8 Ağustos 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

8 Ağustos 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KADIN AVCBa Yazan: M. TURHAN 75 \r Cumhurtyel 8 Ağustos 1930 Sehîr ve memleket haberleri Kara kedi geçtı i Bir f acia ve hazin bir feryat! Siyasîicmal i Besleme Nevcivan, bütün bu tahavvnl istedigini anladım. Terri kıı, küçük ba j | < Y l U a r c a d e v l e t v e m U ı e t e hizmet edenj hiştag'ın feshini intaç eden mes'ele hakileri görüyordu. Günlerin haftalara ınkı nıma külâh giydiriyor, değil mi? Diyerek Ityzevcım Şavşet nıalmudürü Muştak B. eyH kati halde iktisadî buhrandır. Bnrada iş jjjlul 927 tarihinde vefat ettı. Geride be | lâp ettigini kacırmıyordu. Halbuki boynu genç beslemenin izahat vermesine ma l,niınle beraber iki çocuğum bıkes kaldık.» Hüseyin Suat B. diyor ki: «Davacı Bedia Hanım olunca i l i n miktarı mütemadiyen artarak üç yumdu, ağzını milyona baliğ olmuştur. Almany&'nın bütkiraz sapına dönen Nadire, cilt cilt sıra hal bırakmadı. Gözünü ona şimdiden pordon derim!» f O zaman kanunl maaşımızm bağlanmasıl esi tevzin edilmiş olduğu halde işsizlerin ah ya koydu&n mektnplarm arasında al açtı, Nadire'nin alıklıfından, Aleksan liçln müracaat ettim ve bu iş için tam ikil intizarın hilâfında fevkalâde artmasmdan cekerek. göğüs döverek, sevgüisinm ken dra'ya kuüuk ettiğinden, elin herifine âsene uğraştım. Nihayet geçen 929 senell unlara verilecek yeni tahsisat bütçede disini istiyece|l günti bekHyordu. Fakat de maskara olduğundan tutturarak uzun >!maliye iptidasında üç nüfus için aydaj muthiş bir rahne açmış ve bunu kapatmak ^'beş Üra bir maaş tahsis edilerek cüzdan! bî'>n. bir turlü gelmivordu. Gelen an uzun söyledi: çin fırkalarm kendi aralarında ve bunlar fları gönderildi ve on senellğlnin birdenl cak mektup ve selâmdı. Nadire Hanıile hiikumet arasında bu mes'eleden zuhur Vallahi! dedi kitap mı düzüyor itediyesi için emlr verlldi. Fakat tam bu| den ihtilâf parlâmentonun dağılmasına mıtı bazan futara düşerek yazdığı sitemlar, sevda mı geçiriyorlar. Bir türlü an Jesnâda iş'arı ahare kadar ademi tedıyesi| ebep olmuştur. lerin de tesirl görülmüyordn. Kııcağı?. ™bildirildiginden paramızı alamadık. TekI tnçiltere'de dahi İktisadî variyet ağvdm «aşkımızın yaşı bttyüdü, artık dügün is lamadım. Perde arkasından karagöz oy Şrar müracaat ettim. Zaruret ve sefaletr şsiz amelenin miktarı iki milyona yaklaşnatılır ama hiç olmazsa oynıyanların kiçerısınde bulunduğumu yazdım, tedariki ter!s Diye sevgilisini vazifeye davet etmış bulunuyor. İşsizlik ve bunun baisi olan tiği halde müsbet bir cevap alamıyordu. yüzü görülür. Bizim hanımla sevgilisinin toettığım borç para ile telgraf çektim. A| ktisadi buhran bir felâket şeklini ahnıçtır. Hayhaylar. inşallahlar, maşallahiar te kurdukları perdede yalnız mektup görii /ıradan bir sene daha geçti. Maaşlarımı| Siyasî fırkalar millî felâket olan bn buh anı pek te fırka mes'elesi yapmağa yak nüyor. Ne yalan söyliyeyim: tki hafta "zın tediyesi için tekrar emir verildi ise dej Tali edip gidiyordu. laşmıyoriar. İktisadi buhrana bir de siyasi Nevcivan bu halleri; Aleksandra'mn var ki iskillendim. işin içinde bit yenigi §bu defa da Maliyece havaleye lüzum varf ,mıdır. yok mudur diye tereddüt edildi.l buhran inzimam ederek vaziyetin içinden tavırlarındaki değişiklikleri, Süruri Be oldugunu sezmiye başladım. Benim an Bunun uzerine gene bir çok muhaberej çıkıbnaz bir vehamet kesbetmesini istemiyin mektup göndermekten baska bir *ey layışım şu: Hanım davul çalıvor, Alek "yapıldı Neticede havaleye lüzum olma1 vorlar. Bunun için işsizlik mes'eleslnin bazı yapmayışmı iptida garip buldu sonra sandra parsa topluyor, biz de ağzımız f dıgı ve 341 senesi Muvazenei Umumlye] safhalarını tetkik ve lâzım gelen tedbirleri sfipheye düstü. Esasen bu sütü bozuk kıkanunu mucibince faslı mahsusundanf tavsiye etmek içhı tngiltere'de üç fırka her biri ikişer aza tayin ederek muhtelit bir erılebileceti anlaşılarak Maliyece evraJ t m araya girmesini be|enmiyor. tehlıkelı acık, beklivoruz' kı sarfiye tanzim edildi Bu defa da para! Aralanndan kara kedi geçen san'atkârla muharrir, Bedia Hanımla komite teşkil etmişlerdir. İgniltere'de iktiNevcivan sordu: buluyordu. Şimdi kuvvetli bir ıştıbah sadî sukutun derecesi esham ve tahvilâtm Hüseyin Sü at Bey yoktur diye bugün, yann vereceğiz denlı beslemiye baslamıstı. Yüzü güzel. içi kö Ne yapalım? fiat ve kıymetlerine dair son nesrolunan lerek gene venlmedi. Tam bu sırada Artf beratü bir Rum kızmın hanımını aldattıgını Ne vapalımı var rm «Gâvei Zalim» imzasile gazete nevî davası ikame etmek istediğini malumattan iyice anlaşılıyor. Londra'da vin Defterdarlığından gelen yeni bir ej : seziyordu, ve bu seziş. gücüne gidiyordu. ber büvük efendive sidel "i. bildiçimizi mirde iş'arı ahare kadar verümemesi ltij mizde münteşir bir çiiriden dolayı ve «ötekilere fazla muhabbet ve sanayi müessesatına ait esham ve tahvilâHiç yoktan sevda ateşlerine atılan ?a eördüğümüzü eksiksiz, gediksiz anlata zumu bildırildi. Hayatımızın idamesi, çoJ Şekerci Hacı Bekirzade Ali Muhit merbutiyeti var ki, benim için böy tın kıymeti yüzde 34 ilâ 44 nisbetinde dü?vallı hanımı için yüreğinde büyük bir müştür. Halkm en ziyade itimat ettigi mucukların tahsili için ihtiyacımızı teminl şefkat ve merhamet vardı. Onu ikaz et lım. edebilecek başka hiç bir varidatımız yok.j tin B. le Hüseyin Suat B. arasında le seyler yazmıs» dediğini akşam azzam sendikaların hisse senedatınm scr Efendmin huyunu benden iyi bilir Üç senedenberi ellm bir sefalet ve zaruJ açılan dava, bir müddet evvel sul refiklerimizden birinde okuduk. maye kıymeti yüzde altmış nisbetinde kaymek, gafletten kurtarmak ve daha fazfiatlan la aldatılmaktan siyanet etmek istivor sin. Titizdir, terstlr, celâllıdır. Birdenbi ret içerisınde bulunuyoruz. Ne yapaca ] han neticelenmisti. Hüseyin Suat Bu sırada Hüseyin Suat B. de bounuştur. Yani bunların eskibüyük birşimüçte bire inmiştir. Gayet çlre kızar. bizi haşlar. Hakkı da yok deçil, gımı. nereye müracaat edecegimi bilmiJ Beyin gene gazetemizde intişar e matbaamızda bulunuyordu. Şaire: du. mento müesseseslnin sermmyesinin kıy Başı daraln her dertli gibi benı Fakat bu dileğini yerine getirmek için Mademki evin içinde böyle dolaolar dö de size, (Cumhuriyet) e müracaat edi ] den ikinci bir manzumesinde, Eliza Ne dersiniz buna? Diye sor meti eski kıymetinin onda birine düşmüftür. nasıl bir yol tutacağını takdir edemiyor nüvordu, biz de görüyorduk. Şimdiye ka yorum.» Binemecyan Hanımın kudreti san' duk. tngiliz Imparatorlo^unun her tarfama dn. Küçük hanımın yanma gidip düsun dar nicin sakladık. ilk günde haber verBu hazin ve cidden feci feryatnameyi! atkâranesinden bahsederken «Ne Hüseyin Suat B. güldü ve evvelâ yayılmış olan bir telsis telgraf sendikasma düklerini. sezdiklerini söylemeğe cesa meli değil mivdik? âbüt gönderen merhum Müştak BeyinJ idi o Bedia'lar Medialar» diye bir İdare Müdürümüze hitap ederek: ait sermaye kıymetinin dörtte üçünü kayreti yoktu. Onun. her sezen kız gibi, sev Yangının başlangıcında korktuk ta zevcesi Huriye Hanımdır Kolleksiyonla| dimes gilisini müdafaaya kalkışacağını bili söylemedik diyelim. Alev çatıya sardık Trımu karıştınhrsa bu maaş tahsisi mes'ı| mısraın bulunmasını Bedia Muvahrımız « öyle ise hazırlayın, 10,000 betmiştir. Mevadı klmyeviye tröstü ve esger muazzam sanayi müesseseleri dahi yordu. O vakit, kendi duşünceleri kıy tan sonra da haber vermiyelim de evi felesinden hemen her hafta şikâyet etti| hit Hanım, kendi kudreti san'atkâ lirayı» dedikten sonra sualimize şu ham kıymetlerinin yarısmı kaybetmistir. *imiı, bagırdıgunu görülür. Fakat gene metsiz kalacaktı, müracaatmdan bir Bu sanayi müessese ve şirketlerinin esham miz. barkımız kül olup gitsin mi? «maatteessüf görülüyor M bu husustakil ranesine tevcih edilmiş bir istihfaf cevabı verdi: ve tahvilât hâmillerinin ve müşterilerinin fayda çıkmıyacaktı. Farzı muhal olarak telâkki etmiştir. Bedia Hanımın bu f ş y ç « DoğVusu davacı, Bedia Ha esham fiatlannın sokutundan düçar oldukBesleme Nevcivan, küçük banımı ikaz fîneşriyatın hiç bh tesbrl ve faidesi otana1 kücük hanım teyakkuz etse ne yapacakŞ rit k Şm^u Btaaenaleyh bu variyet kar 1 tı? Terzi kızın yerine bizzat Nadire'nin etmek taraftan idi. Hâlâ, küçük bir hüs şısuıda, ne söylemek lâzım geliyorsa, ar| yazıdan dolayı Hüseyin Suat B. a nım olunca, ona şimdiden, pardon lan zarar ve ziyanm miktan iki yüz milyon İngiliz lirası yani bizim para ile iki Süruri Beyi görmesi caiz miydi? Iş gene nü zanla, Süruri denilen adamın Nadi tık biz susalım da muhterem kariler.j leyhine 10,000 liralık bir zararı ma derim!» milyar lira tahmin olunuyor. Cihan ikti mektuba kalacaksa kat'î bir netice elde ıe'ye taaşşuk ettiğini kabul ediyordu. sadî cihetten tek bir vücut olup bir memSiz söyleyiniz! edilemiyeceğine şlmdiden kani idi. Para için, pul için veya onun çirkinllglnleketin ıztırabmdan uzak yakıq diğer Halbuki. Aleksandra'mn postaeıhktan liğindeki yükseklik için ve böyle bir seymemleketler dahi müteessu* olduğundan cıknrılması. Nevcivan'ın kanaatine göALmanya, Amerika ve İngiltere gibi memre vacipti. O fettan kızın bu işte dala dalanmanın vukuunu mümkün görüyorleketleri ezmekte olan iktisadi buhran son zamanlarda Fransa'ya ve diger memleketv«*re cevirdiğine şüphe etmiyordu. Dala du. Binaenaleyh, onu ikaz ederek, terzi lere dahi sirayet etmiştir. çıkararak verenin şekli ne idi? Süruri Beyle se Aleksandra'yı postacılıktan Buhranın kışm daha ziyade tesirini gösvismis miydi. yoksa iki taraftan para salim bir şekil vermek, evlenme mes'eleterecegi bekleniyor. İktisadî vaziyetin ba sızdırmak için mi maslahati uzatıyordu? sini hallettirmek istiyordu. vehameti karşısında devletlerin biribiril* Buralarmı tahmin edemiyorsa da işin Karanfil'in yürüttüğü mütalea uzerine ugraşacakları yerde bilâkis elbirli&ile fe icinde hir biçimsizlik bulunduğunu apalâketin icap ediyor. Bük fikrini değiştirdi. Büyük efendiyi keyfiPertev Hikmet Beyle müder îzmir'de cereyan eden bir reş'te veönünü almaları günlerde aktolunan çık çörüyordu. Lâkin bu görüsünü haSinaya'da son vetten haberdar etmeği daha muvafık nımına göstermeği ve onu intihaba daris Tevfik B. grum hastalığı münakaşada Hamdullah iktisadi konferanslar iktisadi buhranın buldu. Er veya geç, efendinln bu işe va Hava pek sıcak olduğundan devletleri şimdiden teşriki mesaiye sevketvet etmeği müşkül buluyordu. Suphi B. buna şiddetle nın tedavisinde anlaşamımekte olduğuna bir alâmettir. Sinaya konhalk plâjlara ve sahillere Nevcivan, hayli düsündü ve nihavet kıf olması zarurt idi. Süruri Bey, mekferansında, gümrük ittihadının tesriU itiraz ediyor tuplarında yazdığı gibi Nadire'yi seviyorlar Karanfil Kalfa ile konuşmayı, onun yarhücum ettiler mesaiye esas tutulnıası hem mümkün hera yorsa ve onunla evlenecekse büyük edımını temin ettikten sonra Aleksandra'de faydalı olacağına itilâf hasıl olmuştur. ya taarruzda bulunmayı movafık gördü fendiye müracaat etmek mecburiyetinde Türk OcaMan merkez heyeti reisi İktisadî buhranın siyasiyat üzerindeki ba Dolmabahçe Tıayvan hastanes! rnüdüDun Hâkimiyeti Milliye Bayramma Karanfilin de. mektupla sevişme işinin idi. Yani son söz. efendinindi. O halde müsadif olması nrifeıasebetile devairve gibi tesirieri şayani dikkattir. rü Pertev Hikmet Beyle yüksek baytar Hamdallatt Suphi Bey İzmir'de hulunuazayıp gitmesine Içln için kızdığını bi kendisine şimdiden haber vermek doğru yor. Hamdullah Suphi Beyin ocaklılarla Muharrem Feyti müessesat tatil edilmiştir. mektebl harict hastalıklar muallim mullyordu. bir hareket olacaktı. hasbıhalinde ocaklarda rakı içilip lçilBu tatilden bilistifade muhtelif te avini Tevfik Bey arasında meslekî bir Karakalfa. kapı yoldaşınm duşünceYalnız bir nokta. zihnini karıştınyorfiklr ihtilâfı zuhur etmiştir. Bundan bir miyeceği mes'elesi mevzuu bahsolmuş lerinp iştirak etmekte küçük bir tered du. Hacı Hafız Nesimi Efendi. kızının şekküller tarafından müteaddit balo ve müddet evvel Fransa'dan damızlık ol ve belediye reisi Sezai Beyle Hamdullah düt göstermedi, hatta ondan daha fazla yabancı erkeklerle mektuplaşmasını hoş deniz tenezzühleri tertip edilmiştir. mak üzere şehrimize getirllen aygırlar Suphi Bey arasında küçük bir münakaYalova'daki balo endıseli ve hararetli göründü. Nevci çörmeyip te sopaya şa cereyan etmiştir. Sezai Bey ocaktaki müracaat ederse, Bunlardan en başlıcası, Seyrisefainln dan birinde gurm hastalığı zuhur etmiş büfeden bir İki kadeh rakı içilmesinde »an'ın: NadJre'yi adamakıllı ıslattıktan sonra tir. Hayvanlann bulunduğu Dolmabahçe Kalfacığım. İcimde bir kurt var, bir odaya hapsetmefe kalkışırsa ve üze Yalova'da tertip ettiği balo ohnuştur. hayvan hastahanesl söylemiş müdürü Pertev hiç bir mahzur olmadığmı beni yiyip duruyor. rinde bu kadar işlenilen, zahmetler ceki Reisicumhur Hz nin ve İsmet Pş. Hz. Hikmet Bey bu hayvanı tedavlye başla Hamdullah Suphi Bey İzmir ocağında Demesi üzerine iki elini sağ dizine jı P n sevisme işini kökünden bozarsa ne nin huzurlarile şereflendinneleri ihti mış ve sürum tatblk etmiştir. Bundan müskirat istimali neticesinde hiç bir hamali bulunan bu baloya davetli olan 80 geçirdi: dlse tevellüt etmiyeceği muhakkak olsa olacaktı?.. zat ailelerile dün sabah ve akşam saat 18 bir müddet sonra bu hasta hayvanı gö bile bunun umum ocaklarda böyle ola Bahkçılarımız dahilî istihlâ Lcp dedin ya, yeter. Leplebi demek Mabadi var de köprüden hareket eden yalova pos ren Tevfik Bey, Pertev Hikmet Beyin cağına hükmedilemiyeceğinl ve binaenIIIMilltMllllllllulllinilllllllllllllMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIHIIIKIIIIinil IIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIflUlllllllllllimmil kâta bile yetişemiyorlar1 talarile Yalova'ya gitmişlerdir. Bu balo tarzı tedavisine itiraz etmis ve «Gurm aleyh müskirat kullanılmaması lâzım nun temini mükemmeliyeti için her tür sürumu tababet İçin değil, ticaret için geldiğlnl beyan eylemiştir. Bunun uzedir » demiştlr. Ankara'dan şehrimize gelen balıkçı lü tertibat almmıştır. rine Hamdullah Suphi Beye denilmiş ki: lık mütehassısı M. Veberman, şehrimiaPertev hikmet Bey İse yapılan süruBeşiktaş'lıların tenezzühü tyi amma beyefendi B. M. Mecli deki mütehassıs balıkçılar ve balıkçılık mun şafi bir ilâc olduğunu beyan ederek Beşiktaş jimnastik kulübünün tertip sinde de lokanta ve büfe var. Mecliste cemiyeti ile temasta bulunmuştur. noktal nazannda ısrar etmlş ve bu suettiği deniz tenezzühü de dün icra edilbüfe olduğu halde şimdiye kadar bir Balıkçılar cemiyeti reisi Muhtar B. iki baytar Tevellüdatın yüzde 80 ini kız Gümülcine koınisyonunun h miş. sabahleyin saat 10 da Beşiktaş'tan retleetmiştir. arasmda bir lhtllftf zu vak'anın çıktığını duymadık. Şu vaziyete fıçı ve tüzlu balık ihracatı ile sulanmızhur balıkçılarımızın c. lar teşkil etmektedir İzmlr Ocağı keee'ye nakli düşünülüyor davetlileri hamilen hareket eden hususl Tevfik Bey günün birinde hastaneye nazaran beslememektehakkmda da ayni da çıkan balıklar ile izahat vermiştir. vapur Adalara uğrıyarak Yalova'ya gittemennileri hakkmda kanaati sebep kalmaz. miştir. Vapur gece geç vakit avdetle Bo gelerek, Pertev Hikmet Beyin bulunmaSularımızda balıkçılık yapan balıkçıAlınan malumata göre şehrimiz Garbi Trakya'da etabli vesikası tevzi ğazda bir tenezzüh yaptıktan sonra da dı&ı bir zamanda hayvanı almıs ve Fa Hamdullah Suphi Bey de: lar mallannı doğrudan doğruya Balıkaatmın bir an evvel bitirilmesini temin de doğum miktarı ölüm vek'alarına için Turk murahhas heyeti tarafından vetlileri Beşiktaş ve köprüye çıkarrmştır. tihteTci belediye hastanesine nakletmiş Bu kabil resml müesseseler misal neye götürüp piyasaya çıkarmaktadır olarak gösterilirse konuşamayız. Bana lar ve bunların ekserisi sermayeslzllkten tlr nisbetle memnuniyeti mucip bir Iskece'de de tâll bir komisyon teşkili tekDis tabiplerinin tenezzühü mümasil yerler ve cemiyetler gösteriniz. şikâyet etmektedlrler. Fıçı balığı lşleri Bunun üzerlne iki baytar arasındaki lıf edilmişse de heyeti umumiye bunu derecede çoğalmıştır. Türk Diş tabipleri cemiyeti tarafından Demiş, bu vadide izahat verdikten son ile iştlgal eden bir mütehassıstan cok masraflı olacağını tahmin etmek tertip edilen deniz tenezzühü de dün ic ihtilâf bir kat daha şiddet kesbetmiştir Aşağı yukarı ayni nüfusü muh tedir. ra beyanatına şu sözleri llâve etmiştir: maada bu işle meşgul büyük esnaf hePertev Hikmet Bey Grum hastalığının ra ed'lmiştir. Davetliler, saat 14 te Şirtevi mahallerde vasatî 23 ölüm Maamafih ben şahsen Büyük Millet men yok gibidir. Bu münasebetle son defa 11 Türk, 11 ötedenberl sürumla tedavi edilmekte ketihayriyenin 71 numaralı vapurile KaMeclisi lokantasında da büfe bulunmavak'asma karşı 30 doğum olmak Yunan ve 3 bitaraf memurla kadrosu dıköyü'nden ve saat 15 te köprüden ha olduSunda ısrar etmektedir. Balıkçılar cemiyeti reisi bu işler haktevsi edilen Gümülcine'deki dokuzuncu AldıŞımız habere göre mes'ele tktlsat sını daha elli sene için muvafık görmi kmda demiştir ki: 'tadır. tâli miıbadele komisyonunun tamamen reketle Beşiktaş, Üsküdar, Bebek iskele Vekâletine aksetmiş ve bu hayvanların yorum. Pakat bu bahis bizim mevzuumuz « Balıkçılık işlerinde sınal te§kilâta Son iki ayın döğum vak'alarının veya kısmen İskeçe'ye nakli düşünül lerine uğrıyarak Karadeniz Boğazmda ahvali sıhhiyesi ile meşgul olmak üzere ve sadedimlz hariclndedir. Binaenaleyh ihtiyaç vardır. Biz harice tuzlu balık bir cevelândan sonra Adalara gitmişler bususî, çok calibi dikkat bir mahi mektedir sevkiyatından sarfı nazar bazan dahilî burada bırakalım. ve gece saat 1 de köprüye avdet etmiş mtiderris Zeki Bey memur edilmiştir. yeti vardır ki bebeklerin yüzde sek Fakat henüz bu hususta kat'î bir ka lerdir. Hamdullah Suphi Bey bundan ihtiyacımızm bile temininl bilmiyonız. rar verilmemiştir. Geçenlerde şehrimize gelen İtalya'lı bir seninin kız, yüzde yirmisinin de sonra komşu memleketlerdeki gençMuhtelit mübadele komisyonu bu Mühendislerin Yalova gezintisi balıkçılık sermayedarının sulanmızda erkek omasıdır. B u n l a r d a k i ölüm | mes'eleyi evvelki fün şehrimize gelen Arnavut'luğun Sofya sefiri gitti lik teşkilâtının azamet ve ehemmi çıkan «istavrit azmanı» denilen büyük Dün Şehremaneti heyeti fenniyesince yetinden bahsetmiş ve bunu müteakip vak'ları ise ancak yüzde ikiyi bul dokuzuncu tâli mübadele komisyonu re tertip edilen Yalova tenezzühü de ya Evvelki gün şehrimize gelen Arnavut başka bir mevzua nakli kelâm ile şu balıklan çıkararak ton balığı yapılmak isi M. Golter'in iştirakile tetkik etmek pılmış, bu gezintiye hariçteki bütün mü luğun Sofya Sefiri Ekrem B. dün Tiryesüzere İtalya'ya göndermek için müsaamaktadır. sözleri söylemiştir: tedir. de almak istiyordu. Halbuki bu bahlt te'ye gitmiştir. hendisler de Iştirak etmişlerdir. »••ıııııııııııllllımilttllKmr Arkadaşlar şuna iman eldelim ki çok defa piyasada okkası beş kuruşa, Dün sabah muhtelit mübadele komisMısır'da tetkikattan dönen Hilâliahmer'in tenezzühü bütün milletlerle harbi umumiden evvel hatta daha evvelleri yirmi paraya ka Amanullah Han Roma'ya yonunda M. Golter'in iştirakile bir büro seyyahlar daha büyük bir fedakârlık ve alâka ile, dar satılmış ve bazan da taaffün ede « içtimaı yapılmıştır. Dün gece de Hilâliahmer Fatih kazagitti Uzun zamandanberi Mısır'da tarihî daha simimî bir iman ve kanaatle millî rek atılmıştır. Bizim böyle semlhane olasının hazırladığı deniz tenezzühü icra Etabli Rumlara 125 bin Sterlin Sabık Efgan Kralı Amanullah edilmiş, davetliler saat 19 da köprüden tetkikatta bulunan 45 kişiden mürekkep harsın, gençlik teşkilâtının, ilim ve fikir rak athğımız bu balığı İtalyan'lar ton nasıl teozi edileceh? Han Hz. dün Stellâ D'ltalya vapu Yarın muhtelit mübadele komisyonu hususl bir vapurla hareketle Adalar ve bir seyyah kafilesi dün şehrimize gel hareketlerinin yükselmesi ve kuvvetlen balığı diye kutulara koyarak her tarafa mesi için çalışıyorlar. Bu itibarla Türk ihraç ediyorlar... rile Italya'ya gitmiştir. Sabık Kral ıkinci ve dördüncü btiroları içtima ede Boğaziçinde bir cevelândan sonra avdet mlştir. rek etabli Rum'lara tevzi edilecek 125 etmişlerdir. M. Manderberg İstanbul'a geldi Ocakları eskiden daha fazla ve daha Roma'da bazı müstacel islerini Biz teskilât hususunda mütehassısm Hükumete 20 milyon liralık şimendifer atılgan bir tarzda çalışmağa mecburdur. mesaisinden çok umitvarız.» lıaliettikten sonra tekrar şehrimize bin sterlinin sureti tevziini ve alâkadarla Şairler gezintisi nn verecekleri tapu senetlerinin sureti Fakat bu memleketlerde milll gayeler malzemesi vermeği taahhüt eden ser" •••""••"••nıııııımıııııııııııııııııııım frelecektir. Bugün de Millî Mecmua tarafından mayedar Alman grubunun müzakere edecektir. mümessili ve imanlarm etrafına topalnan fertler Kâzım Ps. Hz. Nilüfer vapurile hazırlanan şairler ge M. Manderberg dün Ankara'dan şehri için zevk cazibeleri mevzuu bahis değilBu istaöstiğe göre 1930 senesi mart hk bir fazlahk ile aleyhimizde bulunuB. M. M. Reisi Kâzım Pş. Hz. dün akzintisi yapılacaktır. dir. mize gelmiştir. »yında memaliki ecnebiyeden Türkiye yordu. şama doğru Söğütlü yatile Yalova'ya Rozet tevzii Bugün şahjt oluyoruz ki resml Fransa gitmişlerdir. M. Manderberg'ı Alman sefiri M Naye 10,833,863 lirahk ithalât vukn bulmos 1930 ve 1929 senesi mart aylarındaki Türk Maarif Cemiyeti tarafından zul dolini ve sefaret erkânı istikbal etmiştir. hükumeti vaktile Fransa'nın haricine ,ve Türklye'den memaliki ecnebiyeye de ihracatımız mukayese edilirse 1930 se metlerden nur ve meş'ale doğuran ir Kendisi bir kaç gün Alman Sefaretinde attığı papaz teşkilâtmı kabul ve tasdik rin içine girerek çalışırsa zevk cazibesile 13,984,494 Hra kıymetinde ihracatta bnnesinde lehimize kaydı icap eden 99.687 fanın alâmetini havi rozetler tevzi edil misafir kaldıktan sonra memleketine etmiştir. Cünkü bu teskilât Fransa'yı halkı etrafma toplamak külfetinden aInnnlmnştnr. Bu iki rakam arasındafci liralık bir fark müşahede olunur. Fransa'nın haricinde, Şarkta. Afrika'da zade kalır. miştir . Çok hayırlı işler gören Maarif dönecektir. #ark 3,150,631 liradır. Şu hale göre bu aya 'in'de temsil ediyor. 1929 senesi mart ayındaki ithalâtımi7 Cemiyeti dün mühimce bir hasılat teBit ticareti hariciyemizde lehimi/e bir Hamdullah Suphi Bey ocaklarda mide 18,619,652 lira iken 1930 senesi ithalâ min etmiştir. InMşaf vardır. Çünkü ihracatımız ithaFransa'yı hariçte yaşatan insanlar ise ve göz zevklerinin, bacak seyretmek gibi Bayram münasebetile cumalan oldutımız 10,833,863 liradır. lâtımıedan 3 milyon fazladır. vatanlannı bırakan ve basit hayat şart ihtiraslarm tatmin edilemlyeceğinl, ğu gibi mesire yerleri çok kalabalık ol arı içinde yaşamaea katlanan feraeati Türk Ocaklarınm beynelmUel ehemml' 1926 senesinin ayni ayında ithalâtımı? Bu iki senenin ayni aylan arasındaki Gayrimübadillere tevziat nefis sahibi kimselerdir. Onları vazife yeti nazarı dikkate alınarak bu mevzuun 18,619.652 ve ihracatımız 13.884,817 üra fark 7,785,789 liradır. Binaenaleyh 1930 muştur. Bilhassa hava çok sıcak olduğu Yarın Garbî Trakya'lı gayrimübadil lerine bağlıyan bağlar n deniz banyolan ve plâjlar dolup zevkleri, değil, fevkalâde nazik olduğunu söylemiş, o idi. Bu hesaba gSre 1929 mart ayının mart ithalâtımız geçen seneye nisbetle arazi sahiplerine numara sırası gönülleridir. İşte Türk Ocakları da göoosalmış, bir çok kimseler yer bulamaithalâtı ihracata nazaran 7,785,789 llra mühim miktarda azalmıştır. caklann milll İman ve lllm müesseseleri mışlardır ile ikind avans tevziatı yapılacaktır. nüllere, vicdanlara sokularak ve kalple bulunduğunu izah eylemiştir. Siyasette iktisadî tesirler Bedia Muvahhit Hanım, Hüseyin Suat Bugün Avrupa ve hatta bütün cihan s\ yasiyatı üzerinde en büyük âmil cihanşü« Beyden dava edecek mul iktisadî buhrandır. Almanya'da Ray i Aralarında fennî Orak dahilinde içki Muhtelif deniz te bir itilâf çıktı içilebilir mi? nezzühleri yapıldi Dünkü bayram Ikt baytar Türk Ocakları Balıkçılık Mütehassıs işe başlıyor ktanbul'da k^z ar çoğalıvor Trakya'da etab i vesikası tevzii

Bu sayıdan diğer sayfalar: