6 Temmuz 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

6 Temmuz 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

724 ay Temmuz Abdülhamidin yaptığı teşkilâtın seka- meti bu işlerde müessir olmuştur | Bu havalide aşiret Ağalarının, Beylerin saltanatı altında halk naçar Şark havalisinde isyan zuhur etmiş olan yerlerde uzun müd- det yaşamış olan bir dostumuz le görüştük. Bu mevzuu bahis ha- vali ile buralarda yaşıyan aşi- retler hakkında malümat ver- kendi müşahedesi mahsulü ola- m kl nakletmiştir: Ağrdâğı iki tanedir, Küçük Ağrı ve büyük Ağr,, Küçüğü Van vilâyetinin Gevaş kazası pm ana icra edil Ü 1 değildir. Büyük ağn dağı (Ararat dağları) buda “metre irtifanda, Van vi. ma Şimalindedir. Dağın bir Türki Yaya, diğer tarafı üre müteveccihtir. Şark- at eder bir kısmıda gs duduna dahil olur. Mazzam dağdan ibaret olap Heybeliada biçiminde bir ile birbirine merbuttur boyun noktası Rusya ile Van vilâyeti arasında geçidi te- min eder, Beh üç yüz yirmi do- kuz senesinde nisan ayında bu- #uthiş bir kar Opisn€ vuruldum, boyun pökta- sında karın tamamen zail olması o m birinde görüle- i Binaenaleyh, bugün bile oradâ karın mevcut olduğu ve mustarip bir vaziyettedir muhakkrktır. Dağın üstünde köy yoktur. eşkiya ancak dağın çok yüksek olmıyan eteklerine yakın yerlerinde bulunur. Dağın Türkiye kısmının eteğinde (Van) vilâyetinin (Barkiri) kazası vardır şimdi buna (Muradiye) namı ve- rilir. Bu kazanın ekseriyeti azi- mesi muhtelif Kürt aşiretleri ile meskündur. bu aşiretler sey- yar değilseler de tamamende mukim addedildmezler. Yazın yaylalara çikip çadır altında otururlar. Arazi çok fazla münbit değil- dir. Halk çalışmaz. Bundan dolayı buradaki aşiretler ya gelip ge- çen kârvanları, yahut fırsat bul- dukça biribirlerini soymakla (ta- lan) la geçinirler. Ahali çok basit seviyede olduğu için hayat ve maişetlerini kendilerinden kuv- vetli gördükleri ağalardan bek- lerler. Çapulculuk bu basit a- damlar için adeta hükmüne geçmiştir. Bundan zevk duyarlar, Hiç şüpbesiz bir kısım halk ta halinden müşteki ise de ağaların cebir ve zulmünden * korktukları icin. onlar da. diğerlerine uymal- tan başka çare bulamazlar. Çünkü idarei Hamidiyenin bir- çok seneler himayesine mazhar olmuş bulunan bu Ağalar ve (Alt tarafı 4 üncü sayıfada) İstanbul limanında ıslahat Bütün dairelerin iştirakile bir liman emaneti kurulacak Liman emini B.M.M Zeki B. Istanbul limanının ıslahile in- kişafı esasların tesbit etmek üzere Ankarada bir komisyon teşk edildiğini dünkü sayımız- dâ yazmıştık. Haber aldığımıza göre Nafıa şirketler umum müdürü Fehmi, Maliye vekâleti muhasebatı umu- miye müdürü Faik, Ticaret işle- müdürü Naki, Hariciye müşa- —ğ—ğ—ç———. m olarak Zeki, Hamdi Beylerle *azasından hir zatın isimleri geçiyor Hamdi B. Veli beylerden terekküp komisyon bu hafta içinde viri eden şehrimizde muâmelâtını edecek bulacaktır. Dün bu husüsta tetkikat ya- pan bir muharririmize alâkadar. ların misyon daha ziyade iman işle- (Ak tarafı $ inci sayıfada) toplanarak (o liman yakından tetkik ve yeni bir formül bir tabiat | verdiği izahata göre ko- | Güzel ve asri Türk Hanımları Saat sekiz buçuğa kadar badem şekeri yerlermiş Jeraldinin makalesi Geçenlerde şehrimize gelip giden Fransız edibi Pol Jeraldi, İllüstrasyon mecmuasında seya- hat intibaları hakkında bir ma- kale neşretmiştir. Genç fransız edibi bu makalesinde İstanbul ve Atinadan bahsediyor; yalnız ifadesi Atina ve Yunanlılar hak- kında lüzumundan fazla meclü- biyetkârane, bizim hakkımızda ise bazı yerlerinde hatta garez- kâranedir. Garp medeniyetini yanlış anladığımızı söyliyen Yu- nan mubibbi Fransız muharriri İsanbuldan tayyare ile gitmişti. Tayyre seyahatinden babseder- ken diyor ki: «İstanbul çok ağır, çok hayret verici bir şehir olduğu için beni eziyor. Cesaretimi kaybediyo- rum. Bu şehirde kendimi pek i yalnız, pek tanmmamış ve pek ecnebi görüyordum. Camilerin halıları üzerinde, cami “kapıla- rında verdikleri * büyük tahta papuçları çiğneyerek sürüklüyor- dum.. Henüz buraya gelmeden Frausiz; «awinin makülesinde kendisinden o bahssectiği Fahrünnisa Hi. mevcudiyetine ibtimal vereme- diğim, yahut resimler ve efsa- neler içinde uyuduklarına kana- at getirdiğim bir takım varlık- ların dua etmelerini seyrediyor- dum. Bana Gâzinin İstanbula mahsus elbise ve adetleri bir- den bire kaldırarak şehri asri- leştirdiğini, . Avrupalılaştırdığını ve İstanbulun artık eski İstan- bul olmadığını söylemişlerdi. Halbuki gördüğüm şey daha ziyade hayret verecek gibi idi. Artık » Şarklı görünüşünü kay- betmiş olan bu Şark, ağır Asya ve mazi kokusu ile sizi sarıyor ve hırçınlığı ile uykusunu size yavaş yavş aşılayor. Bu harukulâde şehirde hayat ve ölüm ayni zevke veayni lez- zete maliktir. Faaliyet bir bayal | dün toplonmıştır. Bu içtimada (lasarrıf oldukları emval ve emlâkin şekli alıyor Kovulmak istenilen rahavet duvarlara yapışıyor. İh- timamsız, hoyrat çocuklar olan Türk vatmanlarının delik, deşik, ; kamburlu şoseler üzerinde sert- | çe sürdükleri Belçika tramvay- larile Amerika malı olan tak- silerin yaylarını pervasızca teh- L Alttarafı 2 inci sayıfam zdadır J v | l | ga Çocuk sayıfaları veGençliksayıfası Begân okuyacalarımı We ayrı Güve hslinda | takdim ediy rm İ Feriha Tevfik H. sureti mahsusada yapılan davet üzerine hareket etmiştir 1929 güzellik kıraliçesi 1929 senesi güzellik kıraliçesi Zerfha Tevfik H. dün Eksport Zayn kumpanyası vapurile Amerikaya müteveccihen hareket çekmiştir. Feriha Tevfik H. Müttehit Amerika cümburiyeti dahilindeki "İ Teksas cümburiyetinin merkezi olan Malversfon şehrine -gide- cektir. Lalverston şehrinde 1929 kıraliçeleri arasından bir inti- hap yapılacaktır. Feriha H; “bu maksatla beynelmilel müsabaka" larla meşgul olan bir komite tarafından sureti mahsusada davet iştir. Feriha” Tevik EH. v iki ay sonra memleketimize dönecektir. İ Feriha “Tevfik H. ı davet eden heyet Türk güzelinin Şimali | Amerikada yapılacak ola O intihapta (o kazanacağına kuvvetle kanidir, Muhtelit Mübadelede Heyeti umumiye dün teşkilâtın tadilini kararlaştırdı 5 büro dörde indirilmiş, ayrıca fali ekipler ihdası Si fahfı karara alınmıştır * e m Muhtelit mübadele komisyonu içtima halinde Muhtelit mübadele komisyonu M. Molştat trafından tanzim edilen proje kobul edilmiştir. komis ,onun 5 bürosu dörde in- dirilmiştir. Birınci büro — Mali ve idari işlerle meşgul olacaktır. Ikinci büro — İstanbuldaki etablilerin (İstanbul mıntakası haricinde, Garbi Trakyalı etab- lıların o mıntaka haricinde mü- kıymetlerinin takdiri ile meşgul olacaktır. Üçüncü büro — Etablılik sıfatının ve etablilik haklarının tetkiki | İstanbulda ve Garbi Trakyada etablı vesikası tevzii her iki hükümet tarafından ia- desi lâzimgelen fakat yangın veya yıkılma hadiseleri dolayı Er ÇEK EE KE MA ay TUE Simi... T ear,» sağı ye mar Bira —

Bu sayıdan diğer sayfalar: