7 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

7 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

& Oğlu Ibrahimi Suriyeye y olladı !.. MİLLİYET Çinde harp!. Milit kumandan ne diyor? NANKİN, 5 A.A. — Nan- kin hükümeti reisi ve Çin mi Ii? kuvvetleri başkumandanı ce neral Çang Kay Çek Reuter mu habirlerinden birine vaki olan beyanatında son günler zarfın da vuku bulan muharebeler e- snasında kendisinin yaralandığı na dair ortaya çıkarılan ha- berleri tekzip etmiş ve demiştir ki: 1 — Alman son . haberler Shi FAZAR' af A Zencileri diri diri yaktılar! Amerikada beyazlar la siyahlar arasında yeni bir hâdis | Bir iki zenci de linç edildi, | geteyan var.. NEVYORK, 5 A.A. — Ala-| bama'daki şehirlerden — birinde| beyazlar ile zenciler — arasında çıkan bir kavga — ehemmiyetli bir arbebe şeklini almış, beyaz- lardan biri revolverle öldürül- müştür. Bu arbedeye iştirak ©- | TEMMTZ HARİCİ HABER 1930 LER. Yeni vaziyet Ren arazisinin tahli- yesi bütün meseleyi tasfiye etmemiştir. Yeni gelen “Times,, gazetesi 30 haziranda Fransız kıfaatının Ren a- Tazisini kâmilen tahliye etmiş olduk| larından bahsederek müteveffa Al- man hariciye nazırı Streseman'ın si- yasetinin neticelendiğini, işgal dev- resinin dört buçuk seneden fazla a- zeltılmış olduğunu — Hindenburg.un artık hiç bir ecnebi neferi bu arazide seyahate çıkacağını, Al- manyanın artık büyük devletler ara- sında hür ve müsavi bir devlet oldu. ğunu kaydederek : belede bulundu ve teşrinievveld geleceğini bildirdi. ANKARA, 6 (A.A.) —İzularından mülhem buludll Mübadele mukavelesinin imza- / mektuba ayni — samimiyetlefli sını müteakıp — Başvekil İsmet hararetle mukabele eden ve Paşa Hazretleri tarafımdan M. |disine vaki daveti — kabul Venizelosa gönderilen mektuba | Teşrinievvelde Ankarayi zi ahiren müşarünileyhten cevap |Tet edeceğini bildiren M. Vi gelmiştir. İsmet Paşa Hz. nin İZ©lostm cevabından — Başvel UA aaa V (Puya Hiz. Heyeti Vekileye | a n Fransa, Mehmet Alinin Su|atle müdafaa etmişlerdir. Bu Küvvetleri tarafından büyük za| denlerden 3 zenci başka bir zen| “Fakat harpten kalan bir mesele| Türkiye ile Yunanistan arasın- yeye yerleşmesine müsait gö- inüyofdu. Çünkü bu suretle ehmet Alinin nazarları Ceza- rden başka taraflara çevrilmiş acaktı. Mehmet Ali Fransa- im borç para almak istedi. Fa 9 4t aldığı cevap menfi idi. İn- İtereye gelince; Suriye mese- sinde bitaraf — görünüyordu. ıgiltere Suriye üzerine bir ha- |yiata uğratılmış olduğunu, iha- |ta edilmek üzere bulunduğunu miler tamir için İskenderiyeye | Ve bir çok esir alındığını bildir- | avdete mecbur kalmıştır. İbra-| Mektedir. Milliyetçi kuvvetlere | himin kumandası altındaki or-|FArşı — gösterilen mukavemet du vesait itibarile çok iyi hazır-| gittikçe şiddetişi kaybetmekte- lanmış, kuvvetli toplara malik| dif. Bizim, varmak istediğimiz bir ordu idi. Fazla olarak bu or-|Baye arazi kazanmak değil, fa- du son derece cesaretle harbe- Kat âsilerin mücadele kuvvetini | den bir ordu idi. Fakat Akâ o ka | içe indirmektir. Bunların mev- | esnada Mısır donanması yediği toplardan müteessir olmuş, ge- cinin evine iltica — etmişlerdir. Bunun üzerine beyazlar bu eve hücum etmişlerdir. İki taraftan teati edilen ateş neticesi olarak bir zenci ile bir beyaz ölmüştür. Beyazlar, bu hali görünce tehev vüre gelerek evi her — taraftan sarmışlar, biraz sönra ele geçir- mişler ve yakmışlardır. Evin, tüten enkazt altından iki zenci-| halledilmedikçe Almanyanın kendi Ararisini idaresi tamam olmuş değil- dir, Herr Streseman'ın - halefi Dr. Curtius'un Reichstag Meclisinde söy lediği Saar bavzası hâlâ Alman sana- yilni kendi madeni servetini idare et mekten meneden bir idare şekli al- tındadır. Versailles muahedesi Saar havzasındaki idare salâhiyetini — fi- Hiyatta diktatörlüğü — 935 senesine kadar Cemiyeti Akvama veriyor. Ma denler Fransaya geçmekte olup yok Üf t6 n-agik- shrd di shrdi ebrd rea ea mat vermiş ve Yunanistan B dı'y:nı bir safhaya girmiş olan İkındaki hissiyatımızın gördü münasebatm dostluk sahasında |mukabele memnuniyetle tel gittikçe takviyesi ve inkişafı ar 'ki edilmiştir. Bursada ipekçilik mektebi açılıy0 ANKARA, 6 (Telefonla) —|de Bursaya gidecektir. Ayın Bursada açılması takarrür eden |beşinde bir buçuk ay devam îp_e!şçııık enstitüsü açılryor. En-|mek üzere harir mektebi müd stitü müdürlüğüne tayin edilen |lerine mahsus bir kurs açılal ket yapmak ve padişaha kar-|dar parlak bir mukavemet gös- Cüt kuvvetlerini hemen hemen 'nin kömür haline gelmiş ceset- ğ - İ üçte il esasen öteye ez mutel_ıamıs Tahir B. bugünler- İter. isyan etmekle Mısır hidivi- n zayıf Gdüşmesini bekliyor- L Fakat bütün devletlerin e- sta birleştikleri bir şey var- ki o da şudur: Mısır. Os- imperatorluğundan ayrıl Artık ortaya atıldı!.. retle kısaca gördükten sonra di Mehmet Alinin Suriye ha * kâtına nasıl geçtiğini görebi- iz: Mısır hidivi artık ortaya ilmıştı. Suriyeyi, Padişaha yan suretile ele geçirmek ka| / rıint vermişti. Mehmet Ali a- | bistan ve Suriyede Osmanlı peratorluğunun mirasçısı ol- ağı kurmuştu. Bir kere brr rar verdikten sonra ha geçmek Muı- z0 vetane bulmak- g..x çekmedi. : Akkâda lnan kumandan Vedat Ab- illah Paşa Mısırda eza ve ce- görerek bilmecburiye kaçan oraya iltica edenleri kabul| iyordu. Bundan Mehmet Ali | tâyet ediyor, Mısırdan ka- tiların iadesini istiyordu. Fa t iltica eden bu adamları tek | t Mehmet Alinin adamlarına ilim ve iade etmek için ne gi- bir mecburiyet vardı?.. Bi- gis iltica edenler kabul etme- Abdullah Pş.ü bir vazife bili rdu. Diğer taraftan Mısırlı- * Osmanlı imperatorluğunun | paası değil mi idi?.. Bunların isırdan Akkâya gelmesinde kuki noktai nazardan da bir ini yoktu. 1831 de altı bin- b fazla Mısırlr Akkâya — gel- şti. Mehmet Ali bunları tek-| istedi. Fakat Abdullah pU'İkonnımuı Idetti. Fakat Mehmet Ali buna ağır cevap yolluyor: Eğer altı 1 fetlâh iade edilmezse biz- t gidip bunları — hem de bir. dasile alıp getireceğirli bildi- 'or'.. Bu Abdulah Paşayı teh : demekti, fakat — dolayısile dişaha ilânı harbetmekti.'... Mehmet Ali bu hareketinde Tişaha karşı açıktan açığa bir 'an şekli vermeği muvafık rmediğinden meseleyi zâhi- 1 Reşit Paşa arasında bir kav dan ibaret gibi göstermek is-| ordu. Fakat hâdisenin ciddi t ve ehemmiyeti . aşikârdi. :hmet Ali Paşa ile Padişahın 151 artık açılmıştı. Daha doğ- 31 padişahla hidivin arası makla kalmıyor, o zamana dar Babıâliye tâbi bir hidiv »i görünen Mehmet Ali İstan Idaki matbuu sultan Mahmu-| harp açmış oluyordu. Mısır,| imatı 831 teşrinievvelinin 14 nde Kahireden hareket edi- r. Mısır donanmasile berabı Ilanan ordu 831 teşrinisanisi- 2 8 zinde Yafayı işgal etti. fahim Paşa ordunun başında dunuyordu. Teşrinisaninin 13 nde Hayfaya çıktı. Kânunu- welin 8 zinde Mısır ordusu gâyı muhasara ediyordu. Şe- f topa tutuldu. Devrisi gün ta ftiza her taraftan başlandı. Sa) htan başlıy: top ateşi ak- * $im üzerine kadar devam et- B? iş, her taraftan yağan - ateşe 1 ğmen Akâdaki muhasara edi- BC 2 küvvetler son derece şeca-i — lll şehir düşmi teriyordu ki günler geçti, haf- talar geçti, İbrahimin bütün ü-| dağılmış bulunuyor. Honan e-İci de halk tarafından linç edil- beriye 'leri çıkarılmıştır. Diğer bir zen- On beş sene sonunda ahali ya b mit ve intizarı hilâfıma olarak ordu. Nihayet a- | r geçti.Kâ kâ hâlâ dayanıyordu. İbrahim| artık endişe etmeğe başladı. Bu endişe gitgide artıyordu. Mehmet Ali nezdinde nin ehemmiyeti arşısında Babiâli Mısıra bir €et göndermiştir. Bu hey kânunuevvelinin 28 ye vüsıl olarak met Ali tarafından 1” & 'geçirmeden evvel Ba- e herhangi bir müzakere- ye girişmek istemiyordu. Fakat Babıâliyi oyalamağı düşündü. Bu suretle vakit geçiyordu. Ge- çen vakitten de Mehmet Ali is- tifade ediyordu. Suriyede yerli- lerden nüfuz sahibi olanları ken di tarafına celbetmek - için va- kit kazanıyordu. Bu siyaset mu- vaffakiyetle — neticeleniyordu. Meselâ Lübnan emiri Beşir çok na gelerek kendisine hizmet| eceğini söylemiş, İbrahim kendisini bir. müttefik olarak karşılamıştır. (Devamı var | Ahmet Zogo Bir ecnebi muhabire ne söylüyor ? Arnavut kıralı Ahmet Zoğo'nun basta olduğundan cek hahsedilmisti. Ahiren bir İngiuz y gazetecisi Tirana giderek Arnavut kıralını — görmüş, tur. Bu muhabirin anlattığı na göre Zoğo urun boylu, sihbati ye- rinde bir adamdır. Hastalığına — dair söylenen — şeslerin düşmanları — tara- fından uyduruldu. — Ahmet Zoğo gunu söylüyor. Zoğo'nun İngiliz mu- habirine anlattığına göre Arnavutlu: gun dahili siyaseti hürriyet, dini vic- dani hürriyet esasına müstenit oldu- ğunu, din ve dünya işlerinin ayrıldı- danı söylemiştir. Zoğo kadınların si- yasiyattan hariç kalmaları — fikrinde olduğunu da söylüyor. , diyor, fikren ve hu- kuken erkekle müsavi olmalı, fakat siyasiyatta değil...” Zoğo kendisinin çok — çalıştığını, kabineyi teşkil vazifesi kendinin ise de bu kabinenin parlâmento karşı- ıda mes'ul bulunduğunu ilâve edi- yor. Zogo dahilde hürriyet ve terakki maksadı, harici siyasette de sulh ga- yesi takip edildiğini söylemiştir. Aşı yüzünden ölüm BERLİN, 6 A.A. — Lubeck faciası hakkında sıhhiye idaresi tarafından yapılması emredilen tahkikat neticesinde — Lubeck hastanesi müdürü Dr. Haen del, profesör Galmette'in tavsi- ye ettiği usülden şüphe etmek caiz olamıyacağını söylemiş ve Lubeck belediye hastahanesi lâboratuarlarında Galmet aşısı hazırlandığı ve imal edildiği 8ı- rada bazı hatalar yapılmış oldu ğunu kaydeylemiştir. Gazeteler profesör Deyeke'i Calmette a- şısını çocuklara tatbik etmeden evvel hayvanlar üzerinde tecrü- be yapmamış olmasından dola- yı muaheze etmektedir. x aübe ni HöDlÜREL dÜÜ D ĞÜM E aa |man büyük bir hezimete uğra- * unusani geldi,Ak- | Mıştır. geçmeden İbrahimin karargâhı! yaletinin cenup kısmında düş- miş ve bir ağaç dalına asılmış-| Bu harbe, Çinin mütte- | Çang Kay Çek hit bir hale getirilmesi teşebbü- sünü tamamlamak için lüzum görülmüştür. Belli başlı maksa dımız bu vahdeti temin etmek- ten ibarettir. İngiliz gemisine ateş! HANKOV, S (A. A, ) —Ko münistler, dün Yochow mevki ini ele geçirmişler ve Teal is- mindeki İngiliz gambotuna ateş açmışlardır. Tayfadan 2 kişi ya ralanmıştır. Gambot, bu ateşe mukabele etmiştir. Hankovdan | Yochowa bir gambot gönderil- İmesi lüzumu bildirilmiştir. Ispanyada r Şiddetli fırtına Ispanya altüst oluyor ! MADRİT, A.A, — İspanya- |nın muhtelif yerlerinde şiddetli fırtınlar çıkmış olduğu bildirili- yor. Bu yüzden vuku bulan za- tar ve hasar çok büyüktür. Mü- nakalât inkitaa uğramıştır. Bir. çok kimseler, yaralanmıştır De- reler ve ırmaklar mütemadiyen hayvan leşleri sürüyüp götür- mektedir. Sögovie'den bildiril- diğine göre bugün zuhur eden fırtına bütün ekinleri hemen he- men temamile mahvetmiştir. 40 kadar köy bu afetten mutazar- rır olmuş, birçok köylüler sefil bir hale düşerek — hukümetten yardım istemişlerdir. Yunanistanda M. Venizelos Atinada ATİNA, 5 (A.LA.) —M. Venizelos, Adalardenizine yap- tığı seyahatten avdet etmiştir. Yunan heyeti ATİNA, 5 (A. A.) — Lon- drada toplanacak olan beynelmi lel parlâmentolar konferansına | heyeti bu akşam Londraya git- mistir M |kan dökülmedi çe bicire tır. Galeyan heniiz sükün bulma mıştır. Zencilerle beyazlar.' ara| sında bir takım kavgalar daha idarenin devamını, yahut Fransayal iltibakı, yahut ta Almanya ile birleş- mek için rey vereceklerdir. Bu son takdirde Almanya madenleri Fransa- Ankarada fidanlık ANKARA, 6 (Telefonla) — Ankarada 100 dönümlük bir as Saleptan oktruya ANKARA, 6 (Telefonla) olduğu, fakat hiç bir ıaranâ Ki ea gçe « Mudirumekte- d mle a Romanyanın vaziyeti Yeni gelen Temps (Tan) gazete- #i başmakalesinde Yugoslâvya hari ciye nazırı M. Marinkoviç in Bük- reş seyahatinden bahsederken bu zi- yaretin Küçük itilâf konferansının fer dasında yapılmış olmasına — hususl bir ehemmiyet vermektedir. Parisli gazete Romanyanım harict — siyaseti değişmediğini, bu siyasetin Küçük itilâf devletlerinin umumt faaliyetine Romanyanın aktettiği — İtilâflara ve Romanyalıların an'aneyi hislerine ve bu milletin emniyetine istinat etti- Kini söyliyerek diyor ki: “Bükreşte her hahgi bir hükü- - metin bundan başka bir siyaset takip edeceğini tasavvur 'etmek — müşkül- dür. Çünkü ona daha yakın menafi - ve istikbal için daha ziyade teminat verecek Kimse yoktür.... .“Temp,. bundan sönra Küçük iti- lâfın bir sulh siyaseti takip ettiğini, Macaristanda sabık hanedanın gene getirileceği hakkındaki rivayetlerin teeyyüt etmediğini, Macaristan ile komşuları arasında 'artık tamirat me selesi halledildiği cihetle mukarenet tesisine mâni kalmadığını ilâve edi - yor, “Temps,, bu mukarenetin umu- mi harpten sonra aktedilen muahede lerin yeniden tetkiki demek olmadığı neticesine varmaktâdı R_ı_)nınngada Artık barışacaklar BÜKREŞ, 6 A, A. — Lüpta gazetesi kıral Karol ile Prenses Helen'in barışmalarının pek ya- kın olduğunu yazıyor. Otomobilli ressam.. Eserlerini Güzel San'- atlar Akademisinde teşhir ediyor İSTANBUL, 6 AA — A- tölye haline koyduğu bir atomo bil ile İstanbula geldiği evvelce haber verilmiş olan İsviçreli ressam Marcel Amiguet, Paris- Hint seyahatine deyam için ha- zırlıklar yapmaktadır. Ressam, yola çıkmadan evvel Fındıkirda |ki Güzel San'atlar Akademisin- de Türkiyeye, Yunanistana ve Yugoslâvyaya yağlıboya tablolarını teşhire da vet edilmiştir. Güzel San'atlar Akademisinde açılacak olan bu |serginin himayesi İsviçre orta İelçisi M. Henri Martin tarafın- |dan deruhte edilmiştir. Sergi, Temmuzun '11, 12 ve 13 üncü Cuma, Cumartesi ve Pazar gün leri öğleden evvel saat 10 dan 12 ye ve öğleden sonra saat 2 |den altıya kadar halka açık bu- İlundurülacaktır. Ressamın atöl- iştirak edecek Yunan murahhas| ye haline koymuş olduğu oto- mobili Akademinin bahçesinde bulundurulacaktır. ait 50 kadar Tahliye edilen yerlerde seyanata çıkan Alman Reisicümhuru Maraşal Hindenburg dan satın alacaktır. Kömür maden » lerinin işletilmesi Fransaya harp e- nasında Alman orduları — tarafından tahrip edilen Fransız madenlerine ta- zminat olarak vetilmiştir”. “Times,, Saar'da — bir ekalliyet istisna edilime — bütün halkım AL- man olduğunu, onun için teyine müracaat edilince — çıkacak neticenin belli olduğunu da ilâve e- derek bu meselenin şimdiden halle- - dilmesini tavsiye etmektedir. “Timmes,, Fransanın kömür istih- salâtı 914 ten evvelki dereceyi buldu. ğünu, Saar havzasından senede 13 milyon ton raddesinde kömür çıkarıl| dığını yazarak — muahedenin yerine geldiğini, onun için Pariste şimdi başiryan müzakeratın ilerlemesi için Renin tahliyesi keyfiyetinin de bir a- mil olmasının beklendiğini ilâve edi- yor. —— 1. Hindistanda Yeniden zelzele oldu KALKÜTA, 5 (A.A.) — Dinajpur mıntakasında yeniden bir kaç zelzele olmuştur. Birçok evler sakatlanmıştır. İki kişi a- ğır surette yaralanmıştır. İrak'ın istiklâli LONDRA, A.A. — İngiltere İrak mandasından vazgeçmek- tedir, Irak müstakil bir devlet olacaktır. Napoleon abidesi PRAGUE, 6 A.A, — Auster-| litz'te inşa edilen — İmperatör| Napoleon abidesinin açılış me-| ılmıştır. Bu sene Mülkiye mektebini halkın| Yozga tisat Vel Vaki m aattc salepten ol İva resmi alındığı halbuki kal . J mucibince ancak ö“nemlekti Ziraat tahsil eden — Jistihlâk edilecek eşyadan ret g?nçler Jalımması lâzı den |fraç edilenlerden alınmaması ANKARA, 6 (Telefonla) — 'ca edilmiştir. Tetkikat yapil Avrupada ziraat tahsil eden- maktadır lerden Reşat, Rakım ve meteo- | Sebze hali kiraya roloji tahsil eden Sabri Beyler :: ; veriliyor avdet ettiler. Diğerleri de davet edileceklerdir. ANKARA, 6 (Telefonla) la sebze halinin na fidanlığı yeşisi kezezltı tir. üş Evkaf apartımanları |rakende suretile kirayu verili ANKARA, 6 (Telefonlay — İ*ine başlanmıştır. Dükkânla Büyük Evkaf #partmanı da- ÇOf Yü VOKŞ İşrelerinin icara verilmesine ya: Siirt-Diyarıbekir yo kında başlanacaktır. 6 odalılar — ANKARA, 6 (Telefonla) Jayda 150 ,7 ve 8 odalılar 200 da — Süirt - Diyarbekir yolunda |ha yukar olanlar 250 liraya i- |büyük Taşar köprüsünün ji | İ L > İcara verilecektir. ihalesi 20 temmuzda yapılacı Istanbul Vilâyeti teşkilâtı ANKARA, 6 (Telefonla) — İstanbul vilâyet teşkilâtı |zamnamesini Dahiliye Vekâleti |henüz ikmal etmedi. Hafta ni- |rük binası yaptiı |hayetinde ağlebi ihtimal ikmal |sit, paket ve sair gümrük mi İederek Başvekâlete gönderecek amelâtı bu binada cereyan ed İtir. cektir. İki vapur çarpıştı —& 400 yolcu denize döküldü. Bir S ölü, 17 yaralı var! | ROMA, 6 (A. A. ) — Zara-|Yugoslâvya vapurunun 400 df | dan bildiriliyor: Gece ikide Pas ”| " tır. h Demiryollar tesisatl ANKARA, 6 (Telefonla) Devlet Demiryolları Ankara İ tasyonuna — yaptıracağı tesii arasında bir de merkez Jibaret yolcusu İtalyan vap man kanalında bir İtalyan va- puru ile Yugoslâvya vapuru mü sademe etmiştir. Karaya oturan İZMİR MAÇI - MACARLAR GALİP İZMİR, 6 (A.A.) — Bu-- gün Altay ile Macar gençlik mil İf takımı arasında yapılan maç- üçe karşı dört ile Macarlar galip gelmiştir. Çek talebesi geldi Dün Bulgar vapurile 60 kadar Çekoslovak talebe şehrimize gelmiş- tir, Talebeler şehrimizde bir müddet kalarak müzeleri ve şayanı — temaşa yerleri gezeceklerdir. tarafından Zaraya götürülmü$ tür. Bir vefat, 17 yaralı vardı Faik B. geldi Meliye Vekâleti muhasebi mumiye müdürü Faik Bey dü Ankara'dan şehrimize gelmil tir. Faik Bey, şehrimizde gün kadar kalacak ve bu m det esnasında yeni kibrit şirk€ tine sabık inhisar idaresindö devrolunacak muamelâtı zim edecektir. P SELKESS K —dmıw.:ııh—m.— 4 A ğğ X B SENP S? bitiren gençlerimizin muallimlerile birlikte çekilen bir regib lerini dercedivoruz. Resimde görülen genclerin hepsi yeni varifelere tayin edilmişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: