11 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

11 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMARTESİ W TEŞRİNİEVVEL 4930 8 mi sene, No 1677 — ayri yı KUSHASI 5 KURUŞTUR »t ması yapılaca 7 Bitarafların kı BUGÜN © gecikecek $ 5 İman şirken yeni ianvi 4 lde çıkaracak 4 öncü sahitede - Reşriyat hayatı Hikâye Roman arm Maşmaunlımır iri: Siirt Molu MA RENEE , nm Serbestçiler dün bir çok hadiselere meydan verdiler Kak Galibiz ii *öbüsün mahiyeti ne olursa Mn; ilk düşüncesi gençliği €- Teniste Balkan şampiyonluğunu kalmaktır. Hele istikbal için i n teşekküller, istikbalin kazandık Atina, 10 (Milliyet) — Yür) k Mibi demek olan gençliği hiç narlıları teniste çift erkeklere İl vakit ihmal edemezler. Açliğin muhabbet ve müza- tinden mahrum kalan fi- mağlüp ederekRomenlerle finale |kalan Sedat ve Şirin Beyler, bu- İgün heyecanlı bir maçtan sonra | Erler, saman alevi gibi parla- İP sönerler. Yarma hükmede- İRemenleri de yendiler, Balkan | şampiyonluğunu kazandik. & olan gençliktir ki, bugünün İllerine sağlam bir > tahak- İk ve inkişaf zemini bazırlar. çliği kazanamıyan davalar, fors — İde force haline inkı- P edemez. Balkan ittihadı, bugünkü i n tahakkuk ettir ğraştığı bir mefküre- |W O nesl ki, Balkan ve M Sonya kelimelerini duyunca, taraf için'acı bir takım ha- Saların tesiri altında kalmak- #n henüz kendini menedeme- İbektedir. Ancak bu acı hatıra- İNE ve tecrübeler kendisi için Mudanya mütarekesini ahdeden Ismet Paşa ile Cenerai Harrington, Şarpi ve Monbelli bir arada inin tadili Mudanyada 8 yılevvel bu Ankara, 9 — Maliye vekâleti t k l d İm m nagun mütareke imzalandı e yecak Aes Dün intihap yerlerinde Halk fırkası lehinde yapılan tezahürat ramı" meclis açıldığı;zaman be teşkil ettiğinden dolayısile men meclise vermek için çalış - min e Dün intihabat, pek gürültülü oldu!" Müsakkafat vearazi vergilerinin tadili Garp devletleri bu muahede ile zafe- lilerin. ae “İrimizi resmen ve filen tanımışlardı.. an ittihadınm bir realite fat ve arazi vergilerine ait pro İl abilmesi için tecrübe mekte- — .* : , v jenii iki il 7 “- en doğan idealin her halde Serbestçiler,Kasımpaşada önlerinde yeşil bayrak olduğu ür a bre bii li Büyük Güzin sükmek ei böl il kine dayanması ve gençliğin halde intihap sandığına hücum ettiler, e taditle | Büyü li y Ri ali Balkan konferansınm tese» fakat halkı Halk fırkasına rey vermekten menedemediler ———(ve sulh kahramanların : bini kazanması icap eder. leri bu noktayı da ehemmi- 922 teşrinievvelinin 11 i unut gö madığınız bir gündür. O gün sa | bahlayın, günlerdenberi bekle - nen bir haber birdenbire duyu! muştu : Müdanyada yeni Türl İetle derpi: işler ve fikri ya VŞ a şi İhkarenee bahsinde gençiği Zabıta, süküneti iade etti, hâdise çıkaranların elebaşılarını Yeni ideale göre hazırlamak ci- : : ; 20 etini: imal © etmemişlerdir. yakaladı, itfaiyenin arazözü de parçalandı Mekteplerde tarih dersinin 18- Shına matuf olan teklif bu hu- ista miihim bir mevki almak- dır. Senelerden beri, bugünkü Meslin davet eden Bin tavsiye ettiği şeylerin zıddı İF çok'mektep sıralarında ih- ras ile dolu” gerç ve masum iplere telkin ediliyor. Gençli , İt vatan ve memleket muhab- İetinin mutlaka komşu ve ecne bi milletlere karşı husumet tel- İkini tesis edileceği kanaatinde İbulunan mürebbilerin ve kitap- Arın tesirinden kurtarmak ve İtnları daha müsbet bir yola #evketmek, yalnız Balkanlar in değil, Avrupa ve hattâ bü- tün dünya için tatbiki arzu edi-) len hakiki bir sulh ve terbiye Üümdesidir. Gençliği Balkan konferansı- İn mesai ve mefküresile yakm lan alâkadar etmek için kon- İtransa müvazi birde Balkan Atletik oyunları tertip edilmiş- tir. Balkan konferansına iştirak #len milletlerin genç sporcula- h Atina stadyornunda biribir- rile oynıyacaklar, tanışacak- r. Sporun ferdiyetçilik, kts- içlık ve tefevvuk ihtirasları- nt tahrik etmiyen şekli, tesanüt Ye muhabbet hislerini besler. ofesyonel olmıyan spordan beklenilen başlıca gaye de bu- | dur. Atina oyunlarına sporcula tımızın iştiraki meselesinde ba- ğı şahsi ihtilâfların, hariçte a- kisler tevlit edebilecek derece- Ye kadar ileri götürüldüğünü teesür ile işittik. Gençliğin faal ir zümresini teşkil eden spor- Sularımız arasındaki ayrılık ve #ddiyetlere artık bir nihayet Vermek lâzımdır. Milli ve içti-| Mai menfaatler, şahıslarm ge- $ici kapris ve arzularma feda #dilemez. Bizce sporun en bü- Yük umdesi, vatan menfaati ve| ununla telifi mümkün olan Yüksek insanlık fazileti etrafın “a sıkı ve şuurlu bir ittihat ve| İnzibattır. o ZEKİ MES'UT aklı selimi Beş hasta var! Yazan: Etem Izzet Yeni roman yakında Milliyette çıkacak İlanılmıştır. Dün İstanbulda belediye intihaba» mi e eni hararetli gününü geçirmiştir. Cuma olması inünasebetile her yerin kapalı bulunması, halkın istihap yer erine ini mucip olmuştur Dün Beyoğlu kaydnakamlığında Ka- #mpâşada, Fatih o kaymakamlığında Balata, Eminönü kaymakâimlığında da Kumkapı, Kadırga ve Lângada in hap yapılmıştır Kasımpaşada Kasımpaşada intihabat çok gürül tölü olmuştur. Sabahleyin saat 6,30 da 80 kişilik bir jandarma ve polis kuvveti gelerek cami dahiliüde mu- bafaza tertibatı almışlardır. Saat 8 de de sandık gelerek intihabata baş- Bir buçuk saat intihap muntazaman devam etmiş, fakat sa- at 9,30 da Serbestçilerin taşkınlıkla- nı yüzündan bir karışıklık başlamış- ır. Ellerinde ortası yıldızlı bir yeşil bayrak bulunan Serbestçi bir grupla, Devamı beşinci sahifede Dün Kasımpaşa intihag sandığına yeşil bayrakla gelen Serbesiçiler Dün Türk ocağında intiha- bat hahkhında kiymetli bir konferans veren Lâmla Avni H. (Tafsilir 2 inci sahifemizdedir) Dört motörlü tayyaresi dün geldi Yunkers Cenup hududumuza iki tecavüz vuku buldu Tayyare İstanbul üstünde uçtuktan |lniza aşireti hududu geçerek yağma- sonra Yeşilköye indi Blg İgerlikte bulunmuş fakat tepelenmiştir Cenupta bir jandarmamızı şehit eden Dün Yeşilköye inen dört molörlü Yunkers tayyaresi Almanyanın “Yunkers,, tay - ikasınm en son model ik tayyaresi dün şehri mize gelmiştir. Tayyare saat 15,5 ta şehrimiz afakında görülmüş ve şehrin üzerinde bir tur yaptıktan sonra Yeşilköy tayyare meydanına uç mağa başlamıştır. Birdenbire koca Yünkresin dört motörünün birden çıkardığı gürültü Yeşilköyde muvasalâtı nı bekliyenleri bir anda çayıra koşturmuştur. Hava gemisi meydanın üzerin de bir cevelân yaptıktan sonra büyük bir suhuletle çayıra inmiş tir Tayyare inerken halk alkışlar la karşılamış ve iner inmez kap tan ve mühendisini tebrik etmiş em çetesinden dört şaki yakalandı Urfa, 8 — 27 eylül 930 saba! hı hattın cenubunda sakin bulu- nan İniza aşireti reisi Mühçüm maiyetindeki 250 küsur süvari ve üç otomobil ile ve Sırf gasbu gart fikrile hattın şimaline ge- çerek Haran kazası civarında sa kin bulunan Cümeyle, Siyale bi Muhammet aşiretlerine (git bir çok at, deve, koyun, ve sa ir hayvanatı sürüp götürmüş- İlerdi | Derhal Haran civarmdaki köy lüler birleşip takibe çıktıkları gibi telefonla verilen haber ü- zerine Urfadan bir kamyon jan- darma ve milis efradı Harana müteveccihen hareket etmiştir. | İN lerdir. Yunkers tayyaresi dört mo - İtörlüdür. İçinde bir kaptan, bir ikinci kaptan, 6 makinist bir mü hendis olmak üzere 16 ki; hareketi muhtemeldir, İRİ e Tayyarenin bugün Atinaya Cümeyle ve Siyale aşireti hat üzerinde İniza aşiretinin müte - cavizlerine yetişmişler ve mü - sademe neticesinde Cümeyle a - şiretinden bir raaktul ve üçü| mecruh düşmüştür. İniza aşire -| tinden altı maktul vardır. Mec -| ruhlarda varsa adedi malüm de gildir. İnizalarm gasp ettikleri ko - yunlar tamamen istirdat edil - miş ise de develerin bir kısmı ce nuba geçirildiği için alınamamış tır. Buna mukabil mütecavizler den maktul düşenlerin atları, tü fenkleri alınmış ve reisleri Müh çüme ait olup ermeni bir şoför idaresindeki (Overlant) marka- lı tenezüh otomobili şoförü ile beraber yakalanmıştır. Otomobil ve şoförü Urfaya getirilmiştir. Müsademe esna - sında İniza aşiret reisi Mühçü mün sol gözünden ve sağ elin - den olmak üzere iki yerinden ya (Devamı 3 üncü sayfada) İdevletini temsil eden Garp VE! hesinin muzaffer kumandanı İs met Paşa ile İngiliz, Fransız ve İtalyan işgal kuvvetleri kuman İdanları arasında günlerce, gece ra anlaşma hasil olmuş ve bu baptaki vesika imzalanmıştı. Türk ordusu muzaffer olmuş, Anadoludaki düşmanı kovmuş, İfakat İstanbul ve Trakyayı da İkurtarmak sırası gelince İngilte re, Fransa ve İtalya araya gire rek buralarını tahliye edip Türk Jordusuna teslim edecekleri ci - İhetle artık askeri harekâta niha İyet verilmesini teklif etmişler - di, Bu teklif bizce kabul edildi. Müdanya mütarekesinin akti ye ni Türkiyeyi bilâhere Lozanda temsil eden İsmet Paşanm kuv- vetinden emin bir kumandana yakışan temkin, itidal, sabır ve lerce süren müzakerelerden son- £ Mudanya miltarekesinin imzalandığı” bina metanet gibi hasletlere inzimam eden vüs'ati nazarını isbat et - miştir. Bugün bu yıl dönümünü hatırlarken yeni Türkiyeye is - tiklâl ve inkilâp yolunda yeni bir hayat veren Büyük Gazini €seri önünde harbin ve sulhü kahramanlarını yadü tebcil ed lim. Fenerbahçe takımı: 2 İstanbul muhteliti: O Galatasaray yaşlıları tekaütler muhte litini 3-1 mağlüp ettiler Dün istanbul muhtelitini yenen Fenerbahçe tekini Dün Taksim stadyomunda iki |tikçe artan bir alâka ve zevkle futbol maçı yapıldı. İlk maç on |takip edilmektedir. Belki de bir beş gün evvel Âltmordu ihtiyar çok gençlerden daha güzel pas 2. larmı 2-1 mağlüp eden Galata - aşan, bütiln gayretlerini sarfe İsaray yaşlıları ile diğer klüple-|den ve bilhassa kaleyi daha iyi rin tekaütlerinden ü bir muhtelit arasında idi, teşekkil | gören bu eski futbolculara" genç ihtiyarlar,, demek çok doğru ©- İlur. Yalnız bu maçların. sık sık (Devamı ikinci sahifede) Genç ihtiyarlar Eski futbolcuların oyunu git|

Bu sayıdan diğer sayfalar: