7 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

7 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ilân Askeri liselerle Orta mekteplere 930-931 ders senesi kad- rmak ve yüksek sınıfların talebeleri tercih Pksanını dold ercil ek üzere aşağıdaki şartları haiz Türk talebesinden ihti- Sİ miktarında leyli ve meccani olarak talebe kaydi kabul e- pektir.: - MA —Devre (o Sınıf için ı 6 1612 yaşları içinde olanlar i 7 Kr MEŞE " " ı 8 g 1814 » pa “ Bi ? 9 g İFIS » " » & ? 10 . 2016 » s * ae 2 / e v dB — Evvelce gördüğü tahsilin derecesini gösterir şahadet- cile veya tasdiknameyi haiz bulunmak. o — Vücudün ve sıhhati müsait ve sağlam ve her li marazlardan beri olmak (emrü kumandaya mâni rekâket lü arizaları olanlar ve boyları pek kısa olanlar alınmaz.) D — Kusursuz bir seciye ve ahlâk sahibi olmak. E — Ailesi hiç bir sui hal ve şöhret sahibi olmamak. N 6 ncı sınıfa yani birinci devre birinci sını gireceklerin devreli (5 muallimli ve 5 dersaneli) resmi ilk mektep şa N mesini haiz bulunmaları ve hususi ilk mekteplerde tah- eğiğdlenlerih ilk mektebin son iki smıfında okunan derslerden han vermeleri iâzımdır. Orta mekteplerin 2 nci ve üçüncü İlarile lise sınıflarının her hangi birine girmek üzere müra- | eden hususi Orta mekteplerle tahsili Orta derecede olan ve hususi meslek: mektepleri o müdavim ve mezunları| istiyenleri | sınıftan evvelki sınıfların bütün derslerin- imtihan edilirler. Bu meyanda askeri tedrisat hakkında 8 smıfa girecekler | inci kitaptan 9 uncu sınıfa girecekler 1, # kitaptan 10 uncu sınıfa girecekler 1,2, üncü kitaptan il sınıfa girecekler İ, 4 kitaptan imtihan edilirler. İ Resmi Orta mekteplerden ve Lise sınıflarından naklen | kgönleri askeri tedrisat kitaplarından hangilerini takip ettik- dair vesika ibraz ettikleri ve sair şartları haiz oldukları g te lar, Kayıt muamelesi Temmuz iptidasında başlıyacaktır. baddedeki şartları haiz bulunan talebelerden ikinci devrey ME olanlar İstanbulda Kuleli ve birinci devreye talip olanlar xoğlu As. LS. lerine ve İstanbul haricindekiler de doğru- doğruya dahil askeri liseye ( veya Orta mekteplerin mü- “ÜğYetlerine ve askeri lise veya Orta Mp. olmıyan yerlerde inanlar ilânı okudukları tarihten itibaren bulundukları yer i askeri K. veya amire veya askerlik şubesi Rs.| ile milracaat ederler. - Yeniden kaydü n son sınıfları için 25 Temmuzda di; için 1078/930 hitam bulur. plerden sonraki müracaatlar kabul olunmaz. Ders senesi adıktan sonra sivil liselerden naklen 28- Hiseye geçmeğe "talip olanlar kabul için müfettişliğe mü- t etmelidirler. — İstidalara raptedilecek evrak vesaik şunlardır; A — Fotoğraflı nüfus tezkeresi veya resmen musaddak su- Ni B — Bir seneyi tecavüz etmemiş aşı şahadetnamesi (Aşı şa- #namesi olmıyanlara askeri lise veya Orta mektep hekimle- afından meccanen aşı yapılır). C — Mezun bulundukları veya tahsil eyledikleri mektebin Dğraflı şahadetname veya keza fotoğraflı ve teferrüatlı tas- iv CS, #ÜD— Ailesinin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bulunma- ları hakkında mahalli hükümetinin fotoğraflı ve musaddak ilmühaberi , 'E— Askeri lise veya orta mekteplere kabul olunduğu tak- mektebin tâbi' olduğu ve olacağı ,kanun talimat emrü ları bilâ kaydü şart tamamen ve aynen kabul edeceğine velisinin ve kendisinin birer taahhüt senedi, F — Sar'alı, uyku halinde gezer sidikli, bayılmak ve mara- pınmağa müptelâ olmadığı (Bu gibi hastalıklardan biri mektebe © vermezden evvel malül olduğu bilâhara anlaşı- talebe mektepten çıkarılır. Ve o zamana kadar o talebe hükümetçe ihtiyar olunan masarif velisinden tazmin etti- ), ve evli bulunmadığı ve her hangi bir zamanda tahsili etmek isterse ve zabit olmadan evvel (evlenirse mektep rafmı tamamen tediye edeceği hakkında notrelikçe musad- velisinin taahhütnamesi. G — Peder ve validesi hayatta değil ise velisinin kim ola- inm ve tatil zamanında mezun gidecek ise kimin nezdine İeceğine dair muteber bir vesika, 'H — Heyeti sıhhiyesi mümkün mertebe tam olan askeri hastanenin veya muayene komisyonlarının — sıhhi raporu, biliyeti bedeniye talimatnamesinin o muaddel (A) sütünü ile.). — Muhtelif sınıflara kaydolunan talebe miktarı kabul edi- 'k miktardan fazla ise matlüp şeraiti haiz olanlar arasın- mıflarına göre Türkçe, yabancı dil, riyaziyat, tarih, coğraf- ve tabilyat derslerinden tahriri müsabaka imtihanı yapılır, ee pka bulunmadıkları takdirde müadil sınıflara bilâimtihan — Mekteplerdeki kaydü kabul komisyonlarınca kayıt ve yanı kabul görülen talebelerin kabulü kayıtları ile dahili mi müfettişlikten ayrıca verilecek emir üzerine pılir. — Orta mekteplerin birinci ve ikinci sınıflarma alınacak inlar tamamen Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine üçüncü sınıfa almacak olanlar İstanbulda ve Bursada bulunan eri liselerle Erzincan ve Konya Ort mekteplerine ve müfet. ikten verilecek tertibat veçhile almacaklardır. Lise ikinci re smıflarına kabul edilecek olan talebe tamamen İstanbul- i ve Bursadaki askeri liseler ihtiyacına göre alınacaktır. — Müsabaka imtihanı yapıldığı takdirde on birinci sınıfın Mbsabaka imtihanına Temmuzun 25 ve diğerlerinin Ağustosun Mİ inde başlanır, 10 — Taliplerin kabulü kat'i emrine kadar yapacakları mas- r kendilerine ait olup gerek bunların ve gerek hiç kabul e- iyenlerin bu yoldaki masrafları hakkında askeri liseler Wc bir taahhütte bulunmazlar, 1 — Kaydü kabul komisyonları aşağıdaki lise ve Orta mek- lerde açılaca J — Kuleli lisesinden (Yalnız ikinci devre talebeler! için) 2 — Halıcıoğlu lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için) sinde (Yalnız birinci ve ikinci devre talebe- için), u © 4 — Konya lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için) © 5 — Erzincan lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için). “PARA PUAN VE GRAMI MAAŞATI Evkaf müdüriyetinden: Evkaftan msaş almakta olan Eytam ve Eramilin birinci üç aylıkları 'emmUZU sekizinci salı gününden İtibaren bu defakk Müdüriyet vezne- den verilecektir. Eshabı maaşın eski cuzdan ve nüfus tezkeresile tatbik Ni ürlecini bamilen yeymh mezkördan: itiberca Müdüriyet Mubasebesine Ri pi çanları ilân olunur. | 4 Li “ pe p va vs " sile Taş hafriyat ve tathiratı Ankara Nafia Başmühendisliğinden: 5557 lira 8Okuruy bedeli keşfi Kızılca hamam kazasında Gertde terikinde Avdan yokuşundaki taş hafriyatı ve tathira kapalı zeri usulile münakasaya konulmuştur. İhsle 8 temmuz 930 salı saat on beşte encjmeni daimli vilâyettedir. Müteahhide muktazi lâğım alât ve edevatının bir mıktar mafia dairesinden verilecektir. Bilâhura noksansız ve kırıksız olarak | geriye alı caktır. Mütcahbit bu işi ihaleden itibaren 45 gün zarfında ikmal etmiş ole caktır. Daha fazla malâmat almak istiyenler Ankara ve İstanbul baş mübendi Uiğine müracaat etmesi ve münakasa kanununa tevlikan taliplerine teklif ve teminat mektuplarıni yevmi ihalede encümen daimi vilâyet riyasetine tak dim etmiş bulunmaları ilân olunur. ahtakurusu, pire, sinek, sivri- sinek, güve, örümcek, hamam böceği ve sair haşeratı yumur- talarile beraber kat'iyyen imha eden Daima birinciliği kazanmaktadı FAYDA daha müesssir, daha mükemmel ve yarı yarıya Kokusu 1aHf olup” kat'iyen leka'" yapmaz. nebatata zararı yoktur. FAYDA Devairi devlet, müessesatı milliye ve | , © Seyrisefain; liahmer, © mektepler, hastaneler, sihhat yurtları, k otel ve lokantalar, vapur kurıpanyaları FAYDA istimal ederler. şesi 50, tenekesi 75, son derece sağlam ve 10 sene e pomnası 75 kuruş Hasan Ecza Deposu- . Toptanclsra ten 0409440900004 b90000009004 Celile Kenan Hanımefendinin i Columbia pi Plâklarında okuduğu Luiz ve Brodvey k Şarkılarını dinlemek şarttır. )0409606000004 20004 ucuzdur. MAGİC NOTES #arenana. Teni / SAAOANVS :0 ER J KURTULMAK” area İSTERMİSİNİZ ? DİNİ SANDOWMEYVAKT OZÜNÜİĞKÜ vi LLA Tütün inhisarı umumi müdür- lüğünden: malina için cit bezi İdare matbaksı için mevcut nümunesi veçbile 5.000 metre cilt bezi pazarlıkla alınacaktır, Taliplerin her gün gelip nümuneyi gör meleri ve yüzde yedi büçuk teminatı muvakkatelerile 12/7/930 Comartesi günü saat 11 de Galatada mubayası komisyonunda bulunmaları, Jandarma İmalâthane müdüriyetinden: Adet Münakasası tarihi Sat 6200 — Beylik 19-7-030 HK 2000. Eşya çantası 19-7-000 “ Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem eşya aynı ayn olaruk kapalı zarf münakasa İle suun alınacakür. Münakasaları hizalarında yazılı tarih ve santlarda İstanbulda Gedikpaşada jandarma ifhalithanesinde vapılacaktır. Şartnameleri | imslârheneden verilir teklifnamenin tarzı imlâsı şarenamede münderiçtiz, * İLÂN 1 — İzmirde bulunan dört mumaralı Jandarma mektebi efradının 930 senesi ihtiyacı olun yüz yetmiş bin kilo ekmek ve otuz bin kilo sığır cü baziranın yirmi ikinci gününden itibaren yirmi gür müddetls ve kapalı zarf wsulile münskasaya vaz edilmiştir. 2 — Bu iki kalemin münakasası Tetmmzun on fkini cumartesi günü sane onda mezkör mektepte icrü kılınacaktır. 3 — Şecsiti görmek aran edenlerin Istanbulda Jandarma İmaliöiamesi müdüciyerine müracaatları liği .. B B Merkezi Boyoğlu Bartın -İnebolu Postası HILAL vapuru 7 gen Pazartesi günü akşamı Sirkeci rihtimından hareketle Ereğli , Zonguldık, Bartın , Cide, İnebolu, İliş iskelelerine azimet ve avdet iL Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 419 numerolu mağazada kürkçülük- le iştiğal eden RP GOLD efendinin vuku bulan müracaat: Uzerine İstan- bul icra riyasetince könkordato tale- binin nazarı itibare alınmasına ve | komiserliğince karar verilmiş oldu undan alacakların tarihi ilânından #ibaren yirmi gün içinde | vesikala- nle birlikte Bahçekapıda, Meydan- cik Aranyadi hanındaki 3 numerolu yazıhaneme her gün saat 10 ile san İZ arasında mürscsatla alacak» larıni kaydettirmeleri, hilâfında ha- reket edenlerin konkordato müzake- sesinden bariç bırakılacaklan ve 9 ağustos 1030 cumartesi günü kon- Kordato müzakeresi için saat 10 da edecektir. Yük ve yolcu için Sirkecide yeni handa Tnum- rolu acentasına müracant, Tele- fonu İstanbul 3105 ALEMDAR ZADELER VAPURLARI Seri, lüks karadeniz postası 419 numerolu mezkür mağızada | Millet Mr hazır bulunmaları ve toplanmaya tekaddüm eden on gün zarfında | PAZARTESİ vesikaları tetkik edebilecekleri icra ve Hiâs kanununun 283 inci maddesi mucibince ilân olunur. Avukat Hal günü. akşamı saat 18 de Sirkeci rıhtımından hareketle IZonguldak, İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon Rizeye; gidecektir. mahı tani Şehremmetinden; Muracaat mahalli: İstan'u İbrahimağa mahallesinde Koşu yolu | Meymenet hanı altındaki yazı- sokağı aralı dükkân pazar landnl 1154 tukli leceki Tatipler KN NAİM VAPURLARI 19 cem saat on tüğüne esi günü İzmir Postası ADNAN rü 6ıncı pazar k işlerine nit un uncu ç pe mü- | günü 16da Galata mbtumundan ha e İle saplacağını teketle e ) ve Salı günü e ve İzmirden İstanbulu hareket eder Galata gümrük karşısında. Site İ Frensez hanında I9numarada Ümu: İ mi ae scaar. Telefon Beyoğlu Istanbul iki Buğaz Dere boyunda mukim Şoför Namık K nin ikametgâhının meçi Küçük Bebekte 1 numaralı hanede al Efendi Karip murabbal Mes puz la sanlacaktır. Taliplerin 12 temmuz 080 comertesi günü sent on beşe kadar levazım müdürlüğüne gelme leri zadeSabri Beye iki bin beş yüz iki lira e altmış yedi kuruş itasına medyun Beyoğlu dairesinden: Beşiktaşta | bulunan Şoför Namık Kemal Beyin Hısinpaşa caddesinde 29 Nu han maili inhidam olduğundan mabzurun ref'i için tebliğat Icra edilmek Gzere bali hazırdaki © ikametgâhı meçhul bulunduğundan bermucibi karar iki ay sekiz gün ilânen sebilger lerasına ilimum yerli kumaş ve mallarını U RSA Fanlı any Mahmutpasa başı 9.11 Seti, Lüks ve muntazam o— | İğriye'den ça sahibi bahriye yüzbapılarından Seld- hattin bey aranmış isede bulena- madığından 8 gün zarfında mahzu- nm izale edilmeğiği takdirde daire- ce hedmedileceği tebliğat makamına Karar verilmiş olmağla mezkür mud- detien sekiz gün zarfında itiraz eeil- mesi ve müddeti müayyenede borca yetecek emval ve eşyasının datreye irmesi ve ödeme emri mekamina ka kâlm olmak üzere ilân olunur. im olmak üzere ilin olunur. Tanbul Znci icra dairesinden: Mahcuz ve paraya çevrilmesi mükerrer Öyerland markalı | ve nu- maral bir sdet otomobil terimuz 030 ayının 12 inci gününe müsadif cumartesi günü sast 12 de Taksim meydanında satlacağından taliplerin yevm ve saati mezkörda mahallinde hazız bulnacak memuruna mürm- €aatları ilân olunur. Tütün inhısarı umum müdürlüğünden Trakya nakliyatı Şark şömendüferleri İle İstsnbuldan Trakyaya ve Trakyadan İstanbula sevkedilecek olan mamul ve yapcak tütün, levazım ve salre pazarlıkla ihale edileeeğinden taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün müracasıları ve 19-7-030 cumartesi günü seat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda teminatları ile bulunmalari, “Emlâk ve Eytam Bankası Istan- bul şubesinden: Kiralık Emlâk Esas No Mevki ve nevi 93 Beyoğlu Zincirlikuyuda ahır, anbar ve saireyi müştemil 78 dönüm arazi Istanbul ikinci ücaret mahkeme- sinden: Istanbulda Yeni çostahane civa sında Akearaylılar hanında 13 nu meroda ticaretle İştigal etmekte iken 25-2.030 tarihinde iflâsına karar verilen Kâzm Ahmet Beyin masa mevcudu bulunmadığından iflâsın kapanmasına 23-6-930 tarihine kerar verildiği ilân olunur. Senelik icarı 800 97 Dolmabahçede Kok kömürü imalâthanesi atsası (o 901 35 Tophanede Buğazksende Kışla altında 4 Nou 240 dükkân 130 Nisantaşı Teşvikiyede 14 No. lı man kulübe arsa 180 179 Üsküdar Altuni zade Nişantaşı sokağı 7-11 No.lı 160 tarla 180 Üsküdarda Bulgurlu mahallesi Küçükçamlıca cad- 120 desi 9/11 numaralı setler kahvesi 182 Üsküdar selimiye Kayakçeşmesi 31 No. maa O 60 bahçe bar 183 Üsküder Selimiye Kavakçeşmesi 28 No lı bostan 50 184 “ » ” bek » 6 Balâda muharrer emlâk bilmüzayede birer sene müddetle kiraya verileceğinden taliplerin 21/7/0930 Pazartesi saat on altıda şube- mize müracaat evlemeleri. Darül'aceze müdürlüğünden: Müesseseye seneyi muktazismühtelifil'cins Eczayi nbbiye İle defatir ve cetveller için iktza eden miktar kâfi kâğıt 2 ağustos 930 tarihinde kapalı —zwel wsuliyle münakasası tera edilecektir, taliplerin yüzde yedi buçuk teminat * nkçeleriyie mücacasıları. vw ikiâi caddesi 376 SEYRİSEFAİN Merkez Acenta; Gaatı köprü basında, Beyoğlu 2352 Şube sente: Mahmudiye Ham: alnında Istanbul 740 Mudanya postası Cuma, Pazar, Sis, Çar şamba günleri dare rıhtımın *dn oda kalkar. (GÜLCEMAL) vapuru te rafından ilmakta Olan (IZMIR SÜR'AT) postaları14 Temmuzdan itibaren badema her hafta İstanbul'dan pazar- tesi İzmir'den çarşamba gün- 14,30 da kalkar. bâren her hafta İstanbul'dan çarşamba günleri saat 11 de kalkar. İskenderiye sür” at postası (İZMİR) vapuru 11 tem muz cuma günü saat 13 tel Galata Rıhtımından kalkarakj bah İzmir'e varacak günün akşamı İzmir den kalkarak pazartesi İsken- İderiye'ye varacaktır. İskendej şamba kalkarak İcuma İzmir'e varacak ve öğ leden sonra İzmir'den kalka rak cumartesi öğleden son İstanbul'a gelecektir. İstanbul -İskende- | riye yolcuları için lira Birinci kamaralı 120 İkinci “ 80 Üçüncü 40 Güverte yemeksiz (o 20 Bir yolcunun azimet ve av. İdet biletinin avdet kısmındaı İyüzde yirmi beş, üç veya dah; İfazla nüfuslu bir aile olursi yüzde otuz; ve üç veya faz! İzmir - Mersin sür'at postası (Konya) vapuru 8 Temmuz salı £9.de Galate rıhumından kalkar Çarşamba sabahı İzmirel varır ve aynı günün akşamı İzmir'den kalkarak Antalya, Alaiye, Mersine gider ve dö nüşte Taşucu, Anamor, Ala iye Antalya İzmir'e uğrayarak gelir. Ayvalık sür'at postası (Mersin) vapuru 8 Temmuz'ğ Salı 17 de Sirkeci rihtmından kalkar Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit Burha- niye, Ayvalğa gider © ve dönüşte mezkür iskelelerle bir- likte Alcunoluğa o uğrayarak gelir. BARTIN hattı Lüks Ekspres postası Aydan 2. Pazarlesi Temmuz Sipkeci'den hareketle Ereğli, Zon-,« guldak, Bartın. Kurucaşile ve Cis. “İ deyeazimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkeci salonu karşısında Mizan oğlu han No:2. Telefon İstanbul 354 il vi Yelkenci vapurları | Karadeniz postası 9 Vatan © ofenmız . Çarşamba akşamı Sirkecir rihtimindan hareketle ( Zonguldak İne bolu, Samsun, Ordu Gireson, Trabzon, Sürmene, ve Rize)ye azimet ve ayder edecektir. Talsilât için Sirkecide yelkeni” cl hanında kâln acentasına mi. racaar, Tel İstanbul 15E$ Sİ a pi » il

Bu sayıdan diğer sayfalar: