October 17, 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

October 17, 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 6nc8 yel « saya 4589 Cuma 17 Tenim 7 ) 1930 Teşrinevel Cür'etkârlıklar millet meclisini saymamak,rcisi cümhurlara fali- maf vermek de- recelerine vardı). S, C. fırkasının © neşriyatını derubte eden sabah gazetesi, “Reisicümburu fırkalar baricinde mefluç hale getirmek,, tekliflerile yüz geri dönünce, nihayet dü- şünmüş, taşınmış, günlerle tekzip edilmesini bekledikleri bir beyz- natta gönüllerine göre tutunacak bir nokta bulmak istemiş: Gazi, “milletin umumi temayülü benim şu veya bu zaruret karşısında başvekil olmamı icap ettirirse bu vazifeyi ifaya müheyyayım,, buyurmuşlardı; İşte belediye intihabı münasebe- tile anlaşılıyor ki milletin umumi temayülü İsmet paşanın aleybin dedir, diyorlar; Vaziyetteki va- hameti giderip bizi gene kur- tarscak tek şahsiyet Gazidir: Gaziye teklif ediyorlar : — Siz başvekil olunuz! Müşür Fevzi paşaya hitap edi- yorla: — Siz de weisicümhurluğa geliniz! ... Türkiye teşkilâtı esasiyesi Türk milletinin tek ve hakiki mümes- 2 e e ln nan Jtizar Perşembe günü verilmesi mu- karrer olan ilâvemiz makine- mizdeki arıza dolayısile takdim edilememişti. Bu arızanın dün de gayretimize rağmen ikmali kabil olamadığından bizzarure ilânemizi yarınki © nüshamızla takdim edeceğiz. Bu adamların ruhları bütün şe- ametile sırıtıyor ; inkılâbın ezdiği hotgâmlıkları meydanavurmak istiyorlar sili olmak üzere Büyük Millet Meclisini tanır. Reisicümhuür bu meclisten ve bu meclisin ekseriyeti tarafmdan intihap olunur. icra kuvvetini, bu meclis içinden itimat alacak bir zata bu reisicümbhur tevdi eder. Kanunları bu meclis ya- par ve bu Reisicümhur isterse | imza eder, isterse tekrar müza- kere ettirir. Bütün bu şerait altında dönen bir idareye bütün |l| vatandaşlara itaat ederler büyük; || meclise hâkim olan kendileridir, kendi arzularına kendileri muti oluyorlar demektir. Bu itaat mecburiyeti, vatan- | daşların istediğini, düşündüğünü söylemek, yazmak hak ve salâ- | hiyetini kendisinden almaz; isti- | yen falan vazifede falanı görmek isterim, falan iş şöyle değil de | böyle yapılmalıdır, diyebilir; bu || sabah gazetesi başmuharririnin ortaya attığı bu davada o ne İl viden bir Sayılabilirdi; Üedrilakiğ pek ENİ i verenlerin bu sütunlarına daya- narak : — Canım, bari yeni reisiclim- hura olsun küçücük ve suri bir sınız? Reisicümhur bul düşünür, taşınır, (o meclisin otemayülünü yoklar gibi yapsın da ona göre bareket etsin! Diyip eğlenebilirdiniz; fakat görüyorsunuz ki vaziyetin biç gülmiye, gülümsemiye tahammü- lü yoktur. (Alt tarafı 2 inci sayıfamızda) intihap hakkı olsun bırakmaz mı-| Antalyada S. C. F. mümessilinin tahrikâtı karışıklıklara sebep oldu e Antalyadan Antalyada intibap mücadelesi Esasında bazı hadiseler oldu- Hunu dün yazmıştık. Bu mesele ii da gelen mütemmim ma4- 1 mat şudur: S, C. F. taraftar “rı intihapta kszanamıyacakla- Ti anlayınca tahrikâtı artırmış” pp» bir kısım esnafın dükkânle- Wi kapamasına ve bazı seyir bir manzara | cilerin de iştirakile bir cemmi | gafir halini alan S. C, F. nüma- yişçilerinin o belediyeye O hlicum etmesine sebep olmuşlardır. Vali ve kumandan vak'a ye- rine gelerek nümayişçileri da- | ğıtmak için nasihatte bulunmuş- | lar, fakat besi taraf bu sözleri dinlememiştir. İ (Alt tarafı 2 inci sayfamızda) | S. C.F. nemzedi Pantazidis kimdir? —u— Bu satırları ibretle okuyunuz! Ankarada mühim bir res- mi mevki işgal etmekte o lan bir dostumuzdan Şu mektubu oldık, aynen neş- rediyoruz: “Bugün gazetenizede kar- şılaştırdığınız her iki fırka- nin belediye azaları namzet- lerilistesini ökurken bir ismin üzerinde durdu Serbest fırkanın akalliyet namzedi Pantazidis efendi... Ve sonra, yirmi, yirmi beş sene evvelisine ircaı hatırat ettim, Ben o vakit Rober Kolejde talebe idim. Gala tasaraydan genç neşet etmiş, İngilizcemi takviye için © raya kaydolunmuştum. Ro- ber Kolejde her milletin bir - zahiren edebi ve yahut | spor - hakikatte siyasi ve milli kulübü vardı. Bu ku- löplerin en kesifi ve en azi- lısı Rum- Yunan kulübü idi. Bütün Rum vatandaşlarımız bu kulübe mukayyit ediler. Rumcayı iyi bildiğim için bu edebi (1) e girmek arzusunu izhar ettim, red- dolundum. Her neise... O zaman, batırlayorum, kulübün en faal azasından Tatavlalı bir Pantazidis Ef, vardı. Bu genç, kuvvetli bir “atlet,, ve Rober Kolej Yu- nan Lolonisinin mabihülifti- harı idi. Her vesile ile ana vatanın -Yunanistan- ın le- hine yapılan Bümâyiş ve te- zahüratta bu Pantazidis en ileri gelirdi. Geceleri mek: tebin iç avlusuna toplanırlar Yunanca vatani şarkılar söy- lerlerdi. En dik çıkan ses Pantazidisin sesi olurdu. Kendisile bir yatakhane- de yatardık. Onun başı u- cunda dıvara mıhlı koca bir Yunan bayrağı vardı. Gel zaman, git zaman mektepten çıktık, hayata atıldık, biribirimizi kaybet- tik. Bir gün tesadüfen ha- ber aldım ki M. Pantazidis Tatavlada , Megaloideanın tahakkuku için çalışan Rum spor (!) teşkilâtının başına geçmiş... N İ Ale tarafı 2 inci sayıfada |) GE 4 yem amma palm anin Ikinci tertip kponlarımız Kur'aya iştirak için 31Teşrinievel 1930 'arihine kadar vazih adreslerini ve taşrada slanların İstanbuldaki vekillerini VAKIT müsabaka memurluğuna bildirmeleri lâzımdır, i ünun Kelle isteriz! siyaseti... Meraklı bir mesele! | arü emini kim o aca : Darülfünün eminliği intibabı | bugün yapılacaktır. i Dün edebiyat ve ilâhiyat mü- | derisleri, (o eminliğe aralarında ! köprülü zade Fuat beyi namızet göstermeğe karar vermişlerdir. | Fuat bey bunu kabul etmiştir. Iki fakülte içtimama, Serbest | fırkada faal bir rol alan ter- | biye müderris Ismail Hakkı bey İ| de iştirak etmiştir. Müderrislerin | İ'bu içtimai da ittihaz ettikleri karar şudur: - || o — Darülfünun emini ilim mü- 'messilidir. hayatını buna basretmeli, İİ hariçte bir işle meşgul olmama- lıdır. Çönkü Darülfünun tekâmt- le mecburdur. Hukuk fakültesi Muammer Ra- İ şit ve Yusuf Ziya beyleri nam- İzet göstermekte ve bunlar tıp ve | Fen müderrisleri tarafından da ekseriyetle müzaharet görmek. tedir. Her iki tarafın tam bir ekse- | İ riyet temin edemediği, diğer ta- | İ iliki fakülte de Köprülü Fuat beyi namzet gösterdiler raftan bu sabah Fen müderris” lerininde bir Emin namzedi gös- terâceği söylenmektedir. Bunun Fakülte reisi Mustafa Hakkı bey olması muhtemeldir. Tıp fakültesine gelince: Mü- derrislerin hukuk namzetlerine mütemayil olduğu anlaşılmakta” dır. Intihaba 105 müderris ve mü- allimin iştiraki lâzımsa da bu lardan bir kısmı burada bulun- mataktadır. Darlilfünunda yeni emin inti habı hadisesinde iki blok teşek kül etmiş bulunmakta, her ikisi de yeni eminin hayatını ilme IZütfen sayıfayı çeviriniz) Günün mühim bir meselesi Bu dikkate şayan yazıyı 3 üncü sayıfada okuyunuz Acıbadem cinayeti i Idam talebile mahkemeye verilen Ii Maznun komiser muavini Süleyman ve Bicar Ef.lerin muhakemesine Sileyman, Bican Ef.ler Istanbul ağır ceza mahkeme- sinde dün öğleden sonra yeni ve mühim bir katil davasının muha- kemesine başlanmıştır. Maznunlar, Kadıköy merkezine merbut kurbağalı mevk'i komiser muavini Süleyman, Acıbadem LAN tarafı 3 üncü sayfamızda) | başlandı ağır ceza huzurunda 3 üncü tertip hediye kuponu : No, 9

Bu sayıdan diğer sayfalar: