13 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

13 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 40€3 yıl #sayı 458! Pazartesi 13 1Ourcu ay | Teştineve! ) 1930 Halk fırkası 1906, S5. C.F. 10 rey! İşte Adalar intihabatının neticesi ! Dün intihabata sükün içinde devam | edildi, evelce zabıtaya tecavüz etmiş olan 14 kişi adliyeye verildi Adalar intihabatı, müntebiple- rin nısfından fazlası reylerini kul» lndıkları için neticelenmiş O ve reyler tasnif edilmiştir. C. H. fırkasının namzedi olan Emin Âli B. 1906, S. €C. fırkasının namze- di Ali Rıza B. 10 rey almıştır. Yedek azalık için C, H. fır- kasının namzedi Hamit Naci B. 1830, 5. C. fırkasının yedek nam- zedi Avni B. 6 rey almışlar- dir. 5, C. fırkasının adalar şu- besinin pek fazla propaganda- sına rağmen C, H. fırkası çok kahir bir ekseriyet temin etmiş” tir. “ewditten evvelki vaziyete gö” re 300000 müntehipten ancak 35000 kişi rey atmıştır. Bir baf- talk temdit müddeti zarfında a yükseleceği ümit edil- mektedir, Intihap esnasında mubtelif yer- lerde hadise çıkaran, polisleri dövenlerden 14 kişi adliyeye teslim edilmişlerdir. Kasımpaşada yeşil bayrakla intihap yerine gelenler hakkında zabıta tahkikat yapmaktadır. Bu bayrağın kime ait olduğu henüz anlaşılmamıştır. Vefa idman ku- İübüne ait olduğu söylenmişse de kukük idâre heyeti bu bayrağın kendi kulübü ile alâkası olmadı- ğını bildirmiştir kkk me iyii Dahleden dinımize bar müsülman olsa ... Kirgehir meb'usu Yahya Galip B. in Eyüp intihap mahallinde $. fırkanın Rum yamzetlerinden bahsaderken A- Postollar fırkası dediğini ileriye sürmek suretile İZİ m bazı gazetele, aleyhinde neşri- © yatta bulundu- lar. Bu neşri- Yatın Beyoğ- lunda çıkan F- Yansızca gaze- telere — geçti- ğini gördük. Yahya Galip B Bir lâtife şeklinde mi söz söy-| lediği, yahut ciddi bir nutuk ederken mi bu tarzda bir lisan kullandığı bizce malüm olmadı- Zından kullandığı tabirin hakiki kiymetini burada tayin ve takdir <demeyiz. Ancak şunu kaydet- mek isteriz ki Yahya Galip B.e sabık Mimar Sinan tekkesi şeyhi olmak sıfatile hücum edilmesi $ok haksız ve yersizdir. Yahya Galip B. in mazisi sade bir tekke şeyhliğile hiçe indiri- lemez. Yahya Galip B. milli mü- €adelenin en tehlikeli zamanla- nında Ankara defterdarı, sonra | valisi olarak milli istihlâsı hare- etine hizmet etmiş bir zattır. * bir tekke şeyhi değil, hakiki bir inkılâpçı olduğunu istiblâstan Sonraki hareketlerle göstermiş- tir. Bu cihetle yaptığı hizmetin kıymeti bizzat Gazi Ha. tarafın- Fatihte belediye dairesi önünde reyini yermek için foplanan halk Mubalefete geçen gazeteler i son günlerde Halk fırkası hükü- metine karşı taarruz taktikleri- ,nide deği a ik Eveldğ" Gi TOğryA” b | met Pş. hükümeti ( aleyhinde i neşriyatta bulunan bu gazeteler bu taktik tebeddülünden sonra bütün hücum ve iftira batarya- larını Halk fırkasma o çevirmiş lerdir. Netekim bu gazetelerden biri dünkü nüshasının ilk sahifesini otuz altı puntoluk iri harflerle şu serlevbaları yazıyordü; “Millet Halk fırkasının O zul- mündeu ve fecaatinden o kadar bıkmış ve o kadar yılmıştır ki.,, “Hakkı Şinasi Pş. nın gizli bir teşkilâta riyaset ettiği © anlaşıl- mıştır. Türk milletinin yüksek halâs- kârı Gazinin fırkası olans Cüm- | in Halk fırkası Türk mil- tine ne gibi zulümler MIŞ * tır? Memleketi öce ai taran Müdafaai Hukuk cemi" ' yetinin mevlüdu bulunan bu fır- ka kimler aleyhinde ne gibi fe- cialar yapmıştır? Hakkı Şinasi Pş. hangi gizli teşkilâta riyaset ediyor? Buna dair bu gazetede sarih | bir ifade yoktur. Bununla be- ! râber Halk fırkasına isnat e- dilen zulüm ve fecayi milleti o- , kadar bizar etmiş ki artık bu- nun neticesi (omerelere varaca- ğını ifade etmek için sadece dan büyük nutuklarında da tak” dir edilmişti. C. H. F. aleyhinde bir propa- İ ire vesilesi olmak Yahya alip B.in mazideki şeyhliğini ileriye sürenler neden dolayı S. fırka namzetleri arasında hakiki bir tekke şeyhinden başka biç bir meziyeti olmıyan kimseler bulunduğunu görmek istemiyorlar? Meselâ Ali Nutki babanın $. F, Istanbul namzetleri arasında ismi 'kaydedilmesinin neden ileriye gel- diğini bahse lüzum görmüyorlar? Fethi Beyin ismini kendilerine siper yapan muhalifler Kanunun pençesinden kurtulmak için hükü- | met aleyhindeki ihtiraslarını Halk fırkası aleyhine iftira kusmakla tatmin ediyorlar süküt ediliyor! Yani Kanunun pençesi yakalarına yapışır diye açıkça söylenmeğe cesaret edile- miyorl : Bu bedbaht kalemler bu tarz- daki müfteriyane hücumlarını da- ha evvel (o doğrudan 'doğrüya bükümete (tevcih gderlerken şimdi: neden dolayı Halk fır- kası aleyhine çeviriyorlar? A- caba Ismet Pş. hükümeti son | kabine tebeddülile bazı azalarını değiştirdiği için mi? Hayır, - öy- le değil, Evelce yaptıkları tec- rübeler ( neticesinde hükümet aleyhinde ulu orta iftirada bu- lunmanın kanunlarımızda cezası bulunduğunu anladılar, Bundan kurtulmak için şimdi hükümetten babsetmiyerek sa- dece Halk fırkası ve » teşkilâtı aleyhinde iftira yağdırmıya baş- ladılar, Mademki Ismet Pş. hükümeti Halk fırkasının bükümetidiri. Ma- demki Halk fırkasını düşürmek ayni zamanda ismet Pş. hükü- metini de düşürmek demektir. O halde ismet Pş. hükümetini düşürmek (için kanunen daba ağır cezayı mucip bir yol tut- maktansa ayni maksadı temin edecek olan ve nisbeten cezesi az olan bir vasıtaya müracaat etmek ihtiyatkârlık değil midir? Halk fırkasının teşkilâtı o karşı- sında her bir cemiyet fırka gi- bi alışmak (hakkım almış bir “teşekkül olduğunu w hutturmak istiyerek işte bunu yapıyorlar. Fakat unutmamalı ki Halk fırkası denilen. cemiyet, baysiyetine uzatılan kötü dille rin cezasını istemek için mahke- meye gitmemiş olabilir, “Cemi- yetin mubtelif sınıflarını © umu- mun emniyeti için tehlikeli bir tarzda adavete tahris edenler, hakkında bile belki müddei u- mumi sakit kalabilir, Lâkin bü- tün haksız tecavüzlerin, müte- cavizleri affetmiyen bir aksi a- meli yok mudur? İ çük bir makalesi | Yarın başlıyor Fevkalâde nefis büyük bir hikâye Onların tapındığı Mustata Kemal? ll ağa Dünkü Yarın gazetesinde mü- derris İsmail Hakkı beyin kü- var. “Bizim tapındığımız Mustafa Kemal, serlevlasile tarihin bazı büyük isimleri sıralandıktan sonra şu satırlar (oyazılıyor.. “Bizim tapındığımız o Mustafa Kemal Halk fırkasının umumi reisi olan Mustafa Kemal de- ğildir. Dâhi İngres gibi mari- nin mirasım, yani Türk milletinin kuvni namiyesini taşıyan (ove Türk kavminin istikbalini yara- tan ve Türk istikbalinde Türk milletine ebedi rehber olmak istidadını ve kudretini muhafaza eden mutlak Mnstafa Kemaldir.,, Serbest fırkanın Istanbul teşki- lâtını ve bugün Serbest fırkaya mal edilecek intihap çığırtkan- uklarını üzerine alan İsmail Hak- kı bey bu sözlerile acaba ne demek istiyor? Takdir ve hür- met etmekiçin, Halk fırkasının umümi reisi olan ve ben işte bu Mustafa Kemalim diyen Mus- tata Kemalden başka muhayyel bir Mustafa Kemal yaratmak ibtiyacı neden duyuluyor? Bizim bildiğimiz iki Mustafa Kemal yoktur. Bir tek Mustafa Kemal vardır. O bir tek Musta- fa Kemal'dir ki Anafartalar kazanmıştır. © bir tek Mustafa Kemal'dir ki milli mücadele ile başlıyan ve Domlupmar zaferi tini yaratmıştır. O bir tek Mus- tafa Kemal'dir ki, milli müca- dele devrinde Müdafaai Hukuk cemiyetine riyaset etmiş, o bir tek Mustafa Kemal'dir ki Lozan sulhünden sonra bu cemiyetin mevlüdü olan Halk fırkası riya- setine geçerek arkadaşlarile be- raber memlekette büyük ve ebe- di inkılâpları yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal'in Türki- ye Cümhuriyetini tesis etmiş, Cümburiyetin feyizli inkılâpları- nı yaratmış olan sıfat ve şahsi- yeti Halk fırkasının müessis ve büyük reisi olan Mustafa Kemal sıfat ve şahsiyetinde tecelli et- Mısır sefirinin beyanatı Mısır sefiri Abitdulmelik Hamza B. Dün Mısır sefiri Abdulmelik Hamza B. Türkiye ile Mısın a- lâkadar eden meseleler hakkında mübim beyanatta bulunmuştur. 3üncü Sahifemizde okuyunuz. l Arjiköller adenin seyahat > e | Uydurma neşriyat arşısında Recep Beyin beyanatı p B. (Yazısı $ ini saılamndadır) miştir, Bu tesisten ve bu eser- lerden ve istikbalde de Türk R milletine ebedi rehber olmak kudretini muhafaza etmesinden dolayı o tapılan ve- tapınmak onun beğenmediği ve beğenmi- yeceği bir tabir olmakla beraber söyliyelim, “hakikaten tapınılacak fhıtratta olan Mustafa Kemal, kendi tesis, bu istihlâs ve inkr- lâp siyasetlerini kendisine düstur olarak tevdi ve emanet ettiği fırkanın reisi Gazi Mus- a le ci ca tafa Kemal yok, tek başma bir Mustafa Kemal vardır: Halk fırkasını halketti. H. fırkasını maziye tevdi ediniz: Gazi Mus- tafa Kemal vardır. Fakat ey darülfünun (kürsüsünden ayak politikacılığına düşen müderri# bey, sizin de, bizim de tapındı- ğımız Gazinin benim fırkam de- iği bir fırkadan kendisini böyle hayal yorgunlukları ve kelime ları ile ayırmak, a s- hm için sarlettiğiniz bu ö5 hude gayrette samimi iseniz, ola: bilir, fakat bu bir muhakeme sıhhatine delâlet etmez;değilseniz. Kısaca diyelim ki bu kelime ©- yunlarının nereden kaynayıp gek diğini, nerelere sürüklenip gide- ceğini bilenler bu memlekette bilmiyenlere daima hâkimdir. Kâzım P;ş. Same Meclis reisimiz intihap hakkında ne diyor B. M. Meclisi reisi Kâzım Pş. Hz. 29 Teşrinevvelde Ankarada bulunacaklardır. Meclis reisimiz dün şehirde otomobille bir te- nezzüz yapmış ve intihap hak- kında şu beyanatta bulunmuştur: — Gerek Istanbul ve gerek bütün memleketteki belediye in- tihabı cereyanlarını dikkatle takip ediyorum. Umumi vaziyet mem- nuniyet behştır. 3 üncü tertip hediye kuponu s* No. 5

Bu sayıdan diğer sayfalar: