17 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

17 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

£ İçimse ! idare © yazmıs #onu'matdır <0 mukrüderem maktuz'ara Konu we ersan Hayattan zevkalmak ve daima ne- şeli,sibbatlı ve faal bulunmak âsabı kuvvetten düşürmemekle mümkün” dür. Sihhatinizi muhafaza, sinir lerinizitakviye faaliyeti- nizi tezyit için küçükler ve büyükler tarafından mükemmel bir kuvvet Bahriyuna ilân » Tahlisiye umum müdürlüğünden: © Mukaddema yada için havuza alınan Karadeniz boğazı haricinde ai, 2İş 3Ö arzı şimali ve DEN 09, 3Ö tulü şarkide kâin fener işa- “ ret gemisinin tamiri bitmiş olduğundan 10 teşrinievel 930 tarihin- “den itibaren mezkür geminin eski yerine konulmuş olduğu bahri- — yüna ilân olunur. Maarif vekâletinden! 20-10-930 ihalesi mukarrer Erzurumda muallim mektebi inşaa- tımın ihale tarihi görülen lüzum üzerine | teşrinisani cumartesi ray talik edilmiştir. Taliplerin evvelce ilân edilen şerait dahi- de aynı yönde saat 15 te Maarif Vekâleti inşaat komisyonuna eklif mektuplarını tevdi etmeleri ilân olunur, - Manisa vilâyetinden : Manisada mevcut keşif ve projeleri dairesinde inşa edilecek vali kon inşaatı 26368 lira 76 kuruş bedeli keşif üzerinden e lin 18 inci Cumartesi günü saat 11 e kadar müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur, Proje ve keşif evrakını görmeli ve ha ziyade tafsilât almak istiyenlerin Manisa vilâyetine müra aatları ilân olunur. Çorlu mal - müdürlüğünden: Çorlu Hükümet konağı binasının sureti tamiri hakkında sermü- dislikten gönderilen 3869 lira 80 kuruşu havi bir kıt'a keşifname ine mevkii münakasaya vazolunmuştur. Tamiratı mezküreyi mü- tezammın şartnamenin bir sureti hükümet kapısına talik kılınmıştır. > Mezkür mucibince münakasaya iştirak edeceklerin Çorlu kalemine müracaat eylemeleri ilân olunur. Kütah ilâyetind . uütahya vilâyetinden: © 79.930 tarih ve 433 numaralı encümeni daimi kararile müna- k ya konulan ziraat aletleri fabrikasına muktazi demir ve sa- o ireye talip zuhür etmediğinden müddeti münakasa 19 teşrinievvel 930 pazar günü saat 15 e kadır temdit edilmiştir. Tatiplerin *,7,5 dipozito akçelerile daimi encümenine ve şerâiti anlamak üezre encümeni mezkür başkitabetine müracaatları lüzumu ilân olunur. Rl — 2 km Tütün inhisarı idaresiden: Ki Z Köhne kanaviçe 14803 kilo Çul 1563 ” ip 601 ” Kınnap 683 " Nevi ve miktarları yukanda gösterilen köhne eşya idaremizin - Azapkapısı ambarındadır. Bu köhne eşya, ihale tarihinden itibar.n » nihayet on gün zarfında kaldırılmak üzre 25 Teşrinevvel 930 Cu- martesi günü pazarlık suretile satılacaktır. Talip olanların usulen © teminat akçelerile beraber mezkür tarihte saat Il de Galatada a inhisarında mübayaat komisyonuna mürac müracaatları, Tahlisiye umum müdürliğinden © Anadolu tahlisiy mıntıkasının Riva, Kelâğre, Fener mevkile- rindeki mebaniden bazılarının tam'ri ve bazılarının dahi tecdiden inşası mukarrer bulunmasına binaen yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir, © Mezküör binaların ihalesi 6 teşrinisani 930 perşembe günü saat te icra kılınacağından taliplerin bu baptaki keşifnameleri gör- k üzer e alla rıhtım ya eki idareci ek iyele a - VAKIT: Küçük ilânl Üsame > * e win meyralanar «seen Tarifes« 1 Detalık 2 3 4 . . ihtiyaç kalmapın- cava kadar ( czam' 2 10 defa) ilân edil $ mek üzere mahdu » Abenelerimizin her üç aylığı için , bir defa meccanen | sanını geçen Binlana fazla san & Için $ er kuruş zammolüsur. ?4400000006 910045000000088 n | kuru$ ............... 100 te.... ua... Seyyar Hanım memur istiyo- ruz -— Yapıcağımz sanşa göre ayda 90 liradan fazla kazana bilirsiniz. İstanbul dördüncü vakıf han içinde Unionkoltesirat (3) Taksitle 12 liraya 20liraya 36lira- ya 55 lirsya Eibiseler, Paltolar, Manto- lar. Muşambalar. Istanbul dördüncü Vakıf han. içinde Untonkultesira. | (3) Müracaat evi — Fabrika ve her hangi bir depoyt elvirişli ve mükemmel rihitiri bulunan arsayı satıyor. Tel 474 Bo. » Pansiyon aranıyor — Darülfü- nuna devam eden bir efendi iyi bir sile yanında pansiyoner olmak istiyor. Sirke» ci Reşadiye oteli müdürü vasızasile Y. 5. rumuzuna tâhriren toüracaat, (6) ariyorum — Hesabım ve kale- mim kuvvetli, çalışmaktan yılmam, mü- nasip İş anyorüm Adresim: Üsküdar post reğtanı LG. (6 Zabitana, Hükümet, Banka, Şirket memurlarma — “Tekst ile yalnız 15 gün için her gün öğleye kadır elbiselik yünlü ve ipekli kumaşlar erkek, kadın için hazır, #smatlama elbiseler, paltolar, mantolar, muşambalar, gramo- fonlar: İstanbul dördüncü vakıfban içinde Unionkohesriat. (©) mürdcaat evi — Cvmadan mat da her gün müracsat kabul eder Galara Aleksiyadi han Telefon 474 Beyoğlu TAN Dr. A. KUTİEL Cilt ve efrenci hastalıklar tedsvihanesi. Karaköy Topçula caddeler 34 Istanbul ticaret Müdürlüğünden: Istanbul Ekmek yapıcılar es- nafı cemiyetinin idare heyeti intihabı 19-10.930 pazar günü saat 10 dan 16 ya kadar Gala- tada Perşembe pazarında Koruk sokağında 10 N. da kâin cemi- yet merkezinde yapılacağı alâ- kadarana ilân olunur. istanbul Mahkeme es'iye 6ina Hu ku: dawesinden: Madam Ermuza vekili Sadet- tin Ferit Beyin Beyoğlunda Tü- nel civarında S glu apartı- manında pansiyoner Nesim efen- di aleyhine ikame ettiyi boşan- ma davasına mütedair vermiş olduğu arzuhal sur e muma- ileyhin ikametkâhının meçhuli ti hasebila tebliğ dütmediği tebliğa memur mübaşirin tahşi- yesinden anlaşılmış ve ilânen tebliğat icrası karargir olmuş ve yevmi tahkikat ta 23-11-930 pa- zar günü saat on dörde talik edilmiş oldugundan müddeti mez- küre zarfında mahkeme divan hanesine talik edilen istida sure- tine cevap vermek ve yevmi mezkürda 6 ıncı hukuk dairesin- de hazır bulunmadığı takdirde muhakemesinin gıyaben bakıla- cağı malüm olmak üzere hukuk ANYAAYISILIC | zartında pazarlıkla ihalesi .ekarrür İ| teşrinisani 930 çarşamba günü saat on bire kadar münakasaya usulü muhakemeleri kanununun se. raheti dairesinde bii Hân hole yim ii Mz SAVIS. HER VERD- v KURUS EZ v MATBAA Babvaji vE DAREHANE 3 hde. “VAKİT KURDU, STANBUL # nars 18. © BARS şe, om YAZ SLSR peni VAKII © ve üetün 48 GER 2 marn a AML SEZA Dahiliye vekâlelinden Kapalı zarf usulle münakasaya Giad Ankara şehrine isale edi- su işine muayyen Zamanda di) zühur etmediğinden bir ay eylediği ilân olunur. İ Devlet Demiryolları Hânları J 100 ton sürşoför yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 10/11/930 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryolları binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa kâtipliği- ne vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankara da ve Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler. » e e 15-10-930 tarihinden bilitibar Oiçme katarlarının (seyrüsefer etmiyecekleri ve 9-10 No lu Adapazar katarlarının da içme nam mahalde tevakkuf etmiyecekleri muhterem ahaliye ilân olunur. *»” » » Memurin ve müstahdemin resmi elbise palto ve sairesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 3 Teşrinisani Pazartesi günü saat 17 de Ankarada Dev- let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 16,30 a kadar münakasa komisyonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. alipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşadaki veznelerden tedarik edebilirler. | Vilâyet Daimi Encümeni ilânları Inönü yatı mektebi talebesi için mübayaasına lüzum görülen dört yüz elli fanila-5 teşrini sani 930 çarşamba günü saat on bire kadar münakasaya konulmuştur taliplerin encümeni vilâyete müracaatları. EA, GRSİR Inönü yatı mektebi talebesine yaptırılacak iki yüz yirmi beş takım elbisenin imaliyesi 5 teşrinisani 930 çarşamba günü sast on bire kadar münakasaya konulmuştur. Taliplerin encümeni vilâyete müracaatları. * * * Arnavutköyünde 14-41 numaralı hane icara verilmek üzere 5 konulmuştur. Taliplerm encümeni vilâyete müracaatları, Gemi zinciri satılıyor Tahlisiye umum müdürlüğünden: Anadolu kavağı'nda tahlisiye deposunda mevcut bir kaç parça- dan mürekkep tahminen 80 kulaç mikdarında gemi zinciri 20 teş- rinievvel 930 pazartesi günü saat 14 de Anadolu kavağı'nda tahli- siye deposunda satılacağından taliplerin Anadolu kavağı'nda tahli- siye deposunda satış heyetine müracaat etmeleri ilân olunur. İstanbul vilâyetinden: Kapalı zarfla münakasaya vaz edilip 29/10/930 tarihinde ihale- | si icra edileceği ilân edilmekte olan Dahiliy vekâletine ait 11500 defterin tab'ı ihalesi Cümhuriyet bayramı münasebetile 30/10/930 | perşenbe günü saat 15 te icra edileceği takarrür etmiş olmakla talipler © 7,5 nisbetinde muvakkat teminat akçesi veya hükümetçe | muteber bir banka teminat mektubu ile teklifnamelerini münakasa | ve ihalât kanununun 10 uncu maddesine tamamen muvafık bir şekilde ibzar ederek zarfların açılma zamanı olan 30/10/930 perşenbe gü- nü saat 15 te Dahiliye vekâledinde müteşekkil satın alma komis- yonuna şartname ve numunelerini görmek isteyenler her gün An karada dahiliye vekâletinin vilâyetler idaresi üçüncü şube müdür- lüğüne ve Istanbulda vilâyete müracaat « etmeleri ilân olunur. Istanbul ziraat banka- sından: Karyesi: Sokağı: No: Cinsi; Pendik Oo Postane 585 Köşk 2 Yeldeğirmeni 629 | | Gayri mübadillere ait yukarda ei emlâk kiraya verilmek üze“ re müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin pey akçelerile beraber ye” mi ihale olan 3 - Teşrinisani - 930 Pazartesi saat ikiye kadar ban” kamıza müracaatları.

Bu sayıdan diğer sayfalar: