19 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

19 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Meclis reisi Kâzım paşa Hz. dün matbaamiza şeref verdiler Kâzım paşa Hz. Büyük Millet meclisi reisi Kâzım paşa Hz. dün akşam
 .. Kazma tahribatı İstanbul yalnız güzelliği itibarile müstesna bir şehir değildir. İçindeki eski &&€fler, tarihi âbideler,
 Rakı kaçakçılığı Mayıs ayı zarfında 30 mahalde gizli vakı imalâthanesi keşfedilmiştir. 120 mahalde kaçak rakı bulunmuş ; 5000
 Uskudardaku cerh hadisesi Hadiseye genç bir macar piyanist sebebiyet verdi Aliye hanım ortada cerh değil bir kaza olduğunu
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün Haberlerı AKşAM Sene I1 — No : 3836 ÇARŞAMBA — 19 Haziran 1929 — Kazma tahribatı İstanbul yalnız güzelli arile müstesna bir şehir değildir. İçin- deki eski &s8fler, tarihi âbideler, sabık Osmanlı İmpergforloğu pay- tahtını, dünyanın en zengin müze- lerinden biri - haline sokmuştur . Roma gibi, bir iki şehir istisma edilirse, İstanbul, tarihi kıymet noktasından Avrupanın en değerli asarı atika hazine Eğer, bu şehri, istikbalde bir seyyah beldesi haline getirmek istiyorsak uzun asırların, muhtelif devirlerin burada — birikdirdiği tarihi eserleri muhafazaya dikkat kadar bunun aksini gördük. Son günlerde, asarı atika mütahassısları — yeni bir eserin daha — yıkıldığından - şikâyet edi- yorlar. — Ayvansarayda — İbrahim Dede camisi-ki Bizaris zamanında sent Tekl klisesi imiş - hiç kim- seye sorulmadan yıkdırılmış. ziye ait bir taş parçası bul mak için, medeni milletlere men- sep fen heyetlerinin çölleri eşe- ruk bin türlü zahmet ve fedakâr- lıklara / katlandıkları bir asırda, miz, yalnız kendi — servetimize karşı değil, tarihe ve medeniyete karşı affedilmez bir kabahattir. İtalya bükümeti, Roma devrine | ait çürümüş kadırga enkazını çı- karmak ümidile bütün bir gölün | sularını kurutmak gibi muazzam bir teşebbüse girişirken, eski Türk bahriyesine ait, ve bir eşi dünya- da bulunmayan bir kadırganın Haliçte harap bir ü mekte olduğunu yeni bul surlarının bir kaç parçası Alman mütahassısları cilt cilt kitap | yazıyorlar. Biz, bir evin manzarasını açmak, yahut caddenin köşe: düzeltmek için, bir Avrupa şeh rinin — milyonlar vereceği —asarı atikadan birini, hemen yıkmakda beis görmüyoruz. Çok muhafazakâr bir zihniyetle her hanği bir taş ve dıvar yığı- nını , eskiden kalmadır. diye şehrin güzelliği bahasına sakla- mak derecesinde müzecilik mera- kile malül olmak işimize gelmez. Fakat, bir şehrin öyle ince ve tarihi servetleri vardır ki, düzgün bir sokak açmak sevdasına feda edilemez. n Bunun çaresi İstanbulun, tarihi kiymete malik, muhafazası elzem görülen bütün asarı atikasını bir kere kat'i olarak tasnif ettirmek, bu eserlerin kataloğunu yapmak, ve artık şehri bu abidelere göre tanzime çalışmakdır. Bu işi yap- mak için, Hamdi beyfendi gibi , bütün dünyanın, ilmi kudretini tsadik ettiği ihtisas adamımız yok değildir. Necmeddi Sadık Kadriye hanım Evrak muddei umumiliğe | tevdi edildi hanım ve arkadaşları hakkındaki tafikikat evrakı Hikmet ve Nazım beyler tarafından mütalân edilerek ei ümümiliğe verilmiştir. İzmir'18 (Husut) — Kadriye | Meclis re reisi Kâzım paşa Hz. dün matbaamiza şeref verdiler —a Ja Kâzım paşa Hz. Büyük Millet meclisi reisi Kâzım paşa Hiz. dün akşam matbaamızı ziyaret buyurmuşlardır. Kâzım paşa Hiz. bir müddet baş muharririmizin odasında istirahat etmişler, sonra heyeti tahririye salonunu mürettiphaneyi, makine dairesini gezmişlerdir. Kâzım Paşa Hz.leri bilhassa yeni makinemizi uzun uzun tetkik et- işler ve makinenin mükemme- liyetini takdir buyurmuşlardır. Bugünkü hava Yeşilköy rasat merkezinden ve- rilen malümata göre bugün hava açık olacak rüzgâr Şimali şarki istikametinden kuvetli olarak ese- cektir Rüzgârın bir saniyedeki sür'atı 10 metrodur. Gece - hararetin derecesi 15 ti. Sabahleyin 22 ol- hararet artacaktı muştur. Bi İşte bir avl. — Hiç zahm&t etmel, Hemen becereliml.. a Oğu tanırım, Üç tane metresi vardır! kadar şehrimize gelecek Ankara 18 ( Husust ) — Başvekil İsmet paşa hazret- | derinin Istanbula ne zaman gideceği henüz belli değildir. | Mamafih iki haftaya kadar | hareketi tahmin edilmektedir. Ürç dört günden beri soğuk V alsınlığından rahatsız bulu- | nan Başvekil İsmet paşa Hz. iyileşmişlerdir. Çarşamba gü- nü Heyeti vekileye — iştirak edeceklerdir. — Ankara müzakeratı Atina mahafili neticeden nikbin Atina, 17 (f0s) — Türk-Yunan meseleleri hakkında burada cere- yan eden müzakerelere. dair bir haber tebliğ edılmnmelde beraber i—hariciyenazırı— sulosun akbinlği Bikassa bi iatiba uyandırıyor. Nazır. badema — müzakeratın |müşkilâta tesadüf etmiyeceği ve | pek yakında Mmatlüp neticeye varacağı kanaatindedir. Bitaraf- | arın teklifatı hakkında M. Viku- nanın dosyesi gelmiştir. Yarın (bugün) M. Venizelosun riyasetinde aktedilecek olan içti- mada kat'i kararlar ittihaz oluna- caktır. Türk - Fransız müzakeratı Türk - Fransız müzakeratına iştirak —etmek üzere — Frensiz delegesi M Roklo refikası ile beraber Ankaraya müteveccihen Halepten hareket etmiştir. M. Roklo Adanada bir kaç gün kalmıştır. M. Roklo yarın Ankarayal muvaselet edecektir. M. Roklonun yerine Halep — istihbarat reisi kumandan Kover vekâlet etmek- tedir. Sanayi ve maadin bankası Sanayi ve maadin bankası bu sene memurlarına ikramiye tevzi | karar vermi Ü: sküdardaki | Hadiseye ge gep | piyanist sebebıyet verdi Alı e hanım ortada cerh değil bir kaza olduğunu iddia ediyor Dün merhum Şakir paşa'nın kerimesi — Aliye [ hanımın Üsküdar- 'da sakin mülga |Babıali hukuk müşaviri Herant Abra beyin kızı 30 yaşında ma- dam Mann tabanca ileyara- | yazmış- Bu hadise “hakkında tahki- kata devam olun- maktadır. Aliye hanım İzzet Melih beyin baldızıdır. dün 'de yazdığımız gibi İsakmaçlik yüzünden ileri geldiği söylenmek- tedir. Şişli muhitinde kibar ailelere ders veren Berger isr bir macar piyano mual Berger hem Aliye hanima, hem- de ıîzgdalll Mıımiğı ders vermek- tedir. M. Berger bundan bir müd- det evel İstanbuldan Viyanaya git- mek üzere pasaportunü yaplırmağa başlamış ve Beyoğlundaki apartı- manını boşaltarak eşyalarının bir kısmını getirip madam Manniğin MaleeLi Si rakam , bir - kaç ün misafir olmuştur. Dü “yazdığımız gibi “Allya hanım ufak - kıtada bir. tabanca alarak vapura binmiş ve Üskü: dara çıkmıştır. Aliye hanım madam Manniğe — Bergeri burada seden sak: layorsunuz demiş sonra da: izinle hususi surette görüş- mmek İstiyorum.. Diyerek yandaki odi yekmamlerdiç. ileke di esnada Aliye banım tabancasını çıkarmış ve madam Manniğe ateş Çıkan kurşum madam isabetle etmiştir. Mamni hafi Madam Manniğin babası Herant Abro B. huriyet refikimizin totoğrafcısı ile Kibar mahafilde bir ; mkmhMWn lara sebebiyet veren bu vakanın aktadır . kendisi de | — Efendim, Aman bu gazı ciler, çok yanlış yazıyorlar! Mü bir şey yok ki, Madam Manikten piyano dersi alacaktım. Evine gittim. Konuşuyorduk elim cebimdi di — Alelimle el » (Aliye H. burada — boynundaki Sarı kölyeleri çıkarmıs ve cebine atarak devam etmiştir, İşte böyle efendim, oyaryordum, cebimde de tabanca vardı! — Tabanca mı efendim? — Evet ben ekseriyetle taşırım. Çünkü yalnız gezerim de efe | Tenha yerlerde şoförlerden n | korkarım! Neyse efendim tabanca cebimde birden patlayıverdi! şa- şırdım . kaldım. Oular da fazla telâş ettiler. Mesele yok ki efen- diml — Fakat onlar zatiâlinizin ora- da Berger isminde bir piyanisti aradığınızı söyliyorlar ? — Yalan efendim. Bir gazete ağır mecruh demiş, bu da bumun gibi yalan. Şimdi gördük Bey, dunda alış veriş ediyordu! Hadisex de hiç bir sebep yok efendim. Şimdi bu hanıma da sorarsanız bir O vakit şey olmadığını söyler. hiç te doğru söylememiş. Tabanca kimin? | Aliye hamım son zamanlarda Viyanaya seyahat yordu. — Yanındaki eniştesi Emin — Pai olduğunu beyan eti tabancası fayyare cemiyeti rı Tayyare cemiyeti reisi Fuat D, perşembe günü Alınanyaya çide: tir. Fuat beyin bu seyahatı bir ay | devam edecektir. Fuat -bey seya- | hatının husüsi olduğ miş | Rakı kaçakçılığı | May 30 mahalde gizli r Mirtir. bulunmuş kilo rakı ayı Za 1 imalâthanesi keşfedil. rakı 120 mahalde - kaça S000' kile cibr 580 kı

Bu sayıdan diğer sayfalar: