17 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

17 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün meraklı meselesi Yahudiler niçin Rumlardan ve Er. | menilerden ziyade gayri memnun? «Yahudiler neden Serbest fukaya Halk fırkasından ziyade müternayildir ,, serlevhasile yaz- dığımız bir yazıda İstanbul inti- habatında Yahudilerin aldıkları Vaziyeti teşrih etmiş, ayni za- manda Yahudilerin Rumlar ve | Ermenilerden ziyade Halk fır- «ası aleyhtarı (O bulunmalarına bir mana verilmediğini söylemiş idik, Dün» memleketini can ve dil- | den seven bir Türk Yahudisi, ımzasile aldığımız bir mektupta İ vefa ile mukabele ederler. Halk «Yahudiler Halk fırkasından ziyade neden Serbest fırkaya temayül etmişlerdir. Bu sualin cevabı gayet basittir. Zira Ser- best fırka belediye intihabatın- da Yahudilerden iki namzet irae eylemek ve Türk Yahudiliğine itimadını izhar etmek surelile haklarında cemilekârane bir ta- vır takınmıştır. Yahudiler kendi: lerine gösterilen itimat ve me- veddete karşı daima minnet ve« ri fırkası Serbest fırka gibi Yahu- dilerden iki yerine bir, hatta ya- 3 — VAKIT 17 Teşrinievvel 19305 | Sandık başlarında İntihabat dünde sükün içinde devam etti Şehirimizin muhtelif yerlerinde intihap faaliyetinedün de devam edilmiş ve diğer günlere naza- || ran sandık başları dün nisbeten kalabalık olmuştur. | Serbest Fırkacılar akşam geç vakte kadar propaganda meşgul olmuşlar, müteaddit otomobillerle ile her semtten inden kandırarak aldıkları ka- dinları belediye ( dairelerine ta- umışlardır. Beyeğlunde Dün en hararetli | intihabat Beyoğlunda yapılmıştır. evle- İl Bugün Ilisargi mahalleler rey vereceki| Eminönü (Beyazıt) ta Cerrahpaşa, Keç Beyoğlunda: Fındıklı, Ömer Avni, Kılıcali, Kürt claşhasan efendi mahallesi Acıbadem cinaveti? TÜst tarafı 1 inci soyfamizdadır) | mevkii komiser muavini P'can Ef. ler, ozaman Kadıköyde, şimdi * I Yeşilköyde polis Kâzım Efen- | dilerdir. 4 Okunan evrakta, Bican Efen- | dinin şahsi husumeti olduğu Ce- : mal Efendinin Acıbademde bu- lunduğu eve arkadaşı musvin Söleyman ve polis Kâzım Efi dilerle birlikte, ellerinde biç bir müzekkere bulunmadığı halde, sa'âhiyet hilâfına gece yartsın | dan sonra, her iki muavin ziyade sarhoş olarak, girdikleri ve ikisi. “ nin yatakta yatan Cemal en- diyi öldürdükleri sabit olduğu yazılıyor, polis Kâzım Efendinin de âmirinin kanun bilâfına vers diği emri dinliyerek eve giüdiği reşriyatımıza Yabudiler namına cevap veriliyor, Bu mektup sa- bibinin ifadesine göre Halk fır- kası Yahudilere kıymet vererek onlardan bir kişi bile namzet Sabahtan itibaren Ortaköy, Beşiktaş? Mecidiye, Yıldız, Si- nanpaşa, Valdeçeşmesi, Muradi- İ ye ve Vişne zade semt ve mahal- leleri ahalisi Beyoğlu belediye !İ anlaşıldığı yazılıyor, muavinlerin ceza kanununun 450 inci madde- ! sinin dördüncü fıkrası mucibince | teammüt suretile katilden, poli- sinde 228 inci maddye göre rm namzet göstermiş ve Türk Yahudiliğine bu memlekette bir kıymet izafe etmiş olsaydı Ya- budilerden Halk fırkasına da rey verenlerin adedi Yeniköy (Sarıyer) de: Kemerburgaz, Petneher, Pirinççi | İ tisaniye, Çiftalan Odayeri. Akpınar, Ağaçlı, Kısırmandıra. sküdarda: göstermediği halde Serbest fır- ka iki namzet kabul etmiş. Ya- hudiler bu cemilekârliğa karşı reylerini vererek mukabele edi- yorlarmış. Sonra Serbest fırka- | mm programı Halk fırkasının programından ziyade memlekette Siyasi, ticari ve idari hukukun inkişaf ve tekemmülünü tekeffül ediyormuş. Bu cihet te Yahudileri için Serbest fırkayı tercih nok- tasından ayrı bir sebep teşkil Yahudiler Serbest fırkayı Halk fırkasına şu veya bu sebepten dolayı tercih edebilirler, Buna bizim bir diyeceğimiz yoktur. > ez niçin Rumlar Erme- | hakkında olduğu gibi Ya- | hudilerden de belediye meclis- | aza namzedi göstermedi? Bunun tetkiki de tlkasien ayrı n m mevzuudur ve bu me- ede Yahudi! menilerden bağka, nk değildir. İcapettikçe bu cihet ef- &ârı umumiye müvacehesinde ve (Vakıt) sütunlarında tetkik ve münakaşa edilecektir. | Yalnız dünkü nüshamızda işaret ettiği- miz veçhile bugün Yahudilerin Yaziyetlerinde anlaşılmayan bir nokta vardır. Bu nokta da Yahu- dilerin neden dolayı Rumlar ve Ermenilerden ziyade Halk fırkası aleyhtarı olduklarının karanlıkta almasıdır. "emleketini can ve dilden sevdiğini iddia eden, fakat ismi- hi yazmamak ibtiyatkârlığını gös- teren mektup sahibine #orarız: Istanbul mili idareye geçtiği gündenberi Yahudiler Rumlar ve enilerden fazla idari ve si- Yasi ve iktisadi teshilâtlara maz- bar olmamışlar mıdır ? Meselâ Rumlar ve Ermeniler hakkında serbestii seyahat takyidatı var- ken Yahudiler bu takyidattan hariç tutulmamışlar mıdır? Son- Ta Anadolu Rumları mübadele mukavelesi mucibince Yunanis- tana gittikten sonra başlıca ti- <aret merkezi olan limanlanmız. Rumlardan kalan ticaret yer- i Türklerden ziyade Yahudi- ler kapmamışlar mıdır? Hakikat undan ibaret olduğu halde ne- siyasi hukukun inkişaf ve tekem- mülünü tekeffül eylemiştir. Bu fır- sayılamıyacak derecede kesir olurdu. Halbuki Halk fırkası bu güzel fırsatı ka- şırmış ve Yahudileri bu son te- zahörü ilede inkisarı hayale uğratmıştır. Yahudilerin o Serbest fırkaya rey vermelerinin sebebini, Serbest | fırkanın mevkii iktidara geldiği | takdirde takip edeceği Serbest ticaret ve serbest sanayi politi- kasında aramak çok hayali bir gayrettir, Hem de şurası şayanı kayıttır ki Serbest fırka hükü- metin müsaadei resmiyesile te- şekkül etmiş vatani bir müesse- sedir. Programı, nizamnamesi Halk Fırkasının programı ve nizam- namesinden ziyade idari, ticari, kayı tesis ve teşkil eden şahsi» * yetler memleketin hayatı siya- siyesinde ötedenberi bir mevkii | | âli işgal etmiş ve bu memleke- tin saadet ve refahını kendile- rine hırzican etmiş öz evlâdıdır. Bu fırkanın programını Halk fırkasının program ve siyasetin- den ziyade benimseyerek diğer kesif bir Türk kütlesi gibi Ya- hudilerin de bu fırkaya intisabı- nı garip görmek ve bu gara. betin o esbabını aramak kadar beyhude birşey olmaz. İntihabat dolayısile Halk fır- kasının fazla rey celbetmek üm- niyesile neşrettiği beyanname- lerde tasvir edilmek istenildiği gibi Serbest fırka memleketin tuttuğu şeref ve haysiyet yolu- nu kesecek, açtığı saadet ve refah ufkunu kapıyacak mem- lekete her ne suretle olursa ol. d halle mışlar ve umuman ema akar 9 0 a AN NAAR onu ANOUUNAKAMM A dairesine gelerek sökün ve in- tizamla reylerini Halk firkasına vermişlerdir. Bu aralık Serbest fırka da boş durmamış ve otomobillerle taraftar getirip Öğle vakti Beşiktaş tütün de- posu ameleşi gelerek reylerini Halk fırkasına seve seve vermişlerdir. i firkası Beşiktaş ve büyük bir ekseriyet ve reylerin hemen hepsi öz fır- kaya verilmiştir. götürmüştür. de gurup gurup Halk civarında kazanmış Dün Beyoğlunda 600 rey a- tılmıştır. Bunlar, atanların 250 si hanımdır. Fatihte Dün Fatih sandığa şimdiye kadar en Burada kanunen toplanması âzım gelen rey miktarı (o 70 bin olduğu halde şimdiye ke ar ancak 9500 rey (atılmıştır. Serbestçiler Fatihte faaliyette | bulunmaktan v seçmişlerdir. Bekir. öyürde Bakırköyünde dün Zeytinlik, Cevizlik, Sakızağacı, Yenima- | kullan- nisbeten * halkı reylerini intihabat atılan | rey pek azdir, Yapilan tetkikat; | neticesinde az rey atılan kazanın Fatih ol | Şıbaşı, Hacı Cafer mahalleleri İ duğu anlaşılmıştır. meköy, Küçük Bak Bakırköyde: Yeşilköy. Kadıköyde : Zühtüpaşa, Tuğlacı, Göztepe, Mer | divenkey, Sakırayı edir. Soadiye canlı olmuştur. Karşı fırka bu- rada propagandasını (köylere kadar teşmil etmiş ve para ile rak: — Serbest fırka size parasız arazi dağıtacak, ormanlardan istediğiniz gibi odun keseceksi- niz!,, Gibi kuru vaitlerle taraf- tar kazanmağa çalışmıştır. Üşkücer ve Kedıköyünde Üsküdar . belediyesinde Valdeatik, Hacı Mehmet, de Ah- sakinlerinden obir kısmı (dün | reylerini kullanmışlar ve intihap | burada çok durgun geçmiştir. Çatalda intihebetı Dün Çatalca intihabına ait | Buna göre 655 rey Halk fırka- sına 350 rey serbest şırkaya ve- rilmiş, 40 reyin de mebtelif kim- seler için verildiği anlaşılmıştır. Keyfiyet bugün Devlet şura- sına bildirilecektir. Hazırlık Maçları Fenerbahçe ve Galatasaray bugün çalışıyor Selânik şampiyonu Aris takımı ile sun ihanet edebilecek bir şekkül değildir. Bilâkis fırka gayretkeşliği ile gözlerin büründüğü ridayı şüp- he ve ihamı bir dakika yırtacak ve vicdandan gelen ziyayı irşat ile azacık 'stiknahı hakikat ede- cek olursak Serbest | Fırkanın memleketin atii inkişaf ve tea. lisinde Halk fırkasından ziyade müessir ve devabahş bir âmil ni n gelecek hafta maç Yapacak olan Galata sâray ve Fenerbahçe takımlarımız. Yu | nan takımı karşısında iyi bit netice al mak için çalışıyorlar. Selânik şampiyo- Wu ve Yönanisten İkincisi olan Aris, İs- tanbulda yapacağı Maçların ehemmiyeti İ düşünerek takımının eskviyesi için Atüs kulüplerinden oyuncu istemişti. | p Bu vaziyete göre, Selânik şampiyonu #ehrimize aderâ bir Yunan muhteliti ha- linde geliyor. Takım bu kovyetl halle gelecek perşembe günü sehrimize muva- hazırlınmış ölmek için bugün Galatesa- ray da Fener'de Şia ça yapıyorlar. Galatasa omda hazırlık ma. ner de Vefa ile oynıyacı zın son baltalar içindeki faaliyeti, antre- manlar ve hazırlık maçları Yunanlıların bizi pek Boş bulmuıyacağını gösteriyor. ağın iktistp ettikleri müsa. bugün dha y görüp anlıyacapız. Bugünkü kongre Bugün İstanbul voğlu İl fırkası bir Spor kongresi Fe. Ade bir tuttuğu adamları köylere sala- | tasnif neticesi vilâyete gelmiştir. | vazifeyi sui istimalden muhake- melerine karar verildiği tesbit ediliyordu. Maktulün babası Mustafa Ef, mahkemeden adalet beklediğini söyledikten sonra riyaset maka» mında bulunan Nusret B. evvelâ polis Kâzım Efendiyi etti, Kâzım Efendi, kendisinin içeriye girmediğini, dişarıda kal | dığını, bir çok silâh atıldığım işittiğini söyledi. Sonra komiser muavini Süleyinan. Ef.den o vak'a istizah edildi. O, şöyle dedi: v — Polis, şekline göre silâh atar tabii, Ben mıntakamda bu- lunan. yerlerin. asayişi ile meşgul olurum. Beni Bican EF., vak'anın olduğu eve çağırdı. Ben Cemal silâh atmıştır zannile yalnız ha- vaya bir el silâh attım: sın. 4 husumet varmı idi? a —Işitiyorduk, ki bu Cemal bir müddet evvel Bican Ef. nin oda sına silâh atmış. ş — » Eğer kabadayı isen, in. aşağıl,, diye sende Cemale silâh atmışsın? ; — Estağfirullah, Ben asale- İ timle iftihar ederim. Sıra Bican efendiye geldi o, da şöyle anlat- tı; — Gece saat onbir sıralarında karakola İsmet H, isminde bir kas dın tarafından Cemalin vüracağı şeklinde şikâyet ve ihbarvaki ol- duğundan, eve gittik. Yukarı ya çıktık Cemal don, gömlekle idi, Camal bana “Kurbağalı muavini Süleyman Ef. den kor. kuyorum,, dedi. Bu sırada ar | kadan silâh atıldı. Camal silâh atıldığı zamân karyolanın altın da idi. Müddei umumi maznunun daha sarih söylemesi- ni istedi Bican efendi, kurşun ların kıssmen Süleyman ismen Kâzim Ef, Tarafından kerdisinin omzu üzerinden ve bacakları arasından atıldığını, o kendis'nin tek kurşun bile atmadığını iddia etti, Süleyman ve Bican Eflerin Cemil bey isticvap — Bican Ef. ile bunun aras | olabileceğine inanmak lâzım ge lir. nmada fede- salat edecek 24 cuma günü Galacasarayla. ki iheildi | 26 pazar günüde Fenerbahçe ile karş | ta laşacakçır, Bu mühim maçi, noktalar mev den dolayı Yahudiler Rumlar ve Ermenilerden ziyade şimdiye ka- ar devam eden milli idarc aley- de tezahüratta” bulunuyorlar? malesef mektup sahibi bu tem Cevapsız bırakmıştır. İşte , im anlamadığımız ve avlamak #tediğimiz sadece bu noktadır. “ahudiler noktai nazarından va- #iyeti biraz daha tenvir etmiş olmak için yukârıda mevzuu iğimiz mektubu da aynen yi yitirenm RR RR İİİ opgre aktedecek; g aktedece vekilleri ayrı ayrı söz aldılar, söz söylediler, Aruk sıra şahit gelmişti. Birçok vardır. Bunların dinlemesi için muha- | keme Teşriniseniye bırakıldı. Bu muhakemenin cereyanı esnasınd mahkeme salunu samilerle dolmuştu, hakikaten bu hizmeti Meş- kürenin ( kulsiyetini o muhafaza etmek istiyorsa siyaset ve prog- ramındakı bu garip benliğinden bir parça feda ederek halka doğru biraz temayül etmek usulünü takip etmeli ve hamiyet ve hizmeti ovataniye babında | kendisinde farz ve tahayyül eylediği bu infirat ve inbisarda amman m — dinlemeğe Çarpışan vapurlar eye. inat etmeyerek biraz da başka- vi şahit larını vatan ve memlekete hizmet etmek hususuda tebellir eden amal ve niyatına yardım etme- | lidir. Bu mütaleaların saf ve biriya bir vicdanın makesi olduğuna | tütfen kani olunuz efendim. Baki daima hürmet, , Evvelki akşam Kabataş önle- Siyasiyol . isimli bir Rus İ vapuruna Yunan bandıralı bir va- rinde Camai Bev Vilâyet hususi muhasebemüdü ürü 4 | rna gelmiştir. iğ pur çarpmiş, Rus vapuru fazlaca Maj hasara uğramıştır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: