24 Ağustos 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

24 Ağustos 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cnmharivet 24 A£ustos 1930 güzel bir bahçesınde Dersim dağlarında... Fransız'cadan Yastık altındaki para Sirkeci'de Mersın otelinde oturan rencber Fakat şimdiye kadar aşkımı itiraf Bu sene yaz tatilimizi Lüsyen'le Bir muallimin ricası Lsmaıl'ın yastığı altındaki 73 lirası ayni oZonguldak Maarif başkâtibi Şahap Ef. nln beraber ttalya'da geçirdik. Roma edemedim. O kadar saf ve masum . dada yatan Şerefettin isminde biri tarafınemnıyeti sui istimali tahakkuk etmiş olduı dan çalınmıştır Şerefettin dun sabah otelnın mabetlerini, Venediğ'in gon bir çocuk ki ! Fırat kıyr*mda Hozat ne halde ? 200 köylük vilâyet merkezi ğuna dair Maarif VekâletLıin No. 247612den savuşup gitmıştır. Merak etme evlâdım! Onun, dollerini, Pompein'nin harabelerini 5929 tarıhli cevabî emirnamesi tebliğ edil,i.şıretter Zeyyltlik yo k YapAan şoseler bu hali masumiyetinden ileri geli mışken mustedi sıfatile namına celp kesilgördükten sonra Floransa'nın gümemiş ve 95 lira kadar matlubatını cezaen t,rf••• • • * : • ; zel bahçelerinde biraz fazla tevak yor. Fakat senin aşkın mucizeler Otomobil kazaları ıstirdat edilmemis olduğundan bahilse 24kuf etmiştik. Bunun sebebi de ar yaratacak ve onun kalbini sana 1 1471 numaralı otomobil,Kurtuluş cad 8928 tarihinde Adli^e Vekâletine istida ettim, dokuz istidamdan iki yıldır bir cevap bağlıyacaktır. O hayatı senden öğ desinde Yani ısmınde bir gence çarpmış \e kadaşım Lüsyen'in güzel bir İtalalamadım. renecek ve tatacaktır. Artık göz sol2 bacağuıdan yaralamıştır. Vehibe Hanım yan esmerine pek çabuk ısınıver Sultanselım'de oturan Bu bapta Adliye Vekâletinin nazarı dikkatını celbederım. mesi olmuştu. Helen Forziyo ismin lerimle göremediğim bu güzel bah Aksaray caddesınden geçerken 2247 numaZonguldak Borcaköy muallimi deki bu genç kızı Lüsyen «Jö çede ayaklarınızın sesini işiterek ralı otomobılın sademesıne maruz kalarak \ aralanmıştır. Osman ben de sizin saadetinize iştirak e kont» a benzetiyordu. Bir muhtara teşekkür | Soma'ırn Musahoca kariyesi muhtan tnce kavisli cazip kaşların altın deceğim. Şimdi Helen alt kattaki j Mehmet B. karye çocuklarmm tahsıline itiodasında melek gibi uyumaktadır. da parlıyan uzun kirpikli iri kara Bir zabıtai belediye raemuru na ettığmden kendısine teşekkür ederun. Muallun: Fıtnat . gözleri, yüzüne serpilmiş benleri ve Bekliyelim, daha bir kaç ay geçsin intihar etti İmkân görülememiş!.. Büyükada zabıtai belediye memurlarm , ince endamile hakikaten dilber ve bakalım!.. Devlet Demiryolları Umum Mudurlüğün Evet! Melekler gibi uyuyordu. dan Tevfık Efendı. dun sabah odasında olıı narin bir kızdı. Lüsyen'e daha ikinden gonderilmiştir: olarak bulunmuştur Cesedın belediye tabıbı ' ci tesadüfte tereddütsüz ve hicap Bu mükâleme cereyan ettiği es tarafından morga nakline luzum gosterıl «Gazetenızın 2 8.930 tarihli nüshasmda munderiç ve Haydarpaşa banlıyo trenlerisız «ben de seni seviyorum» diyi nada ihtiyarın başını hemen hiç ha miştir. Yapılan tahkikatta. Tevfık Efendınin innin intizamsız işlemekte olduklarından bavermişti. Buna rağmen cenubun bu reket ettirmediğini hayretle gör tıhar ettiği anlaşılmaktadır his «Doğru değil mi» unvanlı fıkra atideki müştüm. Şimdi biçarenin kör olduateşli güzeli anlaşılmaz bir muam veçhile tashıha muhtaçtır. İntihar teşebbüsü «9» numarah katarm Bostancı'dan mu ma idi. Lüsyen'e harekâtında ileri ğunu anladım. Genç, başını başını Galata'da Şeftali sokağında Konva'h kennen murur saati 7,30 ve 17 katarm harebir lâhza sevdiği kızın yattığı oda Hayrıye ısmındekı kadm dun mtıhar kasgitmesine müsaade etmiyordu. ket saatı 7,45 dır. dile kenıdnı kopruden denıze atmış ve ıskeTekne ile F i r a t geçilirken 10 ve 9 katarlar Arifiye'den itibaren Es Günün birinde Lüsyen şu garip ya çevirdi. Tam bu esnada Lüsyen leden denize atılan Eğin'lı bir genç tara kişehir istıkametmde devam etmekte ve Umum muhabirimizden: mektubu aldı: «Bu akşam saat 10 le Helen kol kola ağaçlar arasın fmdan kurtarılmıştır. muhtelit addedildikleri tarıhten itibaren Hozat 7 Bugun cok erken Elâda bahçede sizi bekliyeceğim. Ufak dan çıktılar. parça ve saıre muamelesi dolayısile «9» nuziz'cien otomobil ile hareket ettim. ElâDelikanlının ağzından çıkan e maralı katar bazı ufak gecıkmeler yapmakduvardan atlar, gelirsiniz. Evin tadır. lim bir sadayı hayret gecenin süku Kayinpederini yaralıyan damat ' ziz'm gayyur Vali Muavıni Mıthat Bey, pencereleri kapalıdır. Bütün çiçek«9» numaralı katarm doğru ve <17> kaberaber Ayakapı da oturan Ahmet Ef Kuçukmus Muddeıumumi Ethem Beyle tarın banliyo treni olması dolayısile «17t lerin en iyi kokularını bahçemizde tunu yırttı. Felâket takarrur etmiş tafapaşa'da Gırit'lı Huseyin'in kahvesmde fena olmıyan b:r şoseyi takıp edıyoruz katar «9> katara tekaddum ettirildiği tak duyacak ve bir çok yıldızları orada ti. İhtiyar: «Ne var oğlum, niye otururken. damadı Muhsın ve kardeşlerı Ha ıBır dağın tepesindekı Harpufu soludırde çift hat talımatı mucibınce «9> katar bağırdın, bir şey mi gördün? de san ile dığer Hasan kaptan uzerıne hucum ' muzda bırakarak yamaçiarı çıkıyoruz göreceğiz...» Bostancı'dan «17» katarın Haydarpaşa' a etmiş ve yaralamıslardır Carıhler yakalanmuvasalatından sonra hereket edebılecektır. Bu kızcağız babasile beraber ya di.» Yolun otuz beşmc: kılometresınde onumışlardır. Bu takdirde «9» katarın yapacağı ufak bir Vaziyetin bu feci şekli alması ümuze gene Firat çıktı. Gene şu ecel bekındaki tepenin üzerindeki mün Sarhoşluk ve bir cerh tehir grafıkte de goruleceği veçhile tren adedinin fazlalıgı ve zamanın darlığı dolayızevi bir evde yaşıyordu. Korktum. zerine gizli bulunduğum yerden Tepebaşı nda manav Celâl ile arkadaşı şiği teknelerle Fırat'ın karşı yakasına ' Zeki bır kavga netıcesinde bırbırlerinı ya geçeceğız. Herkesten evvel tekneye atsile «19» ve «21» katarlara da icrayı tesir Arkadaşımı gitmekten menedemi çıkmak mecburiyetini hissettim. ralamışlardır. I edecektir. Lüsyen kızın yanından ayrılmamak Yarası ağırca olan Zeki Beyoğlu hastane ladım. Vali Muavini Mithat Bey otoyeceğimi bildiğim için ona refakat ı Bu sebeplerle hali hazır banliyö grafığinmobilden hiç mmeden olduğu gibi tekde bu hususta tadilât icrasma imkân goruetmeğe lüzum gördiim. Gittik, du vazifesi olduğunu anlıyor ve bulun sine nakledılmiştir. Hâdise sarhoşluktan ile neye bindı. Tekrar Dersim dağlannı , lememiştir Ef.» duğu yerden kımıldamıyordu. De ri gelmıştır. vardan atladık ve Lüsyen'in Helençıkıyoruz Etrafta kimseler yok, çıplak j , Eğer doğru ise günahtır ıMiüibefeırırlk le buluşarak bahçenin ağaçlıkları likanlı bizi görmüştü. İhtiyarın sedağlar ve pek seyrek rast geldiğimiz '• Zevcmı Cıde malmuduru İbrahim Efendlaltmda kaybolduklarını gördükten si tekrar işitildi: çıplak adamlar. Eğer butun Dersim bu | ye tam 25 senelik namuskâr bir memur iken Kendine memur süsü vermiş kazaya gelen malıye müfettişi Mithat Bey sonra müsterihane avdete hazırlan Ne oldun, yavrum. Beni merak Sınop'lu Necip isminde biri sarhoş olarak ıse Dersim'i adamla doldurmak ve Dertarafından kanunî bir sebep yok iken işten ve endişeye düşürüyorsun? Haskoy'e gıtmiş ve kendine memur süsü ve sim'lileri giydirmek lâzım... Çıplaktan dım. ] el çektirilmiştir. Bu kâfi değilmiş gibi evrerek rusumat memurlanna bazı emirler korkulmaz ancak ona acınır ' rakı tahkikiyesinin tetkiki halinde masumiTam bu esnada evin kapısı açı Delikanlı taş gibi duruyor ve kal vermeğe esnafı iz'aç etmeğe başlamıştır. *** yeti tebeyyün edeceği hakkmda mutevalilarak iki erkek bahçeye çıktılar ve binde müthiş fırtınalar, mücadele Zabıtaca hakkmda tahkikata başlanmışven vaki muracaat ve şikâyetler de nazan tır. Ahmet Paşa suyu denilen soğıık su babana doğru yürümeğe başladılar. ler geçtiği anlaşılıyordu. dıkkate almmamış ve cevap dahi verilme Bir çocuk mangalda tehlikeli miştir. Masumiyeti evrakının tetkıkı ile sa Bir seyim yok, dedi. Ayağım şına geldık ve kana kana içtik Bir zaman Bunların biri aksaçlı bir ihtiyar, dibit olacak olan zevcime karşı mufettiş besurette yandı Dersim vilâyetine merkezlik etmiş olan kayar gibi oldu. ğeri de genç ve güzel bir delikanlı vin hâlâ devam eden keyfî ve kanunsuz Aksaray'da Sımitçişakir sokağında 31 nu Hozat köyündeyim. Koy kelimesini Ve bize baktı. Tahkiramiz bir ta maralı evde Ali ismmde dort yaşında bır çomuamelesınden dolayı 7 kişiden ibaret bir idi. Olduğum yerde dona kalmış muvafık bularak kasten kullanıyo Elâziz Valisi Fahri, U. Muhabirimiz Fuat, ' aile inlemektedir. Muamelenin tesrıi ile açtım. Karanlıkta beni görmiyerek ö vurla susmamızı emrediyordu. Hiç cuk evde kımse bulunmadığı bır sırada etelıktan kurtarılmamızı makamı aıdinin merdamdan, bir ği mangaldan tutuşarak vucudünun muh rum... Çıinkü bu iki yıiz Defterdar N'afiz Beyler, köşede Vali nümden geçtiler ve biraz ilerdeki birimizin kımıldamağa cesaretimiz telif mahallerinden vahım surette yanmış haran hukumet ve gene harap bir hamet ve adaletinden bekleriz. muavini Mithat Bey Istanbul Kadirga'da Kâtıpsınan mahalkanapeye oturdular. Lüsyen ile yoktu. İhtiyar amanın koluna gire tır mektepten başka bir şeyi olmıyan ve lesinde Çeşme sokağında 13 numarada Kuçük Ali Etfal hastanesine nakledilmişîle Helen'i görmelerinden çok kor rek bizi görmiyormuş gibi eve doğ tir. leri gibi seyyar aşiretler yoktur Bu senelerce yuzlerce mutasamf ve vali Zehra kuyordum. Hele kendim kıpırdana ru götürdü. İhtiyar: paşalar hazaratmm istirahat ve ata saydığım aşıretlerin hepsi köylerde saBir izah Bir genç denizde boğuldu Bağırışın beni korkuttu. İnsal Erenkoy'unde pamukçu Mehmet Efendi letgüzın oldukları bu merkezi vilâyet kindir. cak vaziyette değildim. Ekseriya 4 nisan 930 tarihli nushanızda (Mektuplar yırtılmış) başlığı altında çıkan fıkra müteassıp ve çabuk hiddetlenen bu lah güzel kızımızı uyandırmış olmı nin oğlu Hayati Efendı, Caddebostanı plâ harap ve ufak bir köyden başka bir şey Dersim'liler daima iki kuvvetln tesiri jında denize glrmiş, yuzme bilmediği için değil' . hakkmda tahkıkat yapıldı ve Çukurhlsar '" . Italyan köylüleri hepimiz için bir yasm! Diyordu. a l t ı n d n y c ı ç o m ı ş ı a r a ı r ; ( 1 ) a ş i r o t rcıa bogulmuştur. Gencin cosedi deniadoa çıKa caat edıldi. Dersim'de öğrendiklerim şunlar : leri (2) Seyitler. Hayır babacığım, o şimdi uyu rılmıştır. tehlike idi. Birdenbire delikanlının Mumailey iddiasını lsbat ve tevsik etmek Dersim; Demirkppı manasma gelen ABir kadının marifeti yor. En derin uykusunda. sesi işitildi: Aşiret reisleri bu halkı zorbalıkla ve zaruretinde kaldığı cihetle, uzermde postaLüsyen'le ben küçülmüş ve adi ğı Cebeci isminde bir kadm. yanına topladı cem'ce (Der asım) kelimesinden mu seyitler de <?Caferiye» mezhebinin tel ya verildiğine dair bir isaret bulunmıyan Onu bana vereceksiniz, değil bir takım erkeklerle Eski Mustafapaşa'da harrefmiş Murat nehrinin ayaklarmbazı kâğıt parçaları verdi. Fazlı Efendınin kahvesine gitmış, kahvenin mi babacığım? Helen'i ne kadar hırsızlar gibi oradan kaçmıştık. Eski harflerle yazılı olan bu parçaların kini İle manevl cepheden lstismar etcamlarmı kırdırıruş, gelen polislerle bekci dan olan (Harçik) suyu, Munzur dağkendi memurları tarasevdiğimi yalnız siz biliyorsunuz. Süleyman Namık leri taşlamış. Hanife isminde bir kadmı ve larmdan cıktıktan sonra Dersim'i sark mişlerdir Cumhuriyet idaresi bu seyit tetkikinde, bunlarm aralarmda teatı olunan fından işlerine dair TT 1 ^Ctımhunyetf utuı I o Ih D s a r I) <a ırcü ® I Müskirat fabrika sahiplerinden bazıları Taşkasap'ta İbrahim Ziya B. mensucat fab kendılerine verılen rakı somalan fazla bekrlkasında hafta tatili kanununa muhalif letıldığı için bozulduğundan bahisle Muskıolarak dört amele çahştırıldığından hak rat Idaresine şikâyette bulunmuşlardır. kında tahkikakata başlanmıştır. Hafta tadiline riayet etmiyen bir fabrika Müskirat fabrikalarının bir şikâyeti Vergi temyiz komisyonları Ankara'daki vergi temyiz komisyonuna Galatasaray'da acüan Yerli Mallar Sergelen evrakm tetkikatı günü günune yapı gısini dün 14.500 kışi zıyaret etmiştır Serlabilmesi için yeni bir komisyon teşkıl egıntn açık bulunduğu muddet zarfmda zidümlstt'yaretcılerm yekunu 170.690 kişıye balığ olMenieketimizden transit olarak muştur. Geçen sene bu mıktardan biraz fazlası. serginin açık bulunduğu gün zarfmda geçen Holânda tayyareleri Holânda'dan Hındıstan'a gönderılen ve elde edilebılmısti. Bu netıce bu sene sergiye Halk. memleketlmizden tranist olarak geçen tay olan rağbetm kuvvetinı anlatabilır. yarelerin yedek aksamına transit muafiyet her ihtiyaclarmı sergıden temin etmekte ve kanunu tatbik edilecektir. Yalnız benzin in bu suretle yerli mallarının temini revacı ve blsara tabi olduğundan bu tayyarelerın ben ıktisadî ınkılâbımızm tenevvu ve inkısafma yardım eylemektedır slnlerinden resim almacaktır. Bu akşam sergi binasınm üst katmdaki Kundura boyacıları cemiyeti Galatasaray lısesi musamere salonunda serKunduracüar cemiyetine dahil bulunan giyi yade vesıle olmak uzere (Cumhuriyet lostracılar ayn bir cemiyet yapmağa ve Gençler Mahfelii temaşa şubesi tarafından boyacı dükkânlarının cuma gunleri açıl buyük bır musamere verılecektır Sergi mümasını temin için Ankara'ya bir hey'et samerelerınin ıkincısini teşkil edecek olan göndermefe karar vermişlerdır. bu müsamerenın de muvaffakiyetle başarıSivas hattı hatırası madalyalar lacağı ümıt ediliyor Programda biı pıyes Darpanece Sıvas hattı hatırası olmak üzere bir de komedi vardır hnal edilen madalyalar Ankara'ya gonde Evvelki gün gelen seyyah kafılesi grup rilmiştir. halinde sergıyı gezmış ve mubayaatta bu Darpane, yakında denizcilerimiz, bilhas lunmuslardır. Bazı meb'usan, erkânı hukuM muvaffakiyet gosteren tahtelbahircile met ve devairi resmıye müdüranı da sergiyi timiz için de yeni bir madalya imaline baş gezmişlerdir. hyacaktır. Yerli mallar sergisi ahçı Ahmed'i yuzlerinden yaralamıştır. ve garp olarak iki büyük kısma ayırıSarhoş olduğu anlaşılan Cebeci kaçmış. yor. Şarkl Dersim; bugün. Mazeirt, Naarkadaşlarından uç kişi yakalanmıştır. zımiye. Pertek ka7alarmı Garbi DerKadastro memurlanna hakaret sim; Ovacık, Hozat, Çımişkezek kazaBeyoğlu'nda Tumtom sokağında Çorlu alarını ihtiva edıyor. partımanında oturan Paskal Ef evvelki Şarkî Dersim'lıler tamamen Tıirk'gun 4 uncu Kadastro mahkemesine gitmiş kendısine, mahkemece emlâkıne taallük türler. Cetleri Horasan'dan gelmiş Aneden bazı vesaikin tamamalnması lüzumu met Yesu'nun oğulları şeyh Hasan ve beyan edilmiştir Buna kızan Paskal Ef Seyit Han namında iki evlâdın torun'ben kanunu ve tebligatmızı tanımıvorum Bana bır sey yapamazsınız» dıye bagırmış larıdırlar. Bu şeyh Hasanlı aşireti Hozat hey'et azasma bazı tecavüzatı lisaniyede bu mıntakasında; Abbas, Karaballı. Ferlunmuştur. Hakkmda takibat ıcrası için der hat, Kirgan, Lâcin namlarile (Kirmil) hal tutuan zabıt varakası muddeiumumili taraflanndan Dersim dağları yaylalağe gonderilmiştir rına yerleşmişlerdir. Seyit Han asireti de; Koc usağı. Bezkâr. Beyit, Maksut KFV. Kalan isımleri Yeni Tahran Büyük EIçisi Hüsrev B. yarın Batum'a hareket ede altmda (Ovacık) 1ve (Plıımer) kazalarına yerleşmişler^ ' yıkmıştır. mevattan ibaret olduğu gorüldu. Binaenaleyh Posta idaresmin halk nez kalan dindeki emniyetini sektedar edebılecek olan lıalkı tenvir ve temdindir. o fıkra asılsızdır. Posta ve T. T. Başmüdurluğü Hukumet Dersim'i sarp dağlar üzelik mes'elesinl kökünden Simdi yapılacak iş bu bası boş Beyoğlu kazası Ayazağa köyü ahalısi namma muhtar Mehmet Sahh Ef matbaamıc a ] î H ozat Ovacık, Pertek Erzincan za gelerek köylulere toprak tevziine memur şoseleri yapılmaktadır. olan Maliye Vekâleti tevzii arazi âmiri KeDersim'lilerin maişet hususunda en mal Beyin vazıfesini adılâne ve butun halkı memnun eder bir şekilde ifa etmiş olma büyük ihtıyacmı Cumhuriyet hükumeti, sından dolayı koylunun kendısine muteşekbilhassa şimdiki Vali Fahri Bey cidden kir bulunduğunu beyan eylemıştir. temin etmiştir. Dersim'de yalnız eski ldarelerin mütekâsif ihmallerini ve bunlann neticesi olan fukaralığı gordüm. Yakm zamanda Dersim'lilerin de istenilen içtimaî dereceye gelecekleri şuphesizdir. rinden Karadeniz iskelelerine bağlıya Ayazağa'lıların teşekkürü Kayışdağı caddesi Hüsrev Bey gidiyor cektir. Hüsrev B. Tebriz tarikile bir hafta sonra Tahran'a vasıl olacaktır. j' •• •••• •*«. Dersim'de Surive. Irak, İran asiret A. Fuat ( Mekteplere nasıl girilir? 1 Mekteplere alınacak leylî ve meccanî talebeye dair... Bu sene kız ve erkek liselerine meccani Jeylî olarak acnak aşağıdaki şartlar dahi lınde ve imtıhanla talebe almacaktır. İmtihanlar merkezinde lise veya orta mektep bulunan bütün Vilâyetlerin merkezlerinde kız talebe için 31 ağustos ve erkek talebe için de 3 eylul 1930 tarıhinde ve mahalle lerindeki otra mektep veya liselerde bir imtihan komisyonu huzurunda yapılacaktır. Imtihana girmek istiyenlerin şu şartlan haız olmaları lâzımdır1 Turk tabiiyetini haiz bulunmak. Orta mektepten mezun olmak Bedenen ve ruhen hasta, malul ve sakat olmamak. Velısinin kendısini tahsil ettiremiyecek kadar fakir Mektupçular arasında tebeddülât Bursa mektupçuluğuna Diyarbekir mek tupçusu Şevket, Kayseri mektupçuluğuna Bursa mektupçusu Neş'et Beyler tayin edillti Sünnet düğünü Fatih Hilâliahmer subesi tarafmdan Hilâliahmer menfaatine tertip olunan buyük sünnet dugünu 28 ağustos 930 perşembe guna Te akşamı Fatih'te Haliç Idman Yurdu tıinasında icra kılınacaktır. Duğünün mü kemmel olması için hazırlıklar yapılmaktadır. Süleymaniye şubesinde mukayyet malullere tevziat Süleymaniye Askerlik şubesinden: Şubemizde mukayyet malulini askeriye ve şüheda eytamının ikramiyelerinin tevziat günü, aşağıda gösterilmiştir. Alâkadaranm eyyamı mezkurede Istanbul mektupçuluk ka lemine müracaatlan ılân olunur: 25, 26 ağustos pazartesi, salı. 6, 7 eylul cumartesi, pazar. 16, 17 eylul salı, çarşamba 28 eylul pazar. 5 teşrinievvel pazar İngiliz vapur şirketi İngiltere sefaretini protesto etti İngiliz sefaretine ait bulunan bir muş, liİnanımızda demirlı olan «Suvıtris» ismmde bır ingiliz vapurunun üzerine düşerek va purun baş cihetinde hafif bir rahne acmıstı «Suvitrıs» vapurunun mensup bulunduğu < Dılgırist Volker> acentası bu kazadan do Geçen haziranın 27 mcı gecesi Çemberlitaş'ta Isa'nın kahvesinde bir cinayet olmuş Uskup'lu Mustafa ismmde birisi, Sadık na mmda bir sabıkalıyı 12 yerınden cerhetmek suretıle öldurmustu. Dun Ağırceza mahkemesinde bu cinayetin Bursa elektrik şirketindeki mes'ele muhakemesıne başlanmıştır. Evrakı dava Bu kaç gün evvelki nüshalarımızdan bidan ve şahıtlerin şehadetınden anlaşıldığırinde, Bursa hususî muhabirımizin Bursa na göre maktul Sadık ile maznun Mustafa Elektrik Şirketi servisindekı ıntizamsızlık arasında o akşam bır iki defa tekerrür eden tan bahis intisar eden mektubunda geçenkavga olmuş, mutekabılen kufurler teati elerde şırketın muhasebecisi ile bazı memur dılmış, sonra maktul Sadık, Mustafa'ya iki larmm zımmetlerı meydana çıkarıldığı yatokat atmış ve tabanca kabzasıle de başmı zıh idi. yarmıştır. Bunun uzerine Mustafa kaçmaMutemmim malumata gore, filhaklka ğa başlamış. Sadık ta bunu takıp etmek üzere Çemberlıtaş ıstikametinde kovalamıştır. Burada Sadık tekrar tabancasmı çek Kız ve erkek talebeden lise ve orta mek mış, Mustafa da bıçakla Sadık'ı 12 yermden zı tahsıldarlardan ibaret olup muhasebecı Salim Beyin bu işle hiç bir alâkası yoktur. teplerin 6, 7, 8, 10 ve 11 inci smıflarma gir yarlamıştır. Sadık'm attığı altı kurşun boşa Esasen Salim B. geçen hazıranda mezkur • m e k i s t ı y e n l e r i n musabaka imtihanları yal gıtmıştır. Sadık Bilâhare hastanede olmuşE Sli şirketten ç ş çekılmış ve beriyyüzimme bulun n l z l e y ü l l s e v e o r t a mekteplerde 25 eylul' tur. yy 1930 perşembe günu yapılacaktır. j Dunkü celsede şahitler dinlendikten sonra duğuna dair vesika da almıstır. Orta mektep mezunu olup ta Vilâyetlerde muddeıumumi Burhanettın B. uzun bır iddıa dermeyan ederek hâdiseyı tahlıl etmiş layı ingiliz sefaretini protesto ederek taz [ımtihana girmek istiyenlerin 1 eylul 1930 tarihine kadar bulundukları Vilâyetlerin orta I ve katılde esbabı muhaffıfeı kanunıye mevminat istemiştir. mektepleri müdürlüklerine, lise ve orta mek cut olduğundan cezanm azaltılmasmı talep Eczacıların Etibba Odasına teplerın 6, 7. 8, 10 ve 11 inci smıflanna gir etmiştir. Muhakeme karara kalmıştır. mek istiyenlerin imtihanları da 25 eylulde Hapisanede kaç mahkum var? kayıtları Istanbul hapısanesınde (15) ı kadm ol Eczacılarm Etibba Odalarma kaydolun yapılacağından bunların da doğrudan doğmaları ıçın verilen muddet bu akşam bit ruya mahallelerindeki leyli lise ve orta mek mak uzere (630) mahkum bulunmaktadır mektedir. Odaya dahil olmıyanlardan 50 tep müdürlüklerine 23 eylul akşamına ka Kadınlardan (2J sı katıl olup (15> er seneye mahkumdurlar. Mahkumların ekserısmi lira cezayi nakdî almacaktır. Evvelki gün dar müracaatları lâzımdır. Istanbul. Kabataş ve Erenköy erkek ve sırkat faıllerı teşkıl etrnektedır. kü Farmakoloğların kongresinde bu husuVergi borçlarını vermıyen 2 kadın 8 er sat hakkmda teşebbusatta bulunmak uzere kız lıselerinın dokuzuncu smıflanna lısesi ıntihap olunan hey'etı murahhasa; dün E bulunmıyan diğer vilâyetlerde mahallelerin kek te mahkumlar arasında bulunmakta tibba Odası Reisı Tevfık Salim Paşayı zi de yapılacak bir imtıhanla talebe alınaca dır. Tevkifanede de 277 mevkuf vardır Bun ğmdan bu mekteplerde 3 eylulde imtihan yaret etmiştır. Tevfık Salim Pş. muddetin temdidi için acılmıyarak yalnız 25 eylulde imtihan ya lardan beşı kadmdır. s^rfı mesaı edeceğim vadetmıs eczacıların pılacaktır. Ayetullah'ın muhakemesi bır an evvel kavdolunmalarını tavsıye etUcretlı leyK talebe 1 eylulden ıtıbaren isEmnıyet Sandığı ve Sanadl bedestanını miştır Bınaenaleyh Odaya dahil olmamak tedikleri mekteplere muracaat ederek kayıt I dolandıran Ayetullah ve arkadaşlarının artık mevzuu bahis dcğüdır. Ive kabul olunurlar. ' muhakemelerme dun Ağırceza mahkeme Çenberlitaş cinayetinin muhakemesi Ecnebi mektepler tarih, coğrafiya, Türkçe muallimleri Ecnebi ve akalliyet mekteplerindeki Turk'çe, tarih ve coğrafiya muallimleri hakkmda tetkikat yaparak icap eden lerin tebdilıle yerlerine yenilerinin taymi, ders saatlerinın taksimi için Ta lim ve terbiye hey'eti reis vekili Ahmet Tevfik, Maarif Emini Muzaffer ve beden terbiyesi U. müfettişi Selim Sırrı B. lerden mürekkep bir komisyon teş kil edilmiştir. Komisyon 30 ağustosa kadar mesaisini bitirecektir. Bir çok imza ile aldığımız varakayı aynen dercediyoruz. Kadıkoy'unde bir dairei belediye olduğu tevatüren sabıt ıse de bız oyle bir belediye olduğundan haberdar değiliz. Her hangl bir şeyin vucudune eserleri delâlet eylediği halde Kayışdağı caddesinin bugunku hali belediyeyi inkâr etmemız için en kuvvetll delillerdendır. Bu işlek caddede toz bir karıştır. Insanca yurumenin imkânı yoktur. Civarmdaki sokaklar sulandığı halde burasınm bir karış tozunu bastırmak belediye bir arozozlük suyu halkm sıhhat ve afiyetinden esirgemektedir. Siz soyleyın Allah aşkına boyle bır belediyeye var denilebilir Mısır'da meb'uslar Kral tarafından tayin edilecekler Londra 22 Mısır kanunu esasislnin tadili hakkındaki haberler tahakkuk etmektedir. Kral Fuat bu hususta başvekil ile anlaşmıştır. Yapılacak tadilâtta meb'usların adedi 250 den yüze indirilecek, bunlardan üçte biri hukumet tarafından tavin edilecektir. Diğerlerinin intihap usulu de değiştirile cektir. Bu suretle meclisin nufuzu kalmıyacak, vaziyete Kral hâkim olacaktır. Bu haberler halk arasında büyuk bir heyecan uyandır miştir. Oslo 23 (A A.) N'orveç hey'eti ilmiyesi Ispiçberg ile Fransua Jozef arazisi arasında kâin be>az adada kâşif Andre ile iki arkadaşının cesetleri bulunmuştur. Bunlar kutup afakında bir balonla u£mak uzere 1897 temmuzunda hareket etn^ler ve bi? îaha gozukmemişlerdL I Bugunku hava I ı Kandılli Rasatanesinden verılen malu mata gore tazyık, dun saat 7 de 762 ve 14 te 761 dı. Ruzgâr poyrazdan esmış sür'ati saniyede 8 metreye kadar çıkmıştır. Hararet ıse asgarî 20, azamî 27 derece idi Bugun ruzgâr mutavassıt şiddetle gene poyrazdan esecek, hava açık olacaktır. Cesetleri bulunan kutup kâşiflerî Prag'ta bir tayyare diiştü, İ3 kişi öldii Prag 23 (A.A.) Bir ticari tayyaı ~sinde devam edilmış. sorulan muhtelif su inerken fırtınaya yakalanmıs ve parçalanallere cevap gelmedığinden muhakeme baş mıştır. 13 kişi olmuş, 3 kişi yaralanmıştır. ka bır gune talık edilmiştir. Idamı istenen bir katil maznunu Bır ay evvel Uskudar'da ovey oğlunu zehırlemekle maznun Hoca Salâhattın Ef nin muhakemesıne 4 eylulde Ağırceza mahkemesinde başlanacaktır. Mustantiklik. maznunun ıdam talebıle muhakemeye sevket miştir. Maznunun bir kopeği zehirliyeceğini soylı>erek kendısmden zehlr tedarık ettiği anlaşılan Şehremanetı memurlarından Ah met Ef nin men'i muhakemesine karar verilmiştir. İRTİHAL Kabataş'ta Fındıklı caddesinde 136 numarada Mora Yenışehır eşraf ve hanedanından Ismail Ahmat B. muptelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak rıhleti rahmana kavuşmuştvr. Cenaze na mazı Beşıktaş camiı şer.iinde bugun oğle vakti eda edıldıkten sonra Maçka kabristanında defni haki gufran kılınacakUr.

Bu sayıdan diğer sayfalar: