19 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

19 Haziran 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j ah B pt d j aa a AÇ ÇARŞ 19 HAZİRAN Wimayel Etfal relsi Fethi Bey Kopenhağ çocuk kon- — | gresine İştirak etmek üzere dün Avrupaya gltti ALLEGRO çaki q Küçük makind'an ; G süreti daz meda yeril bir bir Çakla tıraş olmuş ŞtDİ bir zevk hise- Sürr nir Her gerde satılır. Burkhard Gamenbein we görekii — İslanbul-Calalb Doktor A. kutiel Elektirik makineieriyle belsoğukluğu, idrar darlığı, prostat, ademliktidar, bel gevşek- Üği cit ve Hrengiyi ağrısa 'tedavi eder. Karaköyde Börekçi fırmı srasında 34. Muhterem müşterilerimize müjde! ALACAHAMAMINA Kırk çeşme suyu geldi Vaceze müdürlüğünden: edi yüz elli kuruş maaşı ücret olarak verilmek ulü defteri ve muhasebe ye vakıl bir kâtip imtihanla alı nacakur. Taliplerin 23-6-920 Cu- martesi günü saat 14 de Darül- âce aarları. eye mür: MÜKEMMEL BİR KASIK BAĞI 3 ROÜSSEL Kasık| bağı bütün © mince azim takdir- lere mazhar olmuş- tor. Zira ancak bu bağ ile emniyet ve rahatı tamme elde edilir. Bağın kusur | suz olarak tatbikini temin için ğ Yalnız Paristeki Hezpsl Şubesi, Beyoflunda Tünel meyda- mında küin mağazasında satılmaktadır Mağazamızı ziyaret veyahot kur rTunuzu bildirmek svretiyle siparişi ü posta vasitasiyle İera € tlar : Adi bağ 4 TL, çift bağ 7 | Lüks kuvvetli bağ B TL. çifr bağ 12 TL, Lüks ekstra kuvvetli 10 TI gilt bağ 15 TI FARİNAL Dünyanın en sıhhi ve en nefis çocuk gıdasıdır. Istanbul Ticaret Müdüriyetin den: (Hazır elbise terziler) ile (istanbul Türk terzi ve kumaş- Ş ve elbiseci ve müstahdemini ) esnafı birleşerek vücuda getir- Hikleri (Istanbul terziler ve ku- maşçıları cemiyeti) nin — idare sey'eti intihabı, 22/6/929 Cu- martesi günü Sultan Hamamın- Ja Tuhafiyeci Hanında birinci catta bir numerolu dairede icra ye saat 10 dan 15 e kadar — rey tabul edileceği alâkadarana ilân Yunlür. “yYaz mevsımı münasibetiyle — salo. yamuz yaliniz pazar günleri öğleğe tadat açik olup öğleden sonra kapa * bulunaciğini mahterem muşteri- erimize ilân eylerim. Fener, Tahta Minare No. 120 AMBA 19290 £ Gl Galatasaray futbol NU N SİNE Blilliyet takımı dün Cumhuriyet vapörlle üç maç yapmak için İzmire hâreket etmiştir Yağmurlu bir havada yol edebilirmisiniz. GUDYER 1lâstiklerinin kazandığı muvaffı Lâstik kısmı, harici arızalara her cihetti mamuldür. Sırf flatının almak. işten anlayan bir otomobil sahibi cağı şeydir. GUDYER Jâstiğinin 120 bin yekane sebep her tarafının münakaşa müvazeneli sağlamlığıdır. Gözlerinizin önüne 110 bin otomsbil adedidir. Fabrikanın avnndaki fabrikasında üç takım amele, dünyanın tadır. sebep vardır. lr kere tecrübe ediniz çok memnun kalacaksınız. Her gazi üstünde otomobilden inp lâstik tamir etmek kadar can sıkıcı bir şey tasavvul sırrı, buna her lâsikten ziyade mani olmasıdır. GUDYER, tam manasiyle müvazeneli bir lâstiktir.! edecek şekildedir. Bezi GUDYER süpertülst ipliğinden ucuzluğuna kapılarak fena bir lâstik, imal edilip satılmasına 120 bini mütecaviz iç lâstiğin teşkil edeceği manzarayı getiren. Bu GUDYER in dünyanın her tarafındak! fabri- kasınde 24 saat zarfında imal ettiği olomobil lâstiği 81 binadan mürekkep esas yacının bir kısmını tatmin için mütemadiyen çalışmak- Bir lâstiğin bu kadar fazla satılabilmesi için bir tek MÜKEMMELİYET ve SAĞLAMLIK İYeni çıkan kırmızı kordonlu, ANKARA rRakısını Arikarada deposu:Bomonti bira deposudur! -— Günde 120000 Bonobi lâstiği — a e eee (£ Kiralık sahılhane Bebeğin en mutena yerin- de mezru bahçesi olan Salp bey yalısının — mobiliyeli - bir kısmı yazlık ol 'akiyetin yegâne en mukavemet lnin yapmaya- İzmir hapishanesinden mahbusin nakli için ve İstanbulda tıbbr adilde | hasta nakli için bir ve Ankarada türmü meşhutta istimal edilmek üzre bir ki cem'an — üç adet vesalti nak- liye otomobili — pazarlıkla “mübayaa edileceğinden — ve bu ötomobiller mahallerinde teslim — olunacağındun taliblerin şerakti salresini anlamak ve pazarlk etmek üzre teminat ak- çelerile birlikte adliye - vekâletinde mübayast komisyonuna müracamt et- meleri ilân olunur. İzmir belediyesinden: Belediyece mübayaasına — lüzum görülen dökme su boruları ve aksa- mı ve harik muslukları — kapalı - zarl usulile münakasaya konulmuş ve tarihi ihale de 29-6-999 da sant 17 olarak gösterilmişti, bu müddetin 2-7-9209 da sast I7 ye kadar temdit edildiği ilân olunur. ı Şehremaneti illnıi:l Beyazı dairesinden: 576 kunuş tabelâ ve tente resmi vermek isteme yen Mahmut Paşada 75-262 numaralı hacı Tahir elendinin — haczedilen üç kutu saç boyası 22-6-920 cumartesi günü saat 13 te mahallinde satılaca- Rından almak isteyenlerin mezkür gün ve sastte hazır bulunmaları ilân kabul etmez dış Iâstiğiyle GUDYER ihti- olunuz. ... Üsküdar — Dalresinden ; Polisçe bulunup berayı muhafaza / Deireye gönderilen bir erkek koyunun sahibi kim ise — vesaiki lüzimesile birlikte tarihi Hândan itibaren sekiz gün zar- fında müracat — eylemediği - rakdirde satılacağı ilân. Olunur. ADEMİ İKTIDAR ve bel gevşekliğine En müessir deva Servin hapları- dir. Deposu Istanbul Sirkecide İsken- deriye öteli ittisalinde Ali Riza ec- Zanesinir 'Taştaya 150 kuruş posta ile gön- derilir. İzmirde ecza depol. veli- gat pazanndaki eczanede bulunuz Piyanko müdiriyetinden; Nü- münesi veçhile iki buçuk — milyon zarf aleni pazarlık suretile mubayıa edileceğinden itaya talip olacakların pey akçelerile birlikte 20 - Haziran no ve her bakkalda bulunur. Şirketi Hayriyeden: Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tarifesi Ha- ziranın 21 inci Cuma günü tatbik edilecektir. Tarifeler kişelerde satılmaktadır. Deniz salın alma - komisyonundan: 25,000 kilo ekmek 19 VE 929 saat 13,5 10,050 kilo sebze 10. VE 0929 saat 14,5 7,500 kilo süt 19. VL 920 saat 15,5 Heybeliadada deniz Msesl talebe ve efradının iaşelerine muktezi balâda muharrer erzaktan ekitek ve sebzeye talip zuhur etmeme- #ine ve sütün beber kilosuna teklif edilen fiyetin gali görülmesine mebnl tekrar münakasaya konmuştur. Şarınamesini görmek isteyen- lerin her gün ve vermek isteyenlerin de yukarda yazılı gün ve saatte Kasımpaşada deniz satın alma komisyonuna müracaatları. — Bukaf mütürlüğünden : Kartal Evkaf tab leyhin —E> darı Haydar cfendinin hizmetine nihayet ve- afa hiç bir soretle - intisabı kalınamış Dr. İhsan Sami a Gonokok Aşısı Belsoğukluğu — ve ihtilâtatına karşı pek tesirli ve taze aşıdır, Divanyolu Sultan Mahmut tür- besi karşısında No 189 929 Perşenbe günü saat 15 te piyan- ko müdürlüğünde Müteşekkil tayya- Te mubayıat komisyonuna müracaat ları, Pertevniyal vakfından: Şişlide İzzet paşa sokağında Val- de apartımanında 1,4 ve 10 büme- zolu daireler; köprü başında — Valde Hanı derununda No 90 mağaza Aksarayda Alem bey mahallesinde vezir çeşme sokağında No 10 bane Pertevniyal yakfından balâda mu- harrer emlâk kiraya' verilmek Üzre müzayedeye konulmuştur. Müzayede günü olarak 20 Haziran cumartesi günü tayin edildiğinden isticar ermek İste- yenlerin yevmi mezkürda saat ünbeşe kadar Istanbul Evkaf müdüriyetinde vakfı mezkür İdaresine veya — encü- menc müracaat etmeleri. Bir buçuk asırdanberi Marvt * Hacı Cemalf zade ,, ve *Haizi imtiyaz Türkiye cumhuriyeti, *K çifte Sami , merkalı sa bunlarını dayanıklığı Ve nefaseti ci- hetinden” menfaatiniz için her yerde arayınız Deposu: Asma ala -Haca totan sıhhi ve v eas. MARGARİN sihhiye vekiletiyle Şehremanetince tahlil olunarak nefaseti anlaşılmış ve Almaline — müsaade — edilmiştir. » 'SOfra ve mutbal MAR(ıARlN"ıı Szl Hedrmi yağlardan — kurtarır. Bir. tecrübe kâfidir. Her yerde ARSLAN mar- kasma dikkat ediniz. TÜRK MARGARİN yağları Limitet şiracti TaksimA ylı Kstanbal, — TaksimAykzpeşa MAS BİN SÖZ BİR RESİM M. Troçkinin kâtibi hususisi dün Londradan şehrimize gelmiştir Ylyeceklüeri Kİ İnsan kanı sivri sineklerin başlıca gıdâ” j (ı'ı;)ıı". n=u Io_lıılı:ı 'lıN;n’ıeM ll::ı:; Vit); sivri sineklerin manı olun)oıılln bulur ve öldürür. Fiit ; kendi tulumbasiyle sıkıldığı taktirde tahta ki tın, karıncaların veya hamam böceklerini! gizlendikleri ,yuvalarımı tahrip , m..wı Tni ifna ve *bilümum haşaratı İllâi eder . Aynı zamanda size de zararı-dokunmaz VÜ kat'iyen leke bırakmaz . STi hat öğiürden d le turmamal Yaha kat'i iesiri size memnuniyetbalış 97 mereler lemin edecektir . Tulumbasıyla Sıkınız 'Türkiye'için umum! o:o:nl J._'vl=” N işKİ"Le'ı'âşllıKv.vAN_nnuRl -G ) Mus lah(zsâ?ı?g'r(Aşîğı İRLİDİ ğ e İstanbul su şirketind€! Geçen 30 Mart tarihinde Istanbul Su şirketi histedaran (#T ğ akt olunmüş olan içtima umumlde 95 numaralı kupon MUİL , beher hisse senedine 25 frank falz İtası takarrür etmişti » akçesi hisse senedatının hamilinin arzusuna göre Paris W veya Paris üzerine havale olünacak İrank olarak çek Üit önümüzdeki t Temmuzdan itibaren ve Türk lirası olarak Osmanlı Bankası marifetiyle tediye olunacaktır . /ü' Galata ithalât gümrüğü ” düriyetinden: $ top Krep maroken ipekli mensucat 10 45 bl"' Kaçak olarak satış anbarında mevcüt olan balâda M? ö topta 45 kilo ipeklinin 20-6-29 perşembe günü sat 14 yede ile satılacağı ilân olunur. y e .h t Rusyaya ihracaâ Ticaret ye sanayi odasından: Rusyaya yirmi bin kilo ( kestane ) yedi bin ııııı_' yüz elli bin kilo ( odun ) altı yüz kilo ( halı ) iki Yı':nn yon ) iki bin kilo (kurü meyve ) ihracına talip olan ran pazar günü akşamına kudar odaya müracaatları

Bu sayıdan diğer sayfalar: