları hareket eltirilecektir. Fazla malümat İmak isteyenler ıstasyonlarımıza müracaat e ler. Bandırma Belediyesinden: lüzumu olan 45000 kila Bandırma elektirik fabrikası motörleri mazot ve 700 kilo silindir yağı ve 300 kilo yatak yağının müba, 20 gün müddetle aleni münakasaya vazedilmiştir. 2 Temuz 929 salı günü saat 16 da ihaleleri icra edileceğinden i görmek ve ona göre pey vazetmek üzere talip ola Bandırma bel: tları ilân olunur. 'e dairesine mü

Bu sayıdan diğer sayfalar: