8 Temmuz 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

8 Temmuz 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Salı 7: ay Temmuz 1930 maznunlar daha iştirak edecek Jran mes'uldür! KA İNE» mama Anadolu ajansının sor telgraları bu noktavı büsbütün meydana vuruyor Ağri dağı havalisinde cereyan | taraftan gene İran aşiretlerinden re tenkeil harekâtımız bakkın- Ankara, 7 (Telefon) — Ağrı dağı hadisesi etrafındaki tahki- kat ve görüşler hadisenin sene- lerdenberi hariçte yapılmış bazı gizli ve siyasi teşebbüslerin ne- ticesi olduğunu meydana çkar- maktadır, Halepte doktor Şükrü ismin- de birisinin idare ettiği ve Kür. distan istiklâline matuf olarak kurulmuş (Hubyan) cemiyeti bu hazırlanışın temelini teşkil et- mektedir. Bu cemiyetin Halepteki umu- mi merkezine bağlı olarak Şarkta bir iki şubesi ve bu şubelerin de üç baş azası bulunduğu anlaşıl maktadır, Maslup Şeyh Saidin oğlu Salâhattinin teşkiline çalış- tığı (Şimali Kürdistan cemiyeti)ni bu şubelere istinat oettirmek fikrinde bulunduğu tesbit olun- muştur. Esasen Salâhattinin Halepte Şükrü ile görüşmesi de buna müstenit bulunmaktadır. Netekim Erzurumda da gizli cemiyet teşkilinden maznun bu- 1930 güzellik kıraliçesi Ame vikaya gidemiyor mu? Mübeccel H. ın bu seyahati herkes tarafından arzu edilmekle beraber.. Maddi bazı müşküller nazarı dikkate denmektedir alınmıyor, Dünkü akşam refiklermizden biri o930 güzellik O kıraliçesi Mübeccel Namık Hanımın Riyö- döjaneyroda © yapılacak olan dünya güzellik müsabakasına işti- rak için bu günlerde Amerikaya hareket edeceğini yazıyor, bu seyahatte kendisine yalidesile Uman şirketi hukuk müşaviri Hamit B.in refakat edeceğini bildiriyordu. Halbuki bizim yaptığımız tah- kikata göre Mübeccel H. ın ailesi bazı sebeplerden dolayı kızlarının Amerikaya gitmesini muvafık görmemektedirler. Netekim dün görüştüğümüz ve bu aile ile alâkadar bir zatda bunu teyit ederek şunları söyle“ miştir: «Mübeccel: hanım Türk güzel- liğini temsil için Amerikaya e Çocuk sarayını ziyaret 3 üncü sayıfamızda Mübeccel H. kişinin karşısında güzellik müsa- bakasına girecek bir güzelin yalpız tuvalet . masrafı ve ük: Halikamle, «Maböl iretleriğliü” | dile; Al Sisi Anadolu a- Şem imannannınanınunnansnms? duda gelmiş, şa-| ağ mr | gitmedin Gabi bem ec ları binlerce iradı. Ben jansı tarafından iy gelmiş, şa-| ağır ceza mahxemesinde Şimali | veti ile ister. Orada birinci | | abasına olursa olsun bu seye dün yapılan tek Ajansın tebliği İ vw yardım i Kürdistan cemiyetçileile birlikte | olmasa bile Türkiyeyi temsili de hatin taraftarı olduğumdan hiç İğ bilhassa iran. Van 6 (A.A) (Husust muhabiri: £ etmektedir. Ni- | muhakemeleri bu noktadandır. bizim için şereftir. Fakat ne | oimazsa zenginlerimizin, Şehre hların mes'uli. E izden) — 100 kadar Ican kazağı 2 e iran da- | Bunların evrakı gelmiş, fakat | | sık ki bazı mali sebepler do- | mencti gibimi rai ie Tük yetini tayin et. 5 Yekmal köyünün 4 kilometre çimali £ bilinde ve Ağrı | kendileri henüz getirilmemiştir. : i mene Üessese ek k S garbisinde tam hudut üzerinde bulu £ civarmdakilran | Bu itibarla yarınki muhakeme- layısile bu seyahatten vazgeçile- | ismini, masum genç Türk kızını, ni İİ Ban Nauvr tepelerine gelerek eşkiya. £ aşiretlerinin ica- S talik. e EE ceğini istiyorum. ecnebi diyarlarda temsil edecek ienliiei ide İnn silelerini İran içlerine götürmüş- £ bında (şakilere | A Musta da böyle gizli | | Müsabakayı tertip eden heyet | bu küçüğü himaye etmelerini yor. Bu tebliğe : ya i £ yardım edebil- bi Ti rg eray sa her ne kadar yol masrafını | teklif ediyorum. öre artık | nizi 0 AA) — Ciamost muhubi # meleri için İran | eee e . | vermekte ise de tuvalet ve sair Bu müesseseler (tarafından gr çram Ş Fimizden) İran aşiretlerinden Esikanl $ hudut âmirleri- | bazı mevkuflar vardır ki oradaki | 5 ia dükümetimnin © Ve Ak Nuholu aşterleri he e bunl dı tahkikat, mensuplarının(Hubyan) ihtiyaçlara karışmamaktadır. yapılacak üç dört bin liralık mes'uliyeti kat'i 2 Mişler, şakilere yardım etmektedirler, £ DİN i unların vaadi, hlakllai yöre Halbuki ecnebi bir memleket- | bir yardım her halde mahalline olarak o tahak- J me karakolumuzun karşısındaki $ yaylalara çık Buular gizli cöjmiyet teşkilikden | *© bir genç kızın, bilhassa binlerce | masruf olacaktır.,, a istir, di- ? “Sbex daplarında İran asiretleri top, £ masına maniol- | Bunlar gi .. ai < rp rey di : Bimakal da “İran aşirederi top $ makta olduklar | başka beyanmız- dağıtmak cür- | ” in - Filhakika ajanı Une. U.A) — (eset muha. £ rı haber alın | mündende O maznunduria. Du 1,500,000 nüsha li roman V ha- 2 sinda pe) — Terkil harekât esna 3 mıştır. davanın da burada tevhidi gün ! er b keş $ Sanlarmdan Kaç yrmemeyanizer Gene hatır- | meselesidir. e €Yy ın? ç 8 Ahmet axi RÇUK n Çebeketli e ç dan 6 temmuz S ler ye Tabs, Sevli Bedri.Ca. £ lardadır ki bun- | o Şu vaziyet ve bilhassa Muşta tarih ile aldığı & Duklulu Momaiş gın okasnda © iye ri be$ | elde edilen beyannameler mün- Meraklı, sürükleyici Obir mevzu ir telgrafa yö. £'w ye mı ğe ği Ağrı dağı hadisesinin * ği yi Kü em ç N Asadolü â- erecatı Ağrı dağı ha re yüz kadar 5. e ei z Hususi ma- dala bi İ hazırlık devresini ve siyasi ma- e eyin / ran kazağ çivarlırlaki İç ag nde ve Ağ biri h İ hiyetini “tebarüz ettirmektedir. Yekmal köyü ds Tan aşiretlerinin © icabın- di eN Sudan M : li ax İli e verdim edebilmeleri iç Ağrı dağlarınm | Halepte basılıp Muşa şemsiye Tüyler ürpertici, esrarengiz sahneler eee B alara ok, Tİsrinin, bunların vay Z şarkında ve İran | içinde getirilen bu beyanname- . ; metre ş mali gar? edek ii VA anl, olmakta bulun. $ hududu dahilin- i lerde halk soygunculuğa, itaat Bekleyin! emme : vi de bulunan (Ma- | sizliğe, dağlara çekilerek çeteler i Seran ; ge lunan Navur tepelerine gelerek | geçi," Munsmmiğ ku)kasabasında | töşkiline davet olunmakta ve ha İ hariçteki teşkilâttan da muavenet We Dİ elk ei, Yİ çıkta, Ğ P oradaki eşkiyanın ailelerini İran | n açığa hudutlarımıza te Cavü i si içerilerine götürmüştür. Diğer | avüz eden eşkiyaya erzak” ve Mm m —— me. i Alttarafı 2 inci sayıfamızdadır ) Ağrı dağı hadisesi Hariciye vekilimizin mu- habirimize beyanatı Ankara, 7 (Vakıt) — Şarktaki, hadise dolayısile İranla. vazi iğ il Bey itilâfnamesi hak E yer gk yn şunları söyledi: ia Hariciye -yekilimizle a pa İİ hakkında ilk gündeüberi müha- ber: etmektedir. izim yazdıkları, veriyi, Bileti mahsusada tevdi edilmiş “bir mer Türk Yunan itilâfnamesinin tape işlerile uğraşılmaktadır. Mu- saddak nüshalar yakında Atinada tcati edilecektir. Müteakiben de itilâfnamenin tatbikine başlanacaktır., Vekil B, seyahati hak- kındaki sualime, bugünlerde böyle birşey yoktur, demiştir. li mim a deli vi illaki İ görecekleri temin olunmaktadır. Ağrı dağında yani Araratta buduttan ve hKairçten başlayan hadisenin beyennameler mubte- veyatını ne kadar teyit ettiği aşi- kârdır. Ancak bu davete ve tazyiklere rağmen dahilden uyan- lar çok olmamıştır. Bunda bhal- kın basireti, hükümetin kat'i ted- birleri müessir olmuştur. Geçen #ene son baharında Ingiliz casusu Lavrensin cenup hududumuza gelmiş olduğu hak- kında Avrupa gazetelerinde inti- şar eden rivayetlerinde doğru olduğu anlaşılmaktadır. Bu ge- lişin bir davet neticesi olması da muhtemel görülüyor, TAl tarafı 2 inci sa yıfada) > ke a S.S. Van Dayn bugünün zalıla romanı yaz- makta en fazla iktidar gösteren mubarriridir. Her eseri yalnız Amerikada bir milyondan faz- la basılır. Ayni zamanda üç dört gazetede bir- den tefrika edilir, sinemaya alınır. iken dostlarının tavsi- yesi üzerine romancılığa başlamış, yazdığı dört eser kendisini milyoner yapmıya kifayet etmiş” tir. Gazetemizde hikâyelerini okuduğunuz Ömer Fehmi B. muharririn en fazla beğenilen eserle- rinden birini «Vakıt» için terceme ediyor. “Bu kadın katil değill,, ismini verdiğimiz bu eseri lez- zetle, tehalükle, bilhassa merakla okuyacaksınız. 11 Temmuz Dayn fakir bir âlim da “Vakıt,, sütunlarında S.S. Van

Bu sayıdan diğer sayfalar: