16 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

16 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

v 13008 yal #sayı > Perşembe 1028211930 Teşrinevel ) Fatih te Beyoğlu sandığı başında reisi Ismail Hakkı B.in Onların"ta- bir komedi! Gündeliğini tam alamıyan bir S. C. F. propa- gandacısı yaygarayı kopardı .- tenhalaştı Dün artık Fatih sandığının etrafı da tenhalaşmıştı Şehrimiz Belediye intihabatı eskisine nisbetle çok sakin bir şekilde devam ediyor. İntihap mahallerinde görünen (o propa- gandacılar artık eskisi gibi ha- raretle çalışmıyorlar. Yalnız hal- kın biraz çok olduğu yerde ses- lerini işitiyoruz. S.C. propa- gandacıları nazara (o çarpacak derecede azalmıştır. Dün Beyoğ- lunda bir kaç Serbestçi akşama kadar salışmışlardır. Sandık ka- pardıktın. sonra propagandacı- lar 5 köşeye çekilmişler | ve yeviniyeleri tevzi edilmiştir. Bu srada bir propagandacıya ya- rim İira verilince bu adam pa- rayı az bulâfak yaygarayı ko- Parmış ve orada bulunan C,H, fırkası mensuplarının şehadeti- ne müracaat ederek Opek çok çalıştığını ispat etmek istemiştir. Halk fırkası mensupları (o “evet bu zat akşama kadar çok çalış- tı, bağınp çagırdı, iki liraya hak kazandı!,, demişlerdir. Bir hayli (o münakaşalardan #onra propagandacı yevmiyesini doğrultmuştur. Dün bir kaç serbestçi kadın İ isimleri benziyen kadınların nü- | fs kâğıtlarile rey atmak Oo te- #ebbüsünde bulunmuşlarsada €- le geçmişlerdir. Akşama doğru (serbestçiler otomobiilerle intihap yerine ka- dın taşımışlardır. Vali Muhittin | ©y ve refikası H. o Gireson meb'usu Kâzım bey ve refikası hanımlar da dün reylerini at- miışlardır. Beyoğlu sandığına Şişli, Fe- riköy, Duvatepe, ( Cümhuriyet Beykoz, Inönü, Pangaltı, — Eski- şehir, Mecidiye, Maşrutiyet, Ha- âr Gazi, Teşvikiye, Harbiye, iğitanede oturanlar rey atmış- ardır, m. Fatihte dün fazla (kalabalık AAA aaaaa na e vena OLAN BALAM ERA ıtızar Makinemize gelen ufak bir arıza yüzünden Haf- ilivemizin tab'ımı tehire mecbur olduk. Ya- hn takdim edeceğiz. Bu bir günlük zaruri techhur- | beyi, Aptullahağa, olmuştur, (Kasap © Timorhan, Haraççı Kara Muhittin, Fadlı Ali, Haydar, Küçük Mustafa Pş. Abdi Sub aşı mahallelerinde otu- Beyazıt (sandığına (oŞehsuvar, Bayram çavuş, Çadırcı, Muhsine Hatun, Kazani Sadi Nişancı Selmanağa, Hacı Hasan, Rumi Mehmet Paşa, Kadıköy sandı- Osmaniye, Mecidiye mahalleleri, Bakırköy sandığına (Feriköy, Ambarlı, (o Mitros, o Amindos, Küçük Çekmece, Kalitarya köy- lüleri, Hisar sandığına Beyler- Çengelköy Kuleli, Yeniköy sandığına, “U- luköy, Rumeli Hisarı, - Ayasa- ğada oturanlar reylerini atmış- lardır. Harar Çafalcaya bildirildi Çatalca intihabatı o bakkında vilâyet idare meclisinin kararı Çatalcaya tebliğ edilmiştir. Tasnif neticesi bugün gelirse mesele bu akşam devlet şurası- na gönderilecektir. Mülhakatta Silivri ve Maltepeden manada yerlerde intihabat bitmiştir. Bu iki kazada da iki gün © içinde bitmiş olacaktır. —— mn Vekiller heyeti- nin içtima Ankara, 15 (Telefon) — Vekil- ler heyeti dde toplandı 7 ka- dar müzakerede bulundu. Meclis reisimiz Şehrimizde bulunan meclis re- isimiz Kâzım Paş aliz. ayın yir- mi ikinci cuma günü Anakaraya gideceklerdir. kal memesi imali Zeytin yaglar tetkik olunuyor Ankara, 15 (Telefon)— Iktısat vekâleti Zeytin yaglarımızın is- Iâhiı maksadile muhtelif istihsal merkezlerinden nümune ex miştir. Tetkikat yapmaktadır. Tasarruf cemiyeti içtimaı Adapazarı, 15 (Vakıt) — Ta- sarruf cemiyeti çifticilerin huzu- | den dolayi özür dileriz. il re ilk kongresini aktetti. ranlardan 300 kişi rey atmıştır. | ea ai, : Müderris tırkadan Tülbentçi, Üsküdar ( sandığına | m Bir mukayese hatası Serbest fırkanın Istanbul Ocağı gediği Mustafa Kemal,, serlev asile yazdığı yazıdan evvelki gü: bahsetmiş, bu yazıdaki sakat düşünceleri (tahlil (o eylemiştik. Aydın mebusu Reşit Galip B.de dünkü (Milliyet) refikimizde ayni yazıyı tenkit eder bir makale neşretmiştir. Reşit Galip B. bu makalesinde diyor ki: a Hakkı B. Mustafa Ke- mal ile |, ibi bir ressamı mukayese ediyer, Bir resim yap- makla bir vatan yapmak arasın- da farkolmadığı noktai nazarını cihan ilk defa darülfünunun sabık rofesör emini ve bugün P Ismail Hakkı B. zatıalinizden dinlemiş yor., Reşit Galip B. arkadaşımızın bu sözlerinde nekadar baklı ol- duğunu izaha iüzm var mıdır? Bugünkü Cümhuriyet vatanının hâlâ nasıl doğduğunu anlamıyan ve bir millet için yeniden büyük vatan yapmakla i k için güzel bir tablo yapmak arasında hiçbir fark görmiyen bir > fünun terbiye Profesörü, inkılâp Türkiyesinin | kendisinden bekle- diği vazifeyi Yâpamaz hükmünü | verirsek hakkımız yokmudur ? çekiliyor mu? Dünkü akşam refiklerimizden birisinde S. C, fırkasının İstanbul ocağı reisi İsmail Hakkı Beyin haber vard. Dün bu haberin doğru olup olmadığını soran bir muharririmize İsmail Hakkı Bey bir şey söylemek istememiş ve: — Söyliyeceğim bir şey yok” demiştir GE amma Fevzi Pş. Hz. Savur, 14 (Vakıt) — Büyük erkânı harbiye reisi Fevzi P$. Hz. refakatlerinde İbrahim Tali , İzzettin, Ali Fuat, Kadri Paşalar olduğu halde buradan geçtiler, Midıyatı teşrif ettiler. bir görüş ihtilâfı olduğunu Ikinci Kur'aya iştirak için 31Teşrinievel 1930 tarihine kadar vazih adreslerini ve taşrada olanların İstanbuldaki vekillerini VAKIT müsabaka memurluğuna bildirmeleri lâzımdır, tertip kponlarımız Atinaya giden sporcularımız Dün geldiler. Alınan neticeden Balkan olimpiyadında bayrak merasimi Balkan oyunlarına iştirak et- mek üzere Atinaya giden spor- cularımız dün sabah Pire tarikile ve vapurla şehrimize gelmişler, rıhtımda arkadaşları tarafından karşılanmışlardır. Sporcularımız yabancı bir sahada ilk olarak girdikleri bu müsabakalarda al- dıkları neticelerden memnundur- lar. Bilhassa Teniste dablın şam- piyonluğunu kazanmamız gençle- rimizin bu memnuniyetlerine hak kazandırmaktadır. Kafilenin reisi Burhanettin B. dün sabah kendisini vapurda gören mubarririmize demiştir ki: — Seyabattan çok sinde tahmin ettiğimiz neticelere varamâdıksa bunu Pistin içinde doğmuş olan Yunanlıların sahayı tanımalarına atfetmeliyiz. Çünkü ikinci ve üçüncülüğü aldığımız yarışlarda önümüzde yalnız Yu- ban atletleri vardı. Sonra teniste aldığımız Balkan Dalıl şampiyon- luğu beynelmilel büyük bir mu- vaffakiyettir. Bu seyahatın hiç tahmin et- mediğimiz vasi ve iyi tesirlerini yalnız spor sahasının mabdut telakki edilen çerçevesinde de- ğil, daha büyük ve daha çok sahalarda görmeliyiz Şi Atletizmin bu iki netice- mühim ir. Samsar Darülfünun müderrisliği ve siyaset Vuzuh var, tefsire hacet yok Fakülte reisleri vazile- lerini yapmalıdırlar ————— Dünkü Vakıtta malâmat edebiyat! Mustafa Hakkı B., fen fakültesinin re fakültesi reisile emin vekili arasında isi, “memurdur, siyasetle meşgul ola- meydana maz,, diyor. Köprülüzade Fuat B. edebi 'ekrar ayni tarik ile Mar- koydu: Darülfünun müderrisleri me-|yat fakültesi reisi, “müderrisler filen döndüler. rare Sağ taraf Cumhuriyet Halk, sol Şaskın kö'lM : — Sağ hangi taraf ki ?.. Propagandacılar hep bir ağızdan | seramaa 1080800540 0 ee vs es ad sanane ran RAa Kan vera taraf Serbest fırka, mur mudur, değil midir? Emin vekili memurların tâbi olduğu kayitlere tâbi tutulmuyor görünüyordu; bu bir tefsir ile hallolunur,, demektedir. Bizce mesele açıktır, tefsire hacet yoktur. Evvelâ kanuna muarız filt bir vaziyet varsa bu vaziyet kanuna karşı istisnal bir kanun hükmü imiş gibi ka- bul olunamaz. Kanunların naslarını ge ne kanun hükümleri bozup değiştirebi- lir. Şimdi kanun vaziyetini tesbit edelim: “Kendisine devlet hizmeti tevdi olüs nan ve sicilli mahsusunda mukayyet © larak umumi veyahut hususi bütçeler- den maaş alan kimseye memur denir... Istanbul Darülfünununun bütün mü- derris ve muallimlerinin aldıkları para- lar maaştır ve bütçe kanunlarında ta- lim heyeti maaşları diye yazılıdır. Şu halde mmeurin kanunundaki me mur tarifine girdikleri hiçbir tefsir is. temiyecek kadar sarihtir. Ankara hukuk mektebi profesörleri Müderris'er ne diyorlar ? 3üncü sayıfamızda 3 üncü tertip hediye kuponu : No. 8

Bu sayıdan diğer sayfalar: