8 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

8 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YED1NCI SENE N* 2215 3 "*• *' Başmuharrlrl YUNUS NADİ İDAREHANESİ: ! Düjnnuunıuraive karşısında dairei mahsnsa î Telgraf: İstanbul Cumhuriyet § Posta kutusu: N° 2 4 6 | t>>CıOXIHHttTTttftTttttttfTTttftT1T*r*tttttttlllll11tTTt . Başmuharrir ; 2366 • Tahrir müdürü : 3236 Idare müdürü 2365, Kitap kısmı: 4 7 2 1 Cu m h u riy et sıgara İddia doğru iseı Sırası düştükçe hemen hepi| miz, gençlerimizin spora, fut |bola iptilâ derecesinde inhimakj ve düşkünlük gösterdiklerin |den; ilme, fenne, tahsile ise pekj okadar ehemmiyet vermediklejrinden yana yakıla şikâyet e der, dururuz. Eğer bu iddiayı doğru olarakj kabul edersek, gençlerimizin, ' ifratla üzerine düştüğünül söylediğimiz spor hayatımızın, diğer Avrupa memleketlerine! nazaran pek çok geride, hatta, bir hiçten ibaret bulunduğu in' kâr edilemez apaçık bir hakikat, olduğuna göre, ihmal edildiğinde ısrar edilen ilim ve tahsilj hayatımızı artık, SALİ 8 TEMMUZ 193O ABOfttt ŞERAİTİ \ 1 MÜDDET: fTÜRKİYE İÇİNİ HARİÇ İÇİN : Seneliği : 1400 Kr. : 2700 Kr, i 6 Ayhğı l : 3 Aylığı : 750 Kr. İ 1450 Kr. ;; 400 Kr. \ 800 Kr. i Nttshası her yerde Muhasara Çemberi Daralıyor Gündel8,< 5 Kurcıştur = Şakiler ihata ediliyor! Alınan tedabir tam ve mükemmeldir Iran hudut amir leri eşkiyaya her türlü yardımı göstermekte devam ediyorlar Vaziyet V. ^ Başmuharririmizin Cibali tütün f abrikalarmt ziyaretinden bir intiba Kemalettin Sami Şirket zamanına nisbetle iki üç kat Pş. dün geldi iş görecek bir inkişaf!.» Sür'atte makineyi bile geçen işçi Türk kızları! Tütün inhisar idaremîzîn fabrikalarını çok zamanlardanberi ziyaret ve tetkik etmek isterdim. Nihayet Evvelki gün gidip fabrikayı orasının müdürü muhterem ve aziz dostum M. Albina'nın delâleti ile gezebildim ve bu ziyaret ve tetkikimden pek ziyade memnun oldum. Evvelki gun ömrümün bazlar ve memnuniyetlerle dolu ola tak geçmiş bir günu oldu. Ttitün inhisar idaremizin Cibali fabrikaları memfeketin büyuk müesseselerinden biri Jir, ve baştan başa çok temiz bir intitam ve ciddiyet nümunesi sayılacak kadar mükemmel ve muazzam bir mü essese. Devamlı bir inkişaf Malum olduğu üzere biz bu fabrika El ile kutuya sigara doldurmaktaki ları kısmen eski müşterekülmenfaa in mümaresenin ne kadar ileri gitti hisar şirketinden devir aldık. Belki ba ğini anlatmak için bir tek kızın zdarımran kafasından bu muessesatı devletçe şirket zamanında olduğu ka giinde altmış bin sigarayı kutula dar mükemmeliyetle idare edip edemi tnağa kadar yükseldiğini söylemek kâfidir yeceğimizin şüphe ve tereddütleri geç miştir. O gibilere haber verelim ki fab memlekette sarfiyatın en çok asker, köyrikalar şirket zamanına nisbetle he lü ve ahali nevileri üzerinden yapıldığı men hemen iki üç kat iş görecek kadar dairelerin en ziyade bu kısımlara tahbüyümüş ve çalışma intizam ve ciddi sis olunan taraflarmdaki faaliyetin çokyeti ile iş görme kabiliyeti de bu nis luğundan bile anlaşılıyor. bette artmış ve yükselmiştir. Bir Türke Onda dokuz makine işi göre bu hakikatin filiyatı içinde gezip Yüksek miktardaki sigara ve tütün te memnun ve müftehir olmamak müm sarfiyatına yetişebilmek içinse imalât kün değildir. Tütün inhisar idaresinin bilâmübalağa onda dokuz nisbeti ile maİstanbul'dan başka İzmir'de, Samsun'da kinelere nakledilmiştir. Adana'da fabrikaları ve Şark vilâyetleEl ile yapılan işler şunlardan ibarettir: rimizin bazılarında da atölyeleri var 1 Harman tefriki dır. Bunların en büyüğü İstanbul'daki 2 Yaprakların kıyım makinelerine Cibali fabrikalarıdır. sevki. Diğer fabrikalar yüksek nevi sigara i 3 Kıyılmış tütünlerin sigara makimalâtı yapmıyorlar. İstanbul fabrika nelerine sevki. ları ise asker, köylü ve ahali sigaraları 4 Yalnız bazı yüksek sigaralarm ile beraber bütün memleketin yüksek paketlenmesi. nevi sigaralarım imal ediyor. Bütün IMabadi 4 üncü sahifede] Cibali fabrikaları... Ankara 7 (Telefonla) Bu raya gelen son malumata göre, Var kıyas et!... 'Ağrı dağdaki tenkil harekâtı ' etmektedir. Sahai t mız devam etrafında teksif edilen tayya ' , relerimizin bombardımanları vei kıtaatımızın yürüyüşü önünde' I şakiler mütemadiyen gerilemekj te ve çok telefat vermektedirler. | Bunların bulundukları ve askerj lerimiz tarafından ihata edilmiş lolan saha mütemadiyen küçül j mekte, muhasara çemberi git jtikçe darlaşmaktadır. Vaziyet tavazzuha doğru gi ' jdiyor. İki güne kadar kat'î ne | ticenin alınması yolundaki tedI birler tamamile inkişaf etmisj •Iacaktu\ Alınan tedabir tam ve mükem{ meldir. Bütün eşkiyanın tenkili I kat'î addediliyor. *** Van 6 (A.A.) (Hususi muA habirimizden) 100 kadar Kaı ' zağı Yekmel köyünün 4 kilometA re şimali garbisinde tam hudut j üzerinde bulunan Navur tepe lerine gelerek eşkiyanın ailelei Berlin Biiyük Elçimiz rini İran içerilerine gb'türmüş Ankara muhabirimizin ve Analerdir. Kemalettin Sami Pş. dolu Ajansı muhabiri mahsusunun Berlin Biiyük Elçimiz Kemalet kısmı mahsusumuzda münderiç Van 6 (A.A.) (Hususi tin Sami Paşa dün trenle Aİman habirimizden) İran aşiretle • { telgrafnamelerinden anlaşıldığı ya'dan şehrimize gelmiştir. Ke rinden Halikan'lı ve Ali Mahoveçhile, Ağrı dağındaki eşkiyanın malettin Sami Paşa kendisile ko tenkil harekâtı, büyük bir muvaf lu aşiretleri hududa gelmişlerA nuşan bir muharririmize şu beya fakiyetle ilerlemekte ve iki güne şakilere yardım etmektedirler. natta bulunmuştur. Bulakbaşı karakolumuzun kar I kadar kat'î netice alınması kuv şısındaki Ay Bey dağlarında ı « Bir iki gün burada kaldık vetle muhtemel bulunmaktadır. İran aşiretleri toplanmaktadır. tan osnra Ankara'ya giderek hü Şakiler, pek müşkül bir vaziyetVan 6 (A.A.) (Hususi mukumeti merkeziye ile temasta bu te, kıtaatımızın demirden çemberi habirimizden) Tenkil hare \ lunacağım. Sonra mezuniyetimi içinde kalmış bulunuyorlar. Harekâtı esnasında Erciş mıntaka geçirmek üzere tekrar İstanbul'a kâtın henüz ilk saf hasmda hayli zasında şakilerin elebaşılarından\ döneceğim. yiat veren aşiretler efradı arasmKuçuk İbrahim, Cebekentli Ah, İstanbul'a biiyük bir Aİman taydaki ölüler meyanında bazı kabail met oğlu Tahsin Sevli Bedri,\ yaresile gelmekliğim muhtemel rüesasının cesetleri de Erciş mın Fürugi Han Gaffar ve Muradiye mıntaka < di, fakat sonradan program değişİran Hariciye Nacırı eski İstanbul sefiri takasmda teşhis edilmiştir. sında Çubuklu'lu Mustafa b'lü ' ti. Dağlara tahassun eden şakiler, dimanları tesirile büyük bir telâş ler arasında bulunmaktadır. Almanya ile münasebatımız pek IMabadi 3 üncu sahılede) tayyarelerimizin müessir bombarBeyazıt 6 (A.A.) (HususV dostanedir.» ,„ mmniMMM ıı ııııııııııııııiiiıtıiK ııııııııııııııııııiffHiıııııııııiiiıııııımiMiıııtııtıııııııııınııtıııiiitıiiiıniHiıımtnnnıııııınımııııııı muhabirimizden) tran dahi j Sefirimizin bugün Yajova'ya gilinde ve Ağrı civarındaki İran derek Reisicumhur Hz. ni ziyaret aşiretlerinin icabında şakilere i etmesi muhtemeldir. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı yardım edebilmeleri için İran hudut âmirlerinin bunların yay( lalara çıkmasına mâni olmakta bulundukları haber alınmıştır. Berlin sef irimiz İran hühumeti notamıza hâlâ cevap vermedi Askerî harekâtımız devam ediyor, şakiler büyük bir telâş içindedîrler Dünkü müthiş bora ım Yenilere nümune olacak bir münakaşa tarzı Şiddetli bir fırtına şehri altüst etti Adliyede Polis erkânı ve Müddeiumumî bir içtima aktettiler Polis müdürü Polis 1 şube Dünkü bora esnasında bir sokağın hali... Mü. muavini Halit Ziya Bey Siz benim üs Bir kaç gündenberi devam eden hatırı detinden yürüyebilmek pek müşkülleşZiya B. sayılır derecedeki sıcaklar, dün taham mişti. Caddelerden, hatta köprü üstünde Ali Rıza B. Büyik biiyük salonlarda intizam ile mevki almış kadınlar, kendi tadımsınız! bile ceketlerini kollarına almış, buram, Polis müdürü Ali Rıza, Polis müAli Ekrem Bey Yok efendim, mul edilmez bir hal aldı. Hele öğleden lerine fetirilen tütün yapraklartnt n hepsini birer birer elden eeçiresonra sokaklarda terden ve sıcağın şidIMabadi 3 üncü sahifede] diriyeti birinci şube müdürü lbrasiz benim üstadımgınız! rek mthtelif cins harmanların ilk isini görmüş olurlar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: