8 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

8 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Naha tcv mektebindea bu sene 20 talebe mezun olmuştur. İçlerinde birde Hamım vardır. Gençlere muvaffakıyet temenni ederi mil, Şefik, Süleyman, Nevzat Hanım, Bedri, Muhlddla, Hikmet Efendiler Razi, Fethi, Sıtkı, Rüştü, Cevdet, Naci, Salâhaddin, Sadi, Basri, Reşat Efoadiler Oturanlar sağdan sıra ile: Aşağıdakiler sağdan sıra il SALI 8 TEMMÜUZ 930 Havaların sıcaklığı düu de devam etmiş ve öğleye döğrü çok terletici bir hal almıştır. Sıcaklardan — kaçanlar pilâjlara — taşınmışlardır. BSlp muhtellt orta mektep 930 senesi mezunları heyeti talimiyesi ile beraber [ Satılık dört bap hane ve bahçe hissesi Emvali metruke müdürlüğünden: Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Fener — caddesinde Kalamışta tak- riben dört dönümü mütecaviz bir bahçe derununda 21, 23, 25, 27 numa- ralı dört bap hane ve bahçenin 48 hisse | hissesi satılıktır. Hanelerin — elektrik havagazi 111W muduriyeli Levazım müdürlüğünden: — Sayyar posta nakliye memurları- için 150-180 - takım maa kas- Kket elbise aleni münakasa usulile mübayaa - olunacaktır. 19 Tem- muz 930 tarihinde münakasası tera kılımacak olan mezkürülmik- dar elbise ve kaskete —ait şarınameyi almak İçin şimdiden müna. okasaya iştirak için de mezkür tarihe müsadif Cumartesi günü saat | çe zesisatı vardır. 21 numaralı banc: iki katlı yedi oda bir 'mutfak ve helâ ve balkon 23 numaralı bane bir katlı üç oda, bir safa, bir mutfak belâ ve çatı | arasında iki oda bir sofa bir taraca. 25 numaralı hane bir katlı beş oda bir lak hamam ve çatı arasında üç oda itibarile Hazineye ait 15 buçuk ve kumpanyas suyu - tertibar 14 de Veni postanede mübayaat komisyonuna müracaatları. sofa ve salre, 97 numara- â ve bir balkon ve salreyi havidir. bedeli sekiz senede müsavi Kapalı zarf uşüllle 97- saat 14 de İcrayr müzayedesi — mukarrerdir. Taliplerin muayyenden evvel " 7,50 — teminan bavi — teklif satış komisyonuna tevdi bul yünrükleri muhafaza müdirliğinden; - Rüsumatın (I) numaralı vaporunun güverte ve mekine tamiratı 90 gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuşsa da teklif edilen flaar haddi itidalde görülmediğinden münakasaya vazedilmiştir. 9 — Musaddak şartname nushaları komisyon kitabetinden alınacaktır. Taliplerin pey akçelerile beraber yevmi ihale olan 14 Temmuz 980 - tarihine — müsadif pazartesi — günü saav/ Tkte hazır hnlunmaları. B Yağmur beklerseniz dağ olur, Tarlanızı sularsanız bağ olur ! H— Her kuvette 2--Kızak üzeritde yevmü —müzkürde saati buther tarafa nak: Btanbül müllt emlâk — müdüriyeti OMOTÜRL Tulumbalar bedeli keşifli vilâyet müşterek aygır deposu inşaatından 15000 liralık rmk- bu kere bir halta müddetle aleni | darı 920 mali şenesi zarfında talibine ihale olunarak — yaptırılmışar. 080 e Tediyora azamıt teshilâr - HANS FRANK ve ŞERIKİ Deutz-Humbolt Makine Şirketi fr Palas'ın vanında — Posta katosa Galatz 420 tarihine müsadif çarşamba günü saat 12 de kapalı zarila ve münakasa ka- obafaza müdüriyetinde Hayatta muvaffakiyetin esası — tam bir sıhhate malikiyettir İyi bir hazım olmaksızın tam bir sıhhat mümkün olmaz CARLO ERBA mOpopeptol ee AT müstahzerini - tecrübe L ı 0 N _çgkol ediniz. Yemekten sonra şirk€ 20 damila aa '*' SAA çikolata kartlarıcı ibraz edi ılw e l l M Ü t T İ A d İ $ yeler vermeğe devam cit ulm İ h’â Ş ü le beraber, bu defa muht n TI İg z müşterilerine birer adet albumu takdim etmeğe lamıştır. İşbu dibum 1 deli numeroya kadar LİON Ç J lata reklâm kartlarıle (Ki edenlere defaten birer yük ikramiye verilecektlii Bu kartlar LİON maff lâtından her hangi cins ( CARLOERBA S Â Jata sumarasına ait ol MILANO 4 olsun, muteberdir. — Verli e olan ikramiye imza ve ÖŞ hürümüz — tahtında — KA üzerine yazılıdır. lere şirketimiz zengin Zayit 13-6-930 — tarihli küy'den Tophaneye kadar olMf safede wamvayda cüzdan çi adet askert vesikam ve M kerem ve a Jira (evrakı — nakt zayi olmuştur. Vesika ve tezk' yenileri — alınacağından — bÜRÜ yoktur. Atina kazasında Kemt yesinden Hüsnü oğullanndi 5 tevellürlü Harun bin Zektiğ tevfikan ihalesi icra kılınacaktır. Proje keşifname ve şerinamesini | aa - vilkvet daimi encümenine mürscsat evlemeleri, — Mes'ul müdürü Burht/ Diyarbekir Vilâyeli - Daimi - encümeninden. Vilâyet numune çikliği dahilinde yapılacak Olan 41883 İira 36 kuruş var vilâyetlerinin bütçelerindeki muavencte nazaran. X,000 30 gün müddetle münakasaya vazedilerek 30-temmuz-030

Bu sayıdan diğer sayfalar: