19 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

19 Haziran 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ ER TERBİYESİ meselesinin esasir iki saf- dır. Biri - terbiye hakkının Üt Glduğu, diğeri de verilecek matıl bir “ gayeyç matnf noktalarıdır. Terbiye hak kesten evel devlete ait oldu- Eh bütün medeni milletlerce 'tdilmiş bir esastır. Arada gö- Mak tefek derece farklarının giyeti yoktur. Bunlar niha- krin, ve bazı cemiyetlerin —D haklarını bir müddet daha, #tmek arzusundan doğmakta- İyenin gayesi meselesinde isc. ir vahdetine tesadülf ed(k_— sahada ber milletin hususi- fatı, siyast ve içtimai mefkü- Ayrı ayrı hedefler takıbini za- ktar meselesinin — bahsettiği- Ü safhasında da en çezri ted- Alan faşist İtalya olmuştur. Üni'nin bütün icraatı araam- füyade ehemmiyet verdiği nok lik terbiyesidir. Gençliği ge- pte ve gerek mektep bari- Mayyen bir nizam ve inzibat ' faşizm mefkürclerine uygun yetiştirmek istikbalin en teminatından sayılmaktadır Latran itilafnamelerinin Beclisinde müzakeresi esna- Mussolini'nin söylediği mü- tuk faşizmin terbiye telakki- 'defa daha meydana koymuş- nn beynelmilel hayatta bir tekâmül seyri takip edip v A evki almak istediğini de eden bu nutkun mevzuu- Alâkadar eden noktalarını tah- ik taydasız değildir. lini riyayı tevmez. Düşün- Açıkça söyler. Bunun için " sstan derhal katiyetle haber ki, vatandaşın terbiyesi hak- basıran devlete aittir Papalı- Pbılan itilaflar bu hakka biç W “üç balel iras etmiyecektir. | Giye meselesine geçiyor, <şim Ünyanın vahşi kurtlar âlemi "isöyledikten sonra muharip di sinsanm verdiği asker ter- n Küzumuna işaretr diyor. ini'ye göre, İtalya, Româ Orluğunun muharebelerinden İt ve yerefli bir harp olarak Wh, 9151918 muharebesini yaşa- talyaya bu nevi muharebeler İçin askeri faziletlerin inki- Sülışmak İtalyan terbiyesinin “ci gayesi addolunmaktadır. “bin fikrine göre cihanşumul K 'iye siztemi ancak olgün ve tTine vası! olmuş milletler i- tuu bahsolabilir. İtalya he- Mevcudiyetini korumak ve &ttirmek zaruretini duymak- iNun için ber an cidale ha- lden muzaffer çıkacak bir bulunmalıdır. lini fikirlerini izah etmeğe A «biz hayatın realitelerini 820 demiştir. Bir devlet a- tealiteleri olduğu gibi gör- 'Affakıyetin başlıca sırrıdır. hayatında hissiyatın ve İN tesiri inkâr edilememek- y bügünkü gayrı müsavi 'den doğan ihtiras ve reka- busule getirdiği kinleri ve Arzularını da nazarı dikka- ik kabil değildir. Hayatta ( çökme alâmetidir. Arzu, ' milli olsun, enerijileri ha-, Şliren en büyük amildir. Bu- Hyanık tutmak ve milli he- Tazelemek Tâzımdır. Anglo- N ':“ faaliyetini ileri sürer, ikri hakimiyetine güvenir... tn) Roma imparatorluğunun iddia eder. .. Bunlar baş- Ve fakat hep bir kapıya çı- ve tefevvuk arzularından Ybalk fikirleri yürüye dür- 'kat yeni nesilleri de haya- ine göre yetiştirmek » 'N büyük gayesidir. V, A ZEKİ MESUT #M, Maaş f | ldl.ı.ı_mıaçbın w ” 4 ; / #indün verillyor W ian n ve eytamucramil ğ Bang PEZünden İtibaren Hlanacaktır. 19,22, 24, N ve " Rünleri kadınlara 20, 27 kazlran günleri de Maaşları verilecektir. da muhasılk. mes'ullük. 'len $ inci sahlfemizdedir ) çarşamba 1 9haziran 1920 Ktanbul, — Ankara caddesi, No Telgraf artresi © Tetanbul, Milliyet e LA Bieşi Gi Nuashası & Bd İdarehane: 100 Telefon numaraları Istanbul, 3011—3919—3913 iyete mürecaat edilmelidir. ğfur. Gelen evrak geri verilmez, 4neli. Sene No 1202 Abone ve İlan Ücretleri Gazetemizde çikan yazıların hukuka mahfuzdur Abone . şartları Han tarifesi Türlüya Hariş #nci Sahifede Santimi — 29 ha 00 ka dnel < 4 “ 750 « e « AŞ SD Niuna NaR”ca Ş Ğune” Bütün dünyadaki ziraftahrire biz de istirâk ediyoruz “Kendi kendimize İM. Troçki!“ene o mesele| Milliyetin büyük anketi kaç kişiyiz?.. Sonnufus tahririnasılolacak M. Jakarın gaze- temize izahatı 1930 senesinde nu- fus tahriri ile bera- ber zirat tahrir de yapılacaktır. 20 | kamyon fiş imha | edildi Ai M. Jakar M. Jakarın yeni beyanatı nkara 17 (Milliyet) İstatistik müdiri umumisi M. Jakar son Istatistik faaliyeti ve diger mesall hakkında atideki izahatı vermiştir. — İstatistik dairesi son tabriri nüfus neticelerini artık bitir- Miştir. Nüfasun hali medeni, yaş, derecel tahsli, memuriyet ve | meslek, milliyet, din... İlâh evsal İtibarile tasali ve taksimine mütcallik mesal hitam bulmuştur. üç bülten tabedilmek üzeredir. birincisi yirini beş vilâyeti ihtiva eylemektedir. Temmuz zarlında tab'ı hitam bulacak ve neşrolunacaktır. Diğer vilâyetleri ihtiva edem iki cilt te teşrini evel nihayetine kadar basılacaktır. 20 kamyon fiş yakıldı Bı netayicin tespiti hasebile fişlerden bütün malümat Ahamış ve artık bunlara lüzum kalmamış olduğu için tam 20 büyük kam- yonla nakledilebilen oa üç milyon alb yüz altmış bin Iki yüz yet- miş beş fiş Şehremaneti fırınlarında yaktırılmıştır. Diğer tarâftan 929 senesine alt İhsayi yıllığın Ikinci sayısını da Ihzar İle meşgulüz. Muhtelli dairelerden peyderpey İstediğimiz malümat gelmektedir. 930 senesi tahrir nüfus tâyıhası 930 senesinde yapacağımız umum! tahriri nüfus İçin hazırladı- ğimız kanun lâyihası mecilstedir. Meclisin Önümüzdeki içtima dev- resinde Ikmalini ümit ediyorum. Bu nüfus tabriri Ne birlikte ziral tahrir de vapacağız. Esasen yapacağımız bu tahrirle diğer bir kombinezona da ya- girmiş bulunacağız. Cemiyeti Akvam iktisadi konleransında tasdik edilen Roma beynelmilel enstitünün bir kararına nazaran 930 senesinde bütün cibanda birziral tahrir yapılacaktır. Bizde 930 senesinde yapacağımız ziral tahrir ile bu kombinezona gireceğiz. Nüfus kuyudatı ıslah ediliyor Fn.ı_eı 990 tahriri nüfusunu mütcakip sülus İdareleri bu yeni tahrir neticelerini defterlerine yazarak eski defterleri artık tamamen atmalıdırlar, Bu suretle İstatlstik tahriri ile nüfus kuyu- datı arasındaki farklar zall olmuş bulunacaktır. Tasnif makinelerimizin ve kalemimizin bul Evkaf apar- tımanını tahliye ediyoruz. Tasnif kalemimizin işi bitti. Makineleri de Yenişehirde yeni binamıza yerleştiriyoruz. Önümüzdeki Panzar- tesi günü nakletmiş bulunmcağız. Makintler için getirdiğimiz ecnebi mutahassısın İşi bitmiş ve memleketine avdet etmiştir. Bı hassıs bir ılmı !'“W;IW- Hıııı.:ı' ıııı.ıhıııı'ı ıı:lıi.ı:ll:_ı işini görmektedir. ' M. Jakar ihi ay mezun Ti Mezaniyet müddeti W aydır. YA Antreğo buhranı leketlme gideceğim. Deriler geldi Dün İlyas Rifat B. inl| Hükümet tacirlerimi- riyasetinde içtima edildi| zin şikâyetlerini ehem- Kt miyetle karşıladı Antrepo buhranını izale etmek ve tahmil ve tahliye işlerindeki teehhürlerin önüne geçmek üzere dün Rüsüumat umum müdürü İhsan Rifat beyin riyasetinde bir komisyon toplanmıştır. Liman ve Rıhtim şirketleri mümessilleri de bu içtiman davet edilerek, — kendilerinden — izahat alınmış ve tüccar eşyasının an- barlara sür'atle çıkarılması için lazımgelen tedbirler tespit olun- Hükümet, Rusyaya yapılan ihra- cat hakkındaki şiküyetleri 'ehemmi- yetle nazarı dikkatc alarak — lâzım gelen teşebbüsatta bulunmuştur. Pa- kat, son teşebbüratın neticesi hakkın da şehrimizde malümat yoktur. Rus- lar tarafından ihracına mümanaat e- dilen deriler dün Timanımıza gelmiş tir. Alâkadar tacirler, Odesada maruz kaldıkları müşkilât yüzünden ehem- miyetli zararlara uğramışlardır. Bilhassa rıhtim şirketinin, an- trepo hususundaki vaziyeti muh- tacı tetkik — görülmüştür. Rıhtim şirketi, yapılan şedit tebligat üze- rine, İstanbulun antrepo ihtiyacını temin edeceğini iddia etmiştir. ——— .rosa —— Rüsumatta teftişat Rüsumat umum müdürü İhsan Rifat bey dün gümrük muhalaza teşkilâtini teltiş etmiş ve görülen lüzüum üzerine bazı tüccar beyan- mnamelerini de tetkik etmiş ve bu bususta gümrük erkânının muta- laalarını sormuştur. Gümrük işlerini tesri için, kır- tasiyenin asgari hadde indirilmesi tekarrür etmistir. Rusyada ticaret işleri bozulan ta- cirlerin vaziyetleri de — hükümetçe ebemmiyetle nazarı dikkate alınmış- tır. Fehmi Kayanın tev- kifi emri verildi Çakmakçılar yokuşunda do- kuma ticaretl yapan Tolacıoğlu Fehmi Kaya Ef, hakkında — vu- kubulan şikâyetler üzerine tah- kikat yapılmıştı. mdisinin bazı — tacirlerii imzalarını taklik ederek plya- sadan binlerçe ilra aldığına ve İzmire kaçtığına dair ihbarlar Polis müdüriyetince nazarı dik- kate ahnarak tevkifi icin İzmir zabıtasına emir verilmiştir. İngilterede kabul edilecek mi? "Tehdit ve baston dar- besi karşısında alınan bir resmi <eow. s Londra, 17 (A.A.) Daliy, Maile yehi dahiliye-nazırı M. Ciyaes M. Trotzkyain İegil- tereye gelip yerleşmesine ' mit saade edilmesi içla bir mür: caat vuku bulmuştur. M. Ciy- nes bu hususta bir 'ar ittihaz eimeden evel M. Mac Donalâ ile görüşecektir. Resmi mahatii bu talebin red- dedileceği fikrladedir. Bu resim düü Lonradaa şeh- riMiZze gelen M, Troçkinlir kâti- binin olup fotoğraf muhabirlmiz taralfınan alınmıştır. Yalmız şa- yanı teessür bir mokta- varki o da bu zat kendisinin şehrimize geleceğini haber alan ve vazl- fesini görmek İçin İstasyona giden muhabirimize karşı dü- rüştane harekette bulunmasıdır. Hem bucunla kalmamış, basto- nunu kaldırmmak süretile tehtit- kâr bir tavurda almıştır. M. Troçki uzun müddetten beri memleketimizde her türlü teshilât ve misafirperveliğe maz- harolurken daha dün memleketi- mize gelen kâtibinin bu misafir- perverlikle tevil kabul etmeyen hareket cidden şayanı tecssllf- tektepliler Müsabakası —eaa — Haftanın en mühü , haberi nedir?.. Müsabaka- sında 7 inci | haftanın birin- ciliğini kazanan talcbelerin isim- lerini ve neti- ceyi dün meşr- etmiştik. 7inci haftada Gi tasaray — Ülse- sinden 986 Fü- ruzan Bey en mühim huberi seçmek ve yaz. makta birinci — Firuzan Bey lği kazanmıştı. Füruzan Bey dün 10 lira olan birincilik ikra- miyesini gazetemizden almiştır. Bu gün de kendisinin bir resmi- Di dercediyoruz. Her hafta bi- rinciden altıncıya kadar mükâ- fat kazanan beylerin resimlerini do dercedeceğiz. Müsabakada ikinelliği kazanan Darüşşafaka lsesinden 586 Halit Beyin ya- zısı da 4 Üncü sahifemizdedir. 8 inci hafta 8 inci haftanın en mühim haberi nedir? müsabakası LL haziran bu günden iti baren başlamıştır. Gelecek cevapları Eq hazlran Salı günü ık—ş.ı— mına kadar kabul edece- kgiz. Binci hahlanın en mühim haberi için alınacak Mm. Manniğin zevci muharririmize ne 'diyör? Mehmet Fuat Zevcemden 6 senedir ayrı yaşıyorum. Bu hadise zev- cemle münasebatımızda bir tebeddül husule getirecektüir.. Şakir paşanın kerimesi ve — İzget Melih beyin baldızı Aliye hanımın Üsküdarda Topbaneli oğluda oturan Babıâli sabık hukuk müşaviri He- rant Bin kızı M. Manniği tabanca ile yaraladığını dünkü nüshamız? yazmıştık. Hadise hakkında Üsküdar müddci umumiliği tahkikatına devam etmek- tedir. Teşhiri silâh ve cerh fiilleri- nin katil kasdı ile olduğu anlaşılı cak olursa kefalete rabten — tahliye edilen Aliye hanımın teçziyesi icap edecektir. M. Kigork ne diyor? Bu hadise Madam Manniğin zevci Kigork efendi üzerinde çok fena bir kambiyo ajanı bulunan Kigork B. bir muhar- ririmize şunları söylemiştir: — Hadiseden çok — mütcessirim. Zevcemden altı senedenberi ayrrı ya- şamaktaydım. Son zamanlardaki va- #iyetini bilmiyorum. Aliye hanım ve piyano hocası Bergeri de tanrmam. Bu çirkin hadise vaziyette herhalde tebeddül husula getirecektir. Möm. Dava etmiyecek mi? Orta boylu esmer güzeli olan M, Köprillüzade Mehmet Fuat Bey Bana Gazinin en büyük eserini so- * * tesir yapmıştır. Borsada Betim gibi bir köşeye çekilmiş o- Tanların Gazi için sorduğunuz iki su- ale dair sizden bir mektup almamak- la fikirlerini, kanaatlerini söyleme- meleri iktiza etmez. Çünkü Gazi bir sınıfın, bir zümrenin değildir. Belki bütün Türklerindir. Bu itibarla her Manfiğin bu badiseden müteveltir | Türk Gazi hakkındaki samimi fikir hakkı davasını istimal etmeyeceği| lerini, kanaatini doğrudan doğruya söylenmekte ise de takihata hukuku | da söylemek hakkına maliktir. Ben amümiye nemına devam — edilmesi | de halis bir Türk sıfatiyle bu hakka imühtemeldir. istinat ediyorum. Ve diyorum ki ben cc Gazinin en büyük eseri vatanı düş manların içerden, dışardan yakıp yık tıkları bir sırada Anadolu teşkilâtı- »t yapması ve yine dahili, harici bin bir müşkölât ve mehalik içinde bu teşkilâtı ikmale muvatfak olmasıdır. Tarihin bize bildirdiği en gayri mü- Kait şerait içinde — bu gibi neticesi meşkük fakat tehlikesi, vahameti ba- riz teşkilâta kıyam etmek azme, İra- deye değil, bunlardan daha çok bü- yük kuvyet ve kudretlere tevakkuf eder. Hedef de evvelâ mübarek — vatanı kurtarmaktı. Ve o teşkilât sayesinde dir ki Anadolumun harimi ismetinde * Aliye H.in vaziyeti Aliye banım hadise etrafındaki a- lâkasızlığını muhafaza etmektedir. Hadisenin bair kazadan ibaret oldu- u hakkındaki iddiasında — israr et- mektedir. Aliye hanımın annesi ha- diseden mütcemsir olduğunu, bu hu- sustâ hiç bir şey söyleyemeyeceğini anlatmıştır. 'Tahkikat esnasında hadisede ismi geçen piyano hocası Bergerin de ma Tümatına müracaat edilecektir. Ber- gerin bu hadisedeki rolü tahkik edi- lecektir. Bu tesadüflerde —manidar görülmektedir. Bütün kibar âlemi- nin meşgul olduğu bu dedikodulu «erh vak'asının sebebi yakında daha ziyade anlaşılacaktır. Bursa valisi Fatin Bey dün gitti Bir keç günden beri şehri- ; mizde mezünen bulunan Bursu valisi Fatla B. dün — maballi memuriyeti n © hareket etmiş- tir. Kıymetli bit idare uzvu olan Fatin B. az bir zamanda Bur- sanin İmar e- saslarını kur: muş ve Bursa- hıların takdirini. | gelbetmiştir. Her şeyden evel anketinizin taşı- dığı ebemmiyetli suale cevap vermek kabiliyetini kendimde görmediğimi arzedeyim: Su'al misilsiz dahi bir şahsiyetin eserleri arasında hangisi- ni tercih ettiğimize aittir. Bu eser- leri biri birlerile mukayese etmek ve bir tercih ve intihap yapmak benim mahdut anlayışımın sahası dahilinde değil. Ancak madem ki beni de bu ankete iştirak ettirmek şerefini ve- riyorsunuz, aklımın erdiği gücümün yettiği kadar fikirlerimi yazayım: Bence, - Gi met'elesi iki cihetten mevzuu bahâ ve zamanı taşan eterlerin hepsi birbirinden büyüktür. Saniyen: bu pek yüksek eserler birleşince bir bütün teşkil ederler. İşte Gazinin'e- seri bu bütündür, bu yeni Türkiye- dir ve yeni Türkiyeyi kurmak için Fatın Bey Fatin B.ln beyanatını üçüncü sahilemizdedir. Suriye komiseri An- inin en büyük eseri | olamaz. Evvela: bu aklın hududunu | Gazinin enbüyük eseri nedir? Beyin cevabı « Milli hudutlari içinde tabil inkişafını takip eden müstahil Türkiye! ,, ruyorsunuz. Bu sualinize — kısaca cevap vere- yim: Milhi hudutları içinde tabii ia- kişafını takip eden müstakil Türki- »ye! Cihan harbinden sonra toprakla- Ti düşman çizmeleri altında çiğne- nen, maddi ve manevi bütün bayat menbaları mahvedilerek zulüm ve e- saret altında çürütülmek istenci memleket, onun nefhasiyle canlandı ve müstevlileri kovduktan sonra, ma zinin milli inkişafa mani olan bir çok köhne müesseselerini de yıka- rak yeni bir bayata doğdu. Tarihin mislini kaydetmediği bu hadiseden daha büyük bir eser tasavvur etmi- yorum, Bu vesile ile samimi hörmet- lerimin kabulünü rica ederim elen- Çdim. Köprülürade MEHMET FUAT * Abdülkerim Hadi beyin cevabı boğulması lâzımgelenler, düşn boğuldu. Vatan da kokmuş ayaklar altında cezilmekten, — çiynenmekten kurtuldu. Hilâtet ve saltanatın ilgası gil Cumbhuriyetin ilânı gibi bilâhire vu- kua gelen hayırlı ve halâskâr inbi- Vâplar ancak o teşkilâtın temin <tti- Üi bu esaslı muvaffakıyetlerden vü- cude- gelmiştir. Ben Gaziyi hususi bir muhabbet- le severim. Ortaya koyduğu biri bi- rimnden muazzam cserlerin kökleşme- Bi, günün birinde uğraması melboz sadmeye mukavemet ctmosi için - zun müddet yaşamasını da - dilerim. Çok tabii olan bu dilekle sevgi na- musumu, şerefimi kurtaran bir insa- na karşı esasen — benim borcumdur. Lâkin ben bu borcumu eda için o teş kilâtı izam etmiyorum. Bir hakikati hangi noktai nazardan muhakeme e- dilirse edilsin münhasıran tarihi bir hakikat olarak arzediyorum. Bu hal- de Gazinin en büyülk eseri Anadolu teşkilâtıdır. Onun için ki iptida va- tan kurtulsun. Baki hörmetler efendim. ABDÜLKERİM HADİ * * AĞA OĞLU TEZER HANIMIN CEVABI Ağa oğlu Tezer H. eserler birbirlerinin tamamlayıcısı. |dırlar. Bir tek gaye için aynı dehadan fışkıran, bir tek eseri temamlamak için yapılan eserlerin hepsi büyük- tür, bepsi akılları durduracak, kalbe- re bitmeyen ulvi bir vecit ve heye- can verecek kadar büyüktür. Muallim karaya geliyor Suriye Tevkalâde komiseri M.Hanri Ponso maiyeti İle bir- Hikte yakında Ankaraya gele- cektir. M, Hanri Ponso A; karada bir müddet kaldıktan sonra Fransuya azimet edecektir. M.Ponso Fransada iki ay kadar kalacaktır. netice E haziran Çarşam ba günü ilân edilecektir. Cevaplarınızı Milliyet mü- sabaka memurluğuna gön- deriniz. Not: l:ıuı:bıkııııı haftanın m haberinin ne olduğunu bildirmek ve niçin o haberin tercih edildiğini izah etmekle İştirak edilmelidir. Gazinin, küdretli yaratıcı elile ya- pılan bütün inkil&plar bütün büyük Ağa OĞLU TEZER BUGÜN 2inci sahifemizde : 1— Tarihi telrikamız, Tepedelenli A Paşa ve Vastliki Son haberler 3 üncü sahifemizde : 1— Btanbi yolları teftiş ediliyor 2— İktisadi hareketle 4 üncü sahifemizde: s e k Eden ocağın;lı_ yangın çıktı Zonguldağın Kozlu mevkünde Fran- sız şirketine ait ve İnci harmanı namile marüf maden - ocağında bir hafta evel ocağın muattal - bulunan bir galerisinden grizo iştiali dolayı- sile yangın çıkmış, amele tatil edile- tek ocak kapatılmıştır. Nüfusça zayiat yaktar. Dört yüze yakın amele işsiz kalmıştır. Bo ocaktan günde dört yüz ton kömür çıkmakta idi. Muhafız gücü 1— Hava raporu Karaman, 17 (A.A) Muü- t k, hafız gücü Karamana gelmiş ve samlmi bir surette karşılan- T 2 beE e nleelineli eeei | |

Bu sayıdan diğer sayfalar: