19 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

19 Haziran 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET CARŞANIBA 9 MYzaRan, 1920 — “MİLLİYET,, İN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 1 wvallı yavru anın koynunda can verdi ti Hizır çavuş mahallesin- Oturan — Yudanın karısı n dönüşte yorgun argın İ serilmiş bir büçük yaşın- K ü ğ M nammdaki kızimi da fakat uyku ara ak aba vermişi üne ir. tresini vurdu v oturan — Ali :î“ n heyi kavgu neti- W © vorinden bıçakla yaralı- kaçmıştır. Ü ee gene karıları M ve Dudü namında iki heskarısı — modada: Tay> tvin üöteheri yakayı le Vermişleri girerek cir kurbanı ğ £ - kamtarcı Osman şındaki oğlu yaşar RAcina tırmanırken düserek T çocuk öldü A Ü ye inde inekçi İbra HN 5 yaşındaki oğlu A- gğ Tkura düşcrek ülmüştür. ) Berbere dayak n İ t demiryolu memurla- Bebiç. ci Haydarpa- ber Horeni Tena halde Sak- kulunuda-kırmıştır. —. Aluk hırsızları çi 4 sön zamanlarda Kadı. çi d türeyen bir tavuk çi K6 İ ğ j çe yakalamıştır. Ç Nloren ile Artin Mi tinda — üç arkadaşt &P olan bu., çete Kuşdi- Tüzbaşı Muhiddin B in 'N ip tuzağile yakalarken Ounmuştur. y | , —— ŞA “Seyin ef. öldü OBün asabi Dir buhran “Binde kendisini ekmek nindan yaralıyan gük İlerinden - Hiseyin el ir. J aÜ SİL hırsızları O Veriye sarayı arsır A Srkal takımından en- A ztresi Tlabibe — borü W Oolanmıştır. n başlangıcı gü ldi Defterdarlık memur- d İbrahim beyin evin- v Vilayetlerde / Millet okuyor Vali Fatin B.in beyanatı Bursada millet mektep- lerinde 110,000 kişi oku- yor. Vaziyeti umumiye çok iyidir Şehrimize mezunen - gelmiş olan Bursa Valisi Fatin Bey, dün Bursaya gitmiştir. Bir muharririmiz dün Fatin Bey ile Bursa Vilâyetine ait muhte- Hf işler hakkında görüşmüştür. Ziral — vaziyet iyi Fatin bey diyor ki *— Kış 'çok iyi geçsi. İlkbahar yağmurları da mebzulen yağmış ol duğundan umumiyet itibari ile mez: rUatumız Memhuniyeti mucip bir hal dedir. Tlstta va müzün de çok iyi ulacaj şimdiden - büyük ümitler mevcuttur. Bursada tram: Güzergih son zamanlarda tama- miyle teşpit edilmiş ve istimlâki İâzım gelen mebani taayyün ederek kiymet Teri akdir edilmekte olup bu projeler | Nafia Vekâletince tasdik edilip iade edildikten sonra memleket için pek bayıdlı ol bu işin de ikme line çı . Su İşi aasıl? Evelce belediyece ihzar edilmiş olan projeler kismeni tevsi / odilerek münakasaya vaxedilmiş ve bir buçuk senede ikmal edilinek üzre 250,000 litaya bir Fransiz şirketinc İhale € dilmiştir. İnşasta da — başlanmıştır. ve değam ediyor. — * Millet okuyur Bursa vilâyeti dâhilinde tesis edi len millet mekteplerine devam eden Terin adedi kadın ve erkek 110000 kişi Kdi İki imtihan devresinde T 10000 kişiden 50000 kişi şehadername al mağa muvaflak olmuştur. Mütebakisi de 029 tedris devre gine nakledilmiştir. Bu devrede müte- baki kısmın da müvaflak — olacakları süphesizdir. Halk, cellin vehametin! ve ilmin faidelerini idrak — ettiği Gihetle mekteplere — devamsızlık gibi bir vazivete tesadül edilmemiştir. Alııh iskân, sılılımt Bursa dahilinde — asayiş — iyidir. Ulak bir hadiseye bile tesadlil olun- mamaktadır. İskâmı âdi süreti İle İş- kân edilmemiş muhacie yoktur. Mü- badilletin eytakı da hayiran nihaye. tine kadar hitam bulucaktır. tamamer Wilâyetin sıhlil vaziyeti de iyidir. Bazı yerlerdeki — sitma için gayet müntazam sırma mücadele hey'etle- TİMİZ vardır. a öze BAA LT Sıh hiyede münhal tababetler Birçok kazalarda hükümet t Hikleti münhal bulunmaktadır.Bu me yanda Edirnede İpsala — kazasının, Artvinde Şavşet, Burçka, —Yusufeli kazalarının, Erzincanda Kigi, Plo- mer, Nazımıye, Relahiye, Kemah ka- zalarının, Erzrumda, Hinrs kazasının. "kmış isede söndürül- a H e | “tezlerini takviye Ükliriyeti İstanbulç Bey- gruplarını Jağv- kezlerinin ked- etmiştir. çalışan “Sipin- vaparu — küm- Tasının tescil muame- ği için takibata te- Dişti. Ahiren bu kum- geçen yeni bir A- l"—pınyı descil - işini- iş Tün çirketler komiser Şatla “Sipinbort,, kum- Ne kalm oldüğünü # heyeti evelkl beyin temsil Sabahettin » Operetini Ş Üleli — Rulmanları Trkeğ İzmirde tesis Şübe için genç übeli bir mü- İxmirde tanır Mü- İzmirde Torbalı, Foça kazalarının, Ispartada Eğirdir, Uluborlu kazyla- rının, Eskişehirde Seyyitgazi, Mıha lüç Adanada Karaitali, Aktarayada Merker ve Arapson, Elüzizde Palo, Çapakçur, Ovacık, Baskel, Darahini Çemişgezeh, Geban, Mazgirt, —Per- fek, Erganimaden, Antalye vilâyetin de Manavgat, Kaş, Ankarada Çıbık, Haymana, Merkez, Urfada Harran, Viranşehir, Helvan, İçel, Anamor, Bayazıt vilâyetinde Eleşkert, Tutak Merkez, 'Turluca, Diyadin, Bitlite Hizan, Ahlat, Mutki, Varto, Bula- nik, Malazkert, Bursada — Gemlik, Yozgatta Sorguk Boğazlıyan, —Ak- dağmadan, Boluda Merkez ve Gere- de, Tokatta Merkez ve — Artıkova, Cebeliberekettt — İslâhiye, Babhçe, Merkez, Çanakkalede Bozcaada, Lap eki, Çorumda Hüseyinabat, Hakâ- ride Beytiyşebap, Gevar. Merkez ve Şimdiüan kazaları Hükümet tabip. Tikleri münhaldir. Vekâlet münahallere doktor. göndermekteğir. ——— Muallimler hongresi Muhterem azanın 20 haziri Perşembe günü saat 14 te fev- kalâde İçtiman teşrifleri rica olunur. Üsküdar — muallimler peyderpey birliğinden Senelik kongra 20 Hazlran Perşembe günü saat 14 de Cumburiyet halk ürkası binası salonunda akdedilecektir. Bila- a Adaşların İst-.|. gl Adliyede Iflas mı? Bir avukatın illâsı istendi Bir tacir Ticaret mahke sine müracaatle Baroya mukay- yet avukatlardan birinin iflâsını talep etmiştir. Buna sebep avukatın bir üÜ- carethaneden va alması mukabilindi yen olan zamanda ödeyeme- mesldir. Mahkeme, kanuna nazaran bu iWflâs talebinin olmuyacağını, avukâtların tuccar addedilip edilmiyeceğini tedkik etmektedir. —— Londra oteli cinayeli davası Londra oteli müstecirlerin den birini öldüren diğerini ya- ralıyan oötelin sabık müsteciri Kofakos — aleyhim bugün Ağırcezada devam olu- nacaktır. Mahkeme bu günklü celsesinde Kolakosun Ceza mı kemesinde rüyet edilen sına alt evrakı tetkik edecektir. ——— Kalil Nazifin muhakemesi Bundan başka Viktorya Hanı- mu dört yerinden yaralıyan, an- mesini de Öldüren katil Nazifin muhakemesine de buğün — bakı- lacaktır. Nazif ikl kişinin katlll oldu- Kundaa ve Tıbbi adildeki müşü- hedesinde de salim ve cezal ehkliyeti halz zuhur ettiğinden, kendisinin bu cürmü iİdam ce- zasını müstelzemdir. Mazaut yaşıma küçüklüğü We idamdan kurtulabilecektir. bugünkü celse- yaş tesbit edecek olduğundan, bu celse ehemmiyeti halz - oli caktır. Avukatların tenezzühli | Baronun senelik tenezzühü- aün proğramı — hazırlanmıştır. Avukatlar — önümüzdeki Cüma gümü Tarabyaya kadar bir de- niz gezintisi yapacaklar erada Yamudan soarh vapurla Adalara doğru bir mehlap Alemine çıkm- cuklardır. ——-— Bir esrarkeşin mahkümiyetl Üzerinde esrar zuhur eden Ziya isminde bir mazaun Birin- elcezada muhakeme edlimiş ve İki ay hapse mahküm olmuştur. Esrar, Ziyamın ceketine diklli küçük bir torba İçinde bulun- muştur. miştir ki. “ — Bu ceket Hihakika sır- tımda İdi. Fakat torba bana alt değlidir, ceketlme bir. başkası taratından — diklimiştir.,, müdafansında de- Ziyamın — birçok — sabıkaları olduğundan cezasının — teciline imkân gi eml Şti AAA : İranilerin matemi Dün 10 Muharreme müsadif olduğu -cihetle.” şehrimizdeki- İra- niler Üsküdarda Seyyit Ahmet deresine giderek matem ayini dora etmişlerdir. Ru münasebetle şektimizdeki bütün İranlıi Çayda we tütüncüler dün dükkânlarını açmamışlardır. A Fuat bey gitti Himayci Edfal umümi Fuat bey dün tedavi için Viya- naya haraket etmiştir. Fust hey Viyanadan — Badenc gidecek ve dokuz Agustosta Ham- burgüa toplanacak olan — beynel- milel çocuk terbiyesi kongresine iştirak edecektir. — Veba vak'aları Evelki gün - Balatta — görülen dört veba vak'asından ikisinin | hastalıkları tahakkuk — etmemiş; sede Ahmet ve Miçonun . vebalı oldukları tahakkuk etmiştir. Diger iki musabın vuziyeti de emrazı sariye hastanesinde tetkik olunmaktadır. Selim Sırrı bey Maaril müfettişi lima Sırrı bey yarın Ankara yapürle Şark vilâyetlerine müte- veccihen hareket edecektir. Teisl Uumumilerin- del | Daharda başlanı Türkocağıbaolsu Emanette Terkos borusu Patlamış ama süratle tamir edilmiş Terküs girketinin Kâğıtane - ile Terkos gölü erasındaki büyük boru- larından biri patladıgı için dün saba- htan itibaten bütün — İstani kalmıştır. Şirket hemen kı line içap ettiği kadar amele gönder- miş ve bu boru üğleden sonra ta- mir edilerek mahallâta su vermiştir. ——— Çocuk bahçesi Gülhane parkında yapılmakta olan çocak — bahçeleri bu ay- somunda bicecek ve çocuklara açılacaktır. — Maçka-Beşihtaş Maçka-Beşiktaş yapılınası için müzakerat cereyan etmektedir. Bu batlın inşaatına son muhtemeldir. Taksim meydanı Emanet Taksim teysüi için belediye 58,000 Hra tahsisat istemiştir . ——— Bli, pire yuvası Emanet Ayasofya medresesinde açacağı çocuk yurdüunu orasının tramyay hatrı meydanının meclisinden Vüyette — Yeni yollar Vilâyet encümeni bugün tetkikat yapacak Yeni- yol kanunu dün Vilâyete tebliğ edilmiştir. Bu gün vilâyet da imi encümeni — Vali vekili Mahiddin Deyin ziyaretinde toplanacık ve ka- nunun tatbikatına ait bütçede İâzım gelen tadilsti yapacaktır ——— VERİLEN MAAŞLAR Dabiliye — memurlarından — başka diğer dairelerin kadrolan gelmiş ve maaşları da yeriliniştir. İskânda İskân umami müdürü Hacı Meh met-Bey dün V elmiş ve Va N Muavini Vazlı Bey ile iskân işleri hakkırda konuşmuşlardır. -— yilat beye ameliyat ariciye — vekâleti şifre müdürü Süat BeygViyanaya girmiştir. Süat beye Viyanada burnundan ulak bir ameliyat yapılmıştır. Ame- Tiyatın — müvallakiyetle yapıldığı ha- idiye çel bildirilmiştir. Hapisane binası öde bit ve pire yuvası olmasından dolayı henüz uçamamıştır. Emanet bu haşereyi tebhirha- ne — aletler öldürdükten sonra yurdu açacaktır. ——— Dutlar açık satılmıyacak KEmanet — sihhiye — müdiriyeti dutların — tablalarda açık olarak | satılmasını men'etmiştir. Baderma balıklarda küfe ve sepetlerle depil kapalı Çinko kaplar içinde nakle dilecektir. ğ — ı Tramvay hatları Tıınkıpı tramvayının çift hacta tahvili takarrür etmiştir. Vela-Zevrek- Unkapani tram vay hattının da yakında) itşasına haşlanacaktır. ——— İkamet mukavelesi Hükâmetimizle Felemenk hü- kümeü arasında bir ikartet mu- kavelesi İmza edilmiştir. —— Gayri milbadillere tevzlat Yunanistanda —emlâk — sahihi gayri mübadillere tevziata tekrar | başlanmak üzeredir. komisyon bir| kaç günden beri ücüncü bir liste hazırlamakla - meşguldur. —— MH mensucat şirketinin tasfiyesi R Tasfiyeye tabi tutulan — Milii menşucat- şirketi heyeti umümi- yesi dün toplanmıştır. Bu içtimada tasliye memurla- | rının zimmetleri ibra edilmiştir. | ve senelik hesabatı tasdik olun- müştur. Şirketin Bakırköydeki arsası henüz satılmadığı ve hükümetle olan mahsup müamelesi bitme- diği için —tasfiye — muamelâtının neticelenmediği nazarı — dikkate alınarak tasfiye müddetinin bir sene müddetle temdidi tekarrlir etmiştir. Diger kara Kemal ir- v ketlerinin tasliye işleri bitirilmek üzere olup yakında matlup ve borçlar anlaşılacaktır. -— Halyan muhribi bu gün gidiyor Lâmanımızda bulunan İtalyan muhribinin bugün — İtalyaya mü- teveccihen hareketi muhtemeldir. Kaçak şarpalar Tadla vapurundan şehrimize kaçak olurak çıkarılmasına teşeb- büs edilen 190 - şarpa müsadere olunmuş alâkadar olan bir Fransız gemiçi hakkında ve bununla tahkikata başlanmıştır, Ddi Temmuz içinde Tarabyada Tokatliyan otelinde verilecek Türk ocağı — yazlık balosunu Büyük M. M. relsi Kâzım paşa Hz. — himayolerine almışlardır. mükemmeliyetini temin için bu gün saat 17,30 da ocak salo- Selim Sırrı beyin Şark vilâ- yetlerindeki beden — terbiyesine teftişatı bir ay kudar de muada içtima edecek ilk komite değli ötellerden âlmasının temt- musait değil Mülkiye mülettişi — Mülit bey uzun müddetten beri hapisane ve tefkilane hakkında tahkikat ve tetkil yapmaktaydı. Hapi- sanelerin Dahiliye vekaletinden Adliye vekâletine devri üzerine Müfit bey de tetkikat evrakını Adliye müfettişliğine devredilmiş- tir. çok mulassal — olan tetkikat evrakına göre İstanbul hapisanc- sinin islah edilmesi tâzımdır. Bit- hassa binanın hapisane ittihazına gayri müsait olduğu zikredilmek- tedir. Adliye heyeti teftişiyesi bu raporu ikmal edince Adliye ve- kâletine gönderilecektir. Tapular için emir geldi Kiymetsiz tapo ile mali ala- cak mübadillerin talep edecek leri bağların tapoduki kıymetleri 20 liradan Tazla olduğu takdirde bu gibi bağların — verilmemesi, Dahiliye - vekâleünden Vilâyete bildirilmiş — ve- keyfiyet — derhal iskân Tmüdürlüğüne tebliğ olun- müuştur. Memleketin kumaş ihtlya- an temin için İçilma Yerli Fabrika mümessillerinden mürekkep olan Sanayi kumisyo- nu dün toplanmıştır. Bu içtmada yün kumaşlar ha- kkında ticaret odası taralımndan hauzırlanan rapor tetkik edilmiştir, Komisyon memleketin bütün ibuyacını temin edecek surette kumaş imalatının — tezyidi - ve revacının temini için azim gelen tedbirleri respit etmiştir. Bu huszusta alâkadar fabrikalat sahiplerinin mütaldaları alındıktan sonra esaslı teşebbüsatta bulunu. lacaktır. Sanayi kon şubelerintir edecektir. Seyyahlara teshilât Turingkulüp seyyahlarına va pür veya trenden - çıkarken ve şehri gezerken azami - teshilütin gösterilmesi —için — teşebbüsatta bulunmaktadır. Kulüp bilhassa Emanete mü- Tacaatla tercüman” ve rehberlerin seyyahları nakil — vasıtalarından Onu diğer sanayi vaziyetlerini - tetkik nini temnni etmiştir. Auıerllınml müdürü Arnavutköy — Amerikan — kız kolleji müdürü Mis Adamis dün ekspresle ve Hambürg - tarikile Amerikaya gitmiştir. ——— Orman mektebi rektörü vefat etti Apandisit ameliyesi yapıldı- gını yazdığımız Orman mektel rektörü Neş'et Beyin dün a) şam tedavi edilmekte olduğu sağlık yurdurdunda vefat etil- ginl tocaslirle haber — aldık. Merhumün cenüzesi - bügün sant on ikide mezkür hastanc- den merasimle kaldırı ışa Hz. bizzi Şehler kabristanına Ekonomi Cihan üzüm ticaretinde Türkiyenin faikiyeti Yunan üzüm Ihracatı: 1924 de 1925 1926 1827 Amerika Kallilorniya ihea: H2A 1925 .. 1926 , 1927 Türkiye üzüm Ihracatı: 1923 de 1926 . 1927 Yunan dzümz ihracı Hzalıyor, artıyı 106 bin ton S . » MH . « Miş w 23 bin ton 80 , » M e Türkiye ve Amerika Ihracı Diğer turaftan Yunan Hatlafi çıktıkça çıkıyor. Vunan koremli 1927 de 42 şilindi Ctonu ), 1928 de SI Şijindir. Türk ve Amerika fiatleri ladikçe lalyor. 1927 de İzmir çekirdeksiz 48 kuraş, 192üde 42 kuruştur. 1927 de kallforniya 54 şillag tönu, 1928 de 38 şiling Vaziyet değişmezse, Yunan üzümü dünya piyasasına güçlükte çıkacak, Türk üzümleri rakiplerinden birimi kıracaktır. İkinci rakip olan Amerikaya gelince; renk ve aelasette kölü ve kekremsi olan Amerika Üzlümleri, renk ve aelaseite güzel ve tatlı türk üzümlerine rekâbet edemez. Kaldı ki, idrak zamamı türk üzümünden çök Sonra gelen Ates Fika üzümü piyasaya geç geldi; den de kaybediyor. Bilmizdedir, dünya #zümcülüğünde baş mevkil zapt için sonuna kadar falkiyetimizden Istifade etmek! Dr. Nizamettin *”.. ĞÜNÜN İKTİSÂDİ HAREKETLERİ * lagiliz lirası 1006 kuruş Dün borsada İagiliz Kirası 1012 ka- Tuş 20 paradan açılmış ve 1006 ku- Tuşta Kapanmıştır. — İsterlinin yakında ebemmiyetli sürerte düşmesi mühte mel görülmektedir. Dün Iİstikcazı dahili 93 cen alın 876 dan ve Ünilye 174ten muamele Körmüştür. * Bir şirket hakkında şikâ- yet — Zabıçı Zade Hakkı Bey İsminde bir tacir dün Şirketler ko- Mmiserliğine — müracaatla bir — şirket hakkında — şiliyette — bulunmuştür . Hakkı Bey, bu şirketin, yerli mali hestp defrerlerini Avrupa malı namı altında göstererek ihtiktr - vaptığını aniştir . Bu mesele mahkemere H etmek üzredir. | yaptak —türün, — siğara tötün teşkil © tedir * Liman tarile kemlsyomu Timan tarife komisyonu bu ay ö0 nunda toplanarak vapur fiar tarilİeci ni tetkik edecektir. Komisyonun tetkikatı v stnde Hinliç şirketi ve sirketi hayriye biler ücretlerinin bür miktar tenzil edilein. leceği zanotunmak dadır. WFindik ve kavunların katı- tariyesi Btanbul Ticaret - odlası hev'eti idaresi dün toplanmışur. Ba içtirmede. mahakiinden - vukus bulan istilâmlara cevaben, fındık wler ve satımında kantariye maşralının müşteriye ai olduğu, Ka va karpuzlardan yüzde 3 nispetinde ve kirdinşe resmi cedi 4 Mıisira İhracatımız — Tür- | kabzımal ücreti alınması Tâzımgeldiği kiye tarafındalı 1937 de Misita yapı- | tespit edilmiştir. Hey'eti Idare, Tükdi: len ihracat mikdarı — ,016.013 amisır | keme vişleri için iki ehli hibre teşkil liralik mel ihraç edilmiş ve buna î[ Pmiştir. mukabilde — Mısırdan — Türkiyeye | — & Tek eki meselesi — İZLOST aç — Türalik Omal dihal | İküsat . vekületi, “Teştinisanlde - Mec- edi'miştir. lise tevdi edilecek tek ekmek Katımu İhracatımızın en Yazla kismıinı | hakkındaki talimatnamevi hazırlattığtı ... b Kamblo Borsası18/6/929 ISTİKRAZLAR İetikram dakili 3 Höybü Düyünü murakhide a K İlremiyeli demir yolu z » SENİ İş baskası 2 * Azadola demir yöle » L Tramvay. $ ” DU S Şirkesi 1 u Şirkeci “ T. Tütün A $ 10 L Değirmen $ 4 Değirmen $ ' A. Çimemto $ * oa L Teleba $ » 7 $ M Kcua $ « z ix 5a TAHVILAT I Pi A—nı,' n v 1 * 3 Tünel şirketi Elektirik şirketi Babum Şirketi ÜL Paşa Yiman gicketi ÇEKLER Loadez 1006 Sün Parla —it dese Ceneyre Ot axa Bükreş — 24 üzsa Brüksel — B ASZS Prag — 16 2es0 Viyana ders Newyork gy inçes Amar v Koma » Amsterdem 1 ü Sotya 65 v Berlia A İspirto ve İspirtolu Içkiler in- hisarı Umumi müdürlüğünden Evsafı şartnamesinde yazılı biri 300000 diğeri 450,000 Kün olmak üzere 7504000 kilo iki nevi İspirto pazarlık sureriyle alına caktır. Talipler mübayaa şartnamesini öğrenmek misyonu kitabetine müracaat edecektir. Tekli bul olunacaktır. tesi günü saat 19 iye kadar üzre Mübayar ko er 1 Temmuz Pi Ordu vilâyeti dahilinde Bolaman nahiyesinde Keçili kızıl ot ve Çarmaşa ve Sarı Yakup kariyelerinde vaki olup — mekşuleri hükümete ait bulunan simli kurşunla mahlöt bakır ve çinko madeni . Ha Bir sene zarfında — (200,000) Hira sermaye ilc teşkil edilecek Türk anonim şirketine hukuku devredilmek ve şirkerik teşekkülünden — İrlbaren Bir sene zarlında eski imalât yerley açılmak Ve ocaklar civarının |. 5000 mikyasında topoğralik hs ritasile bürtün saha hududunun tevfikan — haritası gösterilmek — ve sathı arzın ve mümkün olduğu kadar ve eski imalâtın ihale haritaları talimatnamesine jeolojik — vaziyeti tetkikinden clde edilecek netayiç denni bir rapor İle vekâlete bildirimek ve bu netayice göre imalât projeleri tayin edilmek . 2— Üçüncü sene nihayetinde Reşadiye ve ya Bolamana ton cevher ihraç edilmek ve bu , teahhildart; kadar hat inşa edilmek ve dördüncü seneden itibaren mezkâör müadenden — Fatsa nakliye yolu ve yahut ve haval asgart (1500) teminen millt ban- kalardan birinin (5000) Jiralık teminat mektubu İta kılınmak şar- tile talibine ihale edileceğinden taliplerin 20 haziran 090 tarihine müsadif Cümartesi günü saat on beşte mektubile Ankatada maadin işleri Umum müdürlüğüne Müracnar kapalı zerila — ve teminat

Bu sayıdan diğer sayfalar: