20 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

20 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbul Deiterdarlığı ilânları Tebliğ memuru müsabakası İstanbul Defterdarlığına merbut maliye şube- lerinde münhal on lira maaşlı tebliğ memurluğu namzetlikleri talipleri arasında bir müsabaka imtihanı icra edilecektir. Müracaaât edeceklerin sinni yirmi iki ile kırk arasında olacak ve lâekal orta mektep mezunu bulunacaktır. İmtihan neticesi namzetliğe alınacaklar Def ter- darlıkca tensip edilecek mahallerde çalıştırılacak- lardır. Kabul oluna bilmek için imtihanda muvaf- fak olmak ve yapılacak tahkıkat matluba muvafık bulunmak şarttır. imtihana iştirak etmek İsteyen- ler Nufus tezkeresi, Mektep şehadetnamesi - ve askerlik vesikası ile 4x6 ebadında bir kıt'a foto- graflarını nihayet 25 Haziran 929 tarihine ka Defterdarlığa müracaatla ibraz ve isimlerini kayt ettireceklerdir. Tarihi mezkürdan sonra müracaat nazarı itibara alınmayacaktır. İmtihan Haziranın yirmi dokuzuncu pazartesi günü saat onda icra edilecektir. imtihanda mu- vaffak olanların ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde fazlası ati için kayt edileceklerdir. Mukaddema memuriyet talep edenler bâlâda muharrer evsafı haiz olduklarma dair evrak Mmüsbite ve saireyi ibraz ve imtihana dahil olmaları lazımdır. Acentası: — Galata a. Beyoğlu 2362. Acenlası: Mahmudiye altında, İstanbul 2740. rabzon ikinci postası (ANKARA ) vapuru 20 Ha- ata ziran Perşembe akşanı G rıktımından hareketle Zongul- dak İ p Sasısım. Ün: ye Fatsa Ordu Gireson Trab- zon Rize Hopaya - gidedek ve düşte yazar iskelesiyle “Rize 5 Pi Görele - Cireson - Ordu — Fatsa Samsuiyi Sinop İneboluya uğra- AL) vapuru 21 Haziran cuma 14/30 da Galata yıktımından hareketle Cumar- tesi sabahi İzmire gidecek ve pazar 14130 da İzmirden hare- ketle pazartesi sabal gelecek- mükemmel - bir 'cuttur. Banka müagielâti ve usülü müzmafeye vakıl (40) liza maaşı asli alacak bir memura ihtiyaç Talip olanların yaşı a aşa, oluz beşten yukarı olmayacaktır . Büşeraiti cami olanlar haziran nehayetine kadar bir MA ftouf ve vesiki || DOKTORTaşçıyan | BANKA KOMERÇİYALE B e K İTALYANA | 28 sene tecrübeli Frengi, ağrısız Sermayesi Liret 700,000,000 İhtiyat akçesi Liret 540,000,000 Merkezi İdare: MİLANO İtalyanın başlıca şehirlerinde ŞUBELER ve, İsviçre, Avustürya, - Maca Çekoslovakya, Yügoslavya, , Romanya, Bulgarisian, Mi iğnelerle belsoukluğu, idrar darlığı ve zaafi cinsiyetin elekirikle kat'i seri ve ağrısız tedavisi. Emin önünde, İzmir sokağı No.4 ROMANYA HÜKÜMETİ İDAREİ BAHRİYESİ Limanimıdan hareket vaporlar: (PRENÇİPEZA MARİA ) va- puou 20 Haziran Perşembe 12 de (Köntence) ye (RECEL KAROL ) vapuru 22 Hasiran — cumartesi 14 de ( Pire ve İskenderiye)ye ADAÇİA) vaporu 25 12 de (Köstence) ye Aileler, seyar memurlar, artis- ler ve seyabin grupları için bu: sasi Avdet - biletlerinde | *1025 tenzilâila — aileler #imif azimet ve edecek Muhtem müşterilerimize müjde ALACA HAMAMINA Kırk çeşme suyu geldi ve Kolumbiyada Afilyasyonlar JSTANBUL ŞUBE MERKEZL Galata, Voyvodü caddesi Karaköy Palan (Telat, 2641 /2/3/4/T ) Şehir dahilindeki acenreler : İstânbulda ; Alalemciyan hanında Telef, 2821 Beyoğlunda : İstiklâl caddesi Telef. 1048. Kambiyo dalresi Borsada Telef. 1718 İZMİRDE SUBE SELANİK BANKASI Tarihi te'sisi: 1888 Sermayesi: Tamamen tediye edilmiş: 30,000,000 Frank |j merkezi idaresi: İstanbul Türkiyedeki şubeleri: Galata. İstanbal. İzmir. Samısun / Adana. Mersin | Yunanistandaki Şubeleri: Atina. Selanik. Kavala. Her nevi banka muameleleri- Kredi mektupları. Her nevi meskükât ile hesap küşadı. Çek servisleri kiralık kasalar , su boruları ve aksamı ve harik muslukları kapalı zarf usulile mü- nakasaya konulmuş ve tarihi ihale de 29/6/929 da saat 17 olarak gösterilmişti, bu müddetin 2/7/929 || da saat 17 ye kadar temdit edil- ilân olunur. Haziran tenzilât. için her | biletleri. avdet 3 genç için avdet biletlerinde *,30 ve 4 şahs için V, 35 tenzilât ve köstencede — bütün — avropa hareket eden lüks ve seri trenler ile aktarma yapılır. Oryan Eks- pres Jüks treninin yataklı vagonu Köstence ye kadar gelir. Romanyanın - bütün vilayetleri ile merkezi ve şimali Avrupa paytahtlari için doğru bilet veri- lir, “Köonşimento — üzerine bülün Romanya vilâyetlerine emtiai tüca- riye sevk edilir İ fazla tafsilât Galata merkez rihtim | Haninda kâin umumi acenteliğine müracaat, telefon Beyoğlu 2034 dairesinden: Bir istifası için mah- Cuz ve satılması mukarrer piyano halı perde ve saire Beyoğlunda imam sokağında fantazı lokanta ve barında Haziranın 25inci Salı FELEMENK BAHRİSEFİT || BANKASI İstanbul Şubesi İdare merkezi: AMSTERDAM Mezun sermayesi: 25,000,000 FL Tediye edilmiş sermayesi : 5,000,000 FL. İhtiyat 3,000,000 FL Galatada, Karköy palasta “Telefon: Beyoğlu 3711/5 İstanbul tali şubesi : < Mer- ker Postanesi ittisalinde Alla" lemeci Han» telefon : İs 569. Bilumum banka muamelâtı Emniyet kasaları icarı için akçeniz DEUTSCHE ORİENTBNK Istaubul şubesi Tesis tarihi : 1322 Müessisleri : Dresdner bank, Aşafhavzernşer bank — ferayn, Hasyonal bank für Döyçland Merkesi idaresi: BERLİN Şüheleri Hambürg İstanbul icra boreun . temil Doktor muallim Harız Cemal Dabiliye, hastalıkları mütehassısı , sinir ve çocuk Müzayede bedeli günü sazt “onda / satılacağından () " a adan başka e gün san L kaliplerin “mahallinde - bulanacak () yt d “Divan Yo İ çe 2ir 2en. sax. cön memuruna — müracaatları ilân (B 118 numarslı husus kabine katabiiuı”teleli, unöli Ddi olunur. sinde hastalarını kabul eder. L aa Doktor Tatmarın müayene- ve tahlilleri a Bilumum banka muamelâti yari dikkata aünarak hastalığın teş- B İiçra ve hususi kassalar icareder. Armı €eden hastalar hüsusi mükemmel — hastahaneye yatırılıp tedavi olunur. Muayenehane ekseriya gecele- Ti de açıktır. Teleton: İst. 2398 ihya Salih Cağaloğlu: Hamam sırasında 24 numarada - Cumadan başka her gün - öyleden sonra saat 13 ten itibaren hastalarını ka- bal eder. Pastahanesi Lüks şekerlemeleri ç : 576 kuruş tabelâ ve tente resmi vermek istemeyen” Malımutpaşada 75-262 numaralı Hacı Tahir efendinin haczedilen üç kutu saç boyası 22/6/929 cumartesi günü saat 13 te mahallinde satılacağından almak isteyenlerin mezkür gün ve saatte hazır bulunmaları ilân olunur. Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: ikraz Borçlunun ismi 15286 Fatihte Haciferhat mahallesinde Haydar caddesinde eski 54, yeni 80 numaralı bir hanenin tamamı vü, Mustafa Efendi 15301 Üsküdarda Durbalı mahallesinde Çıkmaz tekke soka- ğında eski 17 ve yeni 21 numaralı bir hanenin tamamı Hüseyin Riza Ef. Şaziye ve Falma Nuriye H. lar 16857 Ortaköyde Çayır sokağında eski/2$ive yeni 1,3 numa- bastan ile bir köşkün tamamı. Fatma Hayrünnleğ H. Haci Emin ER 16265 ş:enıköyunde Göztepede Bağdat iaddesinde eski 14 -14, 14, 12, 13 ve yeni 256 n iki kaçoda ÜRar d . ANMEA Zyi 16392 Kasımpaşada — Yahyakethuda Mmahallesinde Sipahi furunu caddesinde eski 61, 63 ve yeni Tİ, 73 nume- rolu iki hanenin tamarmı. Fatma ve Hacer H. 16636 Lâlelide —mimar” Kemalettin — mahallesinde Lâleli caddesinde eski 41,50,52 ve yeni 56,58,60,62 mume- rolu iki dükkân ve iki hane. Ahmet Nahit, Mustafa Bedrettin Beyler. 16690 Beylerbeyinde Havuzbaşı sokağında eski 23 ve yeni 78 78-1 80, 80 numaralı iki köşkün tamamı : Ş Mehmet Sait Halet B. Hadice Mediha H. 17141 İyipte Emirbuhari mahallesinde Kışla caddesinde eskı 5-3 ve yeni 12 numaralı bir mağazanın tamamı : Ahmet ağa 17725 Yenibahçede Kâtipmaslahattin” mahallesinde Eda) kadın çıkmazı sokağında eski 5-2 mükerrer ve yeni 2 numaralı bir hanenin tamamı: Mehmet ER 18200 Şehzadebaşında Hoşkadem mahallesinde kırıktulumba sokağında eski 6,8 ve yeni 8, 10 numrak bir hanenin tamamı Bedia H. 18592 Avratpazarında Hobyar mahallesinde Taşmektep s0- kağında eski 5 mükerrer ve yeni 7 numralı bahçeli bir hanenin tamamı. Hüseyin EF 18884 Zeyrekte Şahhuban hatun mahallesinde eski çinili odaları ve yni Camüşerif sokağında 9 numrah bir hanenin tamamı. Mehmet Ef. 19061 Samatyada Abdiçelebi mahallesinde Pulcu inop so- kağında eski 17 mükerrer ve yeni 17 numralı bir hanenin tamamı. Artm EF 19115 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Söğütlü çeşme, Dut sokağında eskı 122 mükerrer 122, yeni 39,41 numaralı bir dükkân ile bir hanenin tamamı. Artin Ef. 19278 Yalıköyünde Canik fıstıklı sokağında eski 15 mükerrer ve yeni 36 mumaralı bir hane. Emine Seher H. 19346 Ayvansarayda eski Mustafapaşa yeni Fırın sokağında eski 13 ve yeni 17,52 numaralı bir hamenin tamamı. Halil ağa 19481 Kapandakikte Hızırbey mahallesinde Sabunhane imaret sokağmda 4 numaralı bir hanenin tamamı. — Salih B. 19652 Ahırkapıda Akbıyık mahallesinde keresteciler sokağıı dacski 3 mükerrer yeni 56 ,58 numerolu bir hanenin tamamı Ayşe H 19665 Topkapida Takyeci mahallesinde Topkapı harici so- kağıdda ceki 11,13 ve yeni 9, 131111-LT-LIS m- merolu iki dükkân bir ahır bir kahvehane, iki hane- Kiryako Ef. hallesinde Cüceçeşmi sokağında eski 10 ve yeni 20 mmerolu bahçeli bir hanenin tamanıı Güldan H. 12218 İyipte kızılmescit mahallesinde ve sokağında eski 86, 86 mükerrer ve yeni 42,44, 44/1 mumaralı mukadde- ma üç dükkânın elyevn üç münkedim dükkân arsa- SD e yi erde Türbe sokağı rahı bir hanenin tamanmı. Feyzi ve muhiddir Beyler Mevlevihane kapısında Aydınkethüda — mahallesinde ler sokağında eski 8 mükerrer ve yeni 2/4 bir hamenin — tamamı, — Hadiye H. ve Necmettin. B. Fatihte Pirinççisinan mahallesinde Kalaycı sokağında eski | ve yeni 1 numaralı bir. hanenin tamamı, Hafız Riza Ef. 19948 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde eski ve yeni Çavuşbaşı sokağında bir dükân ve bir hane. 1Safiye, Hadice Saadet. Neriman H. lar 19797 Beykozda Yalıköyünde Gaziyunus sokağında eski 13 yeni 17 numaralı bahçeli bir hane. Müzeyyen, Fahriye, Ahsen, Mürüvvet H.lar ve Zıya Ef. 19898 Erenköyünde Göztepe Mehmet efendi mahallesinde eski Ali bey ve-yeni Rıdvanpaşa sokaj 3lve yeni 25,25 numaralı bahceli bir köşkün tama $ İbr Ki Yukarda cins ve nev'ile mevakii yazıl emlâk ( alimış bir ) gü, müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde ha?T da güst rilen bedel ile talipleri uhtesinde takarrür ederek birinci ihalesi icra kılınmış olduğundan talip olanların ilân tarihinden itibaren ( otuz bir ) gün zarfında Sandık satış âmirliğine müracaat eylemeleri ilân olunur. Merhunatın cins ve nevi 177 1070 2240 685 140 1400 432 375 870 320 352 260 1460 1222 280 35 13811 eski 7 ve yeni » numa- 145 15962 610 29418 130 274 115 ;

Bu sayıdan diğer sayfalar: