11 Ekim 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

11 Ekim 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEB1NCI SFNE Öoçmuhorrlrl llllllllllllllllnııı 2310 , „ „ , VUNUS NADt •"'"llll İDAREHANESİ: İHtfDnnonaıaJye karşısmda dairei ııalunsa Telgraf: Istanbul Cumhuriyet Posta kntusn: N° 2 4 6 . Başmuharrlr : 2366 • Tahrlr müddra : 3236 mUdürO 2365, Kltap kısmı: 4 7 2 ıııımummmiMtmmiHmm ııuııııuunıı....rı...,.,ıı,ıı..mtıiHiıınHiiM ıınnımnııııımırurımiHmmMimımnmını IVtitlTTIfttllTllfHlliniHtillTlllflMitifltiflllfnitllllllllllllllllIltllltllttllItllltllllllinitlllIIllllltlilllllllltllllltaifiailllllltllllltfeaBaattMiıııaaa^Aaıı^aaBaB....... Mektep faciası Sandık Başlarında Mücadeleler Kasımpaşa'da yeşil bayrak ıiHinmımı.ıiHmımıiH.ımu.,1 Cu m h u r iy et CUMARTESi 11 TEŞRINIEVVEL 193O ABONE ŞERAİTİ | MÜDDET: JTÖRKİYE İÇİN| HARİÇ İÇİN Seneliği İ 6 Ayhğı j ! 3 Aylığı • ** I î 1400 Kr. | 2700 Kr, 750 Kr. |1450 . * 400 Kr. | ~ 8 0 Ö ^ 11 , llTlllllllltlltltH Nfishası her yerde 5 Kuruştur ınuMi.HiIM.ı.M..ııl,.In,HiHmHi..MlnMiıı,ıımınnlmıı.mm.n.H.n..Himnııltııınmmm..ı.,m.M..niı MIMIMIIMttftHUİIU I IIUII IHtHmmimNllimittlimiltHtHnilllHllimilllHIHHMIIIIHIIIIIUIIIIIIIIItnilllllllinilHIIHIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIMIHIIII IIIIIIIHIIIIIIIII Bidayette 0 kadar ehemmiyet vermek Istememişüm ama hâdise facia haline geçtikten sonra müthiş bir haklkat kargısında bulunduğumuza hükmetmekten kendlmi alamadım. Arkadaşlarına yazdıfı mfiteaddit mektuplarda intihar etmek kararını ihsas etmiş olan Galata•arayTı talebe fUhaklka intihar etmiş ve bedbaht cesedi Kilyos kayalıkların da bulunmuştur. Dündenberi Galata saray'ın 1068 nıunaralı talebesi Fahri Efendinin bu aklbeti bütun Galatasaray aflesinl dilhnn etmekte bnlunayor. Faci» yalnıı Galatasaray lisesini alâkadar etmekle kalamıyacak kadar canhiraştır, hnsusile delâlet ettiği mana iti barile. Bu mana son seneler zarfıuda mektepçiliğünizin ve maarifçiliğimizin bir türiü içinden çıkıp kurtulamadığı tezebzübtt hatırlatan bir hakikattir. Diyebülriz ki yalnız intihar eden Galatasaraylı bikes yavrunnn hazin akibeti bir facia değil, binnefs mektepçiliğimlz ve maarifçiliğimiz bir faciadır. Bu fadadan talebe çokluğu içinde bunalan mektep idaresinin ne kadar mes*uHyet hissesi bulunduğunu şu dakika da tayin edemiyorsak ta her hangi tahHIIB gide gide bizi hep mektep faciası neticesine isal edeceğinden eminiz. Mektepçiliğimizin ve maarifçiliğimizin katl bir çekl düzen verilecek işlerimizin başında bulunduğunu gorüyoruz. Fahri Efendi Galatasaray'ın aile ve akraba namma hakikaten hiç kimsesi olnuyan cidden bikes meccani talebesinden imi$. Şimdiye kadar hep hüsnü ahlâld ile ve derslerine çahşmasile temeyyü» ederek sekizinci sınıfa kadar gel Başmuharririmiz Yuntu Nadi B. Alman sefiri Her Nadolni cenaplarile jnif ve bu sene dokuzuncuya geçe'cek imif. Talebenin hemen hemen yan (G38) de «ından fazlasınm başına gelen ve ar Bir kaç guntık mektebin yavaş yavaş âdeta hükmüdenberi şehrimi '., nü almış. bir macerası hükmünde bir iş «e muvasalatı olarak hendeseden ikmale kalmış. Zabeklenen dünyaten gidecek yeri olmadığı için bütün yaz Kasımpaşa'da C. H. Ftrkan lehine bayraklar ve levhalarla tezahürat yapan hathtan bir grmp esnasında dahi mektepte geçen haya nın en buyfik katını mektepten biç çıkmıyacak veçhile ra tayyaresi odersİBe tahsls »tmiş. Halbuki imtihanda lan G 38 markah bir numara farkı ile muvaffak olmadıvm D 2000 numağı neticesile kargılaşmış. ralı Yvnkers tayHer çalışkan talebeyi müteessir ede yaresi dfin saat eek olan vaziyet Fahri Efendi için bütün bütün ciddl idi Çünkü smıfta kal MUFASSAL MALUMAT 13,30 da Bukması mektepteki meccanilik hakkını reş'ten hareket Belediye intihabatı dün en hararetü kaybetmesine sebep olacaktı. Meccanietmiş Te 15,45 te lik hakkı kaybolunca ise mektebe devam gününü geçirmlştir. Fakat hemen söyYeftilköy'e geledememek felâketine uğrıyacaktı. Fazla lemek lâzım gelir ki dünkü intihabat mistir. olarak bu mektebe devam edemiyince maalesef intihaplıktan çıkmış ve hemen başka gidecek hiç bir yeri de yoktu. tş her tarafta kavga meydanı halini alGeçen sene teş te Fahri Efendinin vaziyetinde tahlile mıştır. Dün cuma olduğu için bütün es' rinievvelde insalAyık olan ruhl hâdisenin en can alacak naf ve halk intihap yerlerine hücum etatı bitirilen bu noktası buradadır: miş ve araya bazı uygunsuz kimseler de tayyarenin, ka1 Mektep idaresi bu fakir ve bikes dahil olarak işi kavgaya dökmüşlerdir. natlannın bir u nG38» Yunkers'in Yeşilköy'e inerken alınmış bir çocuğun hayatta hakikaten hiç kimsesi Dün gerek Kasımpaşa ve gerek Balafta olmadığını biliyor mıydı bilmiyor mıy ve Kumkapı'da intihap yerlerinde bücundan übür ucuresmı dı? yük bir anarşi hüküm sürmüştür. Hüna kadar olan mesafesi 48 metredir. tör ve üç te yolcu vardır. 2 Eğer biliyor idi ise idare çocuğun Kanatlarından her birinin uzunAlman tayyareciler dün Alman bu hususî vaziyeti ile mütenasip bir a kumet buna mâni olmak için cidden luğu 20 metreden (azladır. Her ta ve Macar sefirlerile şehrimiz Al l&ka gösteriyor mıydı, göstermiyor mıy büyük tedbirler almış ise de maalesef dı? Mektep idaresinin bu kadar bikes ol bir çok uygunsuz kimseler polis ve janrafi madenî olan bu tayyare boş i man kolonisi, gazeteciler ve yüz duğunu bildiği bir çocukla onun bu hali darma kuvvetlerine de karşı gelmişlerken 13,5 ton sikletinde olup 13,5 lerce meraklı tarafmdan istihbal etattdığ ne göre biraz fazla meşgul olmasından dir. Bu anarşiyi yapan kimselerin ne is 5. F. lehinde tezahürat yaparak ye şÜ bayrakla intihap ton da ağırlık kaldırabilmektedir. dilmiştir. daha tabii bir şey olamaz. Böyle bir tediğini ve niçin gürültü yaptığını bil bulunduğu yere gelenler... Bu yeşîl bayrak Vefa spor ktdüb&ne aitttr* Tayyare şefpilotu İstanbul'u çok çocuğun anası, babası, evi barkı, hulâsa miyecek derecede cahil oldukları tesbit Fakat bn bayrakla gelenler kalübün mensuplan değildh* O kaUh her şeyi mektep olacak e mektep idaresi edilmiştir. Nitekim polisçe derdest edi beğendi yeşil bayrağtn manası ne?~ ona göre kendisini manen bu aziyette lenlerin ekserisi yankesici ve sabıkahTayyarenin kumandanı şefpilot 1er yapnuşlardır. Sanddc müteakıbeıı görecekti. dır. 1314 e kadar Niş^anca e&münde dar M. Zimmermann kendisile görüsen Dün bu gürültüde intihap sandıklamuştur. Gerek Kumkapı'da ve gerek muharririmize şu izahatı vermiştir: 3 Çocuğun imtihanda muvaffak oNişanca'da sandıklar kalkıncıya kadar lup olmamasma karşı işi yalnız tabii ce rına hücum edilmiş, bir arazöz parça « Bükreş'ten buraya 2 saat 15 fazla bavr hâdise ohnamıştır. Fakat reyanında bir hâdise gibi telâkki etmeğe lanmış ve bir kac kişi yaralanmıştn*. dakika süren seyahatimizde saatte Bittibi bu izdiham ve gürültülerden, Nişanca'dan sandık kaldınlırken imkân yoktur. Böyle bir çocuğun imti 200 kilometre sür'atle kat'ı mesafe handa muvaffak olamaması bir felâket bazı yerlerde intihabata devam imkânı mühim hâdiseler olmuştur. Tam ettik. Seyahatimiz tamamile arızates.kfl edecektir. kalmadığından muvakkat bir müddet muayyen vaktinde sandık kaldınsız geçti. tstanbul'un panoraması 4 Çocuk imtihanda muvaffak ola için intihap tadil edilmiş ve bilâhare süemişlerdir. Halbuki sandık 14 te Lânşimdiye kadar geçtiğimiz ve gördümadıktan sonra mes'ele muallimler a kun iade edilince tekrar başlamıştır. ça'da bulunacaktı. İtirazlar birdenbire rasında ve hususile hendese muallimi ğümüz şehirlerin hiç birisile mukaartmış ve avukat Behçet, postacı HayDünkü intihapta S. Fırkacılann bin fle diğer arkadaşları meyanında mev ri, koltukçu Gaffar Ef. lerin teşviki ile yese edilemiyecek kadar güzeldir. türlü nümayişelrine rağmen her tarafta zuu bahsolmuş. Çocuğun bütün yaz ça aldıkları rey vasati yüzde 15 tir. Yalnız Alman tayyaresinin 1 ve 2 inci sandığa hücum edilmiştir. Bu aralık Pazar günü Atina'ya müteveccihen lıştığından haberdar olan hendese ho Kasımpaşa'da yüzde 2530 derecesinde pilotlart Gaffar ve Hayri Efendiler şöyle bağırgüzel Istanbul'dan ayrılacağız.» cası çocuğu sınıfta bırakan bir numa mışlardır: Saatte 265 kilometre sür'atle gira farkı tasbih etmeğe nza göstererek rey almışlardır. Diğer dairelerde yüzde G. 38 pazar günü, Atina'ya hare58 derecesindedir. Sandıklara dün Korkmayın, sandığı kıracağız, S. den bu büyük hava gemisinin dört bu hususta müdiriyetin muvafakati a ketinden evvel şehrimiz Fırka bize (5000) lira verdi. Mahkemelınması lüzumunu söylemiş olduğundan fazla miktarda rey atümıştır. Alelumum motörü vardır ve motörlerin beygir mümessilleri ve Alman sefareti erde sizi kurtanrız! bahsediyorlar. Bu doğru ve böylece va atılan reylerin miktarı tahminen yedi kuvvetleri mecmuu 2,200 dür. kânından mürekkep 45 kişiyi ha kl midir? Hocanın tasbih muvafaka bin kadardır. Bu suretle umum reylerin Rey sandığma hücum! miktarı 30 bini geçmiştir. Dün gelen G. 38 de iki pilot, iki milen ıstanbul afakında bir ceve tinden mektep müdiriyeti her hangi Bunun üzerine halk, kamyona konulsuretle olursa olsun haberdar olmuş mn( Mabadi 4 üncü sahifede örganizatör, bir mühendis ve 8 mo lân yapacaktır. Dün hâdise yerlerinde tetkikatta bu dur? lnnan ve bütün vekayii tesbite mnvaf Eğer mektep müdiriyeti bundan haber fak olan muharrirlerimizin intibalarını dar oldu da her ne sebeple olursa olsun yazıyoruz: Kasımpaşa'da S. F. lehine nutuk nazan dikkate almaktan imtina etti ise Emmönü (Beyazıt) söyliyen bir hatip! hakikaten büyücek bir hata yapmış de ufak tefek hâdiseler olmuş ise de zikre dairesinde mek olur. 5 Nihayet intihar kararını İhsas eBu dairenin intihap sandığı dün 7 den şayan değildir. Sandık saat 1012 de den aziyeti mektep idaresinin ne şeklü 10 a kadar Kadirga meydanında dur Kumkapı camiinde dunnuş ve Çadırcı surette telâkki ettiği de tetkike muh muş ve Şehsuvar ile Bayramçavuş ma Ahmet, Muhsinehatun mahalleleri rey taç bir vaziyettir. Eğer çoçuğun seciyesi halleleri reylerini atmışlardır. Burada atmıştır. Serbestçiler burada niimayişne göre bu kararda bir ciddiyet hisse ıııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııtıııııııııııııııiMiııııııııtııııınııtıııııtı ıııııııımımıııııııımiııı ıııııııııııııııııııııi ıtııımııııııı dildi ise de o takdirde almacak tedbir Fakat mektepçiliğimizin ve maarîfçili > arif Vekili Esat Beyefendiden bu hale ler, bu kararın tatbik mevkiine konul ğimizin bir facia halinde bulunmasmı çaresaz olmasını rica etmek belki gidimasına mânl olacak mahiyette şeyler ola a s ı a m a zur gösteremiyecek bir mazeretl lecek yolların en kestirmesi olacaktn. Bu mektebin hususiyeti oraya muktedir caktı. ** Bütün bu sözler mektep idaresinin taYukarki işlerin tetkik ve tahkiki hangi bir Türk müdür ile beraber liyakatli bir Hm kadar terbiye işleri ile de iştigale zararı telâfi edeceğini de pek kestire Fransız ders nazırı getirilmesini ister. imkân bulmakta oldukları ve olacakları miyorum. Bu canhıraş hâdise ile de sa Galatasaray lisesinin ötedenberi farik faraziyesi derpiş edilerek dermeyan oluvasfı Türkiye'den Avrupa'ya açılmış nuyor. Ahvalini yakından bildiğimiz Ga bit olduğu veçhile liselerimizin en mü bir pencere rolunü oynamasındandır. latasaray lisesinde talebenin çokluğun kemmeli olan Galatasaray mektebi ida Mektebin bu hususiyetinin icabı tamadan terbiye şöyle dursun talim ile büe re itibarile bütün hayatmda hiç görme men yerine getirilmek lâzımdır. kâfi derecede iştigale vakit bulunamı diği bir aciz içinde çırpınıyor ve hatta Dünyamn en büyük tayyaresi olan G. 38 Yunkert, dün Yefüköy'de yüzlerce maatakbilin aratnda YUNUS NADt yor. BeOd bu idare için bir mazerettir. mütemadiyen sukut edip duruyor. Ma Dünöyle hâdiseler olduki yalnız Dünyanm en muazzam silâh patlamadığı kaldı! tayyaresi İstanburda! "G38,, dün geldi Kasunpaşa ve Kumkapı'da sandıldara hücum edildE, zabı Alman tayyaresi şehrimiz afakında bir taya karşı gelindi, hulâsa kiyamet koptu cevelâm müteakıp Atina'ya çidecek Sandık başlarında neler gördük?

Bu sayıdan diğer sayfalar: