8 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

8 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Muhabir mektupları : t . Ayvalıkta yağcılık.. &e Zeytin yağı tüccarları fena t vaziııetledirler. nlcın ' Ayvalık Rasabası ve Safa sayfiyesi Ayvalık, (Milliyet) — Ay- * 31 malik, 15 köy veiki nahiyeden Dün — () 4 gbarettir. Arkasında ve yan ta- cwet 4 çaflarmda vüsi bir hinterlandı taz B |i Yuğulunmuyan bu kaza evvelce | hi söylerden — ve — nahiyelerden| İ 1 nahrum ve sırf kasabadan iba- T » İ pinilet bir kaza idi. b |ij Bu yakınlarda her ne kadar, VÜi dr kaç köy ilâvesile tevsi edil- Biz''4 valş ise de yaşamak ihtiyacına Hki U .' gfi vüs'ati olmadığından do- ai bi tAyı her zaman iktısadi buhran “Afg .î şlan kurtulamamış ve ahalisi İran , " eiğer memleketlerde çalışmak- anu İ j38 bulummuşlardır. Bizi * x Fabrikalar tiş ? Uzaktan şehre - bakıldığı za- ilk evvel insanın gözüne W Sir çok fabrika bacaları çar- * Uşllar, Birtek minareden başka E Semaya yükselmiş mşülüman- 4 *k nişanesine tesadüf edile- lez. İ Burada 21 fabrika varsa da 9 harap olmuştur, bunlardan un fabrikası, mütcad- Ki ;'ııkı 4 it sabun imalâthaneleri ve bir keli 'h nyadı Ü, 1üi'le gazoz fabrikası vardır. öyle)i b İktısadi vaziyet gm E ği ğt Bu sene henüz zeytin mevsi- İam! vvi gelmediğinden dolayı fabri- çemi Vj ÜU alar hali istirahattadırlar. Yal Iİ Tiz un ve sabun fabrikaları iş- A #Ç0 şörmektedirler. Bura tüccarları Cür j Ş ikkasr “70,, kuruştan bankaya ni d $ Jleytin yağlarını terhin ederek ilâse Çi tamamile çekmişler- "Bı' Bir, F* ,1 Bilâhare zeytin yağı “30” a nrırı»E v Müşünce bankaya borçlu kalmış Ber 2 J) jir ve elim bir vaziyete düş- tan ŞÜÇ , Hişlerdir. Bunlar hiç olmazsa Ç k 1 'E lotek yaptıkları yağlar bede- vi ,nin 96 de 30 unu olsa- * jırdı bu derekelere düşmiyecek ardi. Buralarda bir yağ borsası gi cihetle her ea gizli kapaklı mal satmakta M 'rvım eylediğinden ve hakiki (1 iyasayı bilmediklerinden dola- lı mallarını ya zararma satmış- ir ve yahut elden çıkaramamış urdır. Dibağhaneler x Ayvalıkta Rumlar zamanında Yersis edilmiş olan “200,, adet yybağhane begün kâmilen ha- kp olmuş ve yalnız bir. tanesi V almıştır. Vaktile Hindistan- vran külliyetli. deriler celbedi- 1i prburada dibağat edildikten x!' Çlşnra Marsilyaya, Yunanistan ! « Bulgaristana sevkolunduğu bit vıyn edilmektedir. - Burada <a bis " yıllâ enkazı görülen cesim bir , 4a fabrikası Odesadan buğday Veti olduğundan dibağata çok hemmiyet verilmiş ve hâlâ :; revcut olan müteaddit yel de- Syni Çirmenleri bu palamutları öğüt- .[ vek için inşa edilmiştir. » ti Cunda adası ») Cunda ve namı diğer (Cezi- ıı fetül hadra) denilen bu adanın İ yzerinde bir çok vilâyet mer- " ezlerinden büyük bir şehir var- $ / Hr ki, bunların kahramanı olan üi İg, € Mücahedei milliye tarihimiz A Wi #4 1 * çÜ ©i € göhret almış bulunan Afyon Jeb'usu Ali Beyin ismile bir 'ahiye merkezi olmuştur. Vak- - İle süngercilik, balıkçılık ve ka mtf) , ıkçılık ile geçinen halk şimdi Yahz, "ıı san'atlarla iştigal edilmedi- ıVa Vi ve argzi de ziraata müsait bu- 'akal HLT ik. BİLĞEE - | malüm olması tüccar ve zürram ade- lunmadığı için şimdi o eski re- fahtan mahrumdur, Hususi hastane ve Rontken Ayvalıkta tanınmış operatör- lerimizden doktor Nâzım Bey tarafından tesis edilmiş olan Bu hastanede halen iki hasta vardır. Ve şimdiye kadar 10 hasta müracaat ederek 4 üne mühim ameliyatlar yapılmıştır. Bunlar meyanında kanserden it dudağı kesilerek yerine yü- zünün derisinden eklemek sure| tile mükemmel bir dudak yapıl- mış olan ihtiyar bir adamı ba- na gösterdiler. Hiç şüphesizdir ki bu hasta- hane memleket için bir sihhat ve selâmet yurdu olacaktır. Hastahanenin üst katında mükemmel ve son sistem bir rontken tesisatı yapılmış, tak yerleri, ameliyathanesi, Ült | ra viyole cihazı, somyalı ve| çok temiz karyolaları, lüks sa- lonları nazarı dikkati çalip ve takdirlere lâyik görülmüştür. R. K. Afyon mahsulü Sırp afyonlarına nasıl rekabet edebiliriz Memleketimiz afyonlarının başlı- ca rakibi olan Yoguslavya afyonları- 'vun halihazır vaziyeti hakkında Üs- küp İkonsolosluğumuzdan Ticaret O- dasına gelen raporu, ehemmiyetine binaen aşağıya dercediyoruz: “Cenubi Yugoslavyanın bu sene- ki afyon rekoltesinin eyice bir - vazi) yette olduğu görülmektedir. Ancak İdrâk edilen miktar mahsulün toplan dığı esnada bazı menatıka ve bilhas- sa nogotin taraflarında havaların ga- yri müsait bir surette birdenbire te- havvülü hascbile evvelce tahmin edil| mekte olan miktardan yüzde kırk de- Tecesinde aşağıdır. Zürraa göre mahsul miktarı aza- mİ yüz bim, tüccara nazaran ise yü- zelli bin kilodur. Kanaatı acizanemce bu miktar yüz yirmi bini tecavliz et- memiştir. Piyasada elyevm yeni mahsul 450 -550 dinara satılmaktadır. Geçen se- neden müdevver 8 bin kilo stok mev cut olup bunların bu günkü fiyati 600 650 dinardır; Afyonun yağmura ma- ruz kalarak morfin derecesinden zayi| etmiş olmas: piyasada kıymetini dü-| şürmüştür. Binacnaleyh vaktile milli| Bankanın âçtığı kredid de e- derek kilo başına 500 dinardar' istik- raz yapmış olan zürra bugün müşkil bir vaziyettedir. Hükümet mahsulün istihlâk piyasasında temini füruhtu için henliz hiç bir tedbiri mali ittihaz etmermiştir. Yoguslavya'nın Cemiyeti Akvam nezdinde tahtı tcahbütte bulunması hasebile bu sene ne miktar afyon ih- racına müsaade edileceğinin — gayri LİİNARİ Bugünkü yem bilmecemiz SOLDAN SAĞA: 1 — Güzel (3). Çalgı (3). — Nota (2). Kapan (3). İstif. ham (2). 3 — Kamer (2). İbrahimin çinge- necesi (3.) Hicap (2). 4 — Nazlı (4). 5 — Bir erkek ismi (5). 6 — Sandal (3). Cins (3). 7 — Mürur etmek (5). 8 — Kırmızı (2). Nota (2). $ — Sahte (4). Kulağı tıkalı (4). IEBIİI nıı D'Jll LURRBİAİL| O PALMIKAMLA Dünkü bilmecemizin halledilmiş şekli YUKARDAN AŞAĞI: 1 — Yükseltmek (3). İdam (5). 2 — Okun çıktığı yer (3). Nota (2). miş (4). nn küçüğü (4). 5 — Fanus (6). 6 — Hem dik tutar, hem yapıştı- rır (4). 7 — Koku (4). 8 — Valde (3). Nota (2). 9 — Altın (3). Baharat satan (5). Deniz levazım salınalma komisyonundan: 2600 adet yerli yün #fanile Kapalı zarfla ihalasi #0-7.020 car. şamba günü saat 14 de 25000 metro beyaz tire şerit 20000 », * 2000 ,, — alyah yün ge 2000 adet sarı kaput düğme: B0 . ceket düğmi 700 ,, » şapka düğme: 1000 ,, pantolun tokası Deniz kuvvetleri ihtiyacı için » yaka için şerit ). alent münakasa ile ihalesi 30-7 930 çÇarşamba saat 15,5 yukarda yazılı yün fanile kapalı zarlla ve dikiş malzemesi alent münakasa ile hizalarında muharrer gün ve saatlarda münakasaya konulmuştur. Şartaamelerini görmek isteyenlerin her gün ve vermek ye saatlarında Kasımpşada Deniz müracaatları- isteyenlerin yevmi ihale günü levazım satınalma komisyonuna Beynelmilel Güzellik Müsabakasına İştirak etmek üzere bugünlerde Amerikaya hareketi mukarrer olan 1930 Türkiye güzellik kraliçesi Mübeccel Namık Hanımın SEYRİSEFAİN Merkez Acenta, Gaata - köprü Basında, Beyoğlu — 2362 — Şube Mehmüdiye Hanı altında İstanbul. 740 İskenderiye sür at postası (İZMİR) vapuru 11 tem- İmuz cuma günü saat 13 tej alata Rıhtımından kalkaraki rtesi sabah İzmir'e varacal sentesiz İlen kalkarak pazartesi İsken- lüeriye'ye varacaktır. İskendel İriye'den çarşamba kalkarak İkuma İzmir'e varacak ve öğ: İllleden sonra İzmir'den kâalka İrak cumartesi öğleden sonrı İstanbul'a gelecektir. İstanbul -İskende- riye yolcuları için lira 120 80 Birinci kamaralı ikinci —» Üçüncü ,, 40 Güverte yemeksiz — 20 Bir yolcunun azimet ve av- İlet biletinin avdet kızmında: İyüzde yirmi beş, üç veya dal fazla nüfuslu bir aile olursa İyüzde otuz; ve üç veya da! İfazla nüfuslu ailelerin yalnızi İazimet biletlerinden yüzde o enzilât yapılır. Ayvalık . sür'at postası (Mersin) vapuru 8 Temmuz Salı 17 de Sirkeci rıhtımından kalkar — Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit Burha- niye, Ayvalığı gider — ve dönüşte mezkür iskelelerle bir- likte Altunoluğa — uğrayarak gelir | Trabzon ikinci ostası , İ(Karadeniz) vapuru 10 Temm Perşembe akşamı Galata rıhti mından - hareketle Zonguldak, Ittihadı Millit & Türk sigorta şirketi d Harik ve hayat üzerine sigorta muameli icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındad Acmtesi bulunmayan şehirlerde acente aran'n vvi Telefon: Beyoğlu - 2003 Dünyada mevcut bütün mütemeddin memleketlerin ıtriyat tehassıları Hasan kolonyasının enfes ve rahnuyaz kokusu — kali sında lâl ve hayran kalmışlar ve bu nefis Şark müstahzaratımlli külliyetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin kibar zevatın Hasan kolanyası istimal etmekte olup daima $ bini tebrik etmektedirler. Hâstalara hayat ve şifa verir. Baygil sinir, heyecan, baş ağrısı, çarpıntı zamanlarında bir hayat ari #dır. Fiatlarda mürhiş tenzilât yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 ruşluk şişelerde satılır. Hasan ceza deposudur. idaresi ilânatı H. P. Elektrik santralında- yeni yaprlan mübeddile,, tet tından dolayı idarenin ihtiyacı kalmıyan 180 beygir kuvvt de çift inbisatlı ve G, Luhter fabrikası 1902 mamulâtından adet buhar makinesi ile dinamosu 19.VI1.30 tarihine mü: cumartesi günü saat o dörtte aleni müzayede suretile sati caktır. Talip olanların tarihi mezküre kadar her gün H. P elektrik santralma müracaatla makineyi görebilecekleri ve mi mezkürda H. P. mağazasında isbatı vücut — eylemeleri olüanur. ..* 1) Konya - Yenice hattı üze- 6) Haydarpaşa - Eskişt rinde Alaca istasyonu civarın- | hattr üzerinde 258 inci kilofi |da kilometre 171X800-deki o- İcaktan ihraç edilecek 20.000 M"” balast. Sesini zaptetmiş olan 17160 numaralı COLUMBİA plâklarından Piyasada hemen hemen mevcut kalmamıştır. Kraliçe- mizin perestişkârları bu lâtif hatırayı muhafaza etmek üzere Columbia mağazalarını hınca hınç doldurmaktadır. Henüz bu plâktan almamış olanları da memnun et- mek için fabrikaya son bir sipariş daha verilmiştir. Bekliyenlerin fırsattan istifade etmeleri. Ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğünden: İspirto ve ispirtola İçkiler inhisarı resinin — İstanbul — içinde kamyonla bir sene zarfında yaptıracağı nakliyatın münakasa sure- tile 1$-6-930 tarihinde Ihalesi muharrerken görülen lüzum üze- dine münakasa temdit edilmiştir. 22-7-930 tarihinde müteahhide ihale edileceğinden taliplerin şartları anlamak ve pey sürmek için umum müdürlük Ticaret şubesine müracaaatları. * Masça mahsusdur. Meh- met Ferit , mührümü zayi — eyledi- gimden bir kiymeti kalmadığını ilân ederim Galata Asikürestoni Cet No 73-74 Dr. Mehmet TURKUAZ - BEBEK 10 temmoz 1930 perşembe ak- gami Mehtaptâ — danahı tanm. 18 temmuz 030 pazar günü saat Mi memnuniyetini mucip olmuştur. Muallim mektebi tale- besi Edirneye gitti Erkek muallim mektebi tale- besi dün Edirneye gitmiştir. Ta lebe Edirne lisesinde bir kaç gün misafir kalacaktır. Zaro ağayı Amerikaya kim götürmüş? Aldığımız malümata göre Za ro ağa, Ridvan Bey namında bi ri tarafından Amerikaya götü - rülmüştür. Ridvan B. Balkan harbi sırasında Amerikaya git- miş, Nevyorkta bir tünel şirke- tinde memuriyette — bulunmuş, sonra şehrimize gelmiş; Ameri- kada içki düşmanı cemiyeti ile bir mukavele yapmıştır. Bu mu kaveleye göre Zaro ağa Ameri- kaya götürüldüğü takdirde ce - miyet Ridvan Beye haftada 500 dolar vercektir. Ridvan Bey Za ro ağaya bu paradan münasip bir miktar verecekmis. 16 dan 19, 1-94 kadar. ÇOCUK BALOSU Sürprizler — - kotiyonlar n evi Kongre Kâtibi umumilikten: Posta telgraf ve telefon me- murları teavün cemiyeti senelik köngresiz 11-7-930 cuma günü| saat 14 te.Beyoğlundaki cemi- yet merkezinde içtima edece- ğinden yevmi mezkürda cemi- yet azasının teşrifleri. Doktor HAFIZ CEMAL Cumadan masda günlerde öğle- den #önma sast ( 14- 16 ) da İstan- bul Divanyolundu ( 118 ) numero- in Busüsi — kebinesinde — hastalarını kabal eder. Telefopi İstanbul MAD8 Trabzon lüks postası | Sulh oTemmuzPerşembe | günü saat 20de Sirkeci rıhtımın dan hareketle (Zonguldak, İne bolu , Gerze, Samsun , Ordu , Giresun, Görele, Frabzon, Rize, Mapavri, Hope ) ye azimet ve ayni iskelelerle Sürmene, Vakfı- kebir, Görele, Fatsa ve Ünye- ugtayarak avdet edecektir. Yük ve yolcu için mahalli Mmüracaat: Sirkeci salonu karşı sında Mizan Oğlu Han No: 2 Telefon Istanbal 854 Vatan — çremmaz Çarşamba akşamı Sirkecir tıhtımından bareketle ( Zonguldak İne bolu, Samsun, Ordu Gireson, Trabzon, Sürmene, ve Rize)ye azimet ve avdet edecektir. Tatsilât için Sirkecide yelken- «i banında kâin acentasına mi tacaat. Tel İstanbul 1515 Erenköy cadde bostanı sayfiye bahçesinde 10 Temmuz pergembe akşamı misamere ve varyete, tafsilet el ilânlarında İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize Hopa'ya gidecek ve dönüş- te pazar İskelesile Rize, Sür- mene, Of, Trabzon, Polathane, Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop , İneboluya uğrayarak gelecektir. DOYÇE LEVANT LINIYE Hamburg, Brem, Anvors, Istanbul ve Bahri Siyah aral sında azimel ve avdet müuni m postası: Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve Rotordam dan limanımıza muvaseleti beklenen vaparlar ; Syrna — vapuru 13 temmuza doğru. Angora dogru. Milos doğru. Kavala doğru vapuru 16 temmuze yapuru 18 — temmuza vaporu 24 Temmuza Burgaz, Varna, Köstence, — Kalas ve Tbrall için limanımızdan bareket edecek vapurlür: İmbros vapuru Timanımızda Hamburg, Brem, Anvers, Roter ve Dançig için yakında Ilmanymız- dan bareket edecek vapurlar: Samos vapürü - Hlmanımızda Greta vaparn 10-12 temmazda tahmilde Smurna vapüre 13-18 temmuzda tahmilde İmbros vapuru - 920-21 temmuzda tabmilde Fazla tafsilât için Galatada Ovakimyan Hanında küin 'umumt acenteliğine müracaa Teleton: Beyoğlu 641 -674 Wiistanbul mahkemeyi asliye birinci dearet dairesinden; İstanbulda Şamlı hanında 16 No da İicrayı tesret etmekte İken 3-11-929 — tarihinde mahkemece İlasına karar — vecilmiş olan Pisi Zade Ösman Zeki beyin ahiren ashabı matlubuna — konkorda- 10 teklif eniğinden —müzakere için tayin olunan 16 temmuz 930 çar- şamba günü saat 14 de ashabı mat- Tobün mahkemenin iflâs odasında bazır bulunmaları ilân olunür. 2) Eskişehir - Ankara hattı üzerinde Biçer istasyonu civarın da kilometre 436 daki ocaktan ihraç edilecek 10.000 M' balast. 3) Eskişehir - Konya hattı ü- zerinde 395 inci kilometrede va ki Bozdağ taş ocağından çıka- rılacak 10.000 M" balast. 4) Eskişehir - Ankara hattı üzerinde Beylikköprü istasyonu civarında 479 - uncu kilometre- de vaki taş ocağından çıkarıla- cak 10.000 M” balast. 5) Kanya - Yenice hattı üze- rinde Hacıkırı ist#syonu civarın- da 307 nci kilometredeki taş o- cağından çıkarrlacak 10.000 M' balast. ocaktan çıkarılacak bala kapalı zarfla ayrı ayrı mül saları 21/Temmuz / 930 pafâ si günü saat 15 ten itibarenl| karada Devlet Demiryolları resinde yapılacaktır. Müna ya iştirak — edeceklerin mektuplarını ve muvakkat kâtipliğine vermeleri Talipler her kısma ait mün İsa şartnamesini (5) beş lirafi kabilinde Ankara ve Haydarfili şadaki veznelerden. Konyay it olanları ayrıca Konya v nesinden de tedarik edebili Ebedı tehdit ! İSivrisinökler kuvvetlerinizi tükdtrler Ve ginirlerinizi gevşetirler. Mesal ve zevk, saatlerinizin lııtl—n' anı bozâr- Ka Fi tahammül edi- ? Önları Fit lle ökdürünüz, t sinek;rülvri sinek, plre, güve, ka- 'nca, hammam Böcekleri ve tahta ku' Amııh 3 öldürür ve yumurtalarını imha mıııuımı Kat'iyan leke yap- 1 haşarat öldürücü sair ma- Vll.vlı karıştırmayınız. Sarı tenekeye siyah kuğağa dikkat ediniz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: