14 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

14 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 49<5 yıl «sayı 458 Sah 14 Tena ) 1930 Teşrinevel ) Okuyun ve S. C, F. namzedi halkın lisinden evel Yunan Rumların: gi Eski Osmanlı meb'usu ve S C.F. be İediye namzedi Osfanidis Et Osmanlı kıyafetile Lozan muahedesi mucibince Patrikanenin Cismani meclisi lâğve- dildi, Işin dışardan görünüşü budur: Artık ortada bir Fener kilisesi vardır. Bu kilisenin bir ruhani meclisi vardır. Halbuki Rum akalliyetin Cismani idaresile meşgul olan, onları Atina direk- tifine göre idare eden bir heyet vardır. Bu heyet Ve adı Ethinikom İdrima yani milli müessesedir. Bu müessese Patrikanenin Cismani meclisinin vazifelerini üzerine almıştır. “Milli müessesenin, faal idare heyeti üç kişiden mürekkeptir. Bu komite Atinadan talimat alır. ve ona göre bareket eder. İstanbuldaki akalliyetin Atina- —— iasaküinin na Asmak (old ğunu bilirsiniz, Bu heyet çok defa içtimamı Beyoğlanda oŞems kulübünde (bu kulübün Istanbulun ii galin- den evvel adı Eleniki leski Yu- nan ocağı idi.) akteder. ,, Milli müessesenin göstereceği | ğun ihtiyaçları hakkında konuşu. ihtiyaçların mali cihetini tem en makam ve şahıs malüm- dur: M, Nikolopulosl Bu efendi | bir siyasi müessesenin resmi me- murudur, Fakat vazifesi Istan- bulda Rum akalliyetinin ibti- Maniran sananga ra 131 08008 va verene saran Müderris — Sebilullab, sebil! Istanbuldadır. | Ismail Hakkı Bey Halkım susadığından ve kendi fırkasının bu susamışlara su dağıttığından dem vuruyur İntibap mücadelesi neticesinde manen fertolan Serbest fırka ruhu için sebili, ibret alın! ihtiyaçlarını şehir mec- ocağında konuşuyor ! zli komitesi yaçlarını dinlemek, Rum mek- teplerinin programlarını tanzim ve paraya olan ihtiyaçlarını tes- pit etmektir. Ayni zamanda patrikanenin (o dışardan aldığı da Nikolopulos vasıtasile temin edilir. Milli müessese son zamanlarda yeni yeni ve pek mühim faali- | yetlere başlamıştır. Son hafta zarfında Beyoğlun- | dev! mahut Yunan ocağında mübim bir içtima akletmiştir. Bu içtimada, konuşulan mesele şudur: İstanbuldaki (Rumların haklarımı harici kuvvetler, ve diplomasi vasıtalarla temin etmek! Bu içtimada konuşulan mese- ? lelerle alınan kararlar hakkında bir mazbata da imzalanmış ve hazırlanan mazbata dün, İstan- buldan Pireye © hareket eden, patrikane hukun müşaviri Isya- nari efendi tarafından Atinaya götürülmüştür. İsyanari efendi de i kariler için meçhul (değildir. Geçen sene Yunan hükümeti tarafından Yunan o beyeti İ mübadele komisyonuna hukuk müşaviri olarak tayin edilmiş fakat Türk tabaası olduğu için bu memuriyeti kabul edilmemişti. İşte bu adam M. Venizelosun Ankara seyahatini haber alır almaz, daha evel hareket ederek Yunan başvekilini ziyaret ede- f vek- we Jatanbuldakı * Rumların vaziyeti hakkmda kendisine ma- lâmat vermek istiyecektir. Beyoğlundaki Yunan ocağında yapılan son içtimada eski Os- manlı meb'uslarından Orfanidis efendininde bulunduğu, Rumlu- İan bahislere iştirak edip yapılan mazbâtaya imza da koyduğu işi- tilmiştir. Bu Osmanlı meb'usu Orfanidis EF, 5. C, F. tarafından Istanbul şebir meclisine ramzet sösteril- sada dav pass Aim san sap 0 van kama Bu yeşil bayrağı çeken kim? Birkaç gün güvel Kasımpaşada | intihap mahallinde görülen bir yeşil baya başlı böğeti bir mesele oldu. İntihap propagam- dacıları arasında böyle bir bay- rak ile bir kalablık görüldüğü yazı lınca $, F. cigazeteler erhal dtelâş ettiler. Vakıa böyle bir bayrak görülmüş. Fakat bu bayrak bu- | susi bir maksatla yapılmış bir işaret değilmiş. Şehrimizde spor faaliyetlerine sahne olan yerler- de sık sık görülen birşey imiş. Sonra bayrağı taşıyanlar büyük adamlardan değil: küçük mek- tepli talebelerden müteşekkil bir zümre imiş. Buna mukabil bir refikimiz tekrar kaydetti: “Yeşil ba n koskoca sakallı bir ylziı det Dedi. 5. F. lideri Fethi Bf, buna cevap ve- riyor: Oda yeşil bayrak denilen şeyin bir spor kulübüne ait alâ- meti mahsusa , bu bay- rağı çeken kafilenin gazetelerde çıkan resmininde buna bir delil bulunduğunu söylüyor. TAN tarafı $ inci sayıfamızda) Propaganda tahsisatlerı biitti mi? sanması ocağında konuşan namzet... ibret! w Yeni tejrikamız Artik öller adasına seyahat Bugün 6 ncı sayıfamızda Neşet Ömer B. istifa etti Yeni Emin intihabına kadar işlere Mustafa B. bakacak e em şi Darülfünun namına dün Paris Darülfünun emini şerefine bir ziyafet verilmiştir Darülfünun eminliği müddeti | tahminler hararetle devam et dün bitmiştir. Bu münasebetle Emin Neşet Ömer bey islifa etmiş ve yeni emin intihabına kadar eminlik vazifesini görmek için Fen fakültesi reisi Mustafa beyi namzet Çün akşama kadar vekâletin bu namzetliği kakul ettiği bilinme- diği için Emanet işleri Neşet Dmer beyin Avrupa ve bupu takip eden Ankara seyahati es- nasında kendisine vekâlet eden Edebiyat fakültesi reisi Köprülü zade Fuat bey tarafından tedvir edilmiştir. Mustafa beyin bugün- den itibaren Emanet işlerini biz- | zat derhute etmesi muhtemeldir. Duyduğumuza göre Fuat bey emin intihatına kadar vekâlet işini deruhte etmesi hakkında ki teklifi kabul etmemiştir. Yeni intihap birkaç gün içinde yapılacaktır. Müderris ve mual- limler içtiman davet edilecekler | bu içtimada ' fakülteler namzet- lerini gösterecekler ve Emin gösterilecek namzetler üzerinde ve reyle seçilecektir. Neticede İ en çok rey alacak iki namzet - eve va Mm e BANA ERA ai olan Orfanidis Efendidir. y meclisinden evel vize ) iki namzetten birini tercih ede- vekâlete bildirilecek ve vekâlet cektir. Yeni Eminlik için faaliyet ve intihap etmiştir. | | mektedir. Eminlik için bazi isim» ler üzerinde bir kısım müderris- lerin antant bile yaptıklarından bahsolunuyor, Darülfünun Emi. binin hariçte fazla meşguliyeti olmaması lâzım geldiği fikri esas itibarile bütün Darülfünun mu- hitinde Kabul edilmektedir. Bu münasebetle Eminlik için aranı- lan evsaf arasında bu vokta mühim bir rol oynayacaktır. Bazı tahminlere göre Edebi- yat ve Tıp fakülteleri namzet | göstermiyeceklerdir. Edebiyat fa- kültesi geçen defada namzet göstermemişti. Diğer bir tahmi- ne göre de Edebiyatın Fuat be- yi Tıp fakültesini Ziya Nuri pa- şayı ve Âkıl Muhtar beyi nam- zet göstermesi muhtemeldir. Fen fakültesinin kimi namzet göste- receği belli değildir. Hukuk fa- kültesine gelince; yeni eminin bir hukukçu olacağı çok kuvvetli görülüyör. Bu fakültenin namzet- leri Muammer Raşit ve Yusuf Ziya beyler olacaklardır. Tahir beyin gamzetliği kabul etmediği söylenmektedir. Nam- zetlik için isimleri geçen bu mü- derrislerden kazanacağı en zi- Halk fırkasına iftira ediyorlar! Serbest fırkanın intihap propagandasına tahsis ettiği 7000 lira bittiği için... Karşı fırka gazeteleri dün be- lediye intihabatı münasebetile fırkası aleyhine bir iftira daha tertip ettiler: Halk fırkası adamları İstanbulda Rumları, Er- menileri, Musevileri cebren inti- hap sandığı başıma ii et vE ni ldedilebilirmimiş ? Bilmiyoruz, bu efendiler ulu- orta yalan söylemekten ne gibi bir faide bekliyorlar? Ve böyle uluorta yalanlara halkın inana- bileceğini nasıl zannediyorlar? Rumlardan, Ermenilerden, Mu- sevilerden kimler, nerede cebren intihap sandığı bâşına götürül müşler? Ve bunlara nasıl arzu- ları hilâfına olarak Halk fırkası namzetlerine r6y verdirmişler? Bu ciheti tasrih etmek, isim ve mahal zikretmek lâzım gelmez mi? Bugün Istanbulda Halk fır- kası namzellerine rey vermek için bekliyen, fakat henüz vakıt ve imkân belaya birçok ha- lis Türk vardır. ndi ayakları ve arzularile intihap mahalline gidip rey vermek İstiyen bu ka- vatandaş varken Halk fır- kası teşkilâtınn intihapta ka zanmak için kendilerini “akalli- yet, diye ayıranlardan bir ta- kımlarını zorlayıp intiha yerine irmelerini akıl ve mantık ka- ul edebilir mi? Dün bir refikimiz Serbest fır- propagandacılarına iki gündür para verilemediğini, onun için dündenberi bunların intibap mahallerinde sesleri kesildiğini Dün gene yalnız Fatih sandığı önünde kalabalık vardı yazdı. Acaba Serbestci propa- gandacıların seslerinin kesilmesi hakikaten denildiği gibi fırkanın | yedi bin liralık propaganda tah- sisatı bitmiş olduğundan mıdır ? Yoksa — Istanbul ( intihabatının kat'i surette Halk fırkası lehinde neticeleneceği - anlaşildığı için artık beyhude para sarfına Jü- zum görmemekten midir ? Aosba ne yapmek istiyor- lar da yapamıyorlar ? Serbest fırkanın Istanbul ocağı reisi İsmail Hakkı B. in yeni bir yazısı intişar etti. Halk fırkası ile Serbest fırka arasındaki farkı anlatmak için diyor ki: “Bir ta- rafta hürriyete susamış on dört milyonluk bir balk var. Serbest fırka bunlara hürriyeti vermek istiyor. Fakat Halk fırkası hür- riyet yerine manlık veriyor.,, Acaba terbiye müderrisi İsmail Hakkı B. hürriyeti nasıl tarif ediyor? Bugün kendisi de dahil olduğu halde fırkası ne yapmak istiyorda buna Cümhuriyet Halk fırkası ve hükümeti mani oluyor ve onun için yapamıyor ? Müderris B.in bu noktayi izah etmesi lâzımdır. V-A-K-1-T 3 üncü tertip hediye kuponu : No, 6

Bu sayıdan diğer sayfalar: