20 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

20 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 İstanbulun ulun sanayi merkezi Haliçte yeni bir kaç fabrika açılıyor Yeni açılacak fabrikalar arasında bir kâğat, bir de ecza
 Küçük Mehmet 4 yaşıdaki çocuk evlenmiyecek Trabzondan şehrimize getirilmiş olan 4 yaşındaki Mehmet Gülhane hastahanesi...
 Talimat... M. Diyamandopulos, pazar günü şehrimize gelecek bi Atina TE fos:) — Buğün M. Venizelosun  riyasetinde | aktedilen
 İzcilerimizin seyahatı Mektep tatilinden sonra Gülcemal vapuru ile italyaya gidecekler İtalyan - izcilerinin geçen sene |...
 Üsküdarda vuku bulan hadise | adliyeye intikal etmiştir. Üsküdar | müddei umumisi bu  husustaki evrakı müstantiklığe havale
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbulda her gün bir kaç büyük ticarethane iflâs ediyor... KŞAM ASA TÜ beplerini ırıhrlıı mı? Sene 11 — No : 3837 PERŞEMBE — 20 Haziran 1929 Fiatı 5 kuruş M. Dıyamanılopulos pazar günü geliyor İstanbulun sanayi merkezi Haliçte yeni bir kaç fabrika açılıyor Yeni açılacak fabrikalar arasında bir kâğat, bir de ecza f;ıbrıkası vardır Şehrimizde sanayi faaliyeti Ha- liç ve yedikule — mintakalarında tekâsüf etmektedir. — İstanbulda Mevcut fabrikaların ekserisi el - yevm — Haliçte — bulunmaktadır. Burada ki sanayi müesseselerin başlıcasını bahri tamirat müesse- seleri teşkil etmektedir. Son senelerde bu mıntakada mensucat fabrikaları da açılmıştır. Aldığımız malümata göre yerli Haliçter bir manzara bir sermayedar grup Balatta bir kâğgat fabrikası açacaktır. Bu fabrika şimdilik ambalaj kâğıdı imal edecektir. İleride tesisatını genişletecek, başka nevi kâğıtlar imaline de başlıyacaktır. Haliçte açılacak fabrikalardan biri de kimyevi “müstahzarat ve | ecza fabrikasıdır. Bu fabril şehrimizdeki sermayedar tarafından açılacaktır. İzcilerimizin seyahatı Mektep tatilinden sonra Gülcemal vapuru ile ıtalyaya gidecekler İtalyan - izcilerinin geçen sene Türkiyeye yaptıkları ziyareti iade etmek üzere temmuzda, mektep- ierin tatilini mütaakıp izcilerimiz- den mürekkep bir kafile talyaya gidecekti Kafile Gülcemal vapurile hareket edecektir. Seyahat için şimdiden hazırlığa başlanmıştır. İstanbuldaki orta mekt. — Artık tam yaza girdik. — Sıcaklardan mı anlıyorsun ? — Hayır, Terkos kumpanyası suları kesti ! ve diger - bazı L ikda belei iştirak edecektir. Kafileye maarif umumi müfet- tişlerinden biri riyaset edecektir. İzcilerimiz Romaya gidecekler ve İtalyanın diger bazı şehirlerini ziyaret edeceklerdir. Diger taraftan italyan tayyare- derinin ziyaretini iade etmek üzere bir , tayyare / filomuzun - İtalyaya İntihar ır teşebbüsü Üsküdarda Sadık beyin kızı Nurubayat H. intihara teşebbüs etmiştir. İntihara — sebep — kizın ekzema hastalığından iyileşeme- müteessir olan Nuruhayat H.bir şişe tendürdiyot elde ederek, intihara bu suretle — teşebbüs etmiştir. Nuruhayat H. etraftan yetişilerek kurtarılmıştır, hastaha- neye kaldırılmıştır. — Hacı Mehmet efendinin 119 lirası Edremitli Hacı Mehmet efendi dün vapura binerken 119 lirasını | çaldırmıştır. | talimat tespit olunmuştur. yarın Gazetemiz 12 Sahifedir Talimat... pazar günü şehri- mize gelecek Atina 18 ( fos ) — Bugün | M Venizelosun — riyasetinde aktedilen içtimada Bitarafla- Şrin teklifleri hakkında M. Rivas Vikuna tarafından gön: derilen izahat tetkik ve M. Papaya — gönderilecek — kat'i M. Diyamandopulos — tali: matt hamilen Cumartesi günü buradan Hüreket ediyor. Tali: mat kat'i we sarihtir. Salâhi- yettar mahafil artık bu defa | iye ile.mevcut meselelerin biteceğinden ümitvar - olduk- W arını söylemişlerdir. Kuçuk Mehmet 4 yaşıdakı çocuk evlenmiyecek “Trabzondan şehrimize getirilmiş olan 4 yaşmdaki Mehmet Gülhane hastahanesi - doktorlarınnan * Ab- dülkadir bey tarafından muayene edilmiştir. Abdülkadir bey bu hu- susta şu beyanatta bulunmuştur: * — Trabzonlu küçük Mehme- din gösterdiği gayrı tabü inkişal Mmalümir 'olan bir denilen ti klar hastalığı sebebi ile- vücutta buluğ kılları len evvel ve çabuk çıkar. Cinsiyet temayülleri çabuk uyanın Küçük Mehmette de aynı hal | vaki, olmuştur. Çocuğun - cinsi kabiliyeti işaf ” göstermekle ve şuur" kabiliyeti yaşındaki bir çocuk dımağıdır. Bu vak'a çocuğun ev- lenmesine müsait değildir. Tıbben | izdivacına imkân yoktur ve çocu- Zun evlenmesi manasız. bir şeydir. Doktorun izahatına göre bu vakitsiz — kapiliyet inkişafı —aynı zamanda bir dimağ hastalığına da sebep teşkil eder. Çocük battal | ve gabi bir halde bulunur. Tıp bu vakalara 2-3 yaşında, hattâ daha küçük yaşta bulunanlarda bile- tesadüf etmi Zekâi bey Müskirat müdürü Zekâi B. bu hafta içinde Ankaraya gidecek, 've müskirata mutcallik meseleler hakkında Maliye Vekâleti ile te - mas edecekdir Muallimler hâlâ maaş alamadılar Kadro gelmediğinden muallim- ler hi mu;kılânımışlınıdıı: : Bugünlerde kadro gelecek olur- sa lî:.':buıda ve | nuallimler maaş alabileceklerdir. Üsküdarda vuku bulan hadise adliyeye intikal etmiştir. Üsküdar müddei umumisi bu - hüsustaki evrakı müstantikliğe havale etmiş- tir. Müstântik tarafından yapıla- cak tahkikat neticesinde hadisenin mahiyeti anlaşılacaktır. Aliye hanım vakanın kazadan ibaret olduğunu beyan etmekte- dir. Diğer tarafla madam Mar- niğin de dava hakkını istimal öylenmektedir. Esa- sen kendisinin — cerihası' iltiyam bulmuş “ve mecruh' sokağa çık- mağa başlamıştır. Tahkiket esnasında badisede ismi geçen piyano hocası Ber; rin de malümatıma müracaat e lecektir. Bergerin bu hadisedi rolü tahkik edilecektir. Bütün kibar âleminin' “meşgul olduğu bu dedikodulu cerh vak'a- sının sebebi yakında daha ziyade anlaşılacaktır. Kigork bey ne diyor? Bu hadise Madam , Marniğin zevci Kigork Beyin üzerinde çok fena bir tesir yapmıştır. Borsada kambiyo ajanı bulunan - Kigork B. şunları söylemiştir: —Hadiseden çok mütees rim . Zevcem- den altı sene- den beri ayrı yaşamaktaydım. Son zamanlardı ki — vaziyetini | bilmiyorum. Ali> ye hanım . ve piyano hocası Bergeri de tane-| mam. Bu çirkin hadise vaziy- ette her halde tebeddül husu- le getirecektir. rger Tayyare bileti Diger taraftan verilen malüma- | yare piyanko biletleri satın alma- mülhakattaki | göre madam Marnik ile M. &..gen.. arasındaki samimiyetin ilerlemesine şöyle bir hadise sebep olmuştur: M. Beger bir gün madam Mar- nike para vererek kendisine tay- Sını rica etmiştir. Madam Marnik bu para ile bir bilet almış ve bir ay sonra çeki- lçcek olan piyankodan bu bilete 100,000 - Jiralık — ikramiye, yani onda bir hesabile - 10,000 lira isabet etmiştir. Madam Marnik henüz keşideden evel, M. Berger için aldığı bu biletten kendi hesabına istifade etmeyi düşünmemiş e bileti M. Üsküdar hadisesi tahkikatı kaza mı, cerh mi, bu nokta tahkik edılıyor Mecruh madam Marniğin dava hakkından vaz geçtiği soylenıyor Aliye hanım Berger vermişti. Bu dürüst hare- ketten dolayı M. Berger madam Marinke çok minettar kalınıştır. M. Bergerle | madam Mraniğin Aliye hanıma pek asabi bir hare- ket ilham eden münasebetlerinin bundan ibaret olup olmadığı he 'nüz taniamen — anlaşılmamaktadır. Şoförlerin cevabı 14-6-929 çarşanba günkü nüs- hanızda Şakirpaşa kerimesi Ali- 'ye hanım efendinin gazetenizdeki beyanatında' tabancayı - niçi taşıdığını izah ederken yal- 'niz gezdiğini ve şöferlerden kork- tuğunu söylemektedir. Aliye ha- nim efendi şimdiye kadar her hangi namuslu bir aileye şoför - lerin taarruzu hakkında zabita vukuatında “bir kayda - tesadüf etmişler midir ki şöferlerden kor- kuyorlar. Beyanatında zikrettik- leri şoförler meyanına dahil olmak- lığım hasebile bu hakaretamiz sözlerin varit olmadığını beyan ederim? — Tepebaşı taksisinde 1312 N. şoför Hasan bu takvim * yanlış. Daha ayın on beşi bile gelmedi. — Neden monşer? — Çünki, belediye caddeleri ayın ön beşinde sulayacaktı. — Aman birader,

Bu sayıdan diğer sayfalar: