8 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

8 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Verem aşısi übeccel H.| Maarif Müfettişi umumitler Çocukları veremden AGaiflik idmanlarına BDerlinden alman - telgraflar, profesör Kalmettein bulduğu ve İrem aşısının Lubeckte - tatbiki (|yüzünden bir çok çocukların öl- düğünü bildiriyordu. | Bu hususta mütehassıs dok- torlardan biri diyor ki: “— Kalmette aşısı, Fransada Dr. Kalmette tarafından keşfe dilmiştir. Kalmette aşısı Paris- te çocuklar üüzerinde verene kar $ tatbik edilmiş ve çok iyi ne- ticeler alımmış bir usuldür. 1906 senesinde tecrübelere başlan - mış, evvelâ danalra ağız tariki- le canlı verem mikrobu vermek suretile vereme karşı bunlarda muafiyet husule geldiği görül - müş fakat bu tarzda canlı mik- ropların tehlike teşkil edeceği için diğer bir usule müracaat e- dilmiş ve verem basilleri 995 gli serin ilâve edilmiş öküz safra - sından üretilerek aşı vücude ge- tirilmiş, hayvanlarda ve may- munlarda tecrübeler yapılmış - tır. Bu aşı çocuklara doğduğun dan 10 gün zarfmda yapılır. Tlk defa olarak 1921 de çocuk- dara yapılmıştır. Aşılanan çocuk Yar veremli muhitte büyümele- rine rağmen vereme yakalanma mülhakattan gelecek talebe için maktadırlar. Verem aşısı, “ B. |C. G.,, basilinin gliserin ve şe- pansiyonlar tesisi, vilâyetlerin B Yüzde on Maarif hisselerinin ta | Ferli su derunundaki müstahle- mâmen tahsili, köylerde Maari- | bidir. Bunlar birer - santimetre fin neşrüi tamimi, münhal mu_;mikâphk ampullerde bulunur, allimlikleri; g ve dalma taze olarak yapılır. etler hemar gapatılması, Vilâ- | Bunlar, süt içinde çocuk meme y idare bütçelerinin emmeden ya sant evvel veri lir. Maarife ait kısımlarının tama- men tatbiki, ilkü mektep mual-| Dünyanın her tarafında, bu meyanda memleketimizde de limlerinin naklü — tahvillerinde | nazarı dikkate alınması tecrübeler yapılmış ve bilhassa yapmalı? eçenlerde grip yüzünden ivakat beden terbiyesi hart-| lerinden vaz geçmeğe mec- | $ olan Mübeccel Namık Ha- İ iyileşmiş ve aile doktoru- | Ö muvafakatile gene Selim | Tı Beyin kızları elma ve A- Hanımlara müracaat ede idmana başlamıştır. (Bu mesele etrafındaki dedi - İdulardan son derece mütces- olan Mübeccel Hanım, Sel- ve Azâde Hanımlara bu va| tten bahsederek hekimle - müdahalesini gayri — varit Brdüğünü, hiç bir şikâyeti ol- ladığını, bilâkis kendisine yap fılan jimnastikten dolayı çok n ve nimettar olduğunu İylemiştir.. Mübeccel Hanrm vukubulan e lara rağmen, kendisi için Tetideli olan bu fimnastiklere de im edeceğini söylemiştir. Selma ve Azâde Hanımların dyeleri mucibince kendisini zaif bir hale getirmek için gün saatlerce , Selim Sürı ve Ali Canip Beyler 'Temmuzun 14 üncü pazarte - si günü Ankarada - toplanacak olan Maarif kongresine iştirak edecek olan şehrimizdeki Maa- İrif müfettişi umumilerinden Se | lim Sırrı, Ali Canip, Kadri Ha| run Reşit, Besim ve Ekrem B. ler dün Ankaraya haraket et - mişlerdir. Müfettişi umumiler koöngreden evvel bir içtima ak- tederek teftiş vezaifine ait Ta - porlarını hazırlıyacaklardır. Kongrede muallimlerin mes- leki kabiliyetlerini inkişaf ettire gek tedbirler, kaza ve nahiye merkezlerile köylerde — kitap, mecmua ve gazete tevzli, her ta rafta okuma odaları açılması, orta mekteplere girmek Üzere | &* Artık meseleyi kapanmış sa- fıllan Selim Sırrı B. bir muharri- demiştir ki: Mübeccel Hanımın yap - jimnastikten başka bir şey ldir, <am ler fimnastik yapanın biraz iyiflaması tabiidir. Bu harekât olayısile Mübeccel Hanımın safı bedeniyesi Kemale doğru Ütmektedir. Hakkımızda henüz belki oğru fikirleri ol! lar bu genç ve icap e- ıymetli ha- | den cihetler ve bu muamelenin | Akademide, Kalmette, buldu ğu aşıyı müdafaa edereken di - yordu ki: —Aşı yapılmıyan çocuklarda wverem vefiyatı 958 olduğu halde Pbu aşı tatbik edilenler arasında veremeden vefiyat 962 ye ini - bakasında Mis baklava diyen ebiler onun bu defa cidden vzun ve ince bir. şekil alan #hhatli vücudunu görürlerse yanılmış olduklarını anlı- #yacaklardır. Mübeccel Hanımın evvelce suretile talebede mütalea ve te tebbü zevkinin uyandırılması çareleri görüşülecektir. Bundan başka 929-930 ders senesi içinde vekâlet müfettişle ri tarafından muhtelif mıntaka tumundan fazla kalın olduğu p ö yor.., Öylenen kalça, bel ve baçakla larda icra edilen teftişat netice ——t şimdi incelmiş bulunmakta -| leri ile ilk tedrisat müfettişleri r. öşlnatname pebğe da koneml. KA otte Ağırlığı 62 kilodan fazla de- Şeni da kongrar| . « çesesei nn de tetkik edilecektir. : Yol ve mektep Maarif eminlerinin de iştirak| Vali Muhiddin B. tile toplanacak olan bu kong| paf'f emirler verdi erine almıştır. renin bir hafta sürmesi ve tedri | — Vaj vekili Muhiddin Bey son Fakat iş o kadarla bitmiyor. | sat işlerinin ıslahı için İA oe beslül yaklkANE Siğl vu İreeE üzelliği daha iyi gösteren Ve len esaslı tedbirlerin tesbit olun | tep inşaatının sür'atle yapılma- tıran elbise, tuvalet ve salre |— ooi mühtemeldir. sı hakkında kat'i emirler vermiş de temini lâzımdır. Şehre- ür. Mmanetinin bu işle meşgul olma Şile- Maltepe yolunun Bağ - zaruri olduğu kânaatinde - Kat caddesinden Şaskın — yaka im #Mevkiine kadar olan kısmı as - Mübeccel H. ile Ame- falt olarak inşa edilmiştir. rikaya kim gidecek? S gb ee ae Yakında Riyo dö Jateyroda e DA B apılacak o!aı? dunyg güzellik Şile, Te_kç. Kalas, Bozhane E bakasına iştirak edecek 0- mckşcpıenqın inşaatı da yakm- Mübeccel Namık Hanıma L DSN seyahatte valdesi Hadiye ve| İskândaki eşya Rıhtım şirketi hu İskân idaresinden Defterdar- ik müşaviri Hâmit Bey refa- lığa devrolunan eşya satılacak- t edecektir. tır. Ambardan devrolunan eşya Pederi Namık Bey rahatsız ol- meyanında muhacirlere tevzi e- ğu ve vazifesini brrakamadığı dilmediğinden dolayı eskiyerek ci lııledı kızı ile birlikte gidemiye | yalnız çekirdeği kalan zeytin de ektir. Vi ır. Amerikadaki müsabakaya iş- ik edecek güzellerin yol para| ,,, 1 vakıa büyük bir gazete Bisiklet mukavemet rekorunu kırmak için TRABZON, 6 A.A. — Tür- |kiye bisiklet mukavemet rekoru 1;evfik Salim Pş. # Geçenlerde Ankaraya giden | kâx-* nu kırmak için Trabzon Necmi stanbul Btibba odası reisi Dr. k talebe.. Çe 'ati spor kulübüne mensup 4 bi- 'evfik Salim paşa dün şehrimi te avdet etmiştir. a Şehrimizde bulunan Çek ve|sikletçi genç cuma günü bura- Romen talebesi dün — şehrin d:; h:lre:et =lelrdîr.ı_îkî ay & l y ini i: zarfımda devri (l a| l yECİ - B. ile mülâkat geahtelif - yörkürini Te e e ü gönçler Gümüşanız, vi P““. müdürü vekili Ali Rıza mıız;ıcr ve bazı camileri ziyaret #incan, Sıvas, Ankara, Koçhisar birinci şube müdürü İbra- | “tmislerdir. Aksaray, Adana, Konya, Afyon im ve birinci şube müdürü mu| — Talebelere gezinti ve ziyaret | Uşsak, İzmir, Balıkesir, Bursa, aivni Ziya B, ler dün Müddei |lerinde Darülfünun ve Galata -| İzmit, İstanbul, Zonguldak İne umüumi Kenan B. i ziyaret etmiş| sarap talebesi refakat etmekte- |bolu, Sinop, Samsun, Ördu ve — Fenllbadiller kongres | tekrar başladı kongresi siyanet edivor Kongre 15 temmuzda übeccel H.ın tuva- | Hangi meseleleri | Mütehassıs bir doktor toplanacak etlerini emanet mi tetkik edecek? ne diyor? ; K Ü ğ 125 isterlinin tevzii Frarısada çok iyi neticeler alın- Brünce ırkımızın müstes | Selâmetle cereyanının temini, mıştır. zzett ' K ü inıînhn yetiştirmekteki kud (ilk tedrisat teftiş faaliyetinden Kalmette aşısı üzerinde Paris | kâtibinin elinden 506 lirası ça- tini tastik edeceklerdir. — — |azami derecde istifade olunma | ©P akademisinde akaşalar Immışt'ı Ög'_mgıfgı:;ıâü göre Mübeccel H. için Paris mü- | g, mektep kütüpaneleri teşkili olmuştur. sarraf İzzettin Ef, ni işih- i on beş Gayri müba diller meselesi görüşülecek Gayri mübadiller cemiyeti - nin teahhür eden kongresi ayın 15 inci salı günü Türk ocağı sa I.lommda toplanacaktır. Yeni Ankara itilâfnamesi mu cibince vaz'iyet edilmiş Yunan emlâki eshabına iade edileceği cihetle gayri mübadillerin şim- diye kadar az çok istifade ettik leri tevziat işi sekteye uğrrya - caktır. Bonoların tabi işi henüz ik- mal edilmemiş olduğu için Yu- manlıların vereceği 125 bin ister linin tevzli şekli ve tarihi karar laştırılmamıştır. Kongrede bütün bu meseler görüşüleceği ve hükümetimizin Bgayri mübadillere git işleri bir an evvel neticelendirmesi te - menni edileceği için kongrenin hararetli münakaşalara sahne o lacağı tahmin edilmektedir. Poliste Alacak yüzünden kendini vurmuş Kâğıthane'de mukim 32 ya- şında Osman, kasap Dano'dan alacağı olan on beş lirayı alama dığından müteessiren elindeki bıçakla tehlikeli suretle kendisi ni yaralamıştır. Otomobil tramvaya çarptı! Beşiktaş'ta Ortaköy'e git- mekte olan Bebek tramvayına arkadan gelen Kâzım B. in ida- resindeki 623 numaralı -otomo- bil çarparak hasara uğramiştır. Sarrafın çalınan paraları Üç gün evvel Vezmecilerde İzzettin B. ismimde bir sarrafın Z d den çıkarmıştır. Zabıta, tahki- katma devam etmektedir. — Bekçi Mustafanın cesedi Yavuz Sinan-mahallesinde bek ci Mustafanın tabanca ile inti. i yazılmıştı. Müdde umumilik, hâdisenin intihar mı yoksa cinayet Mi olduğunu an- İamak için cesedi morga maklet tirmiştir. —— Otomobil altında Fındıklı'da 1646 numaralı 0- ye çarparak yaralanmasına se- bebiyet vermiştir. <iğen Karmanyolacılık * Şehremininde oturan Aksa - tay maliye şubesi memurların - dan Fuat Ef. ininde sa- ray meydanından gece saat 20 İde geçmekte iken, henüz hüvi- yetleri anlaşılmıyan altı kişi ö- nüne çıkarak, durdurmuşlar ve evvelâ mükemmelen dövdükten sonra, üzerini aramışlar ve bir şey bulamayınca kendisini salı- vermişlerdir. t Şehremini merkezi bu haydut ları aramaktadır! Ze Bir çocuk çiğnenmiş Şoför Zekeriyyanın idaresin- ğın ıslahı il Alman getirilmişi edilen sistemi muvafık bulmuş lardı. Fakat bu zat ne neticeye varcak onu bilmem., , Evvelki akşatn Unkapanında | tomabil 16 yaşlarında Reşit EL.|E! Temmuzda top Balıkçılık Mütehassıs Bandır- mada tetkikat yapıyor Balıkçılık mektebi Beykoza mı nak ledeilecek? Balıkçılık mütehassısı M. We berman aldığımız malümata na aran şimdi Bandırma civarın- daki balıkçılık mektebinde tet- kikatta bulunmaktadır. Balıkçılık mektebinin bu se- ne Boğaza nakli ve Beykoz kas rının mektebe tahsisi çok muh- temeldir. Balıkçılar cemiyetinde per - şembe günü bir içtima yapıla - caktır. Dün balıkçılar cemiyeti reisi Ahmet Bey bir mııhzrririm_in bu içtima ve balıkçılığın vaziye İti hakkında şu izahatı vermiş- tir: « Bir mütehassıs gelmiş, balıkçılığı ıslah edecekmiş; bü- tün bunları biz de işidiyoruz. Fa kat bu zatla bütün arzularımıza rağmen henüz temas edemedik. Biz terakkiye müştakız. Bu zat daha iyi bir usul biliyorsa bize göstersin eğer kabili tatbikse maalmemnuniye kabul ederiz. İşidiyoruz ki, bu zat dalyan- ları beğenmiyor ve bunlar için ataleti mücesseme timsali diyor muş. Bu belki böyledir. Fakat işte daha iyisi nedir onu bilme- yoruz. Harbi umumi içinde balıkçılı çin iki mütehassıs Balıkhanenin ıslahı beri asrt bir şekle ifrağı çalışılmaktadır. şaat hitam bulmuş gibidir. Balıkhanenin önüne geniş bir rıktım ve bunun Üzerine be tondan masalr yapılmıştır. .Ba- lık, tuzlu balık satış yerleri de ayrılmıştır. Badema balık işpor ta ve sepetleri bu masaların Üze Tine konulacaktır. Bu sene bütçesile balıkhilhe: de yeniden bazı tadilât yapıla- "caktır. Kt Z Mühim bir köprü ANKARA, 7 (Telefonla) — |Şark vilâyetlerinin garp vilâyet . Onlar takip| Balıkhanenin bir müddetten için Alınan tertibat ve yapılan in Kadıköy Dün denizde bir intihar vak' ası cereyan etmiştir. y ve Haydarpaşa'dan saat on dört| tehareket eden Seyrisefainin| Kadıköy” vapuru «Selimiye» açıklarından geçmekteyken ge- minin güvertesinde bulunan o- tuz yaşlarında siyah — elbiseli, orta boylu, zaif ve — esmer bir genç yolcular arasında bir kaç dc[ı_ı mütereddidane dolaşarak sabit bakışlarla denizi süzmüş ve sonra birden bire kendisini denize atmıştır. H_iiviye(i anlaşılmıyan — bu gencin denize düştüğünü gören geminin yan tarafındaki — bazı yolcular büyük bir heyecan için de bağrışarak bu meçhul ada- mın kurtarılması için istimdat etmişlerdir. | Bu sırada güverte yolcuları | arasındaki iki bahriyeli elbisele rini bile çıkarmadan — çabucak denize atılarak mubhakkak — bir facianın önüne geçmek istemiş lerdir. Bir bahriye zabiti de, ge- minin yan taraflarında bulunan can kurtaran simitlerinden — üç tanesini denize düşen adamın bulunduğu istikamete atmıştır, Hâdiseden derhal haberdar edi- len kaptan gemiyi döndürerek | bu_ şahsı aramağa teşebbüs et- mişsede vaktinde yeti;ilcmemiş' ve zavallı adam yüzlerce yolcu| nun gözü önünde iki defa suyun üstüne çıkarak ellerile bir kaç dakika kadar çabaladıktan son- ra gözden kaybolmuştur. Bu es- nada gemiden indirilen sandal- la sahilden gelen iki motör de taharriyata iştirak etmiş, fakat yirmi dakika devam eden müte- madi aramaya rağmen boğulan genç bulunamamış ve -boğul: rak intihar ettiği anlaşılmıştır. | Hayatlarını tehlikeye koyarak |denize atılan bahriyeliler de ge lâkin ne ceset, ne de kı ça vak'ayı tenvir edecek bir ip ucu bulunabilmiştir. lanacak.. Heyecanlı birintihar vapurundan kendisini atarak intihar eden sivah elbiseli adam acaba kimdi ? minin müntehirden epice uzüle ta olması yüzünden geç kalmış lar ve geminin sandalıle deniz den çıkarılmışlardır. Yolcular meyanında olan Ankara san'ı mektebi talebesinden Sami Ef. İle iki Hanım siyah elbiseli meç hul adamım intiharından evvel- ki telâşlı vaziyetini ve kendisini denize atışını adım adım İ etmişler, fakat vak'a Anf oldı in mâni olamamışlardır. “Kadıköy” vapuru köprüye ancak on beşe doğru gelebilmiş tir. Esrarengiz mahiyetini muha: | faza eden bu deniz faciası va- purda, bilhassa kadın yolcular |arasında çok heyecanı — mucip | |olmuştur. Zabıta tahkikata başi Müntehir mektup bırakma leri ile irtibatını tesis — edecek olan yolda ve Frat nehri üzerin de yaptırılması mukarrer İzalı ihale bedeli 322,400 Hradır, Bu köprü tek gözlüdür. ve 120 metre tulunderi. Malatya - Elâziz yolu üzerindeki Kömür han Boğazında ve ayakları iki dağa istinat ettirilmek üzre ya- prlacak cesim bir köprüdür. Hinden geçen şoför Ekremin ida resindeki otomobil Hristo ve Ö- mer isimlerinde iki kişiye çarpa rak ağır surette yaralamıştır. mesi için bit lev alev tutuştuğu görülmüştür. Bunun üzerine hemen tedabir a İmmış otlar - söndürülmütür. Otların meçhul bir adam tara fından atılan bir sigaradan tu- tuştuğu anlaşılmıştır. mıştır. İryan amele Salih, kendisini bıçak la göğsünden yaralamış ve te- davisi için Cerrahpaşa hastanesi ne kaldırılmıştır. a gb Camları kırmış Mustafa Efendinin evine taar- Cerrahpaşada Hubyarda otu- ininde oturan Osman, ruz ederek camları kırdığı için deki otornobil Aksarayda Hor- gür Ö n hordan geçerken 3 yaşında Mus Sahtememur — tafa isminde bir çocuğa çarpa- | Sirkecide Edremit otelinde o- rak yaralamıştır. Şoför yakalan- | turan İbrahim Etem isminde bi T siyasi memu- Nişantaşında sirka! Nişantaşında Ahmet Bey so- kağında oturan Melek Hanımın evine hırsız girmiş, gümüş ça- tal, bıçak ve semaver çalarak kaçmıştır. ğ İspirto kaçakçılığı berlitaşta 1790 numaralı otomobil il irto kaçırılırken müskirat muhafaza memurları yi ve bir buçuk saât kadar görüş- | dirler. Çek talebe ayın 10 unun |Giresun vilâyetlerini dolaşacak- müşlerdir. |da Pireye gideceklerdir. lardır n li ni Z (& A a A 'akalanmıştır. Bu nasıl soför? Gece saat 22 buçukta, Kuşdi | mistir. tarafından yakalanmış ve ispir- to ile otomobil müsadere edil- Lise talebesinin askeri h zmetleri Darüşşafaka lisesi kamptan döndü ve — | imtihanları muvaffakiyetli geç 5 Darüşşafakanın lise kısmı |lif sporlara, deniz banyol talebesi her sene olduğu gibi bu| ve istirahate tahsıs edilmiştir. senede (PENDİK) de kamp| — Talebenin imtihanları iyi bit | kurmuşlar ve n beş günlük, a$-|netice ve talebe bu vesile ile ir talimü terbiyeden son- |bir mü: i ra mekteplerine avdet etmiş BN G5 YER lerdir. Üç senedir kamp gören son| ÂAmerikanın Bolivya sınıf talebesi ve dokuzuncu sı- | / Amerikanın Bolivya hi nıf talebesi orta ehliyetname al| tinin Romadaki sefiri Mr. mağa — muvaflak olmuşlardır. | trepo seyyah sıfatile şehrimize muntazam bir program dahilin- gelmiştir. Birkaç gün şeh de geçirilen bu on beş — günlük| de kalacak, sonra memleket kamp bhayatı talebeye askeri bir/ âvdet edecektir, ruh aşılamakla beraber onların z0 vücütçede inkişaf ve istifadele- | Neşet Ömer B. Yı rini mucip olmuştur. Tatbik e- | — Darülfünun emini ve Tıp dilen programın askeri talim-/kültesi Reis vekili Neşet Ön den hatiç kalan kısımlar muhte-| Bey dün Yalovaya ğ ada |

Bu sayıdan diğer sayfalar: