16 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

16 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELEFON: “ MÜDÜRLÜK — İs. 203 HER YERDE 5 Kr. NUSHASI 16 Teşrinievvel 1930 PERŞEMBE No.82 İDARE: İSTANBUL NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAĞI b Ra man Son Posta SON POSTA Halkın SON POSTA Hallan SONPO gözüdür.. Halk bununla Ünlağidır.. Hali; been o STA Halkın dilidir. Halk bununla söyler, ÖĞRENMEK İSTİYORUZ DÜN GECE ANTALYADA ÇIKAN HADİSENİN HAKİKİ MAHİYETİ, SEBEBİ VE Bfendiler, Sizi Munsif Olmıya “Davet Ediyoruz: Siz De Bilirsiniz Ki Kasımpaşada Yeşil Bayrak Hadisesi Olmamıştır © Halde İsrar Etmenin Sebebi hürmeti Akşam ga- iti Kasımpaşada belediye bi, bı devam ederken ortaya zi kayı "gazeteleri Serbest rma mürteci göstermek için arıyorlardı, . derhal bu “Kia bayrak efsanesine 7; 'yapış- dan “e tahkike lüzum görme- ti, ga onlarına geçirdiler. Biz e 8oura hakikati yazdık, yaz hterem me 'una getirmiye muval EZ Verdikleri | asılsız ig Üzerinde ısrar ettik- re, Lördük. Mecburen ayni Ra a bir defa daha döndük. bayrak meselesini kat'i tesbit etmek ve bu mene dikodulara bir niha- ek endişesile dün mu- m 7 n birini Kasım- Ne pay e erderdik. Evvelâ Ka- le merkezi nezdinde Yaptık. Polis inerkezi Na, şbiğrak mevcut ol A Ve polisçe böyle bir e tesbit edilmediğini * bir ing yledi ve bu rivayetin e durulmasına hayret Bu, ae sonra bayrağı kul bulduk - ve m onların ağzından din ii Bayrak Mese- Esası Şudur:; in an Pağada, Doğruyolda tu, arada oturan Kâmil b Ni ri Asılsız Bir Haber Üzerinde Fazla Nedir? ve kardeşi Sami Ef, lerle Fet- hi ve Hüseyin Ef. ler cuma günleri ve işe gitmedikleri diğer | günlerde Kasımpaşada koşu yaparlar, koşu yaptıkla- rını burada herkes bilir. Bu gençlerin yaşları 15 ile 16 ara- sındadır. Bunların bir yeşil filâmaları vardır. Bu filâmayı beş sene evvel yaptırmışlardır. Bu filârayı işaret olacak bir noktaya di- kerler ve bu noktayı da koşuda münteha noktası addederler, , Kasımpaşa intihabının o yapıl- | diği gün cuma idi, Çocuklar yine yarış yapıyorlardı. Bu Flimayi elinde tutan Kâmil Etendi O| O(Oİ Devamı 3 üncü sayfada | asama -. İntihapta Garip Tecelliler: Bergama Polisleri Kâ- milen Tebdil Edildi Otomobil İle İzmire Gönderildiler İzmir, 14(H.M)— Halk Fırkasiun Bergama bediye nazetlerin- den mütekait Salim, Tikveşli Osman, manifaturacı Ahmet, Kon- yalı zade Şevket Bey ve EF. ler bugün istifa ettiler. — © İzmir vilâyeti Bergama intihabinda komiser ile polis memür- rının vaziyetlerini beyenmedi. Dün akşam hepsini de kamyon İzmire geek değiştirdi. Yerlerine başkalarını gönderdi. Bugüne kadar Bergamada verilen reylerin (1190) ı Serbest terkaya (80) ni de Halk fırkasına verilmiştir. Serbest Fırkanın Buca Ocağı Ne Oldu? İzmir, 44 (H. M) — İzmir polis müdürü Buca'ya giderek Serbest fırkanın kaza ocağma ait defterleri ve makbuzları müsadere etmiştir. Ocak bu hareketi gayri kanuni bulmuş, derhal bir protesto mektubu vermiştir. Antalya" da... Mühim Bir Hadise Çıktı Bu sabah Antalyadan müs- tacel ve çok mühim bir telgraf aldık. * Bu telgrafta vali Faiz Bey ile bir kısım halk ara- sında mübim bir ihtilâf çıktığı, ve (E7)'kişinin haksız lığa uğraması ile neticelendiği bildirilmekte ve biraz da tafsi- lüt verilmektedir. Aldığımız telgrafı imkân İ nisbetinde tevsik ve tafsil et- meden - sütunlarımıza geçirmek istemedik. Derhal mahalline (sorduk. Ayni zamanda da telefonla Ankarada Dahiliye Vekâletin- den tafsilât rica ettik. Fakat maalesef bu satırları dığımız. dakikaya Okadar İstediğimiz malümat gelmedi. Binaenaleyh şimdilik alâka- darlara soryoruz: —Resmi noktai nazara göre Hadisenin mahiyeti, sebebi ne- dir ve mes'ulü kimdir, efkârı umumiyeyi tenvir ediniz. “İĞÜN POSTA İZMİRDE Muhakememiz — Bugün Öğleden Sonra Başlıyor İzmir,15 (H.M)—İzmir hadise- İeri münassbetile Beş” riyatta hükümetin manevi şahsi- yetimi tahkir addedilen İzmir ga- getelerinin ve bu weşriyatın bir kısmını o iktibar (Oeden © ( Son Posta) nın muhakemesine bugün öğleden sonra ağır öeza mahke- mesinde başlanacaktır. “Son Posta,nım mes'ul müdürü ğin Ragıp Bey, arkadaşımız fan Emin Bey ile birlikte dün gölmiştir. Fakat davada asıl alâ- Kadar olan Zeynel Besim Bey hâstalığı — dolayısile mahkemede ;işpatı vücut edemiyeceğini bildir- MİŞ we istidasına bir de doktor | röporu raptedilmiştir. Binaenaley muhakemenin tehir edilmesi muh- temel görülmektedir. Aldanmayınız!.. Hakikati Bilmek Daima Faydalıdır. İzmir, 14 (H.M) — Halk fırka- sinin İzmir mıntakası müfettişliği belediye © intihabında | görülen tömeyülleri her akşam bir rapor ile fırkanın umumi kâtipliğine bildirmektedir. Fakat bu rapor- ların münderecatı ile Halk fırkası meb'uslarının yazdıkları raporların münderecatı © arasında o tenakuz vardır. Müfettişlik © halkta © umumi goal Halk fırkasına müte- veecih olduğunu © söylemekte, meb'uslarsa bilâkis Serbet fırka” wn kazanmakta olduklarını bil dirmektedir. Halk fırkasıma umumi > tezadı nazarı müfettişliğe bir gi mübalâğalı rapo: e le söylemiş, neticenin aynen bildi- MHümesisi istemiştir. -KUPON:30 — İkinci Piyanko Posta'ya Mahsustui MESULÜ KİMDİR? İzmir Haselerinin Müsebbibi Kimdir? Ağır Ceza Vesika Mes'ul müdürümüz Selim Ragıp Bey bugün öğleden sonra İzmirde ağır ceza mal- kemesinin huzuruna çıkacaktır. Arkadaşımızı, : İzmirli meslek- Men eN .J > Zühtü B. daşlarile birlikte adalet huzu- runda hesap vermiye sevkeden mesele malümdur :| Fethi Beyin İzmiri ziyaret ettiği —; Hanımefendi; elbisenizde; size bolşevik: d — Owun icin aMühim Bir rzediyoruz #ırada yapılan nümayişler üzerine İzmir gazeteleri bazı neşriyatta bulundular. Bu neşriyat hükü- metin manevi şahsiyetini ren cide ödecek mahiyette görüldü ve mahkemeye verildi. (Son Pösta) da bu neşriyat- tan bir kısmını iktibas ettiği için İzmir gazetelerile beraber adalet huzuruna çıktı, Fakat, muhakemenin tam başladığı bugün elimize gayet mühim bir vesika geçti. Bu vesika, Halk fırkası umümi kâtipliği tarafından İzmir has (hadiselerin Halk fırkası bina- sında söylenen tahkiramiz 8öz- ler ile * başladığı itiraf edil mektedir. Halk fırkası kâtipliğinin ta- miminde bu nokta haricinde Fethi Beyi karşılıyanlar hak- kında sarfedilmiş bazı düşün- celer vardır ki, biz bunları okuduğumuz zaman, bir fırkanın umumi kâtibinin kaleminden nasıl çıkmış olabileceğine hay- ret ettik ve Saffet Beyin şahsi bir hatası şeklinde gördük. Esasen Saffet B, de vazifesin- den ayrıldığı için üzerinde fazla durmayı lüzumsuz bulduk. (Devamı $ üncü sayfamızda) Manevra n bu kırmızı renkleri çıkarntazsa- İ renkleri de çıkarmazsanız mürtecit soyunayım değil mi? Akıllısınız, maşallah!

Bu sayıdan diğer sayfalar: