27 Ağustos 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

27 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

«Abıhaye korkunç - bir Birdenbire VU DÇ Ü SA lU m aldıi: imiîriyefin bindiği - motör, dalgaların üzerinde uçuyormuş gibi |ııvı9uıdı;_ıouıı kayalara çarptı Bir a de agmşii bir aüi nni Görmek kabir aerilar Tmüriyel imotürün yolumu kesti Bi küreüelik tekme karkamç atişmin- ÜT aat Tekkar yelveri aat ereye gidi- tiT Tn anlamımı Tn yoktu. aradan umuklaracaK olsa açık denire| Jerde Sümtülün Haybelarakn. Karaya Heğma yaklaşn iltimal Ki bir ha daz kika sonra, kayalıra çarvın Barçala. H galşelar metürün eknesini dağıta- GKÇi bir ldenle çaretlrca Dimlri” Karamlmın nerden seidiini bir. ee damlelmiyer. Heman ber acla yordu. Taksi acaba uçarı Hellandalının l gek azaklerde di ? Ta dakikada o da kendisinlari- Yordür, Dimilriyef von: bir ümltle muotörün gözi Pakat önü- rim Hamasinsu arasında düdüğün ADimltrtyet-bile duymıyondu. “Cebinden tabamcasını çıkardı, Btümte. Bi kaş el ati Kudum aslgaların homurlusu, taban- Ganın gürültüsünü de bağdn' ( G son ümüt e- sönmüştü. Artık, Keyma bükük, gözleri kapatı, Glümi Beklemeklen başka çare yoktu. “Tam » aralık esrarengir Hint Prensile Uçarı Halandalının sösleri kulağında ganlamıya baştadır. T Dimitriyeti “sen dbdtayat içmir Bir mahlüke? . senin içinslüm'kor- Kusu yoktatt . Senin vüsüdüne me kur- gün geçer, menpmakilşleri. Senine de- Hinde boğulureun; me-demteşte yanar- Tiğmriyetiacı aa a aamdar damemlü nni Katılmamsış balireve: taze-süt, b sene Bin mahsulünden yapılmaş netis revel, Şayıktan henür çıkarılmış mükemmel Bir tereymln, beklekmel'ye çay.. Bazı | günler kahvaltıya — (Elşimik) e ilüve Sülyomlardı. CEkşimik) sötten mamul, Şokurtla peynir'arasında gaşet lezzelii bir yöyecektir. Öğleye kadar damanımız çüh çardak allında söblet etmekle, gah civardakı Ormanlılara çermeğe çitmekle çeci- Şordu. Öğle yemeğink n fki e bir ara Binda yiyor ve sabab kahvallısını çok Gatbaul yapmış olmamıza rağmen iylee Acıkmış bi halde göfka başına geciyor. | ğ Birdenbire demlükiterden daha kar- umç bir çatirer odi Müotör — sanki) Hçaçormuş gibi Havatndı, havalandı. Senıra seri bir yere çarptı! Dimliriyefin korkurğu kaşma gelmiz. gi İşte'en mihayet kayalara çarpıyor. tardır Genç Köntltiç bir şey düşünemez'bir. halde göterini kayadi Dimtiriyet, — gözlerini açtüı maman kemdisini mtsteşem bir yrtak odasında mükellet bir karyelanın içinde buldu. Kürşsmda sazun boyla, pek kibar yüztüşakaklarına doğru saçtam ağar- mş bir adam daruyordu. Hu cadamın elinde küçük'bir kadeh at “Dimltriyetin aktmı-başınm geti- zen gey a kadebin içindeki ilaç ola. Gatlı, ahenktar bir kadın Dimitriyer, gönlerini hu sesin celalti' darafa çerirai. Tzun boylu adamın — biran ötesinde| itan “bsaşti, zümrüt bakaşlı bir kadın Genç Koti rüya görün görmediğini anlamak #stiyormus gihi çüzlerini kır- Yaşştırdı. Yahut a kim bilir, karşısın. | şakakları gümüş parıl- Kik adam, ondaki heyecanı farketli; ( Dimiltriyefin yataktan Tıflayap Ka |masına merdan çermek istemiyorman gibi emuma dekman: Sakan ba, biç " kamldamayınız!.. |ei o kadar yorgunluktan , Korkandan |Sanra hiç velmazsa bir kaç'saat dinlen. lye mühtaçsınız! Dizeltriyet, kaşım tekrar Kaydu; dalçın talgın bakıyordu. Osulln baçlı; tatlı bakışlı kadın gene Konta döğrü yaklaştı. Sanki hastanın Aeşi YaTMIŞ, oNU anlamak istiyormuş | gibi eli “Dümltriyetin başıma kaydu Bir taraftan d T üöyle ci çümdenberi durun din- yenmlyeni bir fırtınada küçücüük bir spor Mmotörüne binip denize açılam bir gence karkn atfedilebilir mi? . Diyardu. Üzün beyta adam d yastığa. — Sahit, Kudurmuş bir hayada de- mize çikmak ve çilçen bir vesaret? . Ne- zeye gidiyordunuz böyle gece yanıız, Diye sord, | Mabadi var | 'dak Çok desreti yemek pişiren Polanez kadmlarmın Dülassa — patates kazart- makta ihtisasları vandır. Üğle gemeklerinde elseriya kuartı- saşipatater, etii cekze, gilâar veyi ma- kamau 'veriyorlardı. “Tatiı elarak ckte- iya krema veyasmaballebi, bazan da İmeşva yiyorıtuk.. Akışam kahvaltasma kadar zamanını- İzitançede.renişgölgelik yapan büyük | ağaçlar altında uzanmakla ve birar | İurka *kestirmekle keçirebilizsiniz. Ak | sam Kahvaltısmdan sanra yemek va. İmanma kadar geçen üç-dürt saati gez (mcüe dahsis elmek muvalıktar. Dört ta- | sadvermanlarla ihata edilmis olan Po- damar köyünde, hangi tarafa — gilseniz ea kalırsınız. En iyi yer, deredir. Dereyi biraz takip ederseniz (ücdine> iamirerilen küçük bir menban #ecadür. dereiniz. Mesine monbuman Faret naf, İbarmak*ve »o misbette soğuk bir suru İ vazar.dBmsuyuİçtikten sonra, sabah İkaimaltısından / farksır bir işteha ile etiğinerükimdi *kahıvatasını Gaverisir vemkşanı yemefi için hazırlanımış olur. Bir-günakşam İzeri gezmeğe vider. İken çenişçe 'birsmeydanlıca — tesadüt Teden”yoksüzerinde kepenkleri —ucılrmı Birmükkâma tesadâ eltik, Burusı Polu: ararküyünün yeçüne baklal dükküm der. Mübarek bakkal — dükkânı değil, bommanrye : Nodleter ve ne nzarsanızdın. zada, kemde stanbul. flatına, hakta daka amz balebttmek kabildir. Kibr | katasa: bazadada:yür paradır, inhirne dünresinin içkileri burada da vzerinde İyamı finda satılar. Geamoton içmleri. ada alaslalankal atepolarındakiısan pti verilir: Şehirden-üç bez saat azakeebir yerde, fiatlara beş para bil makliye ereti sümmetaüyen ” Polonez Hakkalının. kannatkari Taşran aldek. Ve adela bu adamıın köye şeref eei diye; ba-dükkânı fisebilnan aç Tapolduğana hükmetik- Tölenenin bakkal dükkünı, sabakları verakşamiaer'hirer saataçılyor. Günün öiğer saatlerinde dükkân sabibi tarla- İsanda İşi ve güciyle mesgtt'olur. Folonez köyünde, Tecssüsü “arit denberi, ikl sene evveli hariçten bir Musün ika ettiği cinayet z — Cümhuriyös Buz yok Buzcuların önünde itişmeler kakışmalar kavgalar oluyor! uei ünde İstarıbulu kasın kavar. maştar. Hü sağak bir şeş içmek için Bereye mütacast etmişse huz olmadığı cevabinı almıştır. Buz alenaleiçön bayilerin önünde top- ve bunlar mihayel kaygaya — mur Slmuştur. Mes'dleyi Pinmetteni sarduk çiNtiynca Kitayet edecek derecede bar çıkarıyoraz, dakat - kerkes Dar alamı: ileri gelmektedir.. cevsbı yveri Bu zevi-dün bayilerin — önündeki manasrayı zürmüş olmlardı. şüplesiz bunu söpleyemiyeceklerdi. Mezbaha KAĞIDİ uzmumist Nihat eç de: «Bagün akşama 'kadar 75 ton tevzi et- dik. Çıktıkça a veriyoruz, Bizim kaha- hattimir yok. Aklaşıları bayı tevai ede- miyore gemiştir. Kettce tibarile dstanbat dön teci « çaklarıkarşanada - feci sürette - buzmir kalıışlar. C Şehirişleri Nümerotaj işleri Kümerotai işine devam — edilmekte Nümerotm) "defterleri 'yeni bartlerie tebdil edilmektedir. Badema iki isimli İakaklür dir ae ahi edilecek 1i li eakak Dmamıyacaktır Süprüntüler sokaklara atılmyacak gekremancli. hallan — süşrüntüler İycllere <atmnam z çin aç Başlarına. Yömür mahelere eniden kaplar ko: İŞanak ve züprünlüyü yeriere Maniarı Teceiye Gaveetir. Terfi edecek zabitai belediye memurları Daniğemermanelande münttoliğeker- İsüledecek zaılat beeciye memezları. n imzinarları yazalmsıştn Ekmek fiyatından 10, fırancaladan 40 para temzil'edildi. znmet dün ekmek sartamtestit simiş emek atamdan 1o pasa — e| Hirantala Tartından 40 aa Tenmiek laiş z üü cakaraş 20 gaa nn aa Ga'9a8 kuruma setlacekür. Adliyede İrtişa mes'elesi tahkikatı Bart inhisarırdaki irtim mestlesi adlktana gea Harmelkealer CB eet e Setademmmaak nni Dü Sanctün Biymeşm gEnattecir. ülakananın z urtüstani kazaz- müncünin a7 somanl Kadar ükmali Tamlammakn Hadımköyünde kız kaçıranlar mahküm--oldular Gdi eeme Tadakyiünde, tadlada Üa eg ada n ae Şanpllin dağa a maka mamandu.. Tanen A, Yümüt Ahmet ve-Şahan ( zinde dört Kirinin münakemeleri dün Tüinci Seida “altanan ermalş ve karar sermim atemişmiz. Tei araragöremaammanlan b kanda elt maalele yörülelşümden. Yazat üeLAhamadin Birer nane Şaniye. Simbelam Ağmsdl garalamış olanı a Kaamein malaamüz ea Tazmanlasdan d ani Kanmalyi K” mabetnadiğinden ÜU0 ar — müddede auKEalm a a öi Sefaretlerde Amerika veİngiliz-sefirleri geldiler ae ve L baradisindeki heyeli ' ahalinin vaziyetini telidk için Karadcala hasalislai geser — Amerika veİngille.sekikleri şebimize ae e infhisarlarda Konya Ereğlisinde yapılacak müskirat fabrikası inşe edilecek ishirta fahrikasınca ye adai tasia için: Konyu Eseğlisine — ve Bdapazarına giden MüRkirst T NL mu- aat Hüsnü,. Kalemi mahsus mmadüti Nalm Cemil N der şehrimize avdet ei üğlerair. Heyet, rapammu — verecni Tüliye Vekkletinin tasvibiyle yeri kes- bi kabilyet edevektir. Likör-mütehassısının tetkikatı Mükkisat inhisar idaresinin — Avru padem celbeliği likör mütehnesin v Beyet-tetitikarma devam etmnitadir. K zestübeleri Çak bayalr İtilanar hadiz aldağı z manköylüler bu işi malikemeye dü- aplamapı hir meotir aktediyor, ikl tarafı Ginliyer ve haakom vazifesini görer Matlanarmı sulan hallediyorlar. ü tü köy halka, #aten'birbirlerinin akra Ka vaziyetinidedirler. Faknt he birle çine yatmz akrabalılda deği, müteka- Hü yarde Hislerişte*ve derin bir desi dakta merbuttavtar. Btatm köylerimizi bilenlerin, Poloner küyüne ve-köylüt Tine mıbla etmemesine imkân yoktur Keninl Salih el Yabıta, yakumta olmus dekildi Kd köyÜk azasında “arari-me den veya diğer hastsattan delayi kü. Tarın olt Şataa burbaylin'fena tevzi -etmesinden | Şehir ve Memleket haberleri |) Bu sene koca İstanbul sokakları Şekremanetinin hir damla-suyunu görmedi. Toz, toprak İçinde yandı kavruldu. Halbu Kİ yirmi sene Gvvel bile bazı caddoler günde İki üç dela sulanırdı. Şehremanetinden Ümidini kosen halk'bu son sıcaklarda bir parça serinlemek ve tozdan kurtalmak için eviin ve dükkânınır Kalmıştır. Kesatlmiz — bir öudeğini gösteriyor. Hamallar mes'elesi Hamallar cemiyetide Riktim şirketinden şikâyet ediyor! Tine Tinaret Odan u Şüsiyerleri bartaraz' Bdecek eai cedbirleri ihtira eden tahrizi Bakülearm uanal siniş ve üü yt edlüm! Töcüret Odası Dü teyervünü” yatmr-bir naktdan mülales emiyerek- umum man işlerimin bocaklağundaki eebabı BU mamme aNU e eerek satrene Tni dlmn sekiiyetims g e ae d avmar olmasığı zikredilmekledir. Diğer tarattan Tüzmal Banali! Gemiyeti, nazıma AK Müahidâm .: bir Mahneriri. İnnize # iahatı vermiştir. Zd şerketinin”bu salanla alk- Ka yalmaz indekt Ymtiyazdan ve b tar üzünden müli servetlnizden mil yonine çekmeken Taareltir Tamas Şimtetine gelince; hikmeti tesin İbir Türıü anlaşılamıyan bu süketin meri- Teket üzaretine adirdiki darbeleri ve ha Tanir e ee darbdler indiren bu mües örtelenden gökrenmi B nn ei Fırkada C. H: Mahallât kongresi- İkberiülde CH Futasının mahallât köngrelerine saşlnacaktır. İlk kengre Kadiköyünde aktedilecektir. iktisadi mehafilde Borsada- vaziyet Tnritiz dirası Gün saban — Barmda 10165 ta açılmış 1016 daskapanımıştır. Türet, acudrlr 9;12 Tiatanı mubatara: panmışlır. Düyünü murakaido 10025-te açi miş 190 daskuyanmaştar. Sigortalar dahili “ nizamnamesi- Sigorta Herite Mkamisyonu dün Nen- zet mudiriyetirde taplanarak arimake- Tata deramcomistir. Sigortalur hakkın- €a yentebir-dahili nizamnama tanzln. e açılmış ve 8865 ta ka- Gümrüüledanilesi: tatbikatında. ihilaf Gümerük kaker heyertidünimaşman aü Tei Haa Beyen riyasetinden zan etmiz ve tantonin: tattilmtaniz aa aa nüA a: teneikir otmişt Haa setkikabar dücearlar dariştürek'en- | mektedir Memleket haberleri İ EKaan Siara kıpaayadarın. iaamla aat Jandamnı. sanhatazasın. H datmirden Bekişeiire oradan dBit Y anlüma himmst etüğtaden gişmen » makklmr olan Sadlk ç MAD SNSK A el F kahvecinin kahvehan arphane müdürü n önünü kendi. solamıya - mecbur inin — önünü nasıl Bir eşkıya Çelesi Kayseride 10 şaki yakalanarak- adliyeye teslim edildi Küyserlde Salkama karyesi Eicik Tet cak vele Mafee Ali Etendi — e ailesinin. önüne Çikan ve İLaSastar'geceni Banenine. Saskm ederek Katleimık ” makeaz Jandarma Mustafa ila üt bekçt gönderiz| dir. Yaptlan taharriyatin aliler side sale-| mez. Ha firarda bulundukları anlaşilr.| larma ve Bekçiler avdet elmek üzerze| Değirmen bağlarına — gelilklerinde ö Ömer ve vülekasi Jandarmanın — gölünu| Hazerek. süliü rendalıtma başlarlar. öllet deram eden müsdtmede tuller. dem Hacı moerah olür Te a sasertai çe mateceriklerin aritarları de buna Iama itibak ederler, Jandarma hayatıar İkzmammmk “üzere hemen yakınında bulu- Tan suva atdır. Ve keyriyet kamkl ku- mandamı vamtasle nahiye müdiriyeline Sildiriir. Müsademe çerast Tnller tartar: Zalllr ve kendisini müdet Bekçist Mükemremin elindi Ha ame Şirtelene, köy mahlamein iye müderi Kuizi Heşin. yapkığı| ürane Bir pila veseime çalışan karar, ö kamancanı Htastata BüEndiyi mabalii| ülrecasinlecden ö kişi derdesi eli Ziganda bir-soygun vak'ası velki gece Ermramdan Tosasa ee mekle olan KKesin made Salin. Eiendiye. İaralndan sopulmustar. GAKEUSELİE. 100 ürkyar-yalkın bir pana we siblaleri aidüktanı ada semli Sağen Sunuşmuşlardar Müteferrik Karadeniz limanlarını teftiş Ticareti bahfiye mitdtir muavini Müs git-lleldet B Karadeniz - Jimanlarını ettiş etmek üzere-dün- — şehrimizden Hareket elmiştir. .Üft B. uzak lman Fekslerini, merkez dimsolarına — davel Ederek kendilerile kürüşecek ve tefti- Şatı 20 gün sörecektir. Mustafa -Şeref B. -dün Cenevreye git Generrede intikat-edenek olan Ektisat Kenerenine Taratımızdan Munashas (a gi cünen Bordur mebusu — Müstata Beret Bey Günü ekspresle hazeket et- gt Bir Amerikal muharrir geldi Amertkanın meşur mülmerirlerin- den M Maryon Anglen süreti manin Ga Türe Kadınğını tetkik makan. iyie göktimize gelmişeş aMas Maryon, Şeretine birziyatet verilecektir. Zekâi B. İzmire gidiyor Müslirat umum müdürü Zekti-neyi bugün gehcimizden Tzmire giecentiz Darphane bir fabrika haline if- rağ edilecek Geçen hati Aakmaya, git clam Gemsi Bey dün kendik Na görüşen G a Darghaneniz muatazam birima- iatmane aline ifrağı tekazrüz etmiş ve aden üzerine bir çok siparişler alae | öir randaleler üzerine her nevi' iparişler kabül sdilecektir Darpranme şimdiik snhi akmak Tvhatarı yapıımaktadır. İö yesaltimiz ıkmal edilerek çakmalı b kamaı eetlebilecektir Bir Rus vilayete istida e müzacnat ezek Yayvo kelimesini kendi namina Gilini istemiğtir. Mummileyii bu.letan l çıkalata ve saire çıkaracağını bayan ee ve bunun başkasına müsande aümemesini tnlep etmektedir. aü kör Ömer, — Bemll ağl Ahmet ve getleri kör Şiken ve A Ve Tlaci Bakkında tahkikat yapma için KA dz'bir mertaginlr. Genş a) 27 Mistos 1920 —a Silelmrehea denilen Faşisllerin, datır doğrusu mahatarakartarın ” müyellah teşkillan metsup büyük ve — küçük Ha döğrüme sesyaliştlerin müsellan deş> Killtı'alan Şösbent müfreseteri arasın: da müsatemaler shyer. Bu müsademe- Jer Mazen ha ve meydan makarete. Köyler, kasahalar ve büğük şehirler sücümla #aptolmnuyor, tahiliye ce yor. eldenele geciyor. Hlarbünbüte: Aisatına şahit oluyorum Avusturya do küz hükümeller müteşelkit hir baklr meti müblerikadır. Memlekotir başımız di bir kelime var: Peserasyun küküre. finin miktarı mahdut olmukla heraber mükemmet erdü ve fandarma teşbiti Yardır. Bunlar seyirei aurarak ıi tara. Ti askeri asaldeki teşkisti bir'birin riyor. Ba hati güren dlğer — vvrups memleketlerimin harlkları Arasaseyıy” Makedonyaya- benseriyartar. Avastaryanm bu Galiain basieer ve- hehimi harbi ümuminin metieecimde e Tamalıdır. Vaktişieravncmeya sirmen. Jeti maamaaman olap “iktisai “cihottem bir kül teşkil edicor kdi. Harbin sonunz da Viyana ve elvarmdaki samayi mm. fakasiyle ekteri Halk dağlı ve siftei e ir Sanayi merkesinde sosyalisiler va. ziyete Hükim olmuştardır. Dağisk yor. lerde etfteker ekseriyeti. teşkii anyar: u iki amafın menafil ve zitmiyeti yek- ikerine tahan Çabatm sıttır. Sosralisi. eT binnisbe refahtadır. Çifvçiler ötez | den heri müsellâ ot teşkitm varan, | avusturyadaki sağ cenit anacm e hilhasın miliyetperrerler bu dağtıtarın teşkilütemi dltizam ediyor. Diğer tarate 'tam Aruslaryanın emlisini laplaran” sına adeta bir hükümet olun Viyana Şehremaneti söryalistlerin elnde z Tunuyor. İdürenin mühtelir. fırkaların elinde halanması hükümet nitasana Safıra indirmiştir. Meydanı boş bulan tarateyn tevkilü. u müzellâkası serbestce bir birime giziz yer. Ha hali tezebzüp Avusturyunun kama şaları elan devletlerin ve bahmsaedtal. ya, Macaristan ve Çekeslorakranın naz 'zahı harsmı celbeliiğinden Avasturyaz vin sulha müsalemeti için büyük bir teklike teşkil etmiştir. Tmeiltere ve Mte mekte isede Meliye Vekili B. yüzde 80 det sonra bonoların verilmesini münasip görmüştür. Takdiri kaymet muamelâtı ol- dukça ilerlemiştir. Bunun -için pek yakında bonoların tevrüne başlanması mühtemeldir. geldiğini yazmıştık. Kuri Ankaraya gitmiştir. Yananlların ilmine tevdiedliecektir —— Maliye Vekili bugün İzmire Maliye Vekili Saraçoğlu Şük- laliye vi Bey iatirahat malesadile har gün şehrimizden İzmize gide- Sek ve Menemende - bir mmud - det kalacaktır. mübadele ve iskân Bir muhacir programı TekAN müdiriyeli Umümiyesi bu seze geveler getmiş olun mühacirlerin işin İ ve semiz'işlerile meşul cahınakı vG bi Ş e sene zazlında ilmai edileeekn Tir. Zimtankip saneler için bir. munacim yerleşlirilecektir. iristardanı çeler muhacirterde deri e kremen Müsabakamıza mutlaka iştirak ediniz 1000 liralik mmükâfat vereceğiz

Bu sayıdan diğer sayfalar: