2 Ekim 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

2 Ekim 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CamKnrivet Devlet demir yolları ılânlan | 110930 tarlhînden ltlbaren 34 numaralı katar PendikIçme ve 43 numarah katar Içme Pendik arasuıda mülgadır. Ahalii muhteremenin malumatı olmak üzere ilân olunur. § 269 ton putrel ve 18 ton yuvarlak demirin kapab zarîla münakasası 27 birinci teşrin 930 pazartesi günü saat 16,30 da Ankara'da Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecekierin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlannı ayni günde saat 16 ya kadar komisyon kâtipüğine vermeleri Iâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerinl beşer lira mukabilinde Ankara'da" vc Haydarpaşa'da idare veznelerinden tedarik edebilirler. Devlet Demiryolları Umuj ıT idaresinden: İLAN Seyrisefain ISKENOfRIYE SUR'AT POSTASI (İZM1R) vapuru 3 teşrinievvel cuma 10 da Galata nhtı tımından kalkarak cumartesi sa bahı Izmir'e vanr ve tzmir'den saat 12 de kalkarak pazarteti saat 10 da İskenderiye'ye vara cak ve çarşamba Iskenderiye' den kalkarak İzmir'e uğrıyarak Istanbul'a 12 de gelecektir. fskenderive'de" »ld:»ra Port sait için de eşya kabul olunur. I Saraçhane Basında Horhor Caddesinde Miinir Paşa Ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. Kız ve erkek talebe ayrı ayrı kısımlardadır. Bütün sınıfları mevcuttur. Talim heyeti en maruf müderris ve muallimlerden mürekkeptir. Fransız'ca tedrisata ilk sınıflardan başlanır. Leylî tale benin bilhassa gıda ve sıhhatine azamî dikkat ve ihtimam olunmak» tadır. Talebe mektebin hususî oto mobillerile mektebe gelir ve akşam evlerine ayni vesaitle gönderilir. • I B i H H a B m Kayıt muamelesi devam etmektedir. Tel: tst. S30 g^MBBHMB^HHHHMB Liseleri konağtnda B RA V 0 ÇIKTI KURUŞ TRABZOJN İKINCI POSTASI (KARADEN1Z) vapuru 2 teşrinievvel perşembe akşamı Galata nhtımından kalkarak Zonguldak, Inebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa'ya gidecek dönüşte Pazar iskelesile Ri ze, Of, Sürmene, Trabzon, Fatsa, 'athaae, Giresun, Ordu, Fatsa. Samsun, Sinop, tnebolu'ya uğnyarak gelecektir. HAFTALIK GAZETE BUGÜN HASAN Kuvvet Şurubu Terkibinde külliyetli miktarda iyot, tanen ve fosfat mevcut olup ensicei uzviyeye sür'ati temessülü sayesinde, kansızlığa, vereme istidadı olanlara ve bilhassa emrazı asabiye ve zafiyeti umumiyeye tesiratı şifaiyesi vardır. Genç kızlarla, çocuklarda tesiratı nafiası pek seri olup renksiz, hastalıklı, zayıf, sıraca veya kemik hastalıklarına müptelâ çocuklar az zaman zarfında diş çıkarırlar. Çabuk yururlur. Tombul tombul olurlar. Sui itiyatla sabavetini ve gençliğini sui istimal eyliyenlere, ademi iktidara pek müessirdir. Kanı tezyit ve tasfiye hazmı teshil, renge tazelik ve veçhe taravet bahşeder. Bez, evram, cedir, çocuklann, yuz ve başlarındaki çıbanlar, ergenlik ve ekzemada pek müessirdır. Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da birlnciliği ihraz eylediği gibi bütün âlemi tababette takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve memleketimizin etibbasmın raporlarını kazanmıştır. Şişesi 60, büyük 100 kuruştur. j Deposu : Hasan ecza deposudur. Eezacılara ve toptancılara büyük tenzilât BEKLEDİGİNİZ Aspirin komprimeleri »ayesinde sur'aile tedavi olunur. Yalnız Inrmızı bandıroilu hakikl , ) W r > «mhâlâ/ına dikkai ve bu markayı mıuırrcn tolep ediniz. Nevraljî Bozcaada postasi (GEL1BOLU) vapuru 4 teşrinievvel cumartesi 17 de idare nh tımından kalkarak Gelibolu Lâpseki, Çanakkale, tmroz, Bozcaada'ya gidecek ve dönüşte Çanakkale, Lâpseki, Gelibolu'y* uğrıyarak gelecektir. İdare merkezi rıhtımıodaki büfe bir sene için kiraya verilecektir. Istiyenlerin 9 teşrinievvel 1930 günü saat on altıda leva zım müdürlüğüne gelmeleri. Badema Antalya postaları yapılmıyacaktır. a Trabzon birinci postalarımız badema Istanbul'dan salı gün Ieri saat 18 de kalkacaklardır. Beyoğlu'nda Istiklâl caddesinde 34 numarada bulunan şu bemiz 8 teşrinievvel tarihinden itibaren gene ayni cadde üzerinde 101 numaralı magazaya (Sabık Ford otomobilleri teşhir mağazası) naklolunacaktır. HAVA GAZI Ştü I AceJe ve mecburî satış Harbiye mektebi karjisında I Xumarah gayet işlek ve tekrail teji1 hir 1 kanta acele satılıktır. Taliplerin mezkur Iokantavn müraca'atlan İACtLtH VAPUÜURI Bü'ent î^~ • Seri, lüks Karadeniz postası Kars Vilâyetinden: 39930 da yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulîle münakasaya vazedilip şeraiti feriniye ve ehliyeti kanuniyeyi haiz talip zuhur etmemesine binaen yapılan münakasanın keenlemyekun addine karar verilen 32950 lira 42 kuruş bedelU Ardahan Yalnızcam yolunda 23 / 900 23 / 00 inci kilometreler arasmda waki ayakl^n kârgir döşemesi ahşap ve indelhace beton arme olmak üzere yeniden inşa edilecek yirmi sekiz adet bir, ve iki adet ve bir adet de altı metre sçıklığında 32 adet menfez ve köprüler yeniden 259930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya iktidan fenni ve malisiae itimat edllen talipler kabul olunacaktır. Keşifname ve fenni şartnamelerıni görmek ve fazla malumat almak ve ehliyet vesikalarını kaydettirmek üzere ihale gününden sekiz gün evvel Nafıa Başmühendisine müracaat edeceklerdir. Bedeli keşfin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat ve miktan taahhüdü mübeyyin teklif mektuplannı kanun ve usul dairesinde tanzim ve tarihi ihale olan 16 10 930 perşembe günü saat 14 e kadar Vilâyet makamına tevdi etmeleri ilân olunur. Pazar vapııru 5 reşnniev.vel günü akşamı saat 18 de Sirkeci nhtımından hareketle (Zonguldak. Inebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa) va azimet ve Vakfikrbir, G^rele Ünye've uînyarak avdet edecektir Müracaat Mahalll Istanbui Meymenet Hanı altındaki yazıhane Telefon: tstanbul 1154 f VELi ZAOE VAPURLAR1 KARADENİZ POSTASI Etibba Odası riyasetinden: 150 lira maaş ve senevî ayrıca 500 lira harcirahı olan Kars Maarif S hhıye müfettışliğine azadan taiip olacak zevatın odaya müracdatlan rıca o'unur. a telsiz telgraf civannda inşa edilmekte olan Ziral ve Baytarî enstitülerin ikmali inşaatından haricî siva, kapı, pencere gibi oruz bir kalem inşaiye ile tesisatı sıhhiye namı verilen sıcak, soğuk su borulan, lâvabo apteshane taşları gibi yedi kalem inşaat iki kısım halinde ve beher kısım ayrı ayn pazarlıkla ihale olunacaktır. Pazarlığa S teşrinievveİ 1930 pazar günü saat on dörtte başlanarak intaç edilecektir. Evrakı fenniye inşaat mevkiindeki heyeti fenniyeden yirmi beş lira bedelle ve evvelce evrakı fenniye alanlara meccanen ita olunacaktır. Taliplerin o #ün mezkur saatte Iktisat Vekâleti Ziraat müsteşarlığı dairesinde müteşekkil heyet riyasetine müracaatları ilân olunur. Iktisat Vekâletinden: Günü akşamı Sirkeci nhtımından hareketle Zonguldak, înebolu, Gerze. Samsuh, Ordu, Giresun, Trabzon, Of Rize ve Hopa'ya azimet ve avdette ayni iskelelerle tS'irmene, Vakfıkebir Görele ve Fatsa'ya uğrıyarak avdet edecektir. Yük ve yolcu için Sirkecr gümrük salon karşısında Alâiye Hanımın birinci katmdaki acentalığa müracaat. Telefon: Ist. 980. Teşrinievvelin 3 uncü cuma gjnü sabah saat 1Q da Beyoğlu'nda Istiklâl caddesinde Büyük Parmakkapı'da Hayat apartımamnm 6 numaralı dairesinde bulunan eşyalar müzayede suretile satılacaktır. Masif ceviz ağacından oymalı ve rinesans şeklinde müzeyyen yemek oda takımı, 1 kanepe 2 koltuk ve 6 san.dalyasile birlikte, üstü halı örtülü 2 adet koltuk, Luyi XVI şeklinde güzel bir salon takımı, konsol ve ayna, muş'iraLı kanape koltuk ve sandalyeler, kolcn ve masalar, Çini ve kalörifer mü'îemmel sobalar, Capon vazolan heykeller, elektrik avizeler, tablolar, masa örtüsü, meşe ağacından yatak oda takımı, aynalı ve aynasız hayli doalplar, lavbo ve kanepeler, bronz ve lake karyolalar, portmanto, perdeler, sandalya ve ma?alar ve sair eşyayi beytiye. Anadolu ve Acem halıları ve seccadeleri Fransız marknlı güzel bir piyano pey sürenlerden 100 de 25 teminat alınır. Beyoğlu tapu memurluğundan: Istinye'de Mebmet Çavutj manailesinin İStinye caddesinde atlK 95 cedit 101 No. lı sahilhane 13 rebiulevvel 1221 tariklt I vakfiye ile Beniizade Kaşit Ll'endı vakfından meşruta mahalden olup vaklı 1 mezkur namına tesçilen seneaınin itası | mutevelli sıfatile Fatma Nezibe Haııım t tarafından talep edilmiştir. Emlâki mezkurenin bir guna senet mu' ayene edilmeksizin 80 tahririnde vakfı I mezkur mütevellilerine meşruta olarak mütevellisi Muhittin Efendi namma septi defter edilerek tasarruf kaydı bulunamaması hasebile senetsiz tasarrufata kıyasen mahallen icra ettirilen tabklkat ve hemhudutların tasdikıni havi j beyannamede mezkur sahilhanenin vakfiye tarihinden bu ana kadar meşruta olarak mütevelliler tarafından idare edilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Emlâki mezkureye iddiayi tasarruf edenler mevcut olduğu takdirde tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında vesaiki müstashiben Beyoğlu Tapu idaresine müracaatları akai takdirde muamelei mukteziyesi ifa kılmacağı ilân olunur. MÜZAYEDE İLE SATIŞ BÇKl DiKiŞ MEKfEBi MÛDÜRLÜĞÜNDEN: 8 teşrinievvelde deıslere baj'anacaktır. Talebe kaydı devam ettnekte lir Istiyenlere meccanî m rbu pro^ram verilir. Çenb^rlitaş ile Çarşıka n arası Teleîon: İstanbul 29941 Teşviki Sanayi Ga'ata itKalât gümrü«ü nıüdürlüğünden: Kilo 63 0 Ogjizen 12045/54 S B S X) 92 544/546 Fermejüp B C 2 n Sebze konservesi 1/24 1450 BM 24 •D Yazı kâğıdı 40 " 18? H P I yi Masuralık çubuk 14 26 C HV 1 n Kâzip telli meşitı terlik 15 3 E B F I n K<rbonat dö şe 90 145 P G 1 Talk 90 442'3 P G 2 Karbonat dö şe 1078/9 200 B S 2 »t I 90 P M 9 9 9 ] • ı Yünlü kasket 1 178 B Z 1 * Yan^ın söndürücj aîeti 515 27 F B I Sülfat dö zenk 13 13 K H I t Manyazi kalsine f 33 • Karbonat dö manyazi 25 I t SK Ipek kordele 43 5Q5S I S N N 65 Eczalı sabun 24800 1 A T C Karbonat dö şe 4 100 N H I Meden suyu 1/2? 1800 D KS 27 7J Soda 1/30 1985 K 30 Çuval[ 3 2 Esans 1 S H Z 2,500 Sıillür dö boryan • 8 Ip.kli yünlü mensucat 68 159 D K I « Yün mensucat 9 • M •n yazılı eşya 2 1 0 9 3 0 tarihinden Rıhtım antreposunda bulunan l" alâda İtibaren 20 {îün müddetle müzayedeye konulmuş oltnakla taliple^în sntış k'>mis\ <Dnuna müracaatlan. «d t Nevi Marka Numara Sadık Zade Biraderler Vapuran OumluPınar^ız^Pazar akşamı Sırkecı nhtımindın hareketle (Zonınıldak, tnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize) ye azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkeci'de Meymenet hanı altında acentalı^ına müracaat Telefon îstanbul 2134 Karadeniz Vuntazam ve LÜKS mstısı Ga p artnıyor Kırklareli'nde Ahmetler karyesinde kız Posta ve Telgraf merakizi ihtiyacatı için 5,000 kilo sicim ile 100,000 adet kardeşim bulunan Kâye oğullarından A U tahta etiket ve 6,000 kilo ambalaj kâğıdı kapalı zarf usulile münakasaya vaz oğlu Cemile 319 senesindenberi gaiptir. olunmuştur. * • • . Babamızı ayni senede Bulgarlar kesmiş 1610930 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te ihalesl icra olunacağından taliplerin şartnameyi almak için her gün ve münakasaya iştirak için valdem de kendisini Kırklareli'ne evlatİstanbul mahkemei asliye birinci Tide yevmi mezkurda muayyen olan saate kadar usulü dairesinde kapatılmış hk vermiş o zamandanberi hayat ve memacaret dairesinden: Sirkeci'de Ayniye haolan zarflan komisyon riyasetine tevdi eylemeleri. tından haber almadığımız kardeşim Cemi| nında İştokel deposunda merhunen mevlenin »erede olduğunu büen varsa Sultan cut ipekli Kayseri, Mancister nebatl, ahmet'te Nakübent mahallesi Çayıroğlu seccadeleri ve muhtelif Anadolu seccasokağında 34 numarada yüzbaşı Aziz de ve yastıklarının mahkemece satılmasına karar verilmiş oldugundan tallp Havza Uzunköprü yolunun silindiraj ameliyatı ihale ediimek üzere kapalı Beyin emir neferi AU oğlu Hasan'a insa 1 olanların 7/10/930 tarihine müsadif salı «arf usulile münakasaya çıkarılmışhr. 410930 cumartesi gunü ihalesi yapıla niyet namma malumat vermesini rica e I günü saat 10 da mphalllnde hazır buluncağından taliplerin Encümeni Vilâyete gelmeleri ilân olunur. derim. 1 maları ilân olunur . P. T. T. U.M. Levazim ve Mebani Müdürlüğünden.' Em ak ve Eyîam Bankası İstanbul şubesinden kiralık arazi Bedeli icarı Esas No. Mevki ve nev'i 180 Lira 41 Beşiktaş'ta Hasanpaşa deresinde 4, 6, 8 numaralı bostan. Muhtelif 87 Çırpıcı'da 2 ilâ 20 dönümlük 9 parça tarla 75 Teşvikiye'de Mektebiharbiye arkastnda 1 harita No. lı bostan 131 201 Teşvikiye'de Mektebiharbiye arkasında 15 dönüm bostan. 131 140 Teşvikiye'de Mektebiharbiye arkasmda 10 dönüm bostan. 131 70 Teşvikiye'de Mektebiharbiye arkasında 5 dönüm bostan. 131 312 Çırpıcı'da Küçük bostan. 220 Balâda yazılı arazî birer sene müddetle icar edilmek üzere müzayedeye konulmuş ve 9 10 930 tarihinde ihalesi mukarrer bulunmuştur. Taliplerin yevmi mezkurda saat on altıda şubemize müracaatları. Edirne Vilâyetinden:

Bu sayıdan diğer sayfalar: