14 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

14 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELEFON: MÜDÜRL X__kâ% NUSHASI HER YERDE 5, S SAA N 14 Teşrinievvel 1930 S8bAN 1DARE: İSTANBUL NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAĞI İ/ît. _'xıt;ı . Â u_.öâî'_)v a TT ÜUİNU > | Ez İ ee İNTİHAP YAVAŞLADI —— DÜN REY SANDIĞININ BAŞINA GİDENLER, İLK GÜNLERE NAZARAN YÜZ DE BİR DERECESİNDE BİLE DEĞİLDİ... Halkta İntihaba İştirak İçin Zevk Kalmadı... Dün Sandık Başında Süngülü Bir Jandarmadan Başka Kimse Yoktu Bir Günde Atılan Reyler Birkaç Yüzü Geçmemiştir.. Çıkarılan — müşkülâttan mı, yoksa verilen reylere rağmen hafızın gene ayni bikâyeyi Okuyacağı endişesinden mi yahut ta vaziyetin bilinmemesinden midir, sandık başları artık ha- Faretini kaybetli ve bir, iki mıntaka müstesna olarak rey kullanmak — hususunda — arza kalmadı. Kadıköyünde Kimse Yok Meselâ dün Kadıköyünün rey sandığı bi a hemen iç kimse yoktu. Sebebini sor- İntihap müddetinin bir haf- ta daha temdit edildiği hak- kında yapılan ilânın her ta- Tafta duyulmamasındandır, de- diler. Burada intihap sandığı be- iye dairesinin ikinci katına Yerleştirilmişti. Halk ile Ser- best fırka mensupları sandığı göremiyorlardı. Teessür içinde idiler, İçlerinden birçoklarının #ikâyetleri vardı. Fakat. kay- Makam beyi görmek mümkün değildi. O, sandık. başinda beklemiyor, yanına kimsenin Zelmesine müsaade etmiyor, tikâyetçilere dertlerini — pusula ile anlatmaları lüzumu hakkin- da haber gönderiyordu. Bu B z İşte, rey sandıklarının dün gösterdiği manzara noktayı da diğer sebeplere ilâve ediniz, rey sandıkları 8- nünde birdenbire derin bir boşluk hasıl — olmasının sebe- bini anlamış olursunuz. Kaç Rey Verilmeli? Kadıköy — ihtiyar - heyetleri- nin defterlerine göre Kadıköy müntehiplerinin adedi (20400) küsurdur. Şimdiye kadar bun- lardan (14) bin küsuru Serbest fırkaya rey vermek için intihap yerine gelmişse de (7-8) bin kişi, defterlerde isminiz yok cevabile karşılaşmış, rey ve- rememiştir. Cürüm Delilleri Yakılmış Mı?. Evelki gün ve dün sandığa atılan 300 reyden 210 u Ser- best fırkaya, (90) 1 da Halk fırkasına - verilmiştir. Halk fır- kasına ayni şahısların müker- reren rey verdikleri müşahede olunmüştür. Kaymakam İbra- kim B. encümen azasından Galip B. in üzerinden çıkan 200 tane imzalı rey varakasını yakmıştır. Bununla, kaymaka- min cürüm delillerini ortadan kaldırmak istediği iddia edik mektedir. | Devamı 3 üncü sayfada | Kumkapı Halkı Şikâyet Ediyor Dün gece Kumkapıdan gelen kalabalık bir grup matbaamızı ziyaret etti. Gelenler belediye intihabında reylerini kullana- mamış olmaktan mütevellit bir teessür içinde idiler. Dediler ki: — Biz yüz elli kişiyiz, uzun senelerden beri Kumkapı'da oturuyoruz, san'atımız — balık- çılıktır. Her sene vergimizi ve- ririz, mukabilinde senetlerimizi alıriz. Fakat bu defa belediye intihabında reyimizi kullanmak istediğimiz — zaman — muhtar şekerci Yani Efendi: — Sizin kaydınız yoktur, dedi. Şaşırdık. Halbuki bu ayni muhtar bizi senelerden- beri — defterine — kaydeden zattır. Fakat içimizden biri akıllı wvrandı: — Ben reyimi Halk fırka- sına verecektim, dedi., Muhtar Efendi defterleri bir dâha aradı ve ismimi buldu. Bu defa da arkadaşımız elini burnuna götürerek : — Nah alır mısın, dedi. | Kavgadan Sonra |Maryam Hanım Kendini Öldürmek İstedi Sirkecide oturan Maryam Harım ile hamal Kerimin zevcesi kıskançlık etmişler.Kavgadan sonra Maryam H. 50 gram tentürdiyot içerek intihara teşebbüs''etmiş, Bey: oğlu hastanesine kaldırılmıçtır. Te —— ——— Dünya Güzelleri Mükâfatlarını Aldılar, Gurup Guzup Dönüyorlar Ti AĞ L Yk L “H(:h'—'"ı Soldan sağa doğru: Antil, Avusturgya, Macaristan, İtalya, Belçika, Brezilya ci maükâfat) Fransa, Arjantin, İspanya, Küba, Şili, Türkiye güzelleri. '.llu.,._ | Tafsilâtı 2 inci sayfamizdadır | %A"Hl duranlar, soldan sağa doğru: Amerika, (üçüncü mükâfat) Peru, Liban, Yugos- Ya, Yunanistan (ikinci mükâfat) Portekiz (ikinci mükâfat) Romanya, Bulgaristan. Rusya, Çekoslovakya, Almanya... İkinci Piyanko |Son Posta'ya Mahsı yüzünden kavga | * Dün İzmirde Bir Hadise Olduî Foçada Belediye Reisi- nin Odasını Kırdılar.. Rey Defterleri Tamamen Çalındı.. İzmir,13 (H. M.)—Foça belediye intihabı bitti. İntihap def- terleri dün akşam - belediye reisinin odasında mühürlenerek muhafaza altına alındı ve kilitlendi. Fakat bu sabah erkenden daireye gelindiği zaman kilitlerin kırılmış, defterlerin de ça- lınmış olduğu görüldü. Derhal Müddei umumiliğe haber verildi ve tahkikata başlandı. — Hırsızlığın sebebi nedir? Serbest fırka taraftarlarına sorarsanız şu cevabı alırsınız: — İntihabı yüzde doksan farkla biz kazanmıştik, muarız- larımızdan bir zat bunu hazmedemedi ve muhakkak, ileri gelenlerine de sormadan bir azizlik yaptı, demektedirler. Denizlide Serbest Fırka İntihaptan Çekildi... Denizli, 13 (H.M.)— Serbest fırka mevcut şerait içinde intihaba iştirakten fayda hasıl olmıyacağını görerek çekildiğini ilân etti. Kıskançlık Gece Yarısı Bir Adam, Karısını Kadıköy'de Eğir Yolcuyu Yaraladı Yaraladılar Topanede oturan Mustafa Ömer, — kıskançlık — yüzünden zevcesi Altın hanım ile kavga etmiş, kadıncağızı başından yaralamıştır. Yunkers Tayyaresi Gitti Şehrimize gelen Yunkers tayyaresi bu sabah dokuzda şehrimizden hareket etmiştir. Kadıköy'de Uzun sokakta oturan Havagazı kumpanya- sından Hayim Ef. gece saat 24 te evine giderken önüne çıkan peynirci Yorgi ve bir arkadaşı — tarafından — bıçakla ağır surette yaralanmıştır. Ha- yim Ef, hastaneye kaldırılmış, yaralıyanlar kaçmışlardır. Bir İntihap Faaliyeti — Bunlar mektep talebesi mi ? Nizam ve intizam içli F Szanye : içinde nereye — İntihap yerinde nizam ve intizamı bozmıya! KÜRÖKE DÜD KĞĞKÜİÜE ST ge llli l —— ——

Bu sayıdan diğer sayfalar: