17 Ekim 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

17 Ekim 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Î17 Teşrinievvel 1930 îS) iMÎfKîîiillllllllütMilli! Jlııffıllll) UllluSlllll UlllııuıılllL lllllıııııllsB Camfmrîyef |ı Hiç bekfenilmediği bir zamanda [p birdenbire zeng n olmak ancak 11 Tayyare piyango bileti almakla m kabildir. Onun için: Ş ll 4. üncü keşide 11 teşrinisani 1930 dadır. U PARIS PIVER Smrnura£ ruz ÎTIUMZ/CCC (TAYYARE PİYAN60SU BiLETiNi ALINIZİ fRANSA ÇİÇEKLERİ rcra* ri£sxeye in/a£â 1 İBüyükikramiye 45,000 m M L I R A D I R. ııjjjjjjn KOLONYA SUYU EAU 0E COLOGNE AUXFLEURSOEFRANCE Portumörl L, T , P I V E R A . Ş.4 Istanbul ŞubesJ m Tahlisiye umum miidiirlüğiinden: Çifteler ayğır deposu Mukaddema tamir için havuza alınan Karadenizboğazı haricinde 41, 24, 30 arzışimali ve 29, 09, 30 tulişarkide kâin fener işaret gemisinin tamiri bitmiş olduğundan 10 teşrinievvel 930 tarihinden itibaren mezkur geminin eski yerine konulmuş olduğu Bahriyuna Uân olunur. (Bahriyuna ilân) nİllllîîîmBîülU UİTmüül Şlşll Ahmet Bey sokak No. 56 . Tel. Beyoölu 3044 Bromural «Knoll» tabletleri dünyada en ziyade mfltcâtnmim âsap müsekkini ve münevvimdir. Bu müstahzar milyonlarca vakada tecrübe edilmiştir ve hergün brnlerce doktorlar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıkian 20 dakika geçer geçmez, şayanihayret olan mösekkin tesirini gösterin Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. EczaneJerde 10 veya 20 tabletlik catn lüplerde satılır. Fabrikası Almanyada Rhein üzerinde Ludwigshafen, de KNOLL A.O. dır. müdürlüğün den: Bedeli keşfi 8227 lira 63 kuruştan fbaret olan Çiftelerin mandra mevkilnde tadilen inşa ve ikmal edilecek inek ahırlan kapalı zarf usulile 1310930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya çıkarıbnış ve 211930 pazar günü saat 14 te Eskişehir Baytar müdürlüğünde ihalesi takarrür ettiğinden taliplerin şeraiti anlamak üzere Eskişehir Baytar müdürlüğüne ve Mahmudiye'de depo müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. Ecza deposu müstahzaratı Paris, Londra, Soma ve Hvrnpamn bfiyflk şehirlerinde en bflyfik tnükâfatı ve altın madalya ve nişanları dlplomalarla musaddak birinciliği ihraz etmiştir. HASAN Hasan kolonyası Konya ovası sulama idaresi işletme miidiirlüğiinden: Çumra istasyonunda yaplımakta olan mebaniden noksan kalan ak • samı ile müştemilâtına ait olmak üzere yapılacak inşaat 20 teşrinievvel 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da ihaleti icra edil mek üzere kapalı zarf usulile mü • nakasaya çıkarılmıştır. Evrakı keşfiye, proje mukavelename ile münakasa şartnamesinin ve teklifname ve teminat mektupları suretlerini ve münakasaya dahil olabil • mek için ne gibi vesaik ibrazı lâ • zım geldiğini görmek istiyenlerin sulama idaresi tahrirat kalemine müracaat eylemeleri. Yapılacak inşaatın bedeli keşfi 16900 lira olup teminatı muvakkate miktarı yüzde yedi buçugu olan 1267,5 liradır. Sulama idaresi ihale komisyonuna maktaz mukabilinde tevdi olunacak teklif mektuplannın teşrinievvelin 20 inci pazartesi günü saat 16 ya kadar kabul edileceği Uân olunur. Hasan kuvvet şurubu Zaafı anraml, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik, tinir, vereıtı ademl iktidar, tasallubu şerayin, belgevşekliği hastaLklarına naiidir, ştşest 60 knrnş. | İstanbul Belediyesi ilânları | Istanbul Belediyesinden: Cihangir yangın yerinde 7 inci adada 95, 96, 98 numaralı arsalar arasında 28,40 metro murabbaı, Cihangir yangm yerinde 1094, 691650 harita numaralı arsalar arasında 4.80 metro murabbaı arsa, Cihangir yangm yerinde 170 harita numaralı arsa arkasında 37 metro murabbaı arsa, Cihangir yangın yerinde Firuzağa mahallesinin Hasanağa bahçesi sokağında 26.22 metro murabbı arsanın bedelleri sekiz sene ve sekiz müsavi taksitte ödenmek üzere pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 22 teşrinievvel 930 çarşamba günü asat on beşe kadar levazım müdürlüğüne gelmelerL » # • flafiı Rmoo çiçeğinden mustahzar bir harikai san'at olup 90 derecedir. Ecnebilerln ve memleketimizin en bflyük zevatı Hasan kolonyatı Istimal etmektedir. 3560110 ve 200 kurnşlok şişelerde. Hasan zeytinyağı Temeklerde ve tababette ve kara clğer hastalıklarında !'^ns1 edillr. Dttnyanın en nefis yağıdır. Okkalık şişelerde yflz kuraşrnr. Bflyflk tenekelerde 90 NAFIA VEKÂLETİNDEN Kapalı zarfla münakosası icra edilerek ihale edilememesine binaen 5 rinievvel 930 pazar günü pazarlıkla mubayaa edileceği ilân edilmiş olan Su Işleri Levazımının şartname veçhile bir ay zarfında Avrupadan celp ve teslimi kabil olamıyacağı düşünülerek pazarlıkla ahnmasından sarfı nazar edflmlştir. Kapalı zarf usuliie alınmasına karar verilen bu eşya ve kvazıma ait münakasa şartnamesi Sondaj levazımı ayrı diğer levazım dahi ayrı münakasaya konulmak üzere tebdil ve bunlardan Sondaj makineleri için 3 ay diğer levazım için de 2 ay teslim müddeti kabul edilmiştir. Münakasa, Nafıa Vekâletinde müteşekkil komisyonda 1 kânunuevvel 930 tarihine müsadif pazartesi saat 14 te yapılacakür. Yeni şartnameler' Ankara'da Zat Işleri müdürlüğünden Istanbul'da Nafıa Başmühendisliğinden meccanen alınacaktır. Münakasaya iştirak edecekler, teminat mektubile Ticaret Odasında mukayyet olduklanna dair vesikalarını bir zarfa ve şartname dairesinde tanzim edecekleri teklif mekruplarını da diğer zarfa ve bunlann hepsini üçüncü bir zarf derunüne koyup üzerine hangi münakasaya ait olduğu ve teklif sahibinin isim ve adreslerini yazacaklardır. Teklif zarflarının münakasa icrası saatinden evvel komisyona verilmesi lâzımdır. Istanbul Belediyesinden: 2500 lira kıymet takdir olunan Topa • ne'de Süheyl bey mahallesinde Çöpliik iskelesinde 3 emlâk numaralı dalyan mahallile odası satılmak için kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname almak için her gün levazım müdürlüğüne gelmeleri. Teklif mektuplarını da ihale günü olan 8 teşrinisani 930 cumartesi günü saat on beşe kadar mezkur müdürlüğe ver meleri. tstanbul Belediyesinden: Cihangir yangin yerinde Taktaki yoku • şunda 164, 141 harita numaralı arsalar arasında 4.64 metro murabbaı arsa pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 22 teşrinievvel 930 çarşamba günü saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne gelmelerL Ayaspasa'da Hasanavni mahallesindeki Suîakzade çeşmesi pazar hkla tamir ettirilecektir Taliplerin 22 teşrinievvel 930 çarşamba günü saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne gelmeleri. Dantos Hasan Diş macıınu Dişlere ebedl hayat verlr. İnci gibi parlatır. Çürfimekten vikaye eder. V« diş ağnlarou nezlelerini keaer. Hasan sürmesi Gözlere nrakavemetsiz Mr cazibe ve ffisna ika eder. Kaduüann hayat arkadaşıdır. 30 knruştnr. Hasan glüten e Şeker Hastalıklarına ve diyabetik olanlara istihzar edilmiş neflı ve bilhassa tazeliği hasebüe büyük bir rağbet kazanmaktadır. Adedl 25 knrnştnr. HAS balık yağı Norveçyanın halis Morina balığınm baş mahsalfldflr. lçmeıi hafif olnp mideyi bozmaı kiloluk gayet temiı ve muakkam şişelerde 100 kornştar. Gemi zinciri satılıyor Tahlisiye umum müdürlüğünden: Anadohıkavağı'nda Tahlisiye deposunda mevcut bir kaç parçadan murekkep tahminen 80 kulaç miktannda gemi zinciri 20 teşrinievvel 930 pazartesi günü saat on dörtte Anadolukavağı'nda Tahlisiye deposunda saüs heyetine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. Fayda Hasan Tahtaknrnsn, sinek, sivrlsinek, pire, gfive ve sair haşaratı ynlortalarile imha eder. 75 knrnştnr. Tekirdağ Vilâyetinden: Muratlı nahiyesi dahilinde Inanlı Çiftliğinde tesis edilecek aygu deposu ve inekhanenin 9899 lira 91 kuruş bedeli keçiîli memurin dairesi inşaatı kapalı zarf usulile yirmi gün müddetle mevkii münakasaya konulmuştur. 26 10 930 pazar günü saat 15 te ihalesi icra edilecektir. Şeraiti anlamak, plân ve keşifnameyi görmek istiyenlerin her gün mezkur depo müdiriyetine ve Vilâyet Baytar müdiriyetine müracaat edebilirler. Münakasaya iştirak etmek istiyenler kanun ve şartname ahkâmına göre ha zırlıyacaklan teklif mektuplannı mezkur vakitten evvel münakasa komisyonuna tevdi etmiş bulunmalıdırlar. Tahlisiye umum müdürlüğünden: Anadolu TahKsiye mmtakasınm Rıva, Kelâğre, Fener mevkilerindeki mebaniden bazılarının tamiri ve bazılarının dahi tecdiden inşası mukarrer bulunmasına binaen yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştlr. Mezkur binaların ihalesi 6 teşrinisani 930 perşembe günü saat 14 te icra kılır.acağından taliplerin bu baptaki keşifnameleri görmek üzere Galata'da Rıhrtrn caddesindeki idarei merkeziyeye müracaatları. IViJâyet Daimî encütneniilânlan 1 Madenî soba 2 Saç soba 8 Yerli boru Galvanizli boru Yerli dirsek deveboynu dirsek' M Soba tahtası Odunluk Maşa Kürek Galvaniz beyaz şapka „ Sarı dökme anahtar Balâda muharrer olduğu üzere 1, 2, 3 No. hizalaruıda yazılı levazımı teshiniye ayrı ayrı üç kalem olarak şartnamelerine tevîikan kapah zarf usulile 5 teşrinisani 930 çarşamba günü saat on bire kadar münakasaya konuhnuştur, Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak üzere Encümen kalemine müracaatları teminat ve teklif mektuplaruu da yevmi ihalede vakti muayyene kadar Encümeni Vilâyete tevdi eylemeleri. Adet 250 300 12000 1500 1200 800 600 600 600 600 600 600 Tiitiin inhisarı idaresinden: Köhne kaneviçe Çul Kınnap 683 Nev'i ve miktarları yukarıda gösterilen köhne eşya idaremîzin Azapkapısı ambanndadır. Bu köhne eşya ihale tarihinden itibaren nihayet on gün zarfında kaldırılmak üzere 25 teşrinievvel 930 cumartesi günü pazarhk suretile satılacakür. Talip olanların usulen teminat akçelerile beraber mezkur tarihte saat 11 de Galata'da Tütün lnhisannda mubayaat komisyonuna müracaatları. İP 14803 1563 6014 kilo •^•D Müthiş bir tehlike sizi tMit edi^or! 4HHH Rütubet ve ondan ınütevellit hastahklar kapıniz önünde beklıyor. Sizi bundan vikaye edecek yegâne pardesüler; Beyoğlu'nda Elhamra Pasajında zemin katında 121314 numa alarda •1^ tarafından Imal SV1DL E R • • • olnnan müflon astarlı etnpertneabllze Galata'da Yenicami mahallesinde Fermeneciler'de 53 numaralı dükkân bir sene müddet ve hükumetçe talep vukuunda tahliye edilmek şartile 36 lira şehrî icar, muhammen ve şehrî 101 lira mefsuh bedeli ihale ile 2510930 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te pazarhk suretile bilmüzayede icara raptedilecektir. Taliplerin ° o 7,50 teminat makbuzlarile Istanbul Millî Emlâk / müdiriyeti icar komisyonuna müracaat eylemeleri. Emvali Metruke Müdürlüğünden: G A B A R D i N ^ H ^ P A R D E S Ü L E R i D i R Tediyatta teshilât 4ffl|| Haîif olmakla beraber sıcak tutar. Istanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Marka Numara Kilo Cinsi eşya 1 Sandık VD 55312 101,500 Sun'î ipek ipliği 3 „ JMC 498413 315 „ „ „ Balâda marka ve numarası ve miktarı muharrer 4 sandık sun'î ipek ipliği beher kilosu 15 kuruş bedel ile son talibinde bulunduğuna ve 1810930 tarihinde kat'i olarak ihale edileceğinden fazla fiatla talip olanlar yevmi mezkurda Istanbul İthalât Gümrüğü satış komisyonuna müracaat eylemeleri ilân olunur. Çocukların neşesi! Ebeveynin saadeti! Kanııılık, safiycti umutniye vt tinir rahatsulüüanna karjı binlercc doktorlar tarafındso Uv»ijt cdilcn. Fen Fakültesinde münhal bulunan fizik müderris muavinliği için yapılacıH müsabaka imtihanı hakkındaki sualler berveçhi atidir: 1 Seyyallerde intişar sür'ati. 2 Gazlerin oereyam. 3 Gazlerin nazariyei harekiyesi. 4 Tullerin tedahülü usulile mesahası. 5 Elektro"^"5n nakiliyeti. 6 Elektriki müteharrik eserler ile endüksıyon eserlerin munasebett mutekabilesi. 7 Self endüksiyon, muhtelif tezahüratı. 8 Foto elektrik asar ve tatbikaü. 9 Cisimlerin bünyelerinin tayininde (X) şuaatının tatbikaü. 10 Atomlann teşekkülâtı. Tarihi üândan üç ay sonra müsabaka imtihanı icra edilecektir. Fazla malumat için Fen Fakültesi kalemine müracaat lâzımdır. Darülfünun Eminliğinden: Devlet detnir yoiları ilânları senoferrâîo kurvet UAcını dlnyaniB her t». rafında valtdeler vr çocnkiaı bflyfik bir memnaniyetle kullaa»rak pek buyük faide görmektedirler. • Hereczancde bulunur. § Memurin ve n üstahdemınin a s m î eibise pa.to vc saiıesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 3 teşrinisani pazartesi günü saat 17 de Ankara'da Devlet Demiryolları idaresinde yapılacakür. Münakasaya iştirak edeceklerin teklit mektuplannı ve muvakkat teminatlannı ayni günde saat 16,30 a kadar münakasa komisyonu kâtipligine vermeleri lâzımdır. Talipler münakası şnrtnamelerini 5 lıra mukabilinde Ankara'da ve Haydarpaşa'daki veznelerden tedarik edebilirler. § 1610930 tarihinden bilitibar içme katarlannm seyrüsefer ermiyecekleri »e 910 numaralı Adapazar katarlarının da İçme natm mahalde tevakkuf etmiyecekleri muhterem ahaliye ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: