6 Eylül 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

6 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşatır, çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder vedişlerin arasında kalan tefessühatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezleler ine mâni olur. Ağızda gayet lâtif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mik ropları imha ve ağızdan gelecek h er türlü hastalıkların sirayetine m âni olur. Avrupa'da daima birincıliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büvük mükâfatı ihraz eder. Altın madalya ve niş anlar almıştır. Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu yerine başka bir marka verirlerse almayımz. Çünkü Dantos dünyanm en enfes mükemmel dis müstahzarıdır. 20 ^uruştur. SnîSUluSÜııllllliıSııılllllııSııiliUlııı^ıııı' DANTOS PAŞA İLK MEKTEBİ HASAN Camhurîyet 6 Eylul 1930 Diş macunu bir harikai san'at olup yirmi kuruşur. I [•] E N V E R T R I C A L C l N E Meşhur ilâcın bu kere OPOIHERAP,QUE Granüle şeklini dahi VpkAlen ruhsati'e ' a^rala>nızf ravsıve edehili siniz. KIZERKEKLEYLINEHARI Tedrisat: Maarif Vekâleti resmî ilk mektepler programina tevfi an icra edi | ' | lir. FRANSIZCAYA çok ehemm yet verilir Kayıt muamelesi: Gumartesı. pazartesi, çarşamba günleri. llllııınımllUUllıiııııııılUlllıınıüiııtllllıııınıııııllllilSlliillllıiSüTiU {tÜiti UinS^llUİmSÎMUllL>ııuııılllılllııııı/ijiıIIJU!lıı>ıııııllllilllıij.ııullUlIluıııııulUİIİîîuu!j Ankara Maarif Müdürlüğii n den! li keşfi 27500 lira 27 kuruş olan Ankara merkez Ismet Paşa ilk mektebinın ilâvei inşaatı 119930 perşembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir Münakasaya iştirak edeceklerin inşaat mühendisi veya mımar olduk'arına ve bu gıbi inşaatla meşgul bulunduklarına dair vesaık ibraz etmeleri lâzımdır Talipler muvakkat temınat OİaraK bedeli muhammenenin °o 7,5 olan 2064,5 lirayı veya bir banka kefaletini veya kıymeti muharreresi üzerinden istikrazı dahilî tahvili ve yahut borsa fiatından oo 10 noksanile dığer millî esham ve tahvilâtı Muhasebei Hususıye mu/ durlüğüne tevdi ederek makbuzunu teklif mektubunu havi zarfa raptile her ikisini ikinci bir zarfa koyarak heyete tevdi edeceklerdır Ihalenın uhdesinde takarrür ettiği zat tarihi ihaleden itibaren on gun zarfında teminat miktannı o/o 15 e iblâğ ve mukavelenamesini Ankara Noterlığınden dört nusha olarak tanzim ettirecek ve inşaatı mukavelena~ne tarıhinden itibaren 91 gun zarfında Ikmal edecektir. Şartnameyi görmek istıyen talıplerin hergun idarenr.ze ve yevmi ihalede Encümeni Vilâyete müracaatlan. RÂDîUIVI iâmbası tıcarethanesi Galata postanesinden Şişhane karakoluna giderken ikinci ekmekçi fırını yanında Vi E E u. V Posta kulusu: Galata 313, Te': B. O. 2878, Telğraf: İstanbui RADiUM TEMtZ İ/ VE PARLAK BİR BANYO, SINHAT DEMEKTtB Bmyonaro daima y«aı (ibi parlak Te tenus tutnnnı. Taı bir p«avr« ttıenne bir â» VÎM lerpıcu T« OTalajruuı; her dttrlö jtt ve pulık «Mri bir »«nuefle kmybolur ve banyooaa temız ve parlak bir bale gelır. Hanenttde htr durlu temnltk tfın Vtn$ i 3 E E 3 OJ S E S A C E L E A R A N I Y O R Sıyah vebtya/ .şler için br artist rtssam aranm r. Namzetlerın tr>zete i'ânlar na varayabı ecek resımler yapmak ve resim ile fikırler vermek kabilıve r ve melekesi olması traduptur. Yapılacak işin ucuntı paça hesabile veri ecektır Müak;ıtlar, 7 eylul pazaı günunden ıtıba en vukubulacaktır. Namzetler, tetkik edilmek ü/ere en son ve en fazla muvaîtak olmuş resimlerini tevdi etmelidırler. Advertısmg Dept Ford Motor Company tstanbul, Tophane Faturamızda münderiç şerait d ıhiiindedir. Devairi resmiye, Belediye ve hastaneler, cevamii şerife ile mektepler ve demiryollar için fiatlarımız hususî tenzilâilı tarif e mucibince tesbit edilmiştir. îşbu tarifeden istifade etmek icin malı alan dairenin resmî ve sikasının ibrazı sarttır. SATIŞ ŞERAİTİ: Leyl ve neharî S Saraçhane Başında Horhor Caddesinde Münir Paşa konağında Köprü münakasası Natıa Vekâ'etinden: Antalya Vilâyetinde Antalya Alâiye yolunda yapılacak olan 27991 lira 53 btıruş oedeü keşifli Manavgat koprüsünün temel, ayak, ve beton arme aksamının inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Vekâleti Yollar Umum müdiırlöğüne, îstanbul ve Antalya Nafıa Başmuhendislık erine muracaat eciebilirler Münakasa evrakı beş lira bedel mukabılinde Nafıa Vekâleti Yollar Umum müdürlüğünden alınabilir. Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin münakasa şeraiti umumiyesinin ikinci maddesi mucibince ehliyet vesikalarını Nafıa Vekâletıne ihaleden ıkı gun evvel ibraz eylemeleri ve 66 numaralı müzayede, münakasa ve ihalât kanunu ahkâmma tevfikaiı hazırlıyacaklan teklif mektuplanm 13 eylul 930 cumartesi günü saat 14 ten evvel Nafıa Vekâleti Müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilân olunur. Ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. Kız ve erkek talebe ayrı ayrı kısımlardadır. Bütün sınıfları mevcuttur. Talim heyeti en maruf müderris ve muallimlerden mürekkeptir. Fransız'ca tedrisata ilk sınıflardan başlanır. Leylî ve talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azamî dikkat ve ihtimam olunmaktadır. Talebe mektebin hususî oto mobillerile mektebe gelir ve akşam evlerine ayni vesaitle gönderilir. ^••MIH^HM^HMBMİMMI Kayıt muamelesi devam etmektedir. m^mi^^^mmmmmm^mmmi^amt HAYRİYE Liseleri Kı zve erkek Blndtrkr Lımıted. Porl Sool»yt, Injclltrf. Mv 7 8 c j « ı * T Arnavuıköyün'de kârgir çifte saraylarda Kundak takımı fazla itinaya muhtaçtır, bıınu ancak Lük« temin edebtlir FEYZiATi LiSELERi ' TeI İAna sınıfı, ilk sınıfları ve ayrı teşkilâtdahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlarını da muhtevidir. Asrırı icap ettirdiğll en mütekâmil vesait ve teşkilâtı haizdir. Kayıt muameiesine başlanmı ştır. Kayıt için mektebe veya tstanbuPda Basiret hanında tktisat şirketine muracaat edilebilir. İstanbui cihet inden gelecek nebari talebe için Fatihten Bebeğ'e kadar direkt vesaiti nakliye işlettirilecektir. Resmî karara tevfikan mektebimizde dahi 1 teşrinievvelde derslere baslanaraktır. AMELÎ HAYAT KlZ ERKEK TİCARET VE LİSAN MFKTroT fstanbul Vilâyeti umumî meclisi tarafmdan tesis edilen kız ve erkek Amelî Hayat mektepleri bu defa yeniden ıslah v» tevsi edilmiştir. Tahsil müddeti dört senedir ve tedrisat Fran«;i7V»dır. Talebeyi ecnebi mekteplerint''*n vareste kilmak ve en ucuz seraitle en kısa zamanda hem orta tahsil vermek v hem ecnebi lisanı öğreterek ticaret hayatına atılabilecek malumati vermek maksadile açı lan işbu mekteplerde Türkçe ve Fransızca Psanlarile beraber înerilizce ve Almanca lisanlanndan biri de mecburidir. Tahsil ücreti (50) lira dır. Mektebe girebUmek icin ilk mektebi Hîh'rmis olmak lâzımdır. Kayıt muamelesi 208930 da başlar ve cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri mektepte icra olunur. Kız mektebi: Düyunu umumjfe karşısmda eski mulkiye mektebi binası Tel, İst. 2731. Erkek mektebi: Cağaloğlu'nda Tel. 1630. ENGLISH HIGH SCHOOL FOR GIRLS Yeni talebenin kayıt ve kabul mua r.elesine 6, 8 ve 9 ejıul cumartesi, pazartesi ve saL ve 15 eylulden itibaren cumartesi, pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde saat 1012 ve 1416 arasında devam olunacaktır. Tedrisat 23 eylul salı günü başlıyor A skerî tıbıyye mektebine gırme Şeraiti 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak (nüfus tezkeresi ıDraz edecektir). 2 Tam devreli lise mezunu olmak (Hekim olacaksa darülfünunun Fen Fakültesine, eczacı olacaksa eczacı mektebine kaydolunmak ve oradan alacağı büviyet cüzdamnı ibraz etmek). 3 Yaşı yirmi biri geçmemek (21 dahil). 4Mektepçe yaptınlacak sıhhat muayenesinde sâğlam ve askerliğe elverişli bulunmak. 5 Elinde ebeveyninin, ebeveyni bulunmadığı takdirde velisinin muvafakat senedi bulunmak (işbu senet Noterden yaptınlacak ve bunda mektebe girmesine muvafakat eylediği ve resmî müsaadeden gayri her ne suretle mektepten İnfikâk ederse mektebin bir senelik masrafı olan bin beş yüz bir lira yirmi kuruştan sene ve gününe göre masrafı deruhte ettiği zikredileçektir) . 6 Bir cürümle mahkum olmadığını ve hüsnühal sahibi bulunduğunu ve nişanL ve nikâhlı bulunmadığını natık mahallesi tarafından verilen ilmühaber zabıta tarafından tasdik edilmek Sayılan işbu şeraiti haiz olanlar vesaik ve 4 x 6 buyuklugunde uç kıt'a fotoğrafile ve istida ile mektebe muracaat edeceklerdır. Ankara'da tesis edilen Yüksek ziraat mektebi 1931 senei dersiyesi bidayetinde tedrisata başlıyacak ve bu sene staj için talebe aJınacaktır. Kayjt ye kabul edilecek efendiler. 1 Lise mezunu olacaklardır. 2Bir sene Vekâletçetayin olunacak çiftliklerdestaj göreceklerdir Bu efenclilerin ikametleri çiltlikierde temin edileeeği gibi ayrıca staj müdeetince kendüerine ayda 50 lira ücrK verilecektır. Mektep leylî ve meccanidir. Tahsil devresi üç sonedir. Mezun olanlar ziraat mühemii^ sıfatını alırlar. Buîeraiti haiz olup Türktebaasından olan vesinleri 17 den aşagıve22den yukarı olmıyan ve vıîcudü ziraate mütahammil bulunan lise mezunu efendilerin 4 adet fnto&raf raptederek bir istida ile eylul nihayetine kadar Ziraat Umum Müdürlügüne veya VilâyetZiraat müdürlüklerine müracaatlan ilân olunur. Zıraat mühendisi olm k istıyen Lise mezunlarına *st 2867 Bcbeklcrın elbise ve çunaştnm yılcamak ıçıa lâzım gdcn tcmınao aocak saîf ve vumu$ak ıUK» verebılır. Adı ubua bunlan sertlık v« bulık vcnı ki aazık cütler ıçıa bu tehiıkcdır pısbgı ıcmızler ve elbıselen, hatta bu çok defilaı phmH^irtar» •onra bılc, yumu$ak nıtar Çocuklann yumuşak ıcnmı gözetmek ısterseıuz çamaju'lana* LUKS'UO köpügo ber dürlO LIİKS SIHHATİNİZİ İHMAL ETMEYİIVİZ tmtiyazlı yenı bir nsulle vücuda eetirilen LİNİA ftemen senîızliği Tzale eder ve vücudun hututunu ınceltır Elâstıki ve daya Diklı bir trıkodan raamul olanLİNIA' hem (oorıaların • • ^ hem amelıyat görenlenn krmrrı olup fenni ve ceıeri tazyıkı saycsınde lıtıkın zuhuruna nıanı olur Istanbul'da yalnız Beyoğlunda Tiinel meydanında12 nunıarada ve Ltiklâl caddesinde :tU5 No.da Hususî mağazasinda onu tecrübe edlntz veyahut batnın kutru vc tam bo)unuzu bıldırmek snretıle adresınıze gondermemızı ısteyınız . Fiatı 17 Tıırk lirası Po»ta Ue gönderılen kemerler muvafık olmadıgı takdirde tebdıl vrya btdclı ladr cdılır . LIKS üe vıkayuuz. mağazalarında satılır. J.R<Mi«§e! Ankara Hapishane Müdürlüeünden: Ankara hapisanei umumisi dahilinde işna edilmekte olan münferit hücrelerinin bazı tadilât dolayısile (11180) lira 75 kuruş bedeli keşifli ilâvei inşaatı kapalı zarf usu'Me münaVasava konrnustur. Talip olanların 838 lira 60 kuru«*luk teminatı muvakkate mektubile birlikte yevmi î^ale olan 25/9/930 pers^mbe erünü saa* on beste vilâvet mektubî odasınd» mütesekkil komisvona ve şeraitini anlamak üzere de hapisane roüdiriyetine müracaatlan. î Dr.A. Kutiel ı ı\c piiane ve tedavıî alektrikî lâboratuvarı. KataKÖy Topçular caddesi 34 Alman'ca tahrir ve tercümeye muktedir, el yazısı güzel bir kâtibe * pek tesırlı ılâçtır. Divanvolu " ihtiyacımır vardır. Maaş şimdilik 3 hultan ı>\aHmut türbesı [ 70 lira verilecektir. Talip olanların 4 l 15 eylule kadar perşembe ve cumam^^'. No. 189 dan maada günlerde 10 dan 14 e kadar Haliç Karaağaç Zümre zade Şakir B. fabrikası idare müdiriyetine müracaatlan. Z Oksürük ve nefes d a r l ı ^ için (iksürük şuruüu \ ihsan KÂTIP ARAMYOR Mesul Müdür M, Agâh

Bu sayıdan diğer sayfalar: