7 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

7 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PA ZARTESİ 7 TEMMUZ 1930 5 kaci NUSHASI 5 KURUŞTUR Okuma zrc;vkılr Gençlik meselesinin en mü him bir cephesi de — okumak zi ne Ârız olan zaaftır. Bi- zim burada okumaktan murat ettiğimiz mâna — takip edilen mektebin resmi programına da- hil kitapların mütaleası değil- dir. Hüyatta işe yarayacak, ve bir maişet meselesi teşkil ede- cek bir diploma almak gayesile okumak, fikir hayatının en fe- yizli ve semereli safhasını teş- kil etmez. Genç talebe bu saf hanm disiplinine ve vev kine biraz da maddi mecburiyetler saikasile uyduğu için, ihtiras ve heyecanın tahrik — kuvvetlerini pek o kadar duymaz. Bu bir terbiye ve tecrübe başlangıcı- dır. Eğer o bu yolda fikir ha- yatmm zevkini tadabilmişse, ve bu zevki daima artıracak iti- yat ve seciyeyi kazanmışsa xa- ten mektep te vazifesini görmüş demektir. Bir millet hayatının” en bü- yük kudret kaynağı mefküreci- lik ise, mefkürenin en birinci te- mel duvarı da gençliktir.Ancak mefküre siparişle alman, veri- len bir meta değildir. Mefküre fikirde hâsıl olan bir düşünce ve telâkki tarzıdır ki, bunu ancak manevi hayatın ihtiras ve heye- canları doğurur ve besler. Fi- kir ve manevi hayat ise, oku- makla, düşünmekle, duyduğu ile ve dar bir muhitin mütat telâkkilerile iktifa eden bir di- için mefküre de nihayet â- harici ve binnetice yaratı- vermiyecek tarz sene, No 1581 merrkxri: Sihrt REecbuasuu Tedip harekâtımı Sarp ve başları hAlA karlı dağlara tahassun eden şakileri tenkilae tayyarelerimizin bilhassa müessir hizmetleri görülmektedir Cümhuriyet hükümetinin ittihaz ettiği tedbirler, bir defa daha herhangi bir hâdisenin vukuuna meydan da umumi ve şamildir. Son malümat harekâtımızın inkişafını bil- dirmektedir Z Atineya iadel ziya- rette mi bulunacak? e mem NEAHEREU'E Ismet Pş. Hz. Tevfik Rüştü Bey Yunan hariciye nazırını davet etti ATİNA, 6 — M. — Venizelosun Ankara seyahatinden ve dostluk mi- sakının imzasından sonra Türkiye Başvekili İsmet Paşanın Atinada M. Venizelosa iadei ziyaret edeceği te- min edilmektedir. Bu haber — efkâir umumiye üzerine pek iyi tesirler yap mıştir. ATİNA 6 — Türkiye hariciye ve- kili T. Rüştü Bey: * Yunan hariciye nazırı M. Mihalakopulosu Ankaraya lavet etmiştir. Bu seyahat ihtimal M. Venizelo- sun Ankara seyahatile ayni zamanda yapılacaktır. İtilâfname yarın teati dili, * “ATİNA, 6 (Hususi) — Türk - Yunan itilâfnamesi pazartesi — günü, (bugün) Hariciye Nazırile Türk sefi- fi arasında tenti edilecektir. Bu son — müamelenin deikmalini müteakip itilâfname bizatihi meriyet haline girecektir. İtilâfname ahkâmı nin hiç bir müniaya uğramadan tat bikna muvaffakıyet elvereceği umu men ümit edilmektedir. € Hayat ucuzluyor Wüzde on bir fark var ö T Çi d inkisaf ediyor.. Pürüzlü b tasliye Italya sefiri dün Ankaradan geldi Sefirin gazetemi- ze beyanatı. İtalyan sefiri B. Barone Alo izi cenapları dün sabahki eks- presle Ankara'dan — şehrimize gelmiştir. Sefir cenapları Taraâ» byada kaldıktan sonra — tekrar Ankaraya gideceğini söylemiş ve Türkiye-İtalya munasebatı hakkında atideki beyanatta bu- lunmuştur: — Ankara'da Hariciye vekili Tevfik Rüştü Beyle iki dost hü- |kümeti alâkadar eden işlere dair görüştüm. Ve çok iyi inti- balarla ayrıldım. Ankara'daki temaslarımdan sönderece memnunum, Türk-İtalyanı münasebatı hiç bit zaman şimdiki kadar dosta-' Italya ile aramızdaki adalar ihtilâfı da helledilmiştir. Ü ncü sahife iriş daha edildi B M. Baron Alolzi Cenapları mevzuu bahs edilmeğe değ Yeni ticaret muahedesi hu- susunda da esaslı bir — ihtilâi mevcut değildi Muahedenii hazırlanmaması, teahhura uğra- Yüıeîliliklerde mi FT ne olmamıştır. cı kuvvetten mahrum ve haki ki olmaktan ziyade câli bir şe- kil ve mahiyet alır. Okuyan gençliğin fikir haya tı iş başımda bulunan — neslin fikir hayatından tesir ve netice itibarile daha mühimdir. Mad. &i hayatın kayıtları altında is- tikbal arzuları az çok muayyen bir şekil almış olan nesilde ih- tiras ve cesaret gençliktekinden daha azdir.Ömn - okuması bile nihayet içigde bulunduğu hayat çerçevesini biraz daha süsleme- ğe yarar. Fakat böyle değildir. sa, garazsız, ( kir hayatının yüksek heyecan- ları onda yaratıcı ihtiraslar v- yandırır. Maddenin — esaretine henüz nefsini teslim etmemiş | olduğu için bu esaretten daima kurtulmak imkânını da elde e- debilir. İhtirasla sevdiği, ihti- rasla nefret ettiği fikirler olur. Onun zevki, onun takdiri neti- ce itibarile de muhitin fikir ha- yatmına güzel tesirler yapar. Yalnıziş başındaki nesil de genç Hiğe okumak zevkini, okumak imkânını hazırlıyabilmelidir.Di- ğer memleketler gençliklerinin bu imkân sahasında ne kadar bahtiyar olduklarını gördükçe bizim gençliğimize acımamak kabil değildir. Hayat mücade- Tesinihayı cadelesidir. Dahilde ve hariçte bu mücadelenin çetin safhaları vardır. Onlardan zafer ve mu- Vaffakıyetle çikacak — bir nesil yetiştirebilmek — için okumak zevkini, fikir hayatını — bir an evvel yaymak ve kuvvetlendir- mek zaruretindeyiz. ZEKİ MESUT Nafia vekili seyahate ıyor ANKARA, 6 (Telefonla) — Na- Ha vekili Recep B. perşembe — günü seyahata çıkazaktır. TMektepliler müsabakası 6Linct hafta başladı S1 incı hafta başlamıştır. mberler Gazetemizde çıkan den €n mühim: martesi akşımıı sabaka memurluğuna gönde- tiniz. Neticeler pazar günü neşredilecektir. mütecavizlerle elele vermek istediler? Iran hükümetinin cevabi notası Şark hududumuza tecavüzde bulunan haydutların esaslı bir surette tediplerine başlandığını kaktır. İran hükümetinin yar- |termişlerdir. Bilhassa Celâli a- (dün haber vermiştik. Son alı- |dımını görüp hududumuza taar- |şireti mensupları mevcutlarına 'nari malümata göre tenkil kuv- İruz edebilmek cür”et ve fırsatı- 'nazaran büyük zayiata uğratıl- vetlerimizin harekâtı muvaffakı nt bulan haydutlar için Cum- |mışlardır. İrana tevdi etgiğimiz yetle inkişaf etmekte, tayyare- /huriyet hükümetinin her husus- inotaya — da Tahran hariciye lerimizin mücssir hizmetleri gö|ta ittihaz ettiği tedabir bir da-nezaretinin — vereceği cevabıri rülmektedir. Bilhassa sarp ve ha hiç kimseye bu fırsatı ver- |vüsulü dün akşama kadar bek- başları hâlâ karlı dağ ve uçu- |miyecek şekildedir. Mahaza a- |leniyordu. rumlara tahassiln eden şakilerin |lman tafsilâttan anlaşıldığma | — Şakilerin tenkili bir gün me İşte biz bu adamlarla uğraşıyoruz.. tedibi için tayyare bombardı- manları pek müessir neticeler vermektedir. Pek kahir ve esas lt bir tarzda başlamış olan te- dip harekâtımın pek yakında, | bir kaç gün içinde tam ve mut- göre esaslı ve kahir tedip ha- 'selesi olmakla beraber asıl bu reketimiz yeni başlamış olmak- hâdisede şayani dikkat görülen la beraber şakilerin tecavüzleri cihet haydutların harici yardım esnasında hudut kıtaatımız ol- |lara mazhar olmasıdır. Hakika- sun, jandarma kuvvetlerimiz ol ti halde mühim olan taraf ta bu sun pek ziyade sitayişe şayan (dur. Elde edilen vesaikten ve et fikir ve telâkki mü-| bir mukavemet ve metanet gös- — (Mabdı dördüncü sahifede) Bir el.. Limanı idare etmeli Ticaret odası bu sekli idareyi teklif ediyor.. İstanbulun müzmin bir derdi olan kiman meselelerini esasından hallet- mek ve limanımızın boşalmasını mu- cip olan ahvali düzeltmek için büyük bir komisyon teşkil edildiği yazılmış- ti. Hükümet tarafından bu işlere lâ yik olduğu ehemmiyetin verildiğini lak neticesini vermesi muhak- kında alâkadarlar ketumiyeti muhafa- #a etmektedir. —— | Faik B. niçin geldi? Hatta komisyona dahil — olduğu töylenen muhasebei umumlye müdü- | ü Faik Bey diyor ki | Za Liman işlerini düzeltmek üzre Dün sabah toplanan tariıfe Rowusyonu İçiima hbalinde Tarifelerde tenzilât yapılacak mı? Tarife komisyonu dün ticaretibah riye müdürlüğünde toplandı. HBamdi B. Vehbi B. tetkikat icrasr için emir almış deği- lim. İstanbula sadece istirahat — için mezunen geldim.” Diğer taraftan Ticaret umumi mü dürü Nakı Beyin tüccarın ağır şikâ- yetlerini mucip olan liman ve bilhas- sa tıhtım şirketleti işlerini tetkik et- mekte olduğu tahakkuk etmiştir. Hamdi B. yin fikirleri Liman şirketi müdür Hâmdi - B. Dün sabah saat 11 de, Tica- reti bahriye müdiriyetinde altı |tetkikina karar verilmiştir. ayda bir içtima eden liman ta- Komisyon, bir hafta sonra te İrife komisyonu ilk içtimamı aklkrar içtima edecektir. — tetmiştir. Bu içtimaa — Şirketi Si üŞ SDK ” hayriye; Haliç, Liman şirketle şu'““ Kaya B_CV ea S İstihbaratımıza göre Dahiliye Ve ri iştirak etmişlerdir. kili Şükrü Kaya Bey bu günlerde şeh | Ş rimize gelecektir. Şükrü Kaya Bey, Komisyonda, şirketlerin he | ,, (Ki gün kaldıktan sonra — tekrar mumiyelerinin ve raporlarının gösteren bu komisyonun faaliyeti hak| B İstanbul Ticaret Odası ma> yıs ayma ait hayat pahalılığı istatistikleri — nihayet dün neş redildi. Bu geçinme indeksine göre, hayat pahalılığı hafiflemektedir Bu sene — Kânunusanisinde iyüzde 1352 nisbetinde olan pa- hatılık mayısta — yüzde 1265 e düşmüştür. Bu suretle pahalılık takri- ben on ikide bir nisbetinde yani 100 kuruş kadar ucuzlamış olu- yor. Sön istatistiklerde yiye- - cek ve içecek maddeleri vasatisi |yüzde (1298), yakma, aydınlat İma ve temizleme vasatisi yüzde 1110, giyecek eşya ve ev eşvası vasatisi yüzdesi 1342, tasarruf veya sigorta yüzde 845, ev kira sı vasatisi yüzde 1666 ve diğer muhtelif maddeler vasatisi ise yüzde 982 nisbetinde pahalı ola rak gösterilmiştir. Amerika sefiri dün geldi. M. Guro'nun beyanatı Dün akşam saat 18 de Ganj vapuru ile, Amerika sefiri Mr. Guro şehrimize gelmiştir. Sefir cenapları, rıhtımda sefarethane erkânı ve tanıdıkları tarafından karşılanmıştır.Mr.Guro bir mu- harririmize kısaca demiştir ki: — Nisan nihayetlerinde se- yahate çıkmıştım. — Seyahatim Avrupa ve Amerikada ve çok i- yi geçmiştir. Ankaraya gidece- ğim gün henüz belli değildir.,,. Adalar ihtilâfı halledildi İki memleket arasında halle- |dilmemiş ehemmiyetli muallak iş kalmamıştır. Evvelce Beynelmilel - Lahi adalet divanma tevdi edilmiş olan adalar ihtilâfının da iki hü- kümet beyninde hususi surette müş ve vakı olan temaslar neti- edilmiştir. İyi bir sureti tesviye buluna- rak bu adalar meselesi neticelen dirilmiş olduğu için artık Lahi- ye gitmeğe lüzum kalmamıştır. dacıklar, ada denemiyecek ka- dar küçük ve ehemmiyetsiz bir |takım kayalıklardan ibarettir ki bunlara isim vermeğe — bile değmez, Bunların taksimi miüm kündür. Her halde bu adacıklar hlara müşkülât çıka- 'İrılmıvor, bilâkis tes- hilât gösterilivor Yunanr “konsolosu Vali Beye < |şikâyette bulundu mu? Şehrimiz Yunan konsolosu- nun valiyi ziyaret ederek Yu- nan tebaasına müşkülât çığarıl dığından bahsettiğini — Rumca gazeteler yazmıştır. Bu husüsta resmi makamat- görülmemektedir. Mescle şudur: İki taraf te- takayyüdata tâbidir. İkamet müddetini ikmal e- denlerin gitmesi ve yahut ka- dir. Tarafımızdan, ikamet müd- fecdidi ayıt yaptıranlara ika- Mr. Güro, — vapurdan çıkar saplarına bakılması, ahyali u- | Ankara'va avdet edecektir V (Mabadı dördüncü sahifede) (çıkmaz Tarahyaya gitmigtir kadar itilâfname tasdik - edil halledilmesi de muvafık görül- Esasen Rados ile Türkiye | sahilleri arasında bulunan bu a-' Şikâyet edecek bir şe “iyok..Memnunolmaklâzı " Istanbuldaki Yunan- tan yaptığımız takikata göre or tada şikâyeti mucip bir mesele baası tarafeyn memleketlerinde ki ikametleri bazı ve mütekabil yıtlarmı tecdit ettirmek suretile imüsaade alması icap etmekte- - arasında yakında tanzim edil deti hitam bulup ta çıkması lâ- beraber halen ikmaet husı zım gelen, Yunan tebaasından (da dahi müşkülât metleri için müsamaha da gbı—*ynlırmı tecdit ettirmemiş terilmektedir. Esasen her ne ki kişi hakkında mütekabil |maması icap eden delegelerii İhenüz gelmemiş olmasından i- leri geliyor. Sonbahara kadar bu iş te bit mişç olacaktır. ) — İtalya kıralı Hiz. nin İstan: bula geleceklerinden malümat-| |tar değilim. Maamafih kıral Hazretleri: AA y cesinde bu hususta itilâf elde lsağı Mektep gemisi kruvazörü 15 ağustosta İstan- bul limanını ziyaret edecek bu| rada üç dört gün kadar kalari avdet edecektir. Bu — gemi i Hanedanı kıraliye mensup bal riye yüzbaşısı rütbesini — hai |'Duc d'Ancona ve 150 — bahriyı talebesi geleceklerdir. Vall Muhiddin bey |miş ise de, henüz vilâyete İliğ olunmamıştır. İkamet mesaili iki hükür cek muahedeler ile kat'i şeki| de tesbit olunacaktır. Bun! İvaki değildir. Ancak ikamet amele yapılmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: