13 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

13 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Üazeteve sö4derilecek mektup'ann üzerin: sir ise | Yanı idare içinse İ İdare şarsti konulmalıdı! tente kama map sazlar d ran re me Adl Ismail Fuat ve şürekâsı Zabitana , Devlet memurlarına ve Banka memurlarına TAKSiT iLE Satış muamelesine başlanmıştır. Tafsilâtını müessesenin Sultanhamamındaki manifatura mağazasından öğreniniz. Müdüriyet: Tel Ist. 192 Bahriyuna ilân Tahlisiye umum müdürlüğünden: Mukaddema tamir için havuza alınan Karadeniz boğazı haricinde 41, 2İ, 3Ö arzı şimali ve », 04, 3Ö tulü şarkide kâin fener işa- ret gemisinin tamiri bitmiş olduğundan 10 teşrinievel 930 tarihin- den itibaren mezkür geminin eski yerine konulmuş olduğu bahri- yuna ilân olunur. Muallimlere , İstanbul ithalât gümrüğü mü- dirliğinden; Adedi. Cinsi (OMarkası No Sandak BF 4087 Bağ Sandık Kilo 128 76 41 ın Cinsi eşya Demir çatal kaşık Ağaç kontile pilâk tahta Adi sedef düğme Gilise deri 242 597 594 OZF GNT Adet Sandık Balya Tehi yağ fıçıları 2600 Kuyumcu potası kısmen 517 Kırık yün manzarasında sün'i ipek Kösele parçaları Çam ağacı direk Kestane hülasası Hurda demir makina aksamından Sutkostik Pamuk mensucat Felemenk peyniri Hurma SK 17 ICS 898 9s 235 617 205 410 Çuval BB Adet Fıçı Dökme PAR Patlak Sandık Sandık 3101: ” 12: Balâda muharrer 15 kalem eşya 15-10-930 tarihinde İstarkul | itbalât gümrüğü satış komisyonunda bilmüzayede satılacağı ilân ği 427 1069 MS s F 1410 Köprü münakasası Nafıa vekâletinden İzmir vilâyetinde İzmir - Bergama yolunda yapılacak olan (58,237) lira (14) kuruş bedeli keşifli Bakırçay köprüsünün inşa- atı kapalı zarf nsulile münakasaya konulmuştur. | ! elektrikle Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa vekâleti yollar | umum müdürlüğüne, İstanbul ve Izmir Nafıa baş mübendisliklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakı beş lira bedel mukabilinde Nafıa vekâleti yollar umum müdürlüğünden alınabilir. Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin münakasa şeraiti umumiyesinin ikinci maddesi mucibince ehliyet vesikalarını Nafıa vekâletine ihaleden iki gün evvel ibraz eylemeleri ve 6 66 No lı müzayede, münakasa ve ihalat kanunu ahkâmına tevfikan hazırlıyacakları teklif mektup- larını 22 birinci Teşrin 930 Çarşamba günü saat 15 den evvel Nfa vekâleti müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilân olunur. “MM. V. satın alma heyetinden Evvelce kapalı zarfla merkez satın alma komisyonunca İlân edilip muayyen günde ihale edilmeyen harbiye mektebi binası inşa- sı yeni şerait dahilinde kapalı zarfia tekrar münakasaya konmuş- tur. İhalesi 27-10-930 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. Ta- liplerin şartname, proje ve fenni şartlarını görmek üzere hergün Ankarada merkez satın alma komisyonuna müracaatları ve müna- kasaya iştirak edeceklerin ogün ve saatinden evvel teklif ve te- ,minat mektublarını makbuz mukabilinde mezkür komisyon riyase- tine vermeleri, - Çorlu mal müdürlüğünden: Çorlu Hükümet konağı binasının sureti tamiri hakkında sermü- hendislikten gönderilen 3869 lira 80 kuruşu havi bir kıt'a keşifname üzerine mevkii münakasaya vazolunmuştur. Tamiratı mezküreyi mü- tezammın şartnamenin bir sureti hükümet kapısına talik kılınmıştır.! Mezkür şartname mucibince münakasaya iştirak edeceklerin Çorlu Mal kalemine müraszat eylemeleri ilân olunur. ZAN VAKITın IKü çük ilânları p Per gin meşrolanır .sesessse TArlfecerssrsas 1 Defalık 2 karsi 4 . . » ihtiyaç kalmayın- * cava kadar (azam! 0 defa) ilân edil- mek üzere mahfu : Abenelerimizin her üç aylığı için : bir defam meccanen! A satın geçen Mânl Seyyar Hanım memur istiyo- ruz — Yabacağınız satşa göre ayda 90 liradan fazla kazana bilirsiniz. İstanbul - durdüncü - vakıf ban içinde Unsonkoltesira | (7) Taksitle 12 liraya 20liraya 36 lira- ya 55 liraya Elbiseler, Paltolar, Manto- lar, Muşambalar. Istanbul durdüncü Vakıf han İçinde Unionkultesirat; * (7) Müracaat evi — Fabrika ve her hangi bir depoya elvirişli ve mükemmel ritmi bulunan arsayı gatıyor. (8) Zayi — Beyoğlu 17 inci mektepten aldığım şekadetnsmeyi zayi ettim. Hük- mü yoktur. 48 Gülnihal Pansiyon aranıyor — Dafültü- nüna devam eden bir efendi iyi bir aile | yanında pansiyoner olmuk Istiyor. ci Reşadiye oteli müdür Tomuzuna tabriren mür. İş arıyorum — Hesabım ve küle mim kuvvedi, çalışmaktan yılmam, mü. nasip iş arıyorum. Adresin: Üsküdar vor tart ye “AKLİ Dr. A. KUTİEL Cilt ve efrenci hastalıklar tedavihanesi Karaköy 'Topçula caddsler 34 /stanbul ik'nci icra darretinden: Bir borçtan dolayı o makcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer müteharrik (Singer markalı ple ayak makinesi ve Simens markalı elektrik dinamo- ları ye tahta masa ve sandalya ve muhtelif cesamette ayakabı kalıpları 16-10-930 tarihine mü- sadif perşembe günü saat 14 den itibaren şehremaneti sandal bedestanında açık arttırma su- retile ( satılacağından talip o- lanların mezkür gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak me- müruna müracaatları ilân olunur. Ikinci era memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz bulunan iki adet Romanya ineği 16- 10930 tarihine müsadif per- şembe günü saat 15 - 18 de Mev- levihane kapu haricinde Tepe- bağında Hanımınmandırası nam mahalde açık arttırma ile satıla- cağından taliplerin vakti muay- yende (dairemizin 930-3125 numaralı dosyasile memurumuza müracaatları ilân olunur. İstanbul 8 inci icra dairesinden; Bir alacağın temini istifası zım- nında mahçuz Torpito markalı yazı makinesi 18-10-930 cuma günü saat bir buçuktan itibaren i sandal bedesteninde açık arttır İ ma ile satılacaktır. ifak, 1 biliçe tulumbası , 2 balkon, Talip olanların mezkür gün ve | saatte memuruna mürâcaalları Jân olunur. ER. YERDE 8 KURUS —. ——— MATBAA “VE o DAREHANE © Bâlyali, Apkatı esme “VAKİT YURDU, —— ari ağ SAYISI ISTANBUL tad / 1973 DARE ASL ie: VAKN i. Kemer Devlet Demiryolları Hânları 750 ton yerli çimente kapalı zarfla mümakasaya konmuştur. Münakasa 27-10-930 pazartesi günü sâat 15 te Ankarada Dev- let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. * » » Irmak - Filyos hattının Irmak cihetinden 63 ile 120 nci kilometre- leri arasında idarece ikmaline lüzum gösterilecek nevakısn inşası 18/10/930 Cumartesi günü pazarlıkla ihale edilecektir. Bu husustaki mukavele ve şartnamelerle vahidi fiat cetveli 15 lira mukabilinde Umumi İdare'muahsebat dairesince satılmaktadır. Taliplerin yevmi mezkürda şeraiti umumiye vesikalarile bir- likte saat on beşte Ankarada, Malzeme Dairesine müracaatları ilân olunur. *» * Haydarpaşa mağazasında mevcut olup 4/10/930 tarihinde müza- İyedeye konulan, verilen fiatlar haddi itidalde olmadığından ihalesi İyapılamıyan takriben 20000 boş çi ento çuvalı 18/10/930 Cumartesi günü saat 14 te tekrar müzayedesi icra kılınacaktır. Taliplerin mez- kür gün ve saatte Haydarpaşa mağazasına müracaatları ilân olunur. » Xx» * Haydarpaşa- Ankara-Izmir-Ankara-Haydarpaşa arasinda mubtelit katarlarla haftada bir defa işleyen doğru yataklı vagon servisi | 6-10.930 dan işarı ahire kadar haftada iki defaya çıkarılmış olup berveçhi ati hareket edecektir. Haydarpaşadan, Ankaraya: Pazartesi, Cuma Ankaradan İzmire Çarşanba, Pazar İzmirden, Ankaraya Cuma, Salı Ankaradan Haydarpaşaya: Pazar, Perşenbe MERE NİŞANTAŞINDA şişi. TERAKKI üsesi Telefon: Beyoğlu 2517 Bi Teşkilâtını tevsi ederek «Yuva» Paye ve «İlk» sınıfları ile «KIZ KIZ LEYLİ» dairesini itişelindeki ( eski 15 inci mektep) binasına ERKEK. rakletmiiir — Tedrlsata başlamiğtır Ana -ilk - orta -lise Sınıflarına talebe kaydetmektedir. ( Şekayık caddesinde Halit Rifat paşa konağında) müdürlüğe < müracaat Bi Istanbul Belediyesi ilânları İstanbul Belediyesinden: Yeniköy (Sarıyer ) Belediye şubesi dahilinde istinye mıntakası halkından reyini henüz “istimal etmi- yenlerin de 13 Teşrinievvel 930 Pazartesi günü Belediye daire- sine giderek sandığa reyini atmaları diğer ilânlar meyanında dünkü gazetelere gönderildiği halde sehven neşredilmediği anla- şıldığından tevzihan keyfiyet ilân olunur. 463 ve 200 numaralı mavunaların sahibi Eyüp çavuşun me- rakibi bahriye resminden teraküm eden borcunun temini tahsili zımnında tabtı hacze alınan 150 yüz elli kilo gemi zincirinin satılması için 4/10/930 tarihinde yapılan müzayedesinde haddi lâyıkı bulamadığından 20/10/930 tarihinde Unkapanında Polis merkezi önündeki meydanlıkta saat İl de tekrar m”zayedeye çıkanldığı ilan olunur. Istanbul Emvali Eyfam idaresinden Şaban ağanın istikraz eylediği mebaliğ mukabilinde idaremiz uhdesitıde vefaen mefruğ bulunan Kartal Mal- tepesi Yalıköy çiflik caddesinde 23 numaralı bir bap have salılıkur. Mezkür ev 8 oda, 2 sofa, 1 kiler, 1 mut tabir, 2 halâ ile 895 zira balıçeyi havidir. Zen.in kan kârg r,üzeri ahşap | olup 147 zira arsa üzerine inşa edilmiştir. İ 1500 İ.ra ile &wlibine birinci müzayedesi 9 - 10-93) tarihinde «çıldı. Kat'i ihalesi de 25 - 10 - 930 cumartesi gününe bir.kılmışır. Fazlasına talip olanlar ve daha ziyade malümat almak istiyenler o gün saat 16 ya kadar Adi:ye b nası dahilinde Istanbul Emvali Eytam idaresine müracvat etsinler. —— << — | Mes'ul müdür: Refik Ahmet 2” 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: