10 Ekim 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

10 Ekim 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cümhttnyet =10 Teşrinîevvel 1930 Mevsımin en buyük. sinema hâ disesi... Hiç bır filimie kıyas edile miyen bir şaheserdır.» Pans'te 750 inci defa gösterılen filitn^. Dünyada süper produksvon itlâkına seza yegâne îilim. Ve Haf tanın filimleri Sinema mevsimî başladı Açık olan üç sinemada gösterilen filimlerin üçü de güzel bestelenmiş ve iyi oynanmış Film operetleridir Kalafat yerînde bir bomba patladı Bombaya keserle vuran mavnacı Mehmet bir çok yerlerinden yaralandı Dün mavnacı Mehmet ismınde biri Ka lafat yerınde yuvarlak ve madenî bir cisim bulmuş, keserle vurarak açmak istemıştir. Fakat mavnacı Mehmet daha ilk darbeyi vurunca madeni cısim birdenbire muthiş bir taraka ile patlamıştır. İnfilâk neticesinde Mehmet başından ve muhtelif mahaUerinden ağır surette ya ralanmış, parmaklan kopmuştur. Mehmet hastaneye kaldırılmış ve bu bombanın Kalafat yerıne ne suretle gel diğl hakkmda tahkikata başlanmıştır. pf MAURıCE ŞEVALİER IJEANNEl T£ MACDONALO temsıli muhteşemleri olan ne RESMiGEÇiDİ S I N E I V i A S I N I N 1 M A J İ K Yeniden mutantan bir surette Resmi küşadı pek yakıntir I Tamamen yeniden tamir, tezvın ve her tür ü esbapı istirahat ve 24 saatte 5 vak'a! | zevk te ı in ve VE>TERN ELEKTRİK se<4 makinesin n en son sıste 1 Buyukdere'de kahvecı Kuli, sarhoşlukla arkadaşı Abdüssamedi kaşından ya § mile t« chiz edilen stanbul'un bu mukemmel ve ferah sin ma^ı AKŞAM ralamıştır. | çazetesı taraîından tefrıka edil n R s edibi LEON TOLSTulN şaheseri 2 Bakırköy'de manav Hasan, ahçı Ha | ve İVAN MOSJUKİN, LİL DACOVER, BETtl AMAN tarafından tembib'i bir cam uzerine düşurmuş ve yaralan| sil edilen : masına sebebiyet vermiştir. 3 Ahmet Efendi isminde biri sarhoşlukla lostromo Ahmet Efendiyi bıçakla vucudünun muhtelif mahaUerinden yaralamıştır. 4 Sabıkah Tevfik Koska'da kahvecı 1 Sü^erpcHü si onıle kapıl rını ahalii muhteremfve açâcaktır, Feyzullah'ı taşla başından yaralamıştır. luıımnııııuıııııınnıını™^^ 5 Komürcü Atıf Efendi, Fatih yangm yerlnden geçerken iki meçhul şahıs tara fmdan tabanca İle yaralanmıştır. Mutecavizler Atıf Efendinin (41) lirasını da çalarak kaçmışlardır. [HACI MURAT iKi KALP BİKLEŞINCE (ZWEY HERZEJN İM 3/4 TAKT) Her kesin büyük bir /evkle seyredecegı Alman^a özlii. «arkıh mnhteşem bir film. Bu hafıa (Holivut'ta bir izdivaç) filmin den bir sahne [Sniema mevsimi filen ancak birinci teşrinin birinden itibaren başladı. .Vakıa sinemalar ondan evvel açıldı amma gösterilen f ilimlerucuzcalandıran ve ehemmiyetsizlerin den intihap olunmuştu. Halbuki birinci teşrinin birinden iitbaren (Aşk Valsi) (Şefkat) gibi enteresan filimler kondu. Maamafih şehrimizdeki sinema hayatının en ehemmiyetli safhası ikinci teşrinde baş gösterecektir. Çünkü o zaman mevcut sinemalara (Majik) gibi tanınmış olunan ve (Artistik) (Glorya) gibi yeni yapılan üç sinema daha ilâve olacaktır. Sesli filmin revaç bulması memleketimizde ve şehrimizde sinema hayat ve faaliyetini nasıl canlan dırıyorsa filim tenkitlerinin ehemmiyetini de o nisbette artırmıştır. Hiç şüphesiz haftanın en iyi filimlerini görmek istiyecek tema şagerler ancak bu tenkitleri dik katle takip ettikleri takdirde kendilerinin bediî ve eğlenceli vakit geçirmelerini temin edeceklerdir. Biz karilerimize bu hizmeti son derece bitaraflıkla ifaya çahşacağız.] Liyan Hayd ve CöMtao Fröhlih (Ebedi serteri) de Urubari ve sesli film Avukatın 30 lirasını çaldılar Dava vekili Cemalettln B. Fatlh'te tramvaya binerken bir yankesicl tarafından (30) lirası çalınmıştır. İsrail Ef. nin 400 lirası aşırıldı Voyvoda caddesinde «Rus pazarı> müs teciri İsrail Efendi mağazada meşgulken, müsteri sıfatile gelen meçhul bir şahıs israil Efendinin asıü bulunan ceketinin cebinden 27 Inglliz lirası ile 67 dolar ve 50 Fransıs frangını aşırrp kaçmıştır. Zavallı abdalzade!« Anadolufeneri'nde balıkçı Şaban'ın ya nında çalışan abdal İdris oğullarından Hasan denlzde gördüğü bir balığı yakalamak için kendisini denlze atmış ve bogulmuştur. GÜSTAV SINEMASÜNDA FROEL1CH ve LIAN HA1D suretı fevkaladede temsil edilen EBEDÎ tarjfından SERSERİ İstanburda kendini çok sevdirenbu İspanyol mugannisi sesli film yapacak (Opera) da: (Holivatta bir izdivaç) Vaktile bu sütunlarda bu sene gösterilecek sesli fılimlerin en ziyade operet olacağını yazmıştık. Bu iddiamızda yanılmadığımızı daha mevsim baslangı " cmda şehrimız sin'emalarına» konulan kordelâlar isbat etti. Açık sinemalann üçünde de bu hafta operet geçıyor. (Holiwotta bir izdivaç) operetinin bestekân meşhur Viyana'h musikişinas Oskar Ştravs'tır Mevzuu şoyledir: Prens Nikola Viyana'da Amerika'lı operet artistlerinden Meri Mopkins'e ftşık olur ve yemeğe davet eder. Fakat artist bu zatın kim olduğunu bilmediği Için daveti kabul etmemekle beraber bu giızel genci düşünmekten bir an hali kalmaz. Bir gün sokata tesadüf edince konuşurlar ve Prens kim olduğunu söyler. İki genç samimî bir aşkla sevişirler. Fakat o sırada Viyana'ya gelen Prensin annesi artiste Prens namına sahte bir mektup yazıp ayrılmalan lâzım geldiğini bildirir. Artist bundan müteesir olup ortalıktan kaybolur. Prens te meyusane memleketine döner. Bir müddet memleketinde fedakârane hizmetler gören Prens aşkına galebe çalamıyarak sevgilisini aramak için seyahate çıkar. Viyana'da' bulamaymca Amerika'ya kadar gider ve orada bir fillm şirketine figüran olarak girer. Ayni kumpanyanm yıldız olarak angaje ettiğl Marl Mopkins'e orada tesadüf •Mer ve iki sevgili evlenirler. Operetin musiki parçalan çok güzel dir. Baş rolü oynıyan Norma Terri vei zın memnuniyetini celbeden Is panyol artisti Urubari Tıbbiye mek tebinde üçüncü sınıfa kadar oku • ( Btrinci sahifeden mdbait ) duktan sonra ttalya'ya gidip ta Iemiştir. Fethi Bey ise: ganni dersi almış ve sırasile Viya Vardır ve olması lâzımdır, cena ve Berlin operalarında mühim vabını vermiştir. rollere çıkmıştır. Bu cevap üzerine yukarıdan aşa • Urubari bir müddettenberi varğıya tetkik edilen intihap defterinyete artistliğine başlıyarak bütün de Fethi Beyin ismi bulunamamıs Avrupa'yı dolaşmıştır. tır. Fethi B., gayet asabî bir tavurla Urubari şahsen çok sevimli ve ihtiyar heyetine kendi ismini deftenazik bir gençtir. Şimdi sesli film re, neden yazmadıklarını sormus yapması için bazi taraflardan ken ve: Buna rağmen ben reyimi atadisine bir çok teklifler vaki^olmakrım; demiştir. tadır. İhtiyar heyeti Fethi Beye şu cevaUrubari bunlara henüz müsbet bir bı vermiştir: cevap vermemiştir. Zatı âlileri Büyükdere'ye geHalihazırda gitar dersi almakla leli henüz bir kaç ay oldu, halbuki meb'us olmanız dolayısile pekâlâ meşguldür. Henüz yirmi dokuz yaşmda olan bilmeniz lâzım gelir ki belediye ihtihabatmda, bir mıntakada rey vebu genç artistin filmdede muvaffak rebilmek için o mıntakada asgarî olması her halde sinemacılık âle altr ay ikamet etmiş olmak ve bunu mine iyi bir tenor kazandıracak ihtiyar heyetinin ilmühaberi ile tır. tevsik etmek mecburiyeti vardır. Urubari ayni zamanda bestekâr Bunları ibraza muktedir misiniz? Bu kanunî ve o nisbette müskit dır da.. Bilhassa (Dolor) ve (Co cevap üzerine nedense fena halde sason) namındaki tangolan ve asebileşen Fethi Bey intihap ma (Neli) ismindeki şarkısı meşhur hallini terkedip gitmiştir. Taksim bahçesinde taganni et dur. Bunlardan (Neli) şehrimizde Fethi Beyin şimdi, iş işten geç tiği parçalarla her akşam uhalkımı taboıunmuştur. .» ».„» *.»mu«ıtikten sonra intihap kanununu tetnıııııııııııııııııııııııııııııııııiMinıııııınıııııııııııuııııunııııııtıııııifiınıtıifiııuııtıııııiMiııiMiıııınıntıtıııiınıııtuıınıınmınınıtmtıiHinıııııııınıı Harold Murrey deruhte ettikleri vazifeyi Hans'tan gelen bütün mektuplan yırtıp kik ettiği ve ezberlediği muhakkaV ise de mes'ele orada değildir. İntiiyi yaşatıyorlar. Bilhassa Norma Ter | atmaktadır. habat hakkındaki şikâyetlerin hep ri'nin tatlı ve ruhu okşıyan bir sesi var. Haftalarca sevgilisinden haber ala Film çok eğlenceli ve pek mütenevvi mıyan Anna nihayet zengin Franz'la kanunu bilmemek ve okumamak • sahnelerle doludur. evlenmeğe razı oluyor. tan mütevellit olduğunun tahakkuk Bu filmin teknik kısmı da çok kuvvetetmiş olmasmdadır. Anna'dan cevap alamadığı İçin me lidir. En iyi çekilmiş sesli filimlerden bi rak eden Hans tam düğün gecesl köye Halk, bir kanunu bilmiyebilir, ridir. vanyor. fakat bir fırka reisinîn okumamış Melek'te: Ebedî serseri Bu inkisan hayal karşısmda meyus ve olması cidden elimdir. Her zaman realist filimler yapan Al muztarip gerl dönüyor. Memlekette kanuna ve hakka istiArtık Hans'tan hayır yoktur. Memleman'lar bu sefer işe biraz fazla fantazi nat eden bir muhalefetin teessünü katmışlar. leketinin en meşhur adamı olmasına, pek samimî olarak istediğimiz icin, «Eysler» namındaki bir müellifin hi operası fevkalâde muvaffakiyet kazanmasına rağmen zavallı sarhoşluktan ve muhalif fırkanın en başında bulu kâyesinden sesli filme çekilen bu openan zatın bile bahusus Necmettin retimsi parça şimdi mini mini bir hüku serseridlr. Bir akşam köprü altında yatarken o Molla B. gibi maruf bir dava vekimet olarak kalmış Avusturya'nın köy ve nun ceketinl ç^lan bir Jnilhanbeyi de linin daimî misafiri olduğu halde şehir hayatını gösteren bir kordelâdır. nizde boğulup ta Hans'ın kâğıtlan onun en basit kanun mes'eleierinden bile Tirol köylerinden birinde muallim olan Hans Ritter ayni zamanda müstait üzerinde çıkınca bütün san'at âlemi bu haberdar olmamasından cidden büyük musikişinası hakikaten öldü zanbir musikişinastır. müteessiriz. nederek mateme garkoluyor. Sevdiği Anna'nm babası kızını bu faFakat Hans bunun farkında değildlr kir muallime vermektense Fransız LehO hâlâ serseri serseri ttalya'da dolaşıyor ner namındaki zengin adamla evlendlrNihayet kendi namma dikilen heyke meğe daha fazla mütemayildir. lin ktişat resmi yapıldığı gün köye dö Cerrahpaşa Hastanesi Fakat Hans Ritter'in de zengin olmak nüyor. Bakteriyoloğu ihtimali yok değil ki. Bir müddet evvel kocası Ölmüş olan Viyana operası eserlerinden birini ka Anna sevgilisini tanıyor ve evleniyorlar. Kan ( Vassermc.'u teami'l" ) bul etmek üzeredir. îdrar, balgram ceraK^t tahi^leri Filmin fotograflan ve sesli olarak a Hans Ritter Anna'dan evlenmek İçin lınması muvaffakiyetlidir. Ue bastalıklarm hususî asıları kendisini bekliyeceğine dair sıkı bir söz Tirol manzaralan güzeldlr. » yapılır. Telefonla maifınıat vealdıktan sonra Viyana'ya gidiyor. Baş rolleri oynıyan Güstav Fröhlik ve rildiği takdirde tahlil edilecek Viyana'da iş uzuyor, fakat nihayet ese Liyan Hayt, Hans Adalber ve Slettov mevat aMınlarak bilâhare rarl kabul olunuyor. kusursuzdurlar. ooru takdim edilir. Hans'm bu müjdeyl vermek üzere Elhamra'da.. karşısi''îa Anna'ya yolladığı mektup ta diğerleri Elhamra sineması (Aşk Valsi) ni bu Telefon PocIu 534 gibi kızın eline varmıyor. Çünkü babası. hafta da göstermekte devam edecektir. Fethi Beyin reyi ML'ZIKALI, SÖZLÜ,VEŞARKlll ŞAHF.SER temaşa ve Viyana'mn GRAND OPERASINDA verılen bir müsameıeye iştirak olunmaktadır. llâveten: Sozlu ve sesli FOX JURNAL bali h;zır duı ya havadısleri Bugün saat 10,45 te tenzılâ'lı tiatla matıne Pek açık sahiKİeri havı F A H İ Ş E N İ N H A T 1 R A T I namındaki serbest filmini göstermekte olan A L K A Z A R S Î N E M A S I N D A Tehacüm o dereceyi buluyor ki bütün seanslarda raüşteriler geri çevırılmektedir. Bu bir rekordur... thtar : Bu şaheser 18 y& ından dun olan gençler için memnud'r BİR Usküdar Hâle sinemasında WILLY FRİfSCH ve LİÜAN HARVEY taraîındaa temsil edilen en şik ve en şen Vıyana opereti FLHAMRA SiNEMASINDA butun hasılat rekorunu kirmakta berdevamdır. llâveten: YENt FOX JURNAL sözlu ve sesli dünya havadısleri. Bugün saat 10,45 te tenzilâtli Hatla matine. VALSi Küçük hırsız Mümessili: Lilyan Harvey llâveten sevgili donanmamız Ue Yavuz'un Büyük harp manevreleri rflmi Ur. bemıramıs ckrem h. Çocok hastalıklan mütehassısı Dr. Ekrem Behçet EtfaJ bastanesı kulak, bo^az, bnrnn hastalıklan mütehassısı Beyoîlu Mektep sokak No. 1 Teleiou. Darülbedayi temsil eri Bugun saat 15,30 İSTJUİBÖIBELEDİYESİ ^ m u m e ve a k Ş a m saat 21,^0 da; Doktor Mektup Osman Şerafettin Emrazı imtaniye mütehassısı piyes 3 perc.e Yazan: W S. Maugham Tercü ne eden: A. Muhtar .ıgaloglu Nuriosmaniye caddesi 1; Telefon: 893 Muayene zamam cuma'dan maada 1,307 (Gureba hastahanesi dahill, sarl Hasta iklar mütehassısı Köy diiğünü miinasebetile Güreş adet Başa 1 5 senelik koç Başaltı 1 3 senelik teke \ Kuçükorta 1 toklu Desteye 2 lira nakten Kartal'a merbut Sultançiftliği köyünde velime cemiyeti dolayısile tertip ettği'm yarış ve güreş müsaraa ve müsabakası 1610930 perşembe günü icra edileceğinden iştirak arzusunda bulunan pehlivanlarla koşuculann yevmi mezkurda Sultançiftlığinde hazır bulunmaları ilân olunur. Sultanç'.ftliğinden Muhittin Yarış adet 1 incîye 1 5 <=enelik koç 2 incîye 1 toklu DOKTOR FKTHİ ispirlo ve ispirto|u içkiler inhisaıı Umum müdürlü'lünden: Lüzumu olan 12,000 kilo çember. Kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin 28 teşrinievvel 930 salı gunune kadar mubayaat komisyonu kitabetine müracaatlan.

Bu sayıdan diğer sayfalar: