24 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

24 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 ec yal » sayı 453. Pazar 8 ayl Ağustos | 1930 V-A-K-IT Hediye kuponu No. 38 . Üümhuriyet fırkası liderine ceva Dört yıl... Hariçte bulunan Fethi B. hiğ olmazsa Dört ay Memleket dahilinde tetki- kat yapmalı ve ondan sonra münakaşaya başlamalıdır , Sabık Paris sefiri Fethi Beyefen- dinin yeni bir muhalefet fırkası teşkil etmeğe karar verdiğini Türk matbuatı arasında en evvel efrkârı umimiyeye haber vermek gazeteci- lik noktasından bir muvaffakiyet ise bunun naçizane VAKIT'e ait! Ü olduğu malümdur. Hem de VAKIT bu haberi yet ve meserretini gizlememiştir. Bunun sebebi evvelce de söylediği- miz gibi serbest fırka lideri Fethi Beyefendinin şahıslarına karşı his-| settiğimiz hürmet ve muhabbettir. Başında Fethi Beyefendi gibi bir reis bulunan bir cümhuriyet fırka- sından muhalefet vaziyetinde de olsa memleket hesabına hizmet ve istifade beklenebilir. , Bununla beraber Fethi Beyefen. dinin şahıslarına, hatta fırkalarma “Adliyede bir terfi Müddetomumilik Kemal Istanbul müddeiumumiliği baş- Muavinliği Kemal B., sekizinci dereceden yedinci dereceye terfi etmiş, asli maaşı 45 lira iken 55 lira olmuştur. Kemal B., vazifesinde ciddi- Yet ve intizamla çalışan, vukuf VE tecrübe sahibi, kıymetli bir > ““ecimizdir, muvaffakıyetinin mını dileriz, baş muavin! B. i kiyeye müzahiriz İC Moskova, 23 (A.A) — Mos- kovadaki Iran sefareti gazete- lere gönderdiği bir tebliğde Türk Kıtaatının Iran erazisini istilâ ettiği ve Türkiye tara- fından Irana tehditkâr bir nota gönderildiği hakkındaki şayia- ların asılsız olduğunu bildir mekte ve Kürt hadisesinde İran hükümetinin Türk hükü- metine müzaheret gösterdiğini ve iki memleket arasındaki münasebatın dostana" mahiye- tini muhafa ettiğini ilâve ey- lemektedir. i efkârı umumiyeye arze' derken çok samimi olan memnuni- 5. C. Fırkasının dünkü içtimamda bulunan meb'uslar ve Fethi B. Tetiği siyaseti ve icraatı tenkit su- (Aİ tarafı 5 inci sayfada) karşı hürmet ve samimiyet göster- mekliğimiz bizim gerek şahısları, gerek fırkaları namına ortaya ko- İnan her türlü fikirlere taraftar ol- mamızı icap etmez. Eğer ortaya konan itirazlar içinde haklı cihet-| ler varsa bunları gene memleketin| menfaati için memnuniyetle kabul| ve tasdik ederiz. Fakat haksız olan itirazlara karşı da düşüncelerimizi çok açık surette söylemeği bir va-| İzife biliriz. Fethi Beyefendi yeni Fırkayı 12 SAYIFA Çocuk» Sayıfası Demokrasi * demagoji de- kil hakkındaki kararımı ilân ettiği| | ğildir. £ (Sadri Etem) gündenberi gazetelere sik sik mü-| inci fada lâkatlar veriyor. Bu mülükatlşrm Ti içinde dermiyan edilen; fikirlerin | Feriha Tevfik Him Ame- çoğu yanlış olmakla ber im-) rika' mektubu diye kadar yeni fikir çereyanları:! 6G mı sayfada nın biraz daha tavazzuh etmesine intizar ederek bunları yalnız gaze-) temize kayt ve işaret ile iktifa “et- tik. Bu fikirler hakkında doğrudan doğruya mütalea beyan etmek iste- medik, Fakat artık gör: Paşa hükümetinin Serbest fırka YARIN Tekzür ve Belediye kanunlar teşk! Mt esasiye kanununa muhâhit midir? Müderris Cevdet Ferit Beyin mütaleası üyoruz ki İsmet i tbik! “ Akbaba, dan — Haydi çocukları sevindiriyor ! Haricive vekilimiz diyor ki: Teslihatın terkine taraftarız, fakat... İmperatorluğun taahbüdatına sadık kalmak istiyoruz. Bununla beraber Türkiyenin milli hayatını felce uğratmadan borçlarını vermesi güçtür. f Türkiye hariciye vekili, memle- ketinin,. diğer devletler de ayni suretle hareket etmek Şartile, Londradan Pöti Pariziyen ga- zetesine yazılıyor: Bir Avrupa federasyonu teşkili hakkındaki Briyan muhtarasının bir nüshası Türkiye hükümetine tevdi olunmuştur. Maamafih Tür- kiye gelecek Cenevre konferan- sında ispatı vücuda davet edil- 'mediğinden şimdiye kadar Fran- terki teslihata taraftar olduğunu söylemiştir. Umumi terki tesli- hat olmayınca Türkiye milli mü dafaası için 'şart'olan ihtiyacat- tan feragât edemez, Türkiye azimkârane sulhper- “İ| gazetesine ayni zamanda Harici- ir çok vaitlerde bulunuyor . verdir ve bir karış ecnebi top- rağında gözü yoktur. Fakat ken di toprağınında tecavüzden matu- miyetini temine azmetmiştir. © " Düyun meselesinde: Tevfik Rüştü Bey Türkiyenin Osmanlı eratorluğu tarafından aktolu- z air a sadık kalmak istediğinden, bir ret ve ademi kabul siyaseti tatbik etmediğini söylüyor. Maamafih hali hazırda Avrupayı ezen barp ve kablel harp düyun meselesinin miltetler | 'sız muhtırasına cevap vermemiş- tir, İ* «Taymis»in Istanbul muhabiri bu hâdisatı işaret ettikten sonra İ ye Vekili Tevfik Rüçtü Beyin İ bizzat kendisine olan beyanatı m kaydetmektedir. Bu beyanatın hulâsası şudur: Tevfik Küştü Beyce halıhazır. da Avrupayı üç mühim mesele işgal ediyor. Terki teslihat, dü- yun ve işsizlik. arasında iadei mubadenete mâ“ Türkiyede işsiz kimse olmadı- | ni-teşkil ettiğini, ayni zanda Zından yalnız evelki iki mesele | ticari mübadelel ile alâkadardır. mâni olduğunu söylüyor. Türk eslihat o mes'elesinde: | © TAL farafı 2 inci sayıfanuzdal “Belediye intihabatı için Yeni Fırkada bir encümen namzetleri tesbit ediyor Memuriyet istemek veya tavsiye- name almak için gelenler var Serbest Cümhuriyet (o fırkası azaları dün akşam geç vakte kadar meşgul olmuşlar ve işle- rinin çokluğundan dolayı öğle den sonra âza kayıt muamelesi- ni kesmişlerdir. Dünkü içitma Fuka heyeti umumiyesi dün 15 te Fethi Beyin riyasetinde fevkalâde bir içtima akdetmiş bunda Erzurum me'usu Tahsin, Nüri (Kütahya) Naki (Bilecik) Haydar (Istanbul), Mehmet Emin (Şarkikarahisar) Talât (Ankara) Beylerle Gazi Hz. lerinin hem- şireleri Makbule ve ikinci kadın âza Âdile H. lar hazır bulun- m , Içtima bir saat sür- m ie intihabatına ne suretle işirak edileceği görü- şülmüştür, Fethi B. in beyanatı Içtimadan sonra Fethi B. ken- disile görüşen bir muharrimize şu izahatı vermiştir: Yeni fırka Tidermi ; ziyaret edenlerden Suat Derviş H. ibaret olacak ve bir haftaya kadar işini bitirecektir. Henüz tesbit edilmiş bir namzet yoktur.» Müracaatlar azalıyor Dün yeniden fırkaya girmek — Buşün fırkaya ait bazı işleri görüştük ve şehir meclisi intihabatına iştirak için Jâzım gelen namzetleri seçmek üzere bir encümen teşkiline (karar verdik. (Bu encümen (benim riyasetimde Tahsin , Naki (İ Nuri, Mehmet Emin Beyler için bir çok müracaatlar yapıl- mışsada tehacüm ilk günlere nisbeten âzalmıştır. Dün müra- caat edenlerin oekserisini ise meb'uslardan tavsiye almak için gelenlerle liman, müskirat gibi idarelerden açıkta kalan memur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: