5 Ekim 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

5 Ekim 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"5 Teşrinievvel 1930 AMMB VE ÇOCUK Mantolar, Şapkalar, Çantalar! Sinirli çocukların idaresi Sinirli çocukların idaresi gayet Peynirli patatesli köfte müşküldür. Fakat iyi bir usulle iPatatesleri iyice haşlamah. Kadare edilecek olurlarsa tedavileri buklarını soyduktan sonra makinekolaylaşır. den geçirmeli. İyice ezildikten sonEskiden gerek doktorlar, gerek ra içerisine bir miktar peynir, üç anneler, sinirli bir çocuğu tedavi yumurta koyup karıştırmalı. Yu için muhakkak surette şiddete ihvarlak köfteler yaptıktan sonra bol tiyaç gösterirlerdi. Sakın istedik • yağda kızartmah. Arzu edilirse lerini yapmayınız, sinirlerini sı üzerine vişne şurubu dökerek ye martmayınız, doktorun tavsiyesi nir. bu idi. Fmdıkh kıh Halbuki bu gayet yanhş bir te2 fincan şeker davidir. Şiddet siniri daha çok tah3 » un rip eder, istediği şeye karşı daha 6 yumurta haris ve asabî yapar. Bilâkis çocu50 dirhem fındık ğun sinirlerini tedavi eden en büÇantalar 1 çorba kaşığı tereyağı v \ a'gmurda giyilecek yük âmil şefkattir. Çocuk belki de * yarım tatlı kaşığı karbonat Bir kadının tuvaletini ikmal icrası müşkül bir şey istemiştir. Çomantolar ve şapkalar eden şey çantadır. Bazan yeni Biraz üzüm cuğa bunu mantıkla izah etmek, Bu zamanda çocukla münakaşaYumurtaların sarısını ayrı beyaŞimdiye kadar kadınlar ve güzel bir çanta eski bir elbimuhakemesini işleterek kandır yı kesmeli, belki yavrum sen hakzmı ayrı çalkalamalı. Köpük haliseyi bile yeni göstermeğe yarıyağmurdan korunmak için mak lâzım. Çocuk gene kanmadı, lısın, fakat şimdi ikimiz de sinir • ne geldikten sonra sarısının içerisimuşamba giymeğe mecbur yabilir. 0nun için çantanın büfikrinde ısrar ediyor. Karşısında • lendik, biraz sonra konu^ahm. Bu ne bir fincan şeker döküp tekrar dular. Halbuki şimdi lngilte yük ehemmiyeti vardır. kinin sinirlenmiye, kızmıya hak • çocuğa büyük tesellidir. Yavaş yaçalkalamalı. Badehu unu, fındığı, Burada gördüğünüz çanta kı yoktur. Mantıkla kandırama re'de çıkan bir nevi kumaşlar nümuneleri muhtelif elbiselere yağı, karbonat ve üzümü ilâve etvaş sükunet bulur. O zaman man mak bir dereceye kadar çocuğun meli. En nihayet yumurtanın be hem manto vazifesi görmek göre kullanılacak muhtelif çekabahati ise, daha büyük miktar tıkla, haklı olduğunu, fakat iste yazlarmı da sarıya gene çalkayate, hem su geçmediği için ay şitleri göstermektedir. diğinin icrası müşkül olduğunu anda iknaa çalışanındır. rak karıştırmalı. Tepsiyi yağlayıp Çantanın şekli de rengi ve ni zamanda yağmurluk va Demek ki mantığı ikna edecek latmak, tatlı bir lisanla vaz.geç • üzerine dökmelj, hemen fırma salüzerindeki resmi kadar ehemzifesi görmektedir. Ayni ku kadar kuvvetli değilmiş. Çocuğun mesini istemek daha müessir olur. malı. miyeti haizdir. Bazı elbiselerle ısran karşısında kızmak, bağırmak Şiddet ise çocuğu bir kat daha akmaştan yapılan şapkalar ve beraber yalnız murabba şek • Pasta çocuğun sinirlerini bir kat daha yo si ve sinirli yapar. Sinirli çocuğun çantalardan da su geçmediği için yağmurda kullanıla linde, bazılarile mustatil seklinde çanta kullanılır 140 gram şeker rar ve tahrip eder. en birinci tedavisi tatlı dildir. 140 » döğülmfiş badem Çantanın rengi mutlaka elbUenin rengine ve re*cak mükemmel bir takım olmaktadır. 8 yumurta Resimde gösterilen modeller kumaşlan ve man mine uygun ohnahdır. 2 kahve fincanı bisküvi Tuvaletle kullanılacak çanta mutlaka zarif ve 1 Büyük parça rendeli çukutolann şekillerini göstermektedir. Hele ortadakı renkli olmak lazımdn*. Garpte hayvanlara karşı büyük lat manto eskiden arabacılarn giydiğipalto kumaşla Zevk sahibi hanımlar çantalanm intihapta ih bir şefkat ve muhabbet vardır. Her Yumurtanın sarısi ayrı beyazî rının yanidir. malci olmamalıdır. evde köpek, kedi, hatta maymun, ayrı kabarmah. Badehu sarının i • domuz, tavşan, papağan sair daha çerisine şeker, badem, iki kahve bir.foJc nevi kuş ve hayvan beslerfincanı dövülmüş bisküvit, rendeli ler. çikulatı kanşhrmalı. Sonra beya • Garplflere göre çocuklarda hayzını gene karıştırarak ilâve etmeli, tstanbul hanırhları ilk vanlara karşı muhabbet uyandırÜzerine şu kremi sürmeli: mak şefkat hissini tenmiye etmek 50 gram şeker defa rey verecek er Sokak elbiselerinde günden güne için küçükten hayvan beslemeğe 1 kahve fincanı su eski tarz kıyafetlere dönüyoruz. Bugiin tstanbul belediye İntihabatı ahştırmak gayet faydalıdır. 10 gram çikulat. Etekler tamamile eski uzunluğumı başhyor. Reyinl kullanan ve kullanFakat bunlar çocukların daimî aldı. Kollar tamamen kapandı. Bu Şekerle su gayet iyi kaynîyacaK mağa başhyan diğer Vilâyetlerde ol surette hayvanlarla alâkadar ol duğu gibi şehrünizde de kadınlar intiradaki resimler bize son moda iki ateşten indirdikten sonra tedricen habata iştirak edeceklerdir. malarının sıhhatleri üzerine olan sokak elbisesinin nümunesini gös ve karıştırarak çikulat ilâve edile Türk içtimaiyatına mümtaz bir kıycek. İyice soğuduktan sonra pas * zararlardan gafildirler. Hayvan termektedir. metin ilâvesi demek olan kadınlann tüyleri arasına kene ve sair bir çok Bunlardan yukarıdaki resimde tanın üstiine sürülecek. intihap hakkı, hanımlarımız arasında böcekler saklanırlar. Çocuk hay görülen elbise omuz tarafları kabaasil heyecanmı yapmış ve yaymış buvanla oynarken farkına varmadan namasına kat'iyyen müsaade et lnnnyor. tstanbnl kadınlan belediye çocuğun vücudüne geçer. Bazıları memeli. Çocukların şefkat hisleri intihabatı için hazırlanmışlardjr. Kadınlar âleminin verdiği intiba şuçocuğun cildine yapışır, kanını e ni terbiye etmek istiyorsak, hay • dur: mer ve zehirlerler. Bundan başka vanlardan evvel sokaklarda, ve tstanbul kadınlan reylerinl ekseriköpek ve sair hayvanlar çöplük hayatın içinde bir çok aç çocuklar yetle Cumhuriyet Halk Fırkasına veSonbaharla beraber deri eldivenIerde eşinirler. Binbir mikroplu gı var. Çocuklarda bunlara karşı yar recekler! ler de meydana çtkar. Eskiden kulTürk kadını biliyor ki kendinin budalar yerler. Sonra gelip çocuğu dım hissi uyandırmakla şefkat his günkü yüksek mevkii alması C. H. F. lanılmış deri eldiveniniz varsa atoper, yalarlar. Bu suretle de çocu lerini hem daha faydalı bir şekil sayesindedir. Kendini hür vatandaş, mayınız. Bunlari içine biraz zeytinğa bir çok mikrop nakline ve has de terbiye etmiş, hem çocukları bir memur, serbest meslek sahibi, niha yağ katdmış suda yıkaymtr. Yeni azası yapan fırkaya talıklarına sebep olurlar. Bu se çok hastaiıklardan kurtarmış olu yet belediye tanıyor ve ödeyecek.şük rık, kolları dar bir elbisedir. Göğ gibi temiz ve yumuşak olur. Bu saran borcunu beple çocukların hayvanlarla oy *ruz. yede yeni eldiven almaktan kttrtasünde beyaz bir dantel vardır. Elbilarsunuz. se siyah kadifeden yapılmıştır. Beyaz elidveniniz varsa elinize Sağdaki elbise sadeliğin beliğ bir geçiriniz ve siite battnlmış tanilâ yapılmıştır. Belden aşağısında keBu sene kürk ile siliniz. Sonra çıkarıp asınız. Kunümunesidir. O da siyah kadifeden ve elbiselere işlerudaktan sonra kullanabilirsiniz. narları beyaz kürkle çevrilmiş came modası hâkimket hissini veren bir süsü vardır. Ardir. Kürkler ge * kasmda bir sıra düğme mevcuttur. çen seneye nisbettçinde süt bulundurduğunuz kabt Yakası açık ve sadedir. le ucuzdur. Işleme lâakal haftada iki defa tuzla yıkahemen de her elbiZevki selim ile giyinen munta ytntz, sede vardır. zam vücutlü kadınlar için bu elbise * çok zariftir. Kış elbiselerinde Eşyanın tahtalanni parlatmak ikullanılacak renkBu sene kış elbiselerinde kadife çin soğuk çay veya sirke kullantnız. ler siyah üzüm rençok modadır. Siyah renk tercih e* gi, şarabî, deniz dilmektedir. Banyoyu ve porslen kaplart teyeşili kadifedir. mizlemek için Türpentin çok iyidir., Yesil kadife en * çok teammüm edeKıs münasebetile sandtğa veya] cek modadır. Sofrada kadına nasıl hizmet eKadını isgal etmek için neler ko gardıroba kaldıracağınız eşyayt' Siyah keten so mavi kâğttlara sarınız. Bu sayede dilir? nusulur? kak elbiseleri, er • Bir erkeğin en ziyade sıkıntı Erkek kadmî daima işgale mec elbiselerin ve çamasırların ret minle süslenmek ile yaptığı işlerden biri sofrada burdur. Bunun için de muhatabının muhafaza edilmiş olur. tedir. Bundan başkadına hizmet etmektir. Sofrada alâkadar olduğu bahisler üzerinde ka kol modaları da Meşin ve maroken eşyayi temiz\ yanınıza rasgelen kadının yemek konuşmak lâzımdır. Kadının en zigayet tuhaf bir şekil almıştır. lemek için biraz vazelin kullani Reshnde görüldüğü üzere kollar lerini siz verirsiniz, suyunu siz dol yade alâkadar olduğu mevzu elbigayet dardır. Yakanın etrafına durursunuz. Bütün arzularına siz sesi, güzellîği, komşusu ve tanıdığı çok iyidir. cevap verirsiniz. Fazla olarak ye diğer kadmlardır. Bu mevzular o kürk ve dirseğe kürk geçmiştir. Reçelinizin bozulmamasını iste 2 inci resimdeki gayet eski bir mek esnasında kadını konuşmak nu daima alâkadar eder. Bunlardan modayı göstermektedir. Yukarısı suretile meşgul edersiniz. Yanınız maada kadını güldürecek ve eğlen seniz, kavanozun ağztnı kâğttU Buradaki resimlerde gördüğünüz karpuz gibi geniş, aşağısı fevkalâ daki kadını ihmal edip karşınızda • direcek küçük hikâyeler, nükteli kapayınız, bu kâçıdın da kenarla mobilye, bir genç kız odası eşya rını evvelâ siite batırınız. de dardır. sıdır. Bu oda etrafmdaki hususiyeki ile konuşmak yanınızdakine bir sözler de makbule geçer. * 3 üncü kol da dardır. Yalnız bi hakaret sayılır? te dikkat ediniz. Eşyası da basit, lekten çıkan tuhaf bir volân aşağı Çinko kaplart yemek pişirdiktt fakat zariftir. Yataklar, dolaplar Taarruza maruz kalan bir kadın sonra soğutunuz ve içine soğuk doğru sarkmaktadır. tamamen yeni tarzda yapılmıştır. Merdivenden inen bir kadına na ne yapmalıdır? yu ondan sonra koyunuz. Sıcakke Bilhassa odalarm duvarlarındaki sıl yol verilir? boyanmıştır. Uçüncü resimde genç Bazı küstah erkekler kadınlara içine soğuk su koyarsanız çatlar tezyinat çok dikkate şayandır. Bir apartıman ve mağazada kız salonunu umumî heybetile göYukarıdaki resimde yatak odası vazifesini gören bir gardrop var rüyoruz. Dördüncü resimde yer az merdivende bir kadına rasgeldiği açık mevzulardan bahsederler. Ka db'külür. dın bu kabil erkekleri dinlememek * Bi görüyoruz. Fakat bu yatak ka dır. Bu gardrobun arka tarafı ye olduğu zaman yatağın divan gibi niz zaman derhal durunuz, şapkanı ve derhal o erkeğin yanından ayrılEşyadcki lekeleri çıkarmak bili nakildir. İkinci resimde duvar mek odasına duvar olacak surette kullanıldığım göstermektedir. zı çıkarınız ve kadına yol veriniz. mak mecburiyetindedir. I zeytinyağ ve, sirke kullantnız. Çocuklar hayvanlarla oynamalı mı? Intihabat Sokak elbiseleri Moda havadislerî nasıl tefriş edilir?

Bu sayıdan diğer sayfalar: