6 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

6 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Temmu* '".umhurivet Tesküâiı ve kabul şartlan: öAZı mualllm mektebi m c ti =»= Gazi mualıim me'u bi bir ıhzari ve bir mes ekî 1 Mmdan miirek I ep yüksek eerecelı ve levli bir muallım mektabid r. İh'arî kısmın te ris müddeti iki sene olup ıkinci senede talebe fcn ve edebıyat şubelerind n birine ayrılır .\Uktebin ihzı.rî kısünını ! itirenler me.lekî kıstna £eçer er. Me^leU kısım: 1 Rza/iye, 2 Tabiiye. 3 Ta ih ve Coğr fya, 4 Fdebiyat, 1 5 Pedagoj . f r Şubelerini havidir. Mtsleki şubelerin tflhsil müdde i üç >ömestirdi , t'u şubelerden birinı bitirenler Orta mekteplerle mualli n mekte'lerine muallim oluriar . Meslekî kısım me>un1an D'rülfü un Fen ve Edebiyat şubelerine gid r, k üç söm.stir daha d e v m d a ı sonra lısan imtihanına iştirak etmek hakkın kzımrlar. G zı Muallim mekte ınin ihzarî kısm na aşağı ^aki şartlan haiz talebe kabul < kınur. 1 Vücudii sa£lam ve kusursuz olmak. 2 Yaşı yirmi ı çteı îazla olmımak. 3 llk muallim mektebi mezunu olmak. 4 M ktebe ka'ul için yapılacak müsabaka imtihanındı muvalfa'c olma'. Mekrebin ih/arî kısmının mıı^abaka imtihanına çirmek istiyenler temmuzun 930 nıhayeti e kadar ilk muallim mektep'eri mıidürlüklerine ve muallin me tehi bulunmıyan yerlerde Ortı me^ep müdürluklerine müracıat etmel'diıler. Vapılac k müsa'i ka imtihanla ının tar h iki agustos c.mırtesi ve 4 ağust s : azart si günlerid.r. ımtihan ar m allım mkterlerinde, bu'unmıyan yerlerde Orta mektepl rde tahrirî rlarak yapılacaktır. Imtthan ualleri Gazi Mua lım mektebi müdürlü^ünden uönderilecektir. < azi mualıim mektebınin meslekî kı^mına ihzari kısmını bitiren lerden ba^ka aşa^d.kî şartlan haiz ( lan'ar da kabul o unur 1 Vücudii Sriğlam ve kusuruz olnv k, 2 YHŞI yirmi beşten îazlı olmamak. 3 Liseden mezun o'mak. A ) Me lekî kısmın Peda«oji ^udesine seçmeic için ihzart kısruna sirmez.en evvel iki se e i k mektep muall mlıği yapmış buK nmak şartt.r. B ) Meslekî kısım şube'erine precek lise mezunları 20 eylul 1930 tarihine kadar mektep müdürliigüne muracaat etmelidirler. 1 Ayrıca: 100,000 i raık bir mükâfat ile M | "50,000,, 4 \OuOwt "25.000,,, "10,000,,, liralık |I büyük ikre miyeler vardır Hiç kazanmamış numaralara "30M zar lira teselli mükâiatı verilecektir. m Biletler: Bayilerden temmuzun yedinci v n günü akşamına kada talep edilebtlir. ?^ıınııi""^" nıımi"'^i'i[irınııi"^ "iınıııı»^"iınıni'"^i'nııınııi'^'nıın^ ^ g . « n ı i " g ı i ı t ı ı ı i ' ' " j " " ' ) i ı ^ y n n n ı n y i ı i ı n i " ' ^ " ! ^ . » . ^ ^S^Uİ!Üîn77mniıllnTrTTTırHMffS»!rîînülni»T7MilHÜUlllıiîTılUIJ«fun!rM«ll^^P*^2^S^B UlllSllltlillltıınııllll UllUıu'lUlllUlIUnıılllllJUlUuuunUKIUuuı | l M ö.inci KEşiDE .»i U TEMMUZ 1930 DADIR İ I M IpBüyük ikramiye 200,000,, liradır BüYiiK TAYYARE PİYANKOSU I JJJ^^J^JJJ| ılıiMiııiıılllllllıiıuıııııDUIIııııııılıı ihiiniiiiilllllillniuiii.il 1 Köprü münakasası Nafıa Vekâletinden: edilmiştir. Münakasaya iştirak etmek istİ • yen taliplerin; bundan evvel ga2etelerde neşrü ilân olunan şerait ten maada, behemehal ticaret ve sanayi odalarından birisinde mu • kayyet olduklarını vesika ile isbat eylemeleri lâzım ve kanun icabındandır. 1 temmuz 930 salı günü saat «15» te münakasası icra edileceği ilân kıhnmış olan Kayseri Vilâyetinde Kayseri Sivas yolunun 62 530 uncu kilometresinde kâin »I betonarme iki gözlü '•• 2X14 metre tolündeki Sarıoğlan köprüsünün münakasası 12 temmuz 930 cumartesi günü asat «15» e kadar temdit Köprü münakasası Nafıa Vekâletinden: Kütahya Vilâyetinde Kütahya Karahisar yolunda yapılacak olan (34960) lira (10) kuruş bedeli keşifli Porsukçayı köprüsü inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Vekâleti Yollar Umum Müdürlüğüne, İstanbul ve Kütahya'da Nafıa Başmiihendis liklerine muracaat edebilirler. Münakasa evrakı on lira bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Yollar Umum Müdürlüğünden alınabilir. Münakasaya iştirak etmek isti yenlerin münakasa şeraiti umumiyesinin ikinci maddesi mucibince ehliyet vesikalarını Nafıa Vekâletine ihaleden iki gün evvel ibras eylemeleri ve «661» numaralı müzayede münkasa ve ihalât kanunu ahkâmına tevfikan hazırlıyacak • ları teklif mektuplarını 26 temmuz 930 cumartesi günü saat «15» ten evvel Nafıa Vekâleti Müsteşarlık m&kamına tevdi eylemeleri ilân olunur. Tahlisiye umum müdürltiğünden: Rumeli taril =iye mınt kası merkezi olan Kumköy (Kilyos) mevkiindeki Tahlisiye mebanisile iskeleye kadar olan yolın, Amavut kaldınm tarzında yenıden in^ası yirmi gun müddctle ve kapalı zarf usulüe münakaaya vazedilmıştir. Bedeli keşfi (16848) liradan ibaret olan mezkur yolua ilhalesi 16 temmuz y30 çarş mba «ünü saat 14 te ıcra kılınaj'ğından ta lip erin bu ba^taki şartnameyl ^ö mek uzere Galata,da Rıhtım caddesindeki idarei merkezıyeye müracaatlan ! Köprü münakasası Nafıa Vekâletinden: Bahkesir Vilâyetinde BaJyaÇanakkale yolunda yapılacak olan (138973) lira ( 6 3 ) kuruş bedeli ke iîli " Büyük Ağonya, Küçük Ağonya ve IMüstecap, köprüleri inşaatı, üçü bir arada olmak üzere, kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin miinakasa evrakını çörmek üzere Naîıa Vekâleti yollar umum müdürlüğüne; İstanbul ve Balıke>ir"de Nafıa Başmühendisliklerine muracaat edebilirler. Münakasa evrakı on lira bedel mukabilinde naîıa vekâleti yollar umum mü ürlüğünden alınabilir. MüıakasaVa i^t râk etmek istiyenlcrin ' 6 6 1 B num ralı müzayede mü nakasa ve ihalât kanunu ahkâmına tevtikan hazırhyacaklan teklif mek tuplarını "21 r temmuz 930 razartesi pünü saat " 1 4 , ten evvel Naîıa Vekâleti Müsteşarlık makamıra tevdi eylemeleri ilân olunur. Ziraat miihendisi olmak istiyen lise mezunlarına Iktisat Vekâletinden: Ankara'da tesis edilen Yüksek Ziraat mektebi 931 senei dersiyesi bidayetinde tedrisata başhyacak ve şimdiden staj için talehe alınacaktır Kayıt ve kabul edilecek efendilerin : 1 Lise mezunu olmaları. 2 Vekâletin tensip edeceği çiftliklerde bir sene staj görmeleri lazımdır. Staj Vekâletin tayin edeceği resmî veya hususî çiftlik ve müessesatı ziraiyeden birisinde yaptırılacak ve stajyerlere staj müddetince mahiye elli lira ücretle ayrıca harcırah tahsisatı verilecektir. Talipler bundan baska : 1 Türkiye Cumhuriyeti tab'asından olmaları. 2 17 den aşağı 22 yukarı yaşta olmamaları. 3 Ziraat mesleğinin kabul ettiği kabiliyeti bedeniyeye m'allk ilel ve emrazdan salim olmaları. 4 Staj veya tahsil devresinin ortasında meşru mazeretsiz staj veya mektebi terkedenlerin hükumet tarafından kendilerine yapılan masrafı tazmin edev ceklerine dair Noterlikten musaddak kefalet vermeleri. Şartlarını da haiz bulunacaklardır. Bu şeraitte dahil olmak istiyen efendilerin • eylul 930 gayesine kadar Iktsat Vekâleti Ziraat Umum Müdürlüğüne muracaat . etmeleri ilân olunur. I Köprü münakasası Na f'îa Vekâletinden Çanak'ale Vıl.y.und. BalıkesTÇa*kkale yolunda yapıhcak olan (165 01) .ıra (<7) kuruş bedeli kerifli Çandere, Seklık ve İncesu köprüleri irtjaatı, üçü bir a a a olmak ü^ere k palı zarf usulıle mü'iakasaya konu muştur. Talpler müna' asi cvrakını gö mek ü ere Nıîıa Vekâleti yol'ar umum m dıirlüğüne, Istanbul ve (,'anakkale'de naîıa başmühendislikleine muracaat ede ilırler. Münak;ısa evr;ıkı on lira bedel mukabilinde Nafıa Yekâleti yollar umun müdürlvilünden ahnab lir. Vüna.asaya iştirak e t r e k ıstiye lerin *• 61 r numaralı müza\edj münakasa ve Vhaiât kanunu ahkâmna t vhkan hazirlıyacakları teklif mektuplannı 21 remmuz 930 paz rtesi günü saat 15 ten evvel N f a Vekâleti k makamina tevJi eylemel.ri ilân olunur. Emniyet sandığı müstakrizlerinin nazarı dikkatine Emniyet sandığı müdürlüğünden: Vadeleri hululünde tediyeyi deyn edilmemesinden dolayı bilmü zayede satılan emvali gayrimenkule borçlularına bir haftalık son ihbarname gönderileceğine dair ne sandık nizamnamesinde ne de yeni tcra kanununda sarahat olmadığı gibi müşteriler tarafından yüzde son zam için vuku bulacak müracaatlar da kabul edileceğine mütedair bir kayıt olmadığı halde eski tcra kanunundan mültebes bir itiyat saikasile vukua gelen müracaatların is'afına imkân olmadı • ğından alâkadaranın kat'î karar çekilmezden evvel borçlarını ödemiş veya yenilemiş bulunmaları lâzım geldiği ilân olunur. •• I ' ! Askerı fabrikalar Umum Müdürlüğü satmalma komisyonundan: Ankara'da Askerî Fabrikalar ihtiyacı için altı kalem hikemî tecrübe alân £38930 da saat 14 te kapalı zarf usulile alınacaktır. Talip olanların şartnameyl görmek için İstanbul Topane'de Askerî San'atlar mektebi müdiriyetine müracaatı ve münakasaya iştirak edecekler teminat mektuplannı havi tekliflerini vakti muayyeninden evvel Ankara'da Askerî Fabrikalar mubayaat komisyonuna makbuz mukabüi teslim eylemeleri. Nafıa Vekâletinden: Devairce yapılacak müzayede ve münakasalara iştirak edeceklerin ticaret ve sanayi odalarından birisinde mukayyet olmaları; ticaret ve sanayi odaları hakkındaki 22 nisan 341 tarihli kanuna istinaden tanzim kılınmış olan nizamnamenin 127 inci maddesi icabındandır. Binaenaleyh Nafıa Vekâletince münakasaya çıkarılmış ve bundan sonra çıkanlacak olan yol, köprü ve sair Nafıa işlerine müteallik münakasa şartnamelerinde zikredilmiş olsun, olmasın taliplerin behemhal ticaret ve sanayi odalarından birisinde mukayyet olduklarını vesika ile isbat etmeleri lâzım ve kanun muktaziyatındandır. Çanakkaie Nafıa baş mühendisliğinden: MÜNAKASA Çanakkaie Nafıa dairesi için atideki şerait tahtında imtihanla ve 150 lira ücreti maktua ile bir başmakinist ahnacaktır. 1 Talipler buharlı ve mazotlu silindirlerde çahşmış olmaları ve tamiratmı bizzat yapabilmelidirler. 2 Başmakinst bir imalâthaneyi idare edecek iktidarda olacaktır. Imalâthanede torna ve tesviye makineleri mevcut olduğu gibi dökmecilik şubeside vardır. 3 Talipler İstanbul Şehremaneti hey'eti fenniyesinde imtihan edileceklerdir. 4 Talipler temmuzun on beşinci gününe kadar Şehremaneti hey'eti fenniyesine müracaatla kayıtlarını icra ettirmeleri ve hey'eti fenniye tarafından tayin olunacak imtihan gününde isbatı vücut etmelidirler. 5 Evrakı imtihaniye hey'eti fenniye tarafından tatbik olunarak ehliyeti haiz olduğu tebeyyün eden intihap olunacaktır. İLÂNINA ZEYİLDİR Posta Telefon U. M. Levazım müdürlüğüden: Ankara Vilâyetinden: 1 Müstahdimin için imal ettirilecek 2500 2700 takım elbise \e kasket kapalı zarf usuli e münakısaya konulmuştur. 2 Ihalesı 16 temmuz 930 tarihınde icra kı'ınacağından talipkrin şaıtn me almak i.ii şimdiden, teminat ve teklifnımJerini ihtiva edecek kapalı ve membur /arflan tevdi için de mez'ur t^rihe müsadif çarşRm>a günu saat 14 te İtanbufda Yeniposta le'de mubayaat komisyonuna müracaatlan. Münhal olan 2000 kuruş maaşı aslili Keskin, Balâ ve Beypazarı kaza muhasebei hususiye memur lukları müsabaka imtibanı görülen lüzum üzerine talikan 14 temmuz 930 tarihine müsadif pazartesi günü öğleden sonra saat 14 te vilâyette talipler arasmda icra kılınacaktır. Talip olmak ve müsabaka imtihanına girebilmek için memurın kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmak ve daha evelce başaka bir vazife ve memuriyette 18, 20, 22 haziran 1930 tarihlerinde Matbuat vasıtasile ilân olunarak Ankara'da Macaristan Krallığı sefaret binasınm inşasına mütedair münakasa ilânı atideki ahkâmın ilâvesüe ikmal edilmektedir : Macar Hükumeti Kraliyesi merkezi teshin, su tevziatı, sıcak su ve havagazi tesisatını ve yahut münferit surette ihale eylemek hakkını muhafaza etmiştir. Şu halde talipler teklifnamelerinde bu işlere ait götürü fiatlarını irae eden başka balâda tadat olunan tesisatın vücude getirilmesi içinde fiatlarını aynca tayin edeceklerdir. 6 ıncı fıkra muhteviyatı müstesna olmak üzere işbu zeylin münakasa üânının nüshai ash'yesinde mevcut olan ahkâmı esasiye hükmüne bir guna tesiri yoktur. Vilâyet daimî encümeninden; Fatih'te Sinanağa ve Çarşamba'da Dıbağzade medreselerinin indelmüzayede isticarina talip bulunmamasına binaen müzayede müddeti 9 temmuz 930 çarşamba günü saat on bire kadar temdit edilmiştir. Taliplerin Encümene müracaatlaru Vilâyet daimî encümeninden: Şehzadebaşın'da Büyükkoğacılarda Kirazlı mesçit medresesi icara verilmek üzere 20 temmuz 930 pazar günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. Taliplerhı Encümene müracaatlan. Türkiye Cumhuriyetinin büyük banisi ve ilk reisinin ismine izafetle ve (Gazi Mustafa Kemal mükâfatı) namile ilmi bir mükâfat tesis edilmiştir. Bu mükâfat (1500) liralıktır. Demokrasiye ve Cumhuriyete ve bilhassa Türkiye Cumhuriyetine ve Demokrasisine müteallik ve isim ve mevzuundaki ulviyet, ciddiyet, ehemmiyetle mütenasip ve ilmî usule müstenit olarak yazılmış en iyi eserin sahibine Cumhuriyet bayramı olan 29 teşrinievvelden bir gün evvel ita olunacaktır. Eserler, eylulün birine kadar kabul edilecektir. Eserler makbuz mukabilinde Emanet kalemine tevdi edilmelidir. Dari Ifünun emanetinden: bulunmuşlarsa onlardan zimmet ve ilişik olmadığına dair beraeti zimmet mazmatası gibi vesaiki resmiye ibraz ve mektep şehadetnamesi, nüfus tezkeresinin de irae eyle mek velhasıl ahvali resmiye ve şahsiyesi mazbut bulunmak lazımdır. Binaenaleyh bu evsafı haiz olan taliplerin berveçhi muharrer vesaik ve evrakı müsbiteyi müstashiben 10 temmuz 930 perşembe günü akşamına kadar bir istidaname ile Ankara Vilâyetine muracaat eylemeleri ilân olunur. Emvali metruke müdür lüğün den: Beyoğlun'da Galatasaray civaruıda Maksut hanı derunündeki mağazada mevcut muhtelif eczayı tıbbiye mahallen bilmüzayede füruht olunacağından taJip olanların 23 7 930 tarihine müsadif çarşamba günü sabah saat 10 da mahallindeki satış komisyonuna müracaatlan ilân olunur. Kütahya Vilâyetinden: 1 Kütahya Vilâyeti matbaası için olbaptaki şartname ve nümuneteri veçhile 1414 lira 50 kuruş kıymeti muhammenesinde kâğıt ve hurufat ve otomatik numaratör ve mücellit levazımı mubayaa olunmak üzere alenen münakasaya çıkarılmıştır. 2 İhale 9 temmuz 930 çarşamba günü saat 15 te Vilâyet Daimi Encümeni huzururıda ıcra olunacaktır. 3 Taliplerin münakasaya iştiraki için 661 numarah kanun mucibince *fo 7,6 teminat göstermeleri lazımdır. 4 Nümuneleri görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin Kütahya Bacümaoî Oaimisine veya Matbaa müdürlüğüne miiracaatları ilân olunut tstanbul Vüâyetinden: Yalova Hükumet konağile Jandarma dairesinin tamiratına ait münakasa müddeti görülen lüzuma binaen 20 gün temdit edilmiş ve 197930 tarihinde mukarrer bulunmuş olduğu ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: