11 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

11 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 3322 On birinci sene, Gündelik, GENÇLİĞİN ROLÜ. Atina, 6 teşrinievel 930 mlr ve feyizli bir eser ig hareket ve tı şebbüsün, mahiyeti ne olursa olsun, ği ele almaktır. Ankara Mıntakası İdman nan Kongresi. KONGRE . MÜHİM KA KARARLAR VERDİ VE HEYETLERİ SEÇTİ, REİSLİĞE İSMAİL HAKKI VE İKİNCİ REİSLİĞE NAŞİT HAKKI BEYLER İNTİHAP UNDU. İdman ittifakı Ankara mın kongresi dün mıntaka merkezinde top- lanmıştır. Dokuz bi uçukta bütün kulüp | liye CUMARTESİ 11 TEŞRİNİEVEL 1930 Adana'da İntihabm Neticesi. RL . F. NAMZETLERİNİN SEÇİLDİĞİ İLAN OLUNDU. Ee muhalif fırka intihabı hazır e halde emme ia direğine çekilmi: başları silleri bayraklar: ki ması ve gençliğin kalbini kazan- ması icap eder. alkan ken ei ehemi bahsinde gençliği yeni ideale dei dre hazırlamak cihetini —il tarih ae “ ısla| inş matuf dl teklif bü tr mühim bir mevki almakta” dır. Senelerdenberi, Dagünkü n. lin davet eden aklı seliminin Sv siye ettiği şeylerin zıttı birçok mektep sıralarmda Kiran ile So u r muştur. başlı gre işe ierkez heyeti namı açmış ve re isliğe latrharbiye rı İhsan Ali ve biye Rıdvan ve Daniş beyler seçilmi Merkez REN icraat yemi okun Merkez hey dr raporunda dukları görüldü ve bu netice resmen ilan mak netice Cümhuriyet Halk İm muhabbet ordu: 1—Mıntaka merkezi kiralık binalardan MERSİN'DE... dana” e kazandığı gün e 'de 5 anın bu ricatini lur olmaz propagan- Mersin $. a ea ocak kâtibi, Akın ibi Ata Çelebi iaresinde ameyi neşretmiştir ai Bi ve inkalibin yüksek feragati mizi amirdr. Fırkamızın selameti ve ge- leöek müvaffakiyetimiz namına büt taraftarlarını: 3 cibaplır “Meşgul Ankara Mıntakası Merkez Heyeti Reis- ederiz.,, DENİZLİDE DE MAĞLUP liğine tekrar intihap edilen Muhafız gücü Reisi İsmail! Hakkı Bey. OLUNCA ÇEKİLDİLER. HALK, CUMHURİYET HALK kiyar e” vatan ve memleket abbetinin mutlaka komşu ve Behebi milerere karşı o husumet mi teri edileceği kanaatinde bul rebbilerin ve kitapların erden vi ak ve onları da- bir yola sevketmek, yalnız Selami) ar in değil, Avrupa e hattâ bü ya için tatbiki arzu mere” hakikt bir sulh veterbi. ye esidi snm. alâkadar etmek onferansa ki si ihtilafların, hariçte akisler tevlit eren de il na feda edilemez. Bizce sporı büyük umdesi, vatan menfaati ve bununla telifi ın olai ve € şuurlu bir mize ve inzibattır. ki MESUT Gen e balkan konfer: mesai ve saga zakalar ze kı “| Manta şu şekilde (De l ettiği yer ken disine tahsis olunmuştur. 2 — Mıntaka merkezi, eri e cek şekilde me edilmişti FIRKASINA REY VERİYOR. nizli, 10 (A.A) — ri ei ei si hele in intihabr devam » Serbest lerin ünl gay. İsmi Nevzat ei koni et Pş., Kara am Seyfi Pş., Tayyate Cemiyeti Reisi Fuat şu, Her yerde 5 kuruş, ve Vali ğıda: Te Paşa yaveri Fikret Beyle görüşürken. DÜNKÜ KÜ YARIŞLAR. FAVORİLERİMİZ KAZANDI. Dü: epin EE n göğe istifade ve bu etmek için gelen çe > ein — çok güzel oldu. Sevğili Başvekilimiz e Paşa her zaman olduğu gibi da halkı Pie lee koşuları seyrediyor- ulmuş ve spor işlerini. yürütmüş- Gİ ” Vilaye tin yardımı olarak alınacak e E mıntaka hissesi çıktıktan ki kısmı kulüplere olamacktr. — Mmtaka Marin geye ib için minder yaptırmı nörünü celbederek pekkan Bi In 5 — Mntakdihin bugün 508 vardır. e HEYETLERİN SAİSI, Tirası kanın iz spor heyetleri ei amı 2 inci sayıfada) taksim | sahadan lehine istimal etmektedir. Bugün ri Fı mitsizliğe düşen serbestçiler intihabat- ta ai olduğunu ileri sürerek kilmişlerdir. Reylerin si İnti u hafta ie işe » iii i kaz — gisi ve kolaylıkla kazandı. m arışta bat devam ediyor. BÜYÜK YUNKERS EMA Koşu — Bu eyi >. kazandı. itibaren yaresi bugün geldi. stalk kiye indi. il iL birlik- n altı kişi vardı. Tayyarenin yarın ağ aile etmesi muhtemeldir. T MER de giden a düz al il i a hücum yaj pt. En nihayetten ikinciliğe | stanbul, 10 ( ) i en Yi yük te kei yi Yan koşuları başka bir zevkle seyrediliy. toplu, çıkıyorlar ve öylece Bry turna katarı er sıraya dizilmek — Bu ÜÇÜNC! koşuyu el İrıkız ik Gi itibaren hep ön- Andriniki Fakat bunların mıştır, ANKARA KULÜPLERİ MURAHHASLARI KONGREDEN EVEL MINTAKA BİNASI ÖNÜNDE BİR ARADA. İntihabı kazanamadıkları gören — sandıklara tanbul, 10 10 eletem) — Bugi ihabat gre saat 9,5 ta (De hiç heyecan olmadı, Be bir an bile bir araya pm oğllliesse e i i İsmet Pş. Kara Müsteşarı ile beraber. iki at gil, biz eğlence idi. -asında olan bü yarış, yarış de- üs kazandı. —— a Alın size bir r 4 üncü sayıfada) İstanbul İntihabatı. DÜN H. F. YÜZDE 97 NİSBETİNDE REY ALDI. nu üm ettiler. bu hareketi nım müdahalesi üzerine neticesiz kal- ta önlerinde ot- 1 5 inci sayıfada.)

Bu sayıdan diğer sayfalar: