8 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

8 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 TEMMUZ 1930 S ladi sene, No 1582 NUSHASI 5& KURUŞTUR Küçük ılıl.ıf ne de top! plandılar, ve memleke dar eden meselelei vetlend . vi dah nname teşkil ey- liyen bir itilâflname tanzim ve Yasdik ettiler, Şu hale göre Kü-| yük İtilâf zümresi- on birinci mdan daha kuvvetli 0 ve iktısadi sima vermiş Küçi n ma tabiri, Büyük - hsul ve mütenazırı ol- uştur. Büyük İ- tilâf ne o ndan çoktanberi bahsedilmediğine bakılırsa, ta- rihe karışmış olduğuna hük- metmek lâzım gelir. Büyük İti-| Tâf bir taraftan Mussolini'nin, Jiğer taraftan Mac Donald'ın yüz çevirmeleri sebebile inhi- lâl etmiş gibidir. Cihan harbin- den sonraki siyasi tekâmül ve inkişaf bir çok - noktalarda İn- giltere'nin, Fransa'nın İtalya'- nın yollarını ayırmıştır. Büyük İtilâf artık bugünün ihtiyacına tekabül etmiyen ve yalnız tarihi ve bazan da hissi hatıraları ara sıra alınan bir müstehaseden | Başka bir şey değildir. Buna mukabil Küçük İdlâf| seneden seneye daha canlanmış ve onu teşkil eden devletler için en esaslı hir siyaset uümdesi ol- | muştur, Kısmen mevcudiyetle- rini, kısmen de inkişaf ve teves- sülerini Vesar, Senjermen, Tri- yanon, Nuy muahedelerine borçlu olan akya, Yu- goslavya, nanya, bu mu-| erin meriyetinde sıkı bir surette mütesanittirler. Ayni Tnuahedeler aleyhinde kabiliye- i hayatiyesini, ve hatta inkişal idadımı muhafaza etmiş bulu- nan bir takım milletlerin de ha- rekette bulunduğu düşi mevzuubahis tesanüdün lüzum ve zarureti kendiliğinden anla- şılmaış - olur. Orta mukadderatı bugün için halledil miş sayılsa bile bunun, tarih, ırk, milliyet, ve iktısat bakım noktalarından kat'i bir hal şekli olmadığını sezmek zor değil- dir. Ona Avrupa, Avrupa siyase-| ini: in en hassas noktalarından devletler de ekse riya kendi aralarındaki ihtilâf- ları bu gibi hassas sahnelere in- tikal ettirmekte menfaat görür- Yer. Bu noktai nazardan Küt itilâfın vaziyeti eskisine nisbet le daha güçleşmiştir, İlk zaman itilâfın — hâmisi bir oslo ahedi Şımdı bu hâmi — yalnız Fransa olmuştur. Bunun için harici istinat kuvvetinden krs- — Mmen kaybeden Küçük İtilâf bu Fiyar dahili iltisak kuvvetlerini Aartırmak suretile telâfi etmeğe çalışmaktadır. Küçük İtilâf kendini teşkil e- den üç devletin, bazı büyük dev letlerle olan mühim ve nazik Mmeseleleri karşısımda da kuvvet ve tesanüdünü daima muhafaza edebilecek midir? Orta Avrupa- vmn sulhü zümre müvazeneleri: le emin bir surette devam etti- rilebilecek mix Bu cihetler hiraz şüphelidir. ZEKİ MES'UT Mektepliler | müsabakası Avrupa'nın| * ZM AAA AA ÇAA AT AM e sizn razan Wlz şamacalada mreürti: Sit NEecbucu MEAEEYEU'E Iran notamıza rağ BUGÜN 1— Tarihi tetrikamız: Âll Pş. 2— Harlci ve Son haberler 3 üncü sahilede Mübeccsi H Idmanları - 'na gene başladı. Maarff umumi / mütettiç- Teri toplamyorlar. , (  4 A $ 3- Heyecan — uayandı intihar hadisesi, 4 üncü sahilede : men hâlâ sakileri hi- - maye ve yeni kuvvetlerle takviye ediyor Tenkil sahasında bir çok şaki reislerinincesetleri bulanda. ——— c>> a— — — a| İranın himaye ve teşvikile hudutta yeni kuvvetler £. aşşüt etmekte olduğu goru!nu Rtle -dır... Bundan daha açık ltlı;ım vesilesi ne olabilir: 100 Iran kazağı şakilerin allelerini alarak kendi topraklarına !zaurmış!ırdır... Tenkil harekâtımız muvaffakıyetle ve Hithaz olunan | program dahilinde — devam etmektedir. Tayyare filolarımız açık kalan muhasara hatlı üzerinde şaktleri bombardıman ediyorlar... Dün de yazdığımız gibi Şark- li garbisinde, ve tam hudut ü- |ta tenkil harekâtımız mürettep zerinde kâin Navur tepelerine program dairesinde inkişaf edi- yüz kadar Iran Kazak — askeri yor. Harekâtimız inkişaf ettik- | gelerek eşkiyanın ailelerini a- çe de Iranın kendisine verdiği- lıp Iran dahiline — götürdükleri miz notaya rağmen şakilere mu ' gibi Iran aşiretlerinden Halik- avenet ve müzahereti de daha anlı ve Ali Mahulu agşiretleri de Bariz bir şekil alıyor. Bu husus hududa gelerek şakilere — yar- ta elde edilen vesaik ve delâil dım etmektedirler. Bundan baş- Tahran hüküm Sark hâ- |ka Bulak haşı karakolumuzun karşısında Aybey dağında Iran | aşiretleri toplanmaktadır. | — Daha şimalde ve Ağrı civa Jrında Iran hudut kar, mandanları lran şakilere yardım bunların yaylaya mâni' öluyorlar. Iranın şakilere muavenet ve 'dımı ne olursa olsun hâdise- inin genişlemesine ve tenkil ha- âtımizın muvaffakıyetle in- 'kişaf ve intacına mâni oltmasına »akân yoktur. Cenup garp ve 'gimalden sarılan eşkiyanın Iran etmeleri ı(m'w çıkmalarmma Hakbaşı- karakolumuzun . karş; Anadolu ajansının tebliğle- | Fine nazaran vaziyet habirimizden)- 100 kadar Iran| Kazağı Yekmal köyünün 4 kilo-| metre şimali garbisinde tam hu dut üzerinde bulunan Navur te- | pelerine gelerek eşkiyanın aile- lerini Iran içerlerine götürmüş- lerdir. VAN, 6 A, A, (Hususi mu- habirimizden) — Iran aşiretle- rinden Halikanlı ve Ali Maholu aşiretleri hududa gelmişler, $: kilere yardım etmektedirler. Bu sındaki Aybey dağlarında Iran aşiretler toplanmaktadır. VAN, 6 A.A. (Hususi mu- habirimizden)— Tenkil harekâ ti csnasında Erciş mmtakasında akilerin elebaşrlarından Küçük îhrıhim. Cebekentli Ahmet oğ- lu Tahsin Sevli Bedri, Gaffar ve Muradiye mıntakasında Çu- da bulunmuştur. toprağına muntehi olan şark yo Hu:. * kahraman hava kuvvetle |rimiz tarafından tarassut ve a- teş altında bulundurulr hukı'ımu. Bir kürt aşiret relsi disatında bu cahil ve — çabulcu aşiretlerini köylerimize saldır- | tmak suretile oynadığı muzlim İ€ ©i rol de daha büyük bir vuzun ve dümuzdaki asayiş ve emniyetin sarahatle meydana çıkıyor. — böyle ikide bir ihlâl edilmesine | Anadolu ajansının aşağıda , *Sİâ müsaade edemeyiz. neşrettiğimiz tebligatından da | — Bu hakikati anlamak istemi- anlaşılacağı veçhile Iran hükü- Yenler, yakın bir zamanda — bu meti çapulcuların mükavemet Hareketlerinden'nadim olacak- 've şakavetini temdit — ettirmek İardır. vehmile Yekmal köyünun şima- — VAN, 6 A.A: — (Hususi mu Liman işlerini tetki- ke memur komisyon Dün tütün inhisarında ilk içtimaını aktetti Limanın umumi vaziyetini tetkik etmekle meşgul oldu İstanbul, limanınm iktısadi vaziyetini ve liman işleririi tet- kike memur köomisyon dün Tü- tün inhisar idaresinde içtimamı yapmıştır. Komisyonun ilk içtimama bu işle alâkadar olan üç vekâletin üç murahhası iştirak etmiştir.. Hariciye murahhası da yakında | gelecektir. Dünkü içtimada teferrüata gi |rişilmeden vaziyet umutmi ola- rak gözden geçirilmiş ve Tica- İret umumi mül Naki Beyin bu hususta yaptığı ihsai tetki- |kat gözden £ geçirilmiştir. Komis BAYAZIT, 6 A.A, (Hususi muhabirimizden) — Tran dahi- linde ve Ağrı civarındaki İran| etlerinin icabında şakilere yardım edebilmeleri için Iran hudut amirlerinin bunların - ya- ylalara çıkmasına mâni olmak-| ta hu)unr!nklin haber alınmış- tır, ” “Times,, © « Times”in İstanbul muhabi- ri 3 tarihile gazetesine yolladığı | ahabiri ne diyor?. sahifede) | Kemaleddin Sami pş. dün geldi şa dün ekspresle teline inmiştir. H siyonda gelişin - şılamıştır. K. Ssmi eç Ankaraya gidecek, sonra İstan telgrafta diyor ki: W (Mabadı beşinci —ese— Berlin sefirimiz Berlin büyük elçimiz Kema- leddin Sami Pa- | şehrimize gelmi: XJ ve Perapalâs o İ Kemaleddin Sa- mi Paşayi ista den haberdar o - lan dostları kar- Sefirimiz bir i- ki güne kadar bula avdetle mezuniyetini şeh- rimizde geçirecektir. Amanullah Han seye- hat hazırlığına başladı Roma, $ — Sabık Afgan kı- | buklulu Mustafa ölüler arasın- | |Mü: Ziya, Fahri maliye müfettişle- | İrinden Muvaffak Beylerin isim| » Mu»ı_“_akıpler Talimatname ihzar edildi İnhisar murakibi kimler oluyor? İnhisarların teşkilât ve ida- kında olup 1931 — mali den itibaren — mer'iyete vile bu seneden kıplik teşkili iç letine mezuniyet verilmişti. ra'da Müskirat inhisarı umumi müdürü Asım, Tütün inhisarı umumi müdürü Behçet Beyle- rin huzuru ile yapılmış ve bu seneden itibaren tatbikatına baş | | Hüsnü Bey Müskirat inhisarında esasen İmeclisi idare olmadığından yal- İnız tütün inhisarı idare meclisi |lâğvedilecektir. 'Murakıplerin kimler olacağı henüz malüm değilse de mülga Şeker inhisarı müdürü Hüsnü, ârat maliye mürakıbi Hacı ri söylenmektedir. Mülga inhisar memurları Hazirandan itibaren lâğvolu nan Şeker ve petrol inhisarın- dan açıkta kalan 49 memur yer- leştirilinceye kadar açıktan hiç bir memur alınmaması dün Ma- iye Vekâletinden müskirat ve tütün inhisarlarına tekiden bil- | dirilmiştir. —— Mübadele komisyo- nu dünde toplandı Muhtelit Mübadele komisyo- nunda dün bitaraflardan M. Ri vasın riyasetinde büro - içtimar yapılmış itilâfnamenin teatisini müteakıp başlıyacak - faaliyetin müsmir olması için icap eden mesai şeklinin tesbitine müteda ir olan projenin müzakeresine başlanılmıştır. Müzakere henüz neticelenme miştir. İçtima bugün de devam edecektir. İtskândan açıkta kalan memur- latın vuku bulan münhalâta bir an evvel tayinleri — vekâletten valilere tamim edilmiştir. Erzurum meb'usları ANKARA, 7 (Telefonla) — Erzarum meb'usları Haşim ve Nafi Atuf B. lerle ve diğer rüfe lanması mukarrar bulunmuştur, | Ü4 |di hesabı yoktı |hararet 60 gölgede 32 dereceye |dan çok zaman geçmeden şim- | İşek çakmış ve gök gürültüleri |rüzgâr tekrar kesilmiş ve sıcak |esnasında köprü üstünde birçok |kişilerin şapkaları uçmuş, yağ- Dün şüphe yok ki senenin en sıcak gününü yaşadık. Havada öyle bir ağırlık, öyle boğ sıcak vardı ki, sokakta yürumek değil fakat nefes almak bile ka- | bil değildi. İnsan oturduğu yer- de buram buram terliyordu. Bu sıcaklar yüzünden — dür |plâjlara gidenlerin serin zanne- dilen yerlere sığınanların had- Dün güneşte |kadar fırlamıştır. Akşama doğru — şehrimizde hiç umulmadığı halde fırtma olmuş, saat — altıda toz dumana karışmış, — damlardan kiremitler, saçaklar, pençereler den saksılar, dükkânlardan ta- saat kadar devam eden bu hal herkesi korkutmuştur. Vapur iskelelerinde bekleşen yolcular rüzgârın — şiddetinden İkorkarak vapurlara binmek ce- ucu bir |P ani bir| $ belâlar uçmağa başlamış, yarım Dün Istanbulaş kopan kasırga esnasında aldırdığımız bir resim Istanbul dün müthiş bir. sıcak içinde kavruldu Akşam üstüde şiddetli bir kasırga ve sağnak başladı fakat çok sürmedi Hararel güneşle G0U, gölgede 32 dereceye kadar çıktı saretini gösterememişler, rüz-| gârın kesilmesi — için yağmur beklemeğe başlamışlardır. Ara- arasında fasılâlı yağmur — sag-| nakları başlamış, bu suretle de ta yeniden başlamıştır. Rüzgâr murda da yaz tuvaleti ile çarşı ve pazara çıkmış olan Hanım-| lar ve erkekler islanmıştır. — | Rasatane dünkü rüzgâr ve yağm_ur hakkında şu malümatı vermiştir: — “Saat 16 ya doğru şimali garbiden bulutlar teşekkül et- meğe başlamış ve az bir zaman- F.Bahçe-G. teeyvut Bir plâk fabrikasının (Gala- tasaray 1 — Fenerbahçe 1) is- miyle piyasaya çıkardığı — bir plâktan dolayı her iki kulübün- de bu plâk fabrikası — aleyhine dava açacağı yazılmıştı. Fenerbahçe erkânından — ve Futbol federasyonu reisi Mu- vaffak Bey dün bu hususta de- İmiştir ki: — Evvet bu mesele hakkında Muvaffak B. e göre m lerine girmelerinin men'i ne netice ve Sıcağın zorundan hemen herkes denize dökülmüştür da bütün semayr — kaplamıştır Bu esnada rüzgârda Lodosta şimale çevirmiş, saat 17,40 ta saniyede 27 metre süratle esm ge başlamıştır. Bu hal saat 18 kadar devam etmiş, saat 18 d yağmur başlamış ve sağnaklar halinde — geçmişti) Yağmur esnasmda şimşek çab mış, gök görlemiş, mamafih © varda yıldırım düştüğü geç va te kadar tesbit edilememiştir." Saray maçı Plâk şirketi alevhine dava açılacağı edivor ek(eplerln spor Iıı A kası Erzuruma gitmişlerdir. Münferit Bekleme ANKARA, 7 (Telefonla) — dava açacağız. Filvaki fabrika bize evvelce müracaat etti, biz- de bizimle anlaşmadan firma- 81 incı hafta başladı || 61 inci hafta başlamıştır. Gazetemizde çıkan haberler. Talı Amanullah Han, burada yol tedarikâtına başlamış ve bazı dostlarına veda ziyaretleri yap- Ticaret umam müdürü mektir. Nakhi Bey den €en mühimmini seçip cu- martesi akşmına kadar mü - 4 memurlüğüna gönde- miz. Neticeler pazar günlü İçtimaa Maliye vekâleti mu | hasebat umumiye müdürü Faik Bey de iştirak etmiş '—İstanbul Hmanının vaziye tini şamil bir şekilde tetkike me muruz. Bugün öğleden evvel ve | mneşredilecektir. : miştir kiz Faik Bey içtima hakkında de öğleden sonra içtima ederek va| ziyeti tetkik ettik İmıştır. Sabık kıralın bir kaç gü ne kadar İstanbula hareket ede ceği ve yazı ailesile beraber Bo ğaz içinde geçireceği söylen - Ankara hapisanesinde yaptırı! maktâa olan münferit beklenici hücremin inşaatı kısmen — bit- miştir. Diğer kısım bu ay ni- mektedir. hayetinde bitecektir. mızı piyasaya çıkaramıyacakla- rını söyledik. Fakat gördük ki bu müsaadeyi almağa lüzum görmeden firmamızdan istifaı “(Mabadı beşinci -sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: