June 21, 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

June 21, 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

wirari; 2oj mezun u, frenği, kları mü: siğkarşısında tra Muayeng DE une hâ let madeni sil orba tası, $ 1 Haziran rartesi gün İdetle ayrıs ulmuştu v tesau M elişi ibi adillikler era se anlarının 4miye ilan len 10 kurut ücretidir. meş ilanlar tarife KKM ikmet Şev LL ante gi tl > ş'e iç itibareri e saat € m Amerika ile İngiltere arlaşmak yolundalar. ABONE ŞARTLAİ Türkiye a, —— altı la aylığı . SG Gazi koşusu Bugün yapılacak! | TELEFON : Başmuharir 1063, Tabrir müdürü 102 dre Müatri 1084 TELGRAF « Ankara Hakimiyet v Caddesi Adres: Ankara, Çanı vi — çin Ev z 852. — Onuncu sene... | CUMA; 21 HAZIRAN, 1929. Gündelik. İNGİLTERE İLE AMERİKA "ARASINDA Zaruri bir izah, BÜTÜN DÜNYAYI yi R EDEN Türkiye'de istikrarsızlıktan, MÜZAKERE BAŞLI > an di Me. M kr ezen Bu koşu mun. yar si b acDonaldile ve lah Baek gütmiyorlar. Onların bir .1,: . . fin i rtip edilen Ankara ilkba- | de iksadi gayeleri vrdır. A | fikirlerindeki mutabakatı | ix. e mlm mebi sermayesini, 1'da vr saat on beş buçukta g aye ecnebi sermayedarlarını meğe matuftur. güni ber çal vi anlattık ki, men: Müzakerenin bütün deniz devletlerinin gireceği unları Ömeede, bir konferans halini alması muhtemel idil ie ile iktifa eden, bilhassa siyasi bir tesir Londra, 19 ( A.A.) — Jeneral | yapfığım mülakatta umumi sulha karışık olmıyan © ecnebi 5 heye süleranın' ve İngiliz çi ya olan fikir ve mütalta- sermayesi için Türkiye, dünyanın kl fırkası liderlerinin huzürile arasında ei en emniyetli; yeridir f ih vale Km bü- e hissiyat ile red yük bir memnniyeile gö ecnebi sermayesi bü: ei diğer milletleri tehdit ,0i- ka edir. Bizi 2 ies za akvama kküm | sevkeden, . bizde eme a eğ getirmek ran (sebepler, aklar ak e için beyhude değildir biröremizisil yi ecnebi * sermayesi, Biz b bir an m edi z Om siyasi idi. bir emri Gaf karşısında bülün- ele seeyayelğlmizieçlile iz bugün senen büyük koşusu ia bulun nal si (e a- zaviyeden tetkik edince bin ig eyi anla; a or. A Ki 7 ağ merika birer nutukla ifade ettiler. Londra, Sl d A Sefiri Dawes ile pi e mül hakkı | mutukta Bi Sulhu etrafında iki leketin hemfikir ii in en Gazi koşusu v Birinci koşu, Mesafesi 1600 metro ikramiyesi ; ii Y Seyit, pore Kapgrine, Bannan girecektir. idmanları i hakkı e iş gündür lem izahat verdiğimizden Seyit. üni muvafık bulmadık. Zabitan Mesafesi 3,500 m. silyenli “SÖR Si ölin örüimci koşu: üniformalı zabitana mahsu: bel Bugün atları koşacak zevatın yani ea alınan enstantanele- rin t Pş. Ha. Kismet, ir Gümüş, Sayyat, Geyik isminde alu hayvan girecek- tir. Ganyan için Kısmet, Plase için de Gümüşten ümitvanz. Mistinget. sn İn Leyla Ta fan, Gerlmnyek ve Ateşin gireceği i Miralay Dawes. Banan. husus. | darmağı düşündürmedik ve du: | 700 lira olan üç ve'daha yaka e arzusunun metbü sitayi- NE ye yaştaki yerli ve arap Kayalar iş in birtülle > otrafindâ | arasındaki. birinci “koşuya; Kırcey- Biz bütün mler toplanacağını” | kat'i sı etmekte oldu- Sumuz kali ere mesaisini ha- ( Mabadi 2 inci sayfada) | © Donala' ın nutku, — e Mac Do- vakı nda irat eriği JE İ me mmm a Fıkra. olduğunu ve İn; mükâlematının . hi ME ekon yl Son nelik nesir tımızın ii kat san'atkârı Yakup | al A tehdit etmediği lerinin baki ani arm rk Spy Gi etle, in temdini Li ütün cihanı alâkadar etmektedir. | Kadri B., muzlim mütareke günleri değil, © memleketlerin zalimane | © Londr, A 4:3 — Fenere) emdr iie e istiamarıdır. Dawes'in ES atak irk ettiği | ğuşunun ışıkları sezilen makalelerini yetin yazifesi devlet | * anda Lossiemouth'ta irat etmiş olduğu | &7 gi la İRİ b Milsinde Osman la e a e mini, yıkmak, yerine türk iktisat | YOR | işi mek El —Geçen gün Amerika-sefirile | Tinleşen manalı bir çizgidir. Eski yi sistemini kuri aktı. m li hiçe | ve kendi devirlerinde, ancak Nasi öl lanyekis > Tİ yoruz; hem radikal ıslahat esas | Fransa ile itilafname | öeş oz yl devam eden bir yazış Nip i za İarni hazirliyoruz. Siyasi sahada ei I akt kabiliye Ki gösterdikten sonra, yorgun | Nazlı iştirak edecektir. Yaptığımız inkılabı, iktisat cep yı mzalanacaktır. | oyn, m bir yana, m Mütehassıslarınca ii köşunun besi e. z Fransızlarla Cer hududuna ve | Jerini bir yana fırlatırken, Yakı > i > iğ BLAİR i e K biiyoruz. a id opak olan laf Kadı ey, her sene daha değişi ik, did ie edilmiş. İlana ala duygulu ve düşünceli, daha Ancak biz hislerimize ve hırs- | yarın eN in beşte şehrimizde e oluyor. Roman ve hikâyede, larımıza değil, memleketin yük- | imza edileceki ak nesirlerindeki harikulâde mü | sek menfaatlerine, ihtiyaç ve Valisi EA ile an zümre | inat armin ilkamlarına topliyan -san'atkar, ayni kuvvetle, | olmak o mecburiyetindeyiz. rem pi Süs 2 e Te Eri çizi e -. ciliğimizde de yeni bir ufuk açılmış a yürürken e k Nevzat B, dün oldu. İşte Erkenekon, bu son istiha- amillerle de im mecburi gel liz lenin eseridir. yetinde kalacağız. enfi Bu yazılara Erkenekon en m MAHMUT Siirt Meb'usu ———, a veba Venizelos'un mesi lâzımdı leh clk İJındaki demir dağı eritilmesinden İnci Sonra, Erkenekonluğunu bildi. Yakup | favorileri olarak, a Karaca- ganya bey, plaseye de yn ve ya- vga hut di ümit veriyı yorlardı, baş bu Ki va iel ol Erkenek; lar dünün 8 aku, gündelik > hödiselerden ii bir eserin do; Kiymet, su gibi, her şeklini niz 0 muharririn değerli | san'atı di kane ibi ona bir çok şey | Mavzika. yazanı z İkii ci imi senelik debiye içinde | Mal e in o susunda ümitvar olduğunu ve düşü Bey us mülen sureti balli muallak hiçbir meş, | Jar, Belediye Cemiyeti azaları ve | /J/£J” da gene, 2 Ki olan: dört ve daha 5 ln gördüğümüz. Yakup Ki Bi ıyağığından. emin —oldoğunu ii ara dike an Wii ww kon 1 nasa ile, arap rafından karşılanm js iz dahi gile. yukarı yaşa yerli ve am İk için Leyla, ii Bugün atları koşacak zevatın Yen yerinde" alınan enstantanele- Mahmut Celal B. Gazi koşusu. Günün ve mevsimin en mühim Kapgrine, Gi Gazi koşusudur. Gi Li en kuvvetli favoriler- koşu, Beşinci koşu av AM Ka- Bugün atları koşacak zevatın ys Na alınan enstantanele- Primrol, racabey harasında yetişmi üç ve daha yukarı Tiki, ae lara mahsustur. Mesafesi 6,000 2,400 2,500 mi e metrodur. — İkramiyesi'de liradır. Bugün atları Filozofi. yarış. yerinde alınan ai şi ni Bu- rinden: Karacabey 27, Kınacızade Şakir B. | 40, a1, 45, 46 w kanmen Bu yarışa Rejn, Mistinget | 13 koşacak zavatın | enstantanele- ve ve H nümaralı hayvanlar gi-j ös senmeiinm i 5 çam ai

Bu sayıdan diğer sayfalar: