20 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

20 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 Akşam 20 Haziran 1929 DOLCA DOLCA nedir? DOLCA, NESTLE Şırkehmn TÜRKİYE Fabrikasında imal ettiği yeni SÜTLÜ çikolatadır. DOLCA nın iki cinsi vardır. (Mor etiketli) dir. Fevkalâde lezzetli ve ucuz olan bu çikolata ile NESTLE Şirketinin BÜTÜN ve fındıklı olup Biri yalnız sütlü ( Turuncu etiketli ) digeri de - sütli zengin MÜSABAKALARINA. iştirak edilir. BAKÜS Yeni etiketlerle piyasaya çıktı: No. Nevi atik cedit Mahallesi Sokağı atik — cedit Hüseyinağa — Bayram yeşil — 2129 apartıman Bodrum katile 5 katfır, bodrumda, oda, bir mutbak, bir halâ. ve üçüncü dairesi: Beşer oda, biret Dördüncü dairesi : Alektrik ve terkos suyu tesisat ve tertibati vardı Bölâda evsafı müharrer apartıman talibinin nüküline mebni ihales zarf usulile 29/6/929 taril Semti Beyoğlu satış komisyonuuna müracaatları. NAZARI DİKKATE ! Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 216 numaralı Strongilo Biraderler Mağazasının Hanımlara mahsus çamaşır ve cihaz takımları dairesi edileceğinden bilumum çeşitler işitilmemiş İmakta olduğunu muhterem müşterilerine tebşir eyler Devlet demir yolları ve limanları idaresinden: İdaremize lüzumu olan “100,000,, yüz bin ton maden kömürünün münakasası 7.Temmuz 1929 pazar günü saat (16) da Ankarada Umumi İdare binasında icra edilecektir . Münakasaya iştirak edecek- lerin teklif mektuplarını ve teminatı muvakkatelı nezkür tarihte saat (15,30)a kadar. Umumi idare yazı ( yermeleri lazımdır. Talipler münakasa şartnamelerini (250) kuruş mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden Haydarpaşada, Haydarpaşa mağaza- sından tedarik edebilirler. İSTANBUL TRAMVAY | ŞİRKETİ iLÂN i Sirkeci - Edirnekapı arasında, 37 numaralı yeni bir hattın 21 haziran 1929 tarihinden itibaren, zirde muharrer seyrü sefer tarifesi dairı işltemeye küşat edileceği muhterem ahalinin nazarı ittılıma ilân olunu: Tramvay hattı Trenler arasında — İlk treninn Son treni Fasıla: “Dakika — hareket saati / hareket saatı Sirkeciden 12 - Edirekapısına 6 12 — 1 M Me t Edirnekapıdan * Sirkeciye Vle vlay 5,50 23,10 MÜDİRİYET — K Şirketi hayriyeden: Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tarifesi haziranın 2İ inci cuma günü tatpik edilecektir. Tarifeler gişelerde satılmaktadır. Maarif müdürlüğün Galata Terzilik. san'at mektebi bükmü kalmamış olduğu ilân olunur. Şark değirmenleri Türk anonim şirketi: Hisse senedatının 7 numarolu -kuponuna - verilecek 90 kuruşun 15 Ağustos 929 tarihinden itibaren ve Cumartesi, Pazartesi günlerinden manda her gün şirket veznelerinden tediyesine başlanacağı ilân olunur. Evkaf müdürlüğünden: Kartal Evkaf Tahsildarı Haydar Efendinin hıxmntmt nihayet ve miş ve mumaileyhin Evkafla hiç bir suretle intisabı kalmamış oldu- igundan keyfiyet ilân olum Evkaf Müdürlüğünden: Guraba hastanesine lüzumu olan ecza ve edevatı tıbbiye kapalı zarf usuliyle münakasaya vazedilerek Tcırııııuxun altıncı Cumartesi günü saat onbeşte anlamak üzre her igün levazım idaresine ihale gününde idare encü - uddedılıııı; ve ruhsatnamesinin İZMİR, PARİS, LİYEJ SERGİLERİNDE ALTIN MADALYALAR KAZANAN: BAK ÜS RAKISI Tereddüt etmeden BAKÜS kapıcı odası, odunluk 3 oda, bir mubak, bir halâ. n müsadıf Cumartesi günü Saat 15 de icrayi Taliplerin bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı havi teklif mektuplarını Emvalimetruke | Şixyottan mamyul mavi, den:. S Bcin ve Turigat Di Tannın sengis çenitleri mevemttat, 300 | ZAMAN bü bir kotu KREM SİMON tostet posran . MECANEN . takdim olunur. İstanbul, Bağçe kapu No, 37.'X (Sabık Mlsçyan Ecyanesi) E ALTINCI BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU Gıncı keşide İ1 Temmuzdadır BUÜYUK iKRAMiYE 200,000 Liradır Ayrıca: 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 15,000 10,000 liralik ikramiyeler ve 100,000 liralık bir mükâfat.. Bu keşidede cem'an 33,000 numara kazanacaktır. temiz ve en sıhhi rakıdır. Bedeli Mefsuh mukarreri Lira 31111 — Sekiz taksitte ve kömürlük mutbak, ve birer halâ, taraca kısmı çamaşırlıktır. si feshedilerek yeniden kapalı müzayedesi mukarrerdir. Mahlülatı Vakfiye Müdiriyetinden: ZIRAL LİRA 1757 35140 Bahçe kapısında Höbyar mahallesinde Aşır Efendi caddesinde Yeni pöstane arkasında vaki balâya kıymeti muhammene ve miktarı” zırar yazılan metrük Çeşme, Sebil ve Mektebi müştemil arsa ( yirmisekiz ) gün müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye konulmuş isede talip: zuhur etmediği cihetle (on) gün müddetle ve pararlık suretile temdidi mhıayede edilerek müzayede günü ( 26 - Haziran - 920 ) çarşanba ğ ine kararlaştırılmıştır. Talip olanlar balâdaki kıymeti muhamme: in yüzde yedibuçuğu nisbelinde pey akçesi ve ya Banka Kefale- tini hâmilen ( 26/6/929 ) çarşanba günü saat ( ondörde ) kadar Mah- ülâtı Vakfiye Müdiriyetine müracastları. EFENDİLERİN ddi , aplajlanda , Tüclü! caddesinde D. BLUM “terzihânesinde fon Bey TÜRKİYE İŞ BANKASI Sermayesi: tediye edilmiş 4.000.000 Liradır. Umumt müdürlük ANKARA Şubelerı Balıkesir Gireson Bdremit Ayvalık Sazısın Zonguldak Adata Kayseri “Trabzon sin Müsait — muamelât, © Kumbaralar Kasılar İstanbul İcra dairesinden: Ankarada - Kayaş - bahçesinde mükim iken elyevm ikametgâhı meçhul Derviş oğlu Hacı Mehmet efendiye: Ankara ikinci kâtibi adlinin 15/ 1/929 tarih ve 510-34 numaralı deyin senedi mucibince Hüseyin Kâmil efendiye medyun olduğunuz 400 liranın birriza tesviyesi zım- 'nında tebliği muktazi ihbarname- nin ilânen bir ay zarfında 28-9200 numara ile dairemize müracaatla deyni tesviye ve ya kanuni bir itiraz dermeyan etmediğiniz tak- dirde hakkınızda takibatı lâzimede bulunulacağı malüm ve birinci ihbarname tebliği mekamına kaim olmak üzere ilân olunur. Kazanç vergisi Gei Her ay Maliye tahsil şül lerine verilmesi mecburi olan müstahdir bordroları yeni harflerle temiz bir şekilde OPERATÖR Halil Sezai BASUR MEMELERİ tül ve sıracaları ameliyatlı ameliyatsız elektrikle,tedavi ve bilcümle ameliyatı icra cder. saat 1-7 Divan yolu Acı hamam — No. — 20 EMNİYET SANDIĞI En eski türk milli müessessei maliyesi Emlak ve mücevberat, altın gümüş , tahvilat mukabilinde vadesiz iha, kuvvet ve sıhhat için en müessir devadır. Bilimum ccza- hanelerde bulunur. Umumi depo- ları: Bomonti fabrikası. Telefon: Beyoğlu $83, ve İstanbulda Ekfem Necip ecza deposu. Telefon : İstanbul 78 veçhile buçuk milyon zarf aleni pazarlık suret'le | ömubayıa edileceğinden itaya talip olanların pey akçelerile birlikte 20 haziran 929 perşembe günü Numünesi para ikraz ; vadeli , tevdiat kabül leder . Vadesiz yani istenildiği zeman alınmak “şartile tevdi olunan paralara senevi yüzde 3, altı ay vadeli 5, bir seneliğe T, iki sene veya daha ziyade mde ile brakılan mebaliğe üzde 9 faiz verir. Talep ve arzu olunduğu halde senelik veya iki senelik tev. diatin — İaizlerini —aydan aya tesviye eder. saat 15 te piyango müdürlüğünde müteşekkil tayyare cemiyeti mü- bayıat komisyonuna müracaatlar Mutbak ve sofra için MARGARİN YAĞI MARGARİN, tereyağıt yerini tutan sihhi ve besleyici bir gidadır. MARGARİN sihhiye vekâletiyle Şehremanetince tahı il olunarak nefaseti anlaşılmış ve imaline müsaade edilmiştir. MARGARİN soira ve mutbak yağı sizimağşuş yağlardan kur- Ehven ücret ve mutedil rır. Bir decrübe kâfidir. Her 3 Vede ARSLAN markasan dik- İN şersitle — mükemmel - kiralık matbaamızda basılmıştır. İki kat ediniz. kasalar vardır. kuruş fiyetle yalaız Akşam TÜRK MARGARİN MERKEZİ : Cağaloğlunda — kâin matbaasında satılır. dairel mahsüsadır, ve hiç yoktür, yağları Limitet Şirketi İstanbul, Taksim Ayazı Mes'ul müdürü: Enis Tahsim venine müracaatları. Telefon: Beyoğlu 2233 we BAA AA D İ C KN

Bu sayıdan diğer sayfalar: