12 Eylül 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

12 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

^ Borsa c Fethi B. Balıkesir'e geldi Deniz yarışlan Camhttriyet 12 Eylul 1930 S. F. lideri bugün öğleden sonra Balıkesir'de bir nutuk söyliyecek ( Birinci sahifeden mdbait ) I Kam.ılyo ve Nukut Nuknt Açıldı 50 60 111 167 116 Kapendı 1011 Senenin en büyük yarışlan bugün Heybeli'de yapılıyor ^sterltc lng*ilİ7 Oolaı Anerikan 20 Frank lraosıı t0 Lirtl Italya tosl 75 an 167 219 116 o0 50 ELHAMRAİ [SiNEMASINDAJ |BİR KADIN YALANlI |Tamamen Fransızca sözlü| gfilminde büyük artist (LOUİSEf 1 LAGRANGE) ı görünüz. | | İlâvetcn: FOX JURNAL hali| |hazır şüunu ve (COSTE) ile= | (BELLONTES) in tayyare i l e | lAvrupa Amerika seyahatinel 1 hareketleri. B | Bugün seanslar saat 1 den itiI | bardır. I | Dikkat: Bu sabah saat 10,45 t e l I tenzilâtlı fiatla matine vardır. I ıımıııuıiiHinHiHtis Bugün h r halde Bugün Seyrısefain Merkez acentesi: Galata köprü başmda Beyoğb 2362. Şube acentesi: Sirkeci'de Mühürdar zade hanı altinfîa'Teî. îst. 2740 « Dünle bugünün arasında değiş Senenin en buyük deniz yanşları bumiş en küçük bir nokta bile yoktur. Bir ve hissiyatım bu mıntakada, pren hayli zaman evvel aldığım bir mektubu gün Heybeliada'da Bahriye Lisesi önunsiplerimizin, her türlü propa size okuyayım. (Fethi Bey, yeni bir fır de yapılacaktır. Bugünku musabakalara gandalara rağmen, benimsenmiş, ka teşkil etmçk istediğ hakkında yaz spor kulüplerinden başka sefaini harbimünevver ve gayrimünevver bütün dığı mektuba Reisicumhur Hz. tarafın ye, bahriye spor teşkilâtı, tahlisiye sanhalk tabakalan tarafından kendi dan verilen cevabı okuduktan sonra) dallan iştirak edecektir. Müsabakalann lerine maledilmiş olduğudur. Güzel S. C. Fırkasının vaziyeti, bu mektuptan azamî şekilde muntazam ve cazip olması arahatle anlaşılmaktadır ve tarafımız için her türlü tertibat alınmıştır. İzmir'den ayrılırken söylüyeceğim dan buna aykın bir iddia serdedilmiş Musabakalara saat 9,45 de deniz orson söz, fırkamıza iltihak eden, be değildir. Binaenaleyh, Reisicumhur Hz. kestrasmın çalacağı istiklâl marşı ile raber çalışmayı vadeden muhterem nin Halk Fırkasını terkederek başka fır başlanacaktır. Badehu program mucihalka teşekkür ve minnetlerimi bil kaya geçtiği hakkında şayialar varsa, bince atideki müsabakalar yapüacaktır: dinnektir. Halkın gosterdiği bu iti bunlann her türlü esastan âri oldnkla Sabahleyîn talebe arasında 100 metre mada lâyık olmak için bütün kuv rına şöphe yoktur. sür'at yüzme, 400 metre sür'at yüzme, Yunus Nadi Beyin açık mektubnna vetimi sarfedeceğimden emin ola gelince: Evvelâ Reisicumhur Hz. nin 50 metre arka üstü yüzme, 200 metre sür'at yüzme, 800 metre mukavemet yüzbilirsiniz.» biraz evvel okuduğum mektupları daima me müsabakaları. hatınmda oldıığn için bunun hilâfında Kulüpler arasında tek çifte müptedimüşarünileyh Hz. ni, yeni fırkanm kenler, iki çifte dirsekli müptediler, talebe dine maletmeğe çalıştığı iddiasını tekAkhisar 11 (Hu. Mu.) Fethi Bey zip ederim. Sonra Cumhuriyet'in muha ve kulüpler arasında Burandabutlar, iki şimdi Balıkesir'e geçtL İstikbal için bu fazası, yalnız Nadi Beyin yeddi emaneti çifte hanımlar, üc çifte kücükler. iki çifrada bir kaç yuz kişi istasyona çıktı. Bu rre tevdi olunmuş değildir. Cumhuriyet te dirsekli küçtikler, üç çifte müptediler vaziyetten bilistifade bir takım hoca mefkuresine âsık olan genç ve ihtiyar müsabakaları. bozuntuları siyah bez üzerine «Lâilâhe milyonlarca Türk'ün bunu muhafazada Öğleden sonra talebe arasında ördek illallab» işlenmiş bir bayrakla merasi umhuriyet gazetesi Başmuharririle mükapma müsabakası, talebe arasında me iştirak ettiler. Hükumet Arapça sabaka edeceklerine eminim. Her Türk 50X4 bayrak yanşı. talebe ve kulüpler harflerle yazılan bn bayrak hâdisesi gibi biz de Cumhuriyetin muhafazasma arasında atlamalar. Talebenin denizden hakkında ehemmiyetle takibata başladı. çalışmaktan nefsimizi menedemeylz.» adam kurtarması tecrübeleri, talebe ve Kaya S. F. nin htabul merkezi kulüpler arasında uzun dalmalar. doS. C. Fırkası tstanbul merkez ocağı nanma beş çifte filikaları, talebe altı hey'eti, dün akşam da içtima etmiş ve çifte filikalan, tahlisiye sandallan, taBalıkesir 11 (Hu. Mu.) Fethi B. bu davet edilen muhtelif semtlerin murah lebe ve donanma yelken müsabakaları. gün İzmir'den Balıkesir'e geldi. İstasyon haslarma talimat verilrniştir. talebe ve kulüpler arasında yağlı direk Kadıköy'ünde Altıyol ağzında kaza o müsabakalan, geçit resmi, tevzil mtikâdahilindeki istikbal hey'eti yirmi otuz kişi kadar idi. Bunlar Serbest Fırka hey' cağı ittihaz edilmek üzere bir bina kira fat.. eti idare azasmdan Derviş İbrahim. Sü lanarak tefriş edilmiştir. Beşiktaş'ta da Program saat 6 da nihayet bulacaktır. mri, biraderi Derviş Hasan ve Hafra bir bina kiralanmıstır Saat ondan gece lkiye kadar deniz Abdürrahim, Mustafa çavuş, Mümin zade Reşit Galip B. in cekildiğine bandosu, orküstra ve cazbandının iştlSnrmeneli Ali Osman, Şükrü ve Kerçeci inanamıyorlar rakile gece eğlenceleri yapılacaktır. Hacı Ahmet, Lâz Hacı Mustafa, Tevfik, Kâtibi umumî Nuri Bey, dün fırka mertzmir'de bügünkü maç Hafız Mehmet Efendüerle akraba ve ta kezinde bir müddet meşjrul olmuştur. tzmir 11 (A.A) Genç millî takımdan allukatlarından ibarettir. Nnri Bey, Aydm meb'usu doktor Reşit İstasyon haricinde saikai merakla Galip Beyin istifasından bahisle demiş bazı oyuncularla takviye edilerek İstantoplanan çoluk çocufun üçyüz, dört tir ki: bul'dan şehrimize gelen Istanbul Aaöyü« Idşlyi tecavüz etmediği görulüyordn. « Bir fırkaya girmek ve çıkmak ta nordu takunfle yannki cuma gunü Altay Ba çocuk kafilesine kanşan Fethi Bey biî hadiselerdendir. Ancak mütevali ve ve pazar günn de tzmir Aitınordu takımı Lftz Hacı Mustafa Efendinin dükkânına şayanı dikkat istifalardan henöz haber maç yapacaklardır. kadar yörüdü ve mağazanın fırka merGalatasaray spor kulübü riyasetmden: 12 eylul cuma günü Heybeliada'daki deniz kezi olan üst katma çıkarak teşekkür dar değilim. Resit Galip Beyin istifa etettl. Fethi Bey yarım saat sonra evvelâ tiğini gazetelerde okudum. Samimi ka yanşları için Galataaaray'lılara mabsus vaBeledıyeri, sonra kolordu.yu ziyaret etti. naatlerle prensiplerimize iltihak eden pur 7 dide Bebek'ten, sekizde Kabataştan ve 8,45 te Kadıköy'ünden hareketle dogrn Fethi Bey Derviş İbrahim Süruri Bevm muhterem doktorun vaziyetinde bu de Heybeliada'ya gidecek, avdette ayni iskeğişikliği istilzam edecek hiç bir şey yok lelere ugnyacaktır. hanesine misafir edilmiştir. Balıkesr 11 (Hu. Mu.) Bngün şeh tur. İstifayı, bizzat ağnndan işitmedikçe rimize gelen Serbest Fırka lideri Fethi buna inanamıyacağım.» Bev varın öğleden sonra burada bir Nuri B. izahat verdi nntuk irat edecek, nutuktan sonra BanTeni fırka kâtibi umumisi Nuri Bey, dırma tarikile İstanbul'a avdet fdecek Reisicumhur Hz. tarafından kabul buyutir. Fethi Bey cumartesi sabahı Istan rolmuş ve son Izmh* hadisatı hakkında bul'da bulunacaktır. müşarünileyh hazretlerine izahat verBalıkesir Vilâyetinin miştir. 20 ironk eclflka J0 DnUıml Yunao 20 Fraok isvîçre 20 Lcva BnİKar 1 Florln Felemenk 30 Kor»D (,tko«1«r«> 1 Silln Avnstarya ı Rayhşmar» Almanya ı Zelotl Lehlstan 30 L*> Romasya >0 Oinar Yojolslâvya ' ı Çcrraneç »»»yeı .'19 4 76 820 •U 82 124 75 0 4 76 320 11 ÎZMÎR SÜR'AT POSTASI (GÜLCEMAL) vapuru 15 eylul '»azartesi 14,30 da Galata nhtıırnndan kı»'Wrak sali sabahı İzmir'e gidecek ve çarşamba 14,30 rla İzmir'den ':aikara' per$embe sabaLı ^gelecektir. Vapurda mükeBjmel bir or keatra ve çazbast rnevcultur. 60 26 43 124 60 30 50 30 İ0 33 JS H 77 62, 60 24 62,61 to Kamblyo LoDltra Isurlln k m ; Nöj bir TBrk llrası dolaı Paris bir Tnrk llran Frank ilâao hlı TUrk . Urcı Brnksel . . Belpa ClncvTt , . Frank ">otya . . Ler» Ajnsterdam . , Florlo Vadrlt . . Peıaı AerlİD . . Mark Varşova . . Zeleti eükreş 20 Ley Koruş Rusya 1 Çtrvoneçı Konışa 1030 %47 26 13 02 9 02 S 38. 1 43, 1030 0.47 25 40 76 60 26 21 12 02 « 03 9 38.40 2 43.76 ^6 30 TRABZON 6IRNCI POSTAS' (CUMHURİYET)vapuru 15 eylul pazartesi 12 de Galata rıh '"^ından kalkarak Inebo'v Samsun, Giresun, Trabzon, Rize'ye gidecek ve dönüste Sür raene, Trabzon, Görele, Gire • sun, Ordu, Ünye, Samsun, Inebolu, Zonguldağ'a uğrayırak eelecektir. . Hareket günü yük kabul olun Köprüde Kadıköy Haydarpasa iskelelerinde kiralık kulübeler ve havuzlar dahilindeki lokanta mahalli. Köprüde Kadıköy Haydarpaşa iskeleleri mahallindeki karşılıklı iki kulübenin seneliği altı yüz on lira ve havuzlar dahilindeki lokanta mahallinin seneliği altmış lira bedeli icarı ayn ayrı talipleri uhtelerindedir. Fazlasına kiralamak istiyenlerin 16 eylul 930 salı günü saat on altıda levazım müdürlüğüne gelmeleri. (CÜLCEMAL) vapuru 15 eylul pazartesi 14,30da İzmir sür'at postasına. (CUMHURİYET) vapuru 15 eylul pazartesi 12 de Trabzon birinci postasına Galata rıhtı mından kalkar. ' ' NAIM VAPURLAKi ÎZLMİR feri, Ifiks 56 Fethi Bey Akhisar'dan geçerken 30 l 17, 4 47, 1 98. 4 20 79 40 1 17,50 4 47,2b l 98,'6 4 20 79 40 1088 MELEK SINEMASINI teşrıf ve gösterilmt kte olan CLUPE VELEZ) ve((;ARY CO )PER ' in temsjli muhteirerale ı 1088 Esham ve tahvllât Tatavilat OafeUI Ktlkraz % 1 Açıldı 116 Kapandı 116 Düyoao mnnahkMc o ^ 4 Ru. dtmlı y»Uar ikrmmiy* A. . A tertibi 0^4 baçnfc A, . D . A. . F , . Calata B«yo{ln Tüocl 26 KURT ŞARK1SI seslı ve şarkıh îılmini görun z İlâveten: Halıhaz.r FOX JURNAL şüunu ile COSI'ES v BELLONT S'in t>yyre he AvıupaAmerika seyahatioe hareketler ve Gazmo de Paris'te şöval^tyi isühlâf eden SAİNTGRANtER \e define ararken iılmi mnmeisi lesı MAR< UERITE MORENO taraîından temsil edilmiş bir kı sımlık ( Ters ne dünya naTi Fransızca söz ü bir komedi. Proç ram \e ve>ti\er rreccanerdir. saar I dt n itıbaren seansinr. Raşit Rıza ve arkadaşları 13 eylul cumartesi akşamı Büyükdere Bülbül bahçesinde 15 eylul pazartesi akşamı Erenköy tiyatrosunda Taş Parçası ve Tayyare 14 eylul pazar akşamı Büyükada Bel'er gazinosunda Ka>nanam " Hisse genedatı iş Baokaıı İitaabul Tramvay flrkcti Anadolt daair ymiv Osmaalı Baokajı 18 70 Fethi B. Bahkesir'de nasıl karşılandı? ıe 70 Nişan merasimi Tüccan muteberandan Yelkenci zade Şükrü Beyefendinin kerimesi ve Yelkenci zade Lutfi Beyin hemşireleri Emire Hanım ile tüccan muteberandan Eskefye'li zade Ali Rıza Beyin mahtumu Omer B. in nişan merasimi dünku gün icra kılındığını haber aldık. Tarafeyn lıakkında saadet temenni eyleriz. Teşekkür Uğradığım mühlik apandlsit hastalı ğını büyük maharetle yaptığı ameliyat ve ltinalı tedavisi sayesinde iyi ederek hayatımı kurtaran Tekirdağ Millet hastanesi operatörü hazik doktorumuz Hâml Beyefendiye alenen teşekkürü borç bilirim. Tekirdağlı terzi Hikmet Bir irtlhal Bursa'da vefat eden pederimiz Hamit Paşazade kolağası mütekaidi Reşat Beyin cenaze merasimine iştirak eden ehibba ve bizi teselli ve taziyette bulu nan muhterem zevata şükranlarımızı iblâğ eyleriz. Bursa'da Temen yerinde Orhan Kadıköy Süreyya sineması Kadıköy Süreyya sineması bugünden itibaren (mahpusun şarJusı) sesli, sözltt ve şarkıiı filimi göstermeğe baçlamıştır. Boğaziçi'ni geçen genç kızlar Kiralık Kiralık yazıhaneler POSTASI ve muntazam va unj Evlnlün Ankara meb'usu Talât Beyin, yeni fırkaya iltihak etmekten nadim olduğunu Gazipaşa ve Hâkimiyetimilliye yatı ban ehbaplarına söylediği yazılmıştı. mektepleri talebesi için 700 metre lâclBahçekapı'da asaasör ve kaloriferi Talât B. bu haberi yazan gazeteye gönvert tumajş münakasa ile almacaktır. mevcut birinci vakıf hanında Nemll zaderdiği varakada «demir gibi bir kanaat İhale eylulün 27 inci cumartesi günü delerin bu kere tahliye edecekleri bir içinde bu haberi tepeden tırnağa akdar saat 15 te Fındıklı'da Güzel san'atlar salon üzerinde birbirinden geçilir dört tekzip Ederim» Demektedir. akademisinde yüksek mektepler müba oda ile diğer katlardaki boş odalar icara Talât Bey, dün Nazlıhan'a gitmiş, bir yaa komisyonunda yapüacaktır. Talip verilecektir. Mezkur handa 18 No. ya aralık koridora çıkarak orada bulunanler teminatlarım yüksek mektepler müracaat. lara demiştir ki: mes'ul muhasipliğine tevdi ile alacaklan « 324 intihabındanberi taşı gediğine Maarif Emin iginden: makbuzları teklif zarfları içinde vermek koyan irkilmez bir meb'usum. Yeni frrBursa Lisesi Riyaziye muallimliğine mecburiyetindedir. kaya imanla girdim. Her esen havaya tayin edilmiş olan Samsun sabık ilk göre vaziyet değiştirenlerden değilim. Şartname her gün Fındıklı'da Yüksek tedrisat müfettişi Cehdi Beyin Maarif Halk Fırkasından istifaînı birinci olarak mektepler mes'ul muhasipliğinde görü25 kız arasında birinci gelen Emanetine müracaat etmesi. verdim. Son bir fert kalsam, yeni fırkalebilir. Mel. Meri yüzerken da kalacağım. Bizim muhalefetimiz, * İstanbul mahkemei asliye ikinci ticaReisicumhur Hz. nin C. H. F. na ta Halk Fırkasma da müfit olacaktır.» Anadolu ve Ruraelihisarları araAsarı atika Müzeler müdürlü ret dairesinden: rihle merbut bulnndukları hakkında Baş sında geçen gün bir yüzme müsabamuharririmiz Yunus Nadi B. in açık mek Mehmet Emin B. in bir mektuba Bolu'lu ihtiyar zade Hakkı Beyin vekigünden: kası tertip edilmiş ve buna çoğu tubuna verdikleri cevap, bütün memleYeni fırkadan çekildiğini bir refikimi11 avukat Bayraktar zade İsmail Hakkı 91 ilâ 94 takım elbise kette tevri ettirilecektir. 55 adet palto zin yazdıçı Şarkî karahisar meb'nsu Meh Roberkollej'den mezun ve henüz oBeyin mahkemeye verip 930835 numamet Emin Bey, gazetemize»gönderdiçi bir raya devam eden 25 kız iştirak etraya kaydolunan dava arzuhalinde Be52 ilâ 60 adet kasket f etkî B. izahat vertyor İstanbul müzeleri hademesi için ne şiktaş'ta tramvay caddesinde 74 numatzmh* 11 (Sureti mahsusada giden mektupta iki fırkanm da cumhuriyetçi miştir. muKim mvharrirünİEden) Reisicumhur Hz. ve milliyetçi olnp yekdiğerini • tamamhmelbusat ve ralı kereste ticarethanesinde Rumeli sahilinden denize atlıyan vileri balâda muharrer nin, Başmuharririmiı Yunus Nadi Be yan samimi ve kardes kuvvetler olduğa yüzücülerden Matmazel Meri bu kasketin intihap olunan kumaşlarla i Nikoll A. Papazoğlu Efendinin, Galatayin açık mektubuna verdikleri cevabı, nn kaydederek ahiren intisap ettiği Serda Kalafat yerinde kereste tüccanndan mesafeyi 20 dakikada katederek mali eylulün 24 üncü çarşamba günü Anadolu Ajansı yüz bin nüsha bastıra best fırkadaki arkadaşlarından ayrılmaYirmibeş zade Hacı Osman mahtumlan birinci gelmiş, ikinciliği Nevin Ri saat on birde açık münakasa ile ihale Hasan Rıza ve Mehmet Nuri Efendiler rak. dajptmıştır. dığını bildirmektedir. fat M., üçüncülüğü de Matmazel Eli edileceğlnden taliplerin şeraiti öğren emrü havalesine vermiş olduğu 26/5/930 Bu cevap, vaziyeti lâyikile anlıyamamek ve nümuneleri görmek üzere Mü Konya H. F. mutemetliğinin isminde bir Alman kazanmıştır. tarihli ve yedişer yüz lirayı havi iki kıt'a mış olanların tentevvür etmesini temin ze dahiliye müdiriyetine ve münakasa bir ilânı eylemiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası Birinci gelene bir su kupası ihda günü de teminat akçelerini müstashi emre muharrer senedi, Ylrmibeş zade Konya C. H. Fırkası mutemetüği, doklideri Fethi Bey, Yunus Nadi Beyin a Mehmet Nuri Beyin cirosile müekkili edilmiştir. ben müzeler mubayaat komisyonuna Hakkı Bey hâmîli çıfc mektubundan ve Gazi Hz. nin nro tor Muhsin Faik, Bafra'lı Talât. doktor bulunmakta iken çarparak müracaat etmeleri. kabelesinden hahisle şunlan söylemiş Nuri, Mecidiye zade Cevdet Beylerin fır tekaitlerinden Tevfik Beye zayi eylediğinden bahsile mezkur iki yaralanmasına sebebiyet vermiştir. tir: kadan istifa ettiklerini ilân etmiştr. senedin iptalini talep ve dava eyleme3 Nuruosmaniye'de Menekşe soka sine binaen salifüzziklr iki senedin kırk ğmda oturan ŞadiyeHanım isminde bir beş gün rarfmda mahkemeye ibrazı ve kadın, Halâskâr Gazi caddesinden ge ibraz edilmediği halde bu müddetin hiçerken şoför Izzet'in idaresindeki 976 tamında senetlerin iptallerine karar numaralı otomobilin sademesine ma verileceği üçüncü defa ilân olunur. ruz kalarak ağır surette yaralanmıştır. beyannamesi Bahkesir'den bir gazeteye bildirildiğine göre, Balıkesir Vilâyeti, halka hitaben bir beyanname neşretmis ve muhtarlar vasıtasile halka hususî surette teblîğat yaptır mıştır. Bu tebliğte, FethLBeye karşı istikbal merasimi yapılmasının memnu olduğu bildirilmiştir. Cnmhuriyet Böyle bir beyan name neşredilmiş ise, her halde halka taşkinlıktan içtinap edilmesi tavsiye edilmiş olması melhuzdur. Talât B. nadim olmamtş Üç oda, bir mutafk, bahçe ve müşterek çamasırlık . Pangaltı'da Fatin Efendi (Kostantin) sokağınYüksek mektepler mubayaa ko da 168. Içerdekilere müracaat. misyonundan: ADNAN 14üncü Pazar mır >e v ; sah giinii Istanbul'a hareker eder. Galata rıht mından hareketle ( Iztzrnırden Galata Gümrük karşısında Site Fransez hanmda 12 numarada Uırumi «cencabeına mürftaat. I elelon Beyoilu: 1041 Zaoe Bıradener Vapur an Gazi Hz. nin Başmuharririmize mektupları her tarafta dağıdılacak INÖNÜ ,l':z PAZAR akşamı Sırkeci nhnmından harekede (Zonguldak, Inebo'u, Avancik, Srnop, Samsun. Ordu. Giresun, Trabzon. Süftnene, Rıze ) ve azİTet ve avni iskelclerle ı ör>rlc ve Vakn' ebir'e ufrı>arak avdet edecektir. Tafsilâr. için Sirkeci'de Meymenet hanı altında acentah5,ma müracaat Teleton Utanbul C 2!34 Iruntezam ve Liiks oostası PAZAR oünü s at 20 de SiH eci nhtımmdan hareketle Zonguldak, înebolu, Gerze,Sanı sun, Ordu, Girtsun, ( örele, B yük Liman, Trabzon, Sürmene, Rize, Mapa ri, Pazar, Ünye ve Hopa'va azimet v^ ayni iskeleltrle Fatsa'ya uğnya'ak avdet edecektir Yük vi Y ^ c u IÇİTI mahallî müracaat Sirkecı s^lonu karşısında ^tizan Oğlu Han No 2 Teleîon tstanbul 354 IM! Mecruh Etfal hastanesine kaldırılmıştır. 4 Şofor Said'in idaresinde bulunan ve tütün inhisan umumî müdürü Behçet Beye mahsus bulunan 729 numaralı Necmiye Hanım imzasile şu mektubu Fındıklıda oturan Ahmet İhsan Efendi, otomobil, Haydarpaşa'da demir bir diaMık: dün akşam sokak kapısmuı kendisine geç reğe çarparak camlan hurdehaş olmuşaçılmasından kızmış ve refikası ile kavgaya "Beşiktaş'ta Abbasağa mahalJesinde 12 başlamıştır, Kavga neticesinde son derece tur. Kırılan camlardan odacı Hüseyın yuzünden yaralanmıştır. mnnarafa evde oturan Nevit ismindeki hiddetlenen kadm, eline geçirdigi bir demir 5 Arap camiinde oturan Fehime parçası ile kocasınm başını yarmıştır. komşu kızınm benimle geçinememezlik Ahmet Ihsan Efendi tedavi edilmek üzere Hanımın oğlu Fahri Beye köprü üzerinhastaneye nakledilmiş, kadın da zabıtaca i de Hasan Basri'nin idaresindeki otomoyuzünden evimize kundak koymak suretile tevkif edilmiştir. b i l ç a r p a r a k yaraıamıştır. bir yangın ikaına cür'et edildiği gftze Beşiktaşta'ki bir yangın münasebesile Kocasımn b şını yaran kadın Gül yapraklânnın cazip ve fjöz kamaştırıeı rengtnl Slmon KremfV pudrası ve sabuBMDH nuatazamen istimalile teaaiu edebilirslniz ki bu suretle clldin temizleamesloi yaBiHfafna«ı »« beslenmesi gibi üç maksadı n bnsnlüae yardut cder. telerde zabıta havadisi kısmında görülmüştür. Komşumuzun bu kızı ahlâkı mazbut olmakla böyle bir füle teşebbüs ede 24 saat zarfında 5 tramvay ve otomobil kazası oldu Son yirmi dört saat zarfında şehri miyeceği tabiidir. Bundan maada aramız mizde gene müteaddit otomobil ve tramvay kazalan olmuştur: da geçinememezlik bulunduğu hakkındaki 1 Eminönü'nden Bebeğ'e giden ihbarda tamamile yanhştır. Bunun tekzi vatman Hasan*ın idaresindeki tram r ay'da bulunan Hldayet isminde biri bini rica ederim. Bunun böyle olduğuna muvazenesini kaybederek düşmüş ve yabütün komşulamızın şahit bulunması da ralanmıştır. 2 Şoför Onniğ'in idaresindeki bfr ayrıca bir delildir. 'otomobil, Üsküdar'da oturan asker' mü Dün saat 1217 de Pendiğ'e gitmekte olan (24) numaralı katar Kartal'dan sonra çimento fabrikası civaruıdan geçerken bir denbire bir kadının kendisini sür'atle rayların üzerine attığı görülmuştür. Bunun üzerine makinist derhal treni durdurmuştur. Feci bir surette ölmek istiyen kadın raylaruı üzerinden kaldırümış, kurtarılmıştır. Tahkikat neticesinde Makbule ismineieki bu kadının bir erkek tarafından iğfal edildiği ve bundan müteessiren intinar etmek , istediği anlaşılmıştır. I Bir kadın kendisini raylar üzerine atarak intihar etmek istedi SlJtfOiV Fatih sulh birinci hukuk mahkemesinden: İstanbul »belediyesinin Haydârpaşa demir yolları idarei umumiyesi umuru Ankara'da askerî fabrikalar sicerriye tahrirat kaleminde kâtip Muhsin Bey aleyhine ikame eylediği alacak gorta sandıği eczanesi için külli davasının icra kıhnan muhakemesinde yetli miktarda eczayi tibbiye alınamumalleyhe gönderilen gıyap kararımn cağmdan taliplerin şeraiti anlamak zahrındaki derkenarda ikametgâhınm ve müfredat cetvellerini almak ümeçhul bulunduğundan mahkemece gı zere eylulün 25 inci perşembe güvap kararının ilânen tebliglne karar ve nüne kadar tahriren sandığa mürilmiş ve muhakemesi 18/10/930 saat on racaatları ilân olunur. üç buçuğa talik kılınmış olduğundan müddeaaleyh Muhsin Beyin hukuk* uTashih sulü muhakemelerl kanununun 402 ve 10 eylul 930 tarihli nilshamızm 7 inci 406 ıncı maddeleri mucibince gıyaben cereyan eden muamelelerin cerh ve ip sahifesinin üçüncü sütununda Asliye mahtalini mucibi def'ini serdetmek üzere kemesi 4 üncü hukuk dairesine ait ve mahkemeye gelmesini veya tarafından Rüsumat ile Ali Rıza Efendi beyninde musaddak bir vekil göndermediği tak mütehaddis davaya ait üçüncü ilânın on dirde gıyaben cereyan eden muamelenin beşinci satırındaki tarih 28 10 930 olacak kabul etmiş addolunacağı ilânen tebliğ yerde sehven 3010930 şeklinde yazılolunur. keyfiyet tashih olunur. Askerî San'at mektebi Müd» rlüğün en:

Bu sayıdan diğer sayfalar: