15 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

15 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N—_— TELEFON: NPÜDÜRDEK “Nis. t NÜSHASL RER YERDİN 3Ku 15 Teşrinievvet93OÇARŞAMBA / Nof 81 Son Post İDARE: İSTANBUL NURUOSMANİYE-ŞEREF SOKAĞI — İZMİRDE NE OLUYOR:? SON POSTA Halkın l&ı SON POSTA Halkın kula; SON POSTA Halkın dili d lürr Halk bununla görür ae ııı.:ıı.ı bununla - İşii bununla SERBEST FIRKANIN VİLÂYET OCAĞI REISİ MEÇHUL BİR ŞAHIS TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ, ü i | Ü İstanbulda İntihap Mücadglesi Yavaşladı İzmırde Halkta Reyini Kullanmak Arzusu Hemen Hiç Kalmadı... Rey Verenlerin Adedi Birkaç Yüz Bu sabah matbaamızın tele- fonu çaldı. Karşımızda tanı- Madığımız bir ses: — Belediye intihabının bu Mafta içinde biteceğine hakilea: ©aa inanır mısınız? Diye sordu. Cevap veremedik. — Meçhül n"h“abımıı devam etti: ha — Bu dakikaya kadar atı- v" teylerin adedi elli bine a Maz, Halbuki kanunun em- ;"ızi nisabın dolması için &ba yüz elli bin reyin atık- & lâzımdır. Fakat bu rey- atılması için de önümüzde t&k birkaç günlük bir zaman Sakbiştir. — Yani” tabü şerait FH! büu mümkün değildir. bi ** gayri tabii şerait içinde bi kân elde edilebilir. Nasıl 'T. misiniz? Tarzediniz ki: " ümenindensiniz. — Defterler Reylerin — atılma i dolduğu zaman bu _“"eri gözden geçirirsiniz. işileri kullanılmadığı — için boş — kalan bakarsınız. ve bu €e göre vey — pusulası re:'"-" sandığa atarsınız. Bu h“' ttiniz şize bir taş ile iki Ubi Yürdurtmuş olur, hem ni- diiin_d“ldurlmus. hem de iste- “"dııı fiırkaya ekseriyet ka- aye tmaş olursunuz,, Güldük. meçhul Siz —intihap yerleri a h ;'“Eıı:re muhatabımız "”'Bu. böyle yapılacaktır, d.m)“mm_ Fakat yapılabilir, b i;:"_“— Müsaade İçmühml'l'm önüne geçilmesi e bir çare de göstereyim: Vetej [n_"habı müteakip — rey İhe, 'ı..ı._""l isimlerinin neşredil- ua #teyiniz ve sonra reyini Tutapı Yanlardan bu İisteleri Sliniz ” tetkik etmelerini rica ederseniz ihap işleri pek soğuk Sabah ta pek soğuk Tei ökümet — gazeteleri ühiğitle birdenbire çöken k!eyı,rk!::bcbiııi izah etmek Xe 7 &Ş 'îlî:.bq."'hd' propaganda- ihap , dilecek para'kalmadı. n lerine. sükün çökmüş "l'ebebi budur, dedi- , esabımıza biz bu bulimadık.- İnti- sükün Çökmüş ini, — muhtelif halkın sandık BAA Kişiyi Geçmedi... - Dün intihabv sandığının başına gidenlerin nısfından — fazlası kadındı K başına gitmekten vaz geçme- sinde bulduk. Halkı, kendisine ilk defa olarak verilen mukaddes hak- kı kullanmaktan soğutmamak lâzımdı, 'dedik, ve mütcessir olduk. n Gedikli Müntehipler Buünunla beraber dün inti- hâap yerlerinde birkaç yüz kişi toplanmadı ve bu birkaç yüz kişi arasında da ufak tefek hadiseler çıkmadı, denilemez. Bü hadiselerden bir tanesi Fatih belediyesinin önünde ol- du, Bir hanım mantosunun ge- niş kolu altında bir tomar kâ- get ile içeri giriyordu, birisi gördü, tuttu, kadın kâğıtları | Bu, Medeni Yakışmaz! dew pek: müştekidirler. Şehrin lâğamın günlerce açık kalması, gidip gelmenin işkâl edilmesi de ğildir. Belediyenin nazarı dikkatini celbederiz. hiç te caiz atarak kaçtı. Arkasından baği| rışıldı. Halktan birisi: A — Acaba Melekhatun muh: tarı Nail Ef. tarafından mi geliyor, diye söylendi ve dere hal bir zabıt tutuldu. , Halk sinirlenmişti. Tarık isminde bir l genç çıktı: — Mütecssir olmayınız, dedi; Bu, reyiam suretile — iştirak ettiğimiz ilk intihaptır, ölbette önümüze bazı müşküller çıka- | caktır. Bunlara göğüs germes liyiz... Ve müşkülâtla karşılaş- tık mı Gazinin ismini hatırla- malıyız. Ve Halk hep birden: —— Yaşasın Gazi; diye bas gırdı, | Devamı 3 üncü sayfada ) Bir Şehre Kanalazisyon şirketi bir hafta evvel Bahçeka- pıda — tramvay “ yolunun kena- rında ameliyata başladı. Boydan boya bir çukur açtı ve yol dar | olduğu için gi- dip gelmek bir halini M mesele aldı. Fakat en fecii açılan — lâğmın etrafa neşretti- ği koku - ve pisliktir . o civarda — bulu- nan mağazaların sahipleri bu hal- en kalabalık bir caddesinde Vicdan Hürriyetine Müsaade Etmemek İstiyenler Var kzmir, 14 (H.M.) — Serbest fır- kanın vilâyet ocağı reisi Ekrem Hayri Bey müddei umumiliğe mü- racsat ederek ölümle tehdit edil- diğini söyledi, ifadesi alındı, tah- | kikata başlandı. Büyük Gazinin müsaadesi İle resmen teşekkül et- miş bir fırkaya karğı muarızları tarafından böyle bir teşebbüste bulunulmasına ihtimal verilemiye- ceğine göre hadisenin vicdan hür- riyetini hoş bulmuyan birisi tara- fından - yapıldığı muhakkak gö- rülmektedir. Tehdit Tekerrür Ediyor İzmir, 14 (H. M.) — Serbest fırkanın * İzmir ocağı beyetinden Sami Böy de dün telefon başına Şağırıldı. Sesini tanımadığı - bir aldam tarafından ölümle tehdit ebildi. Salihlide 61 Kişi | Tevkif Edildi femir, M (H.M.) — Salihlide yece kanuna muhalif şekilde paganda yaptıkları zanm ile 6İ kişi tevkif edildi. ,Akhisarda Serbest Fırka Çekildi İzmir, 14 (H.M) — Akhisarda t Fırka ocağı faaliyete de- vamı doğru bulmamış ve intihaba iştirakten çekildiğini ilân etmiştir. Urlada Halk kırkası Müşkül Vaziyette İzmir, M (H. M.) — Urlada Halk fırkasının belediye namzet- İgri tamamen istifa ettiklerinden Halk fırkası intihabattan çekildi. Rivayete nazaran vilâyet burada Serbest fırkaya rey veren memur- lar hakkında tahkikat yaptırmak- tadır. Vapura Binerken İki Kişi Dün Gece Denize Düştü.. Gece saat 1-de Haydarpa- | şâya hareket edecek olan va- | Üskü- ayağı düşmüş, onu | Püra yetişmek istiyen darda oturan Hulki B. kayarak denize kurtarmak — istiyen — arkadaşı Sabri B. de denize düşmüş, fakat boğulmak — üzere iken | her ikisi de kurtarılmıştır. FATİH- HARBİYE- Peyami Safanın 5 on RO"HH" Birkaç Güne Kadar SON POSTA Sütunlarında KUPON:30 İkinci Piyanko son Posta'ya Mahsustu! İFADESİ ALINDI... | — Bugünün Meselelerinden Tütün İnhisarının Bi- lânçosunda 2-3 Milyon Liralık Fark Nerede? Evelce tütün inhisarı hakkında vaki olan neşriyatımızı, araya intihap gürültüleri girdiği için, bir müddet tehir etmiştik. Şimdi intihabat eski hararetini muhafaza etmediği için tütün inhisarı hakkındaki neşriyatımıza devam ediyoruz. İnhisar müdürü umumisi Behçet B. matbuata verdiği be- yanatında Maliye vekâletine verdiği raporlarda kendi müdü- riyeti esnasında varidatı arttı! ve devlete 18 milyon lira yerine 22 milyon lira verdiği! ia ediyor. Bu iddianın bir mugalâtadan ibaret bulunduğunu rakamlarla ispat mümküudür. Behçet beyin müdürlüğünden evvel sigaralara *» 3 zam ya- pılmıştı. 1928 senesinde bu sayede elde edilen hasılat 38 milyon lira idi. Behçet Bey müdüriyete' geldikten sonra bu *63 zam baki kaldığı gibi ayrıca fiyatlara 4014,80 nisbetinde bir zam yapıldı. Yalnız bu zam, yekünda 5,733,904 lira bir fark vücuda getir- mek Jlâzımdı. Halbuki Behçet Bey zamanında sigaralar -kırık ve artık tütünlerden yapılıyor. Bu yüzden bir miktar - para artması İâzım gelir. Halbuki 1928 senesi bilânçosunda varidat yekünunu 38,278,000 lira, 1920 senesinde ise 40,063,000 lira buluyoruz. Aradaki fark iki buçuk milyon lira kadar birşeydir. Halbuki bu fark hiç olmazsa 6 milyon olmak icap ederdi. O halde üç dört milyonluk fark ne olmuştur? Bu mühim para nereye sarfedilmiştir? Behçet B.f. lütfen bu farkı izah ederler mi? ... İzmir'de İntihâp Tamamen Yavaşladı İzmir, 14 (H. M) — İzmir'de intihap çok yavaş gitmekte berdevamdır. Bu itibarla ne vakit biteceği malüm değildir. İntihap encümeni defter üzerinden, verilen reyleri saydı (19420) adedini buldu, Bu miktar kâfi olmadığından intihap müddetini gene temdit etti. Fakat hararet kalmadığına göre yeni müddetin de yetişmiyeceği anlaşılmaktadır. i Mantık... | NN HÜ — Polis efendi, ne saçumuz var? Bu, intihap sandığı değil kil!

Bu sayıdan diğer sayfalar: