14 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

14 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAM 14 TEŞRİNİEVVEL 1930 & inci sene, No 1680 NUSHASI 5 KURUŞTUR ayri müslim Türkler | Teşkilâtresasiye kanunu, muay- şartları haiz olan her Türk v intihap etmek ve intihap! mak hakkını vermiştir. Bu ke- nasil ki teşkilâtsesasiyemizin iti- kabul etmez bir hükmüne delâ- tdiyorsa her vatandaşın istediği- Hey vermesi ve kendi siyasi eme -) en ziyade yakm olanları seçine- ayni derecede kuvvetli bir hak hüküm ifade eder. Malümdur ki, Serbest Cümhuriyet tinin namzet listesinde Yabu-| Türk vatan- ının isimleri de vardır. Güya u vesile ittihaz ederek Serbest nin aleyhinde akıl ve hayale iyen © İsnatlarda — bulunuluyor- Bunun üzerine karşı fırka ga rinden birinin muharriri Lider hi Beye müracaatla bu hususta fikrini sormuş. Fethi Bey de be- Serbest İlitresasiye kanununda bilâ istis- bütün Türk vatandaşlarına ta'| © istanbul intihabatı dünde mış olan hakların ve masuniyetle- tatbikini ister. Cümhuriyet, Ada-| Şehrimizin 8 kazasında devam gözetmekle ve her kesin hakkına| etmiştir. Halkın mühim bir kıs mümkündür, Bu prensipi ka-| mı reyini istimal ettiği için, in edenler tatbikatta bundan İnhi -| tihabat artık eski hararetinin ederlerse iki yüzlü bir kanaat ta-| kaybetmiştir. Bazı kazalarda darını göstermiş olurlar. i "Memleketimizde kalan ekalliyer.| Öğİ€Y€ kadar hiç rey atılma miktar itibarile pek ehemmiyet, makta, öğleden sonra bir kaç ki Firkamız, İstanbul şehrinde) Şi gelerek reylerini istimal et - arın belediye işlerinde temsil o-|mektedirler, rt hakkını kabul etmeyi Cüm| o Evvelce akın halinde bülu - anlara karşı sadakat bİ- İnan halkm sandık başındaki . Bugün ından naşi mu- kms edenler. Teşkilâtı Esasiye Ka. | kaMabalığı kain şimdi iki po- nundaki prensipleri zahiren kabul|lis memuru ile encümen azası ve hakikatte bu © prensiplere) Gileri boş olarak oturmakta - olmakla itbam altında ka-| dırlar, eklerini unutuyorlar... İ Bu sözleri, Osmanlı ıslahatçıla- Porpagandalar gevşedi tevcih etmek çok doğru olurdu.| oSerbesçiler artık propagan - nkü Osmanl: İmparatorluğunun | dalarını gevşetmişlerdir. Çığırt canlar para almadıklarından yolunda attiğı her adım; Mut k ei 3 at BER YAŞ herne) intibüp yeririnden > i memnun etmek gibi bir gaye daf ederi. Sultanların ıslah larında samimiyet yoktu. Ha bugün içinde bulunduğumu tamamile akeldir. Pethi Bİ Ek alâ bilirki, Teşkildii Esasiyey mevzuubahs maddeyi tedvin ve bul eden fırka, Cümhuriyet Halk asıdır. Ve yine kimse için meç değildir ki. Cümhuriyet | Halk bütün vatandaşları müsava. iisiye Kanununa koyduğu zaman & gayri müslim vatandaşlara ve ne harice hoş görünmek gayesini düşünmemiştir. Onun içi #ensipleri kabul etmek ve hakikatte ra inanmamış olmak ithamı al- inda kalacak olanlar, o Cümhuriyet Salk #rkasının o ricali değildirler lele onlar, bilhassa bu meselede iki "özlü bir kanaat sahibi o olmaktan bk uzaktırlar! Her halde dikkat edilmiştir: Fet 8 B. kendilerine ber türlü hukuku Kyasiyelerini vermekle müftehir ol- luğundan bahsettiği gayri müslim | İirk vatandaşlarımıza © yukardaki rânatında bile (Memleketimizde Ran ekalliyetler) vasfını izafe et- Bektedir. Acaba Türk vatandaşları- a böyle hususf bir vasıf izafe etmek eşkilâtı Esasiyenin ruhile bir tezat| *şkil etmez mi? Memleketin mu- tadderatile alâkadar olanlar her şey- n evvel realist olmak mecburiye-| İndedirler. Herkes bilirki ekalliyetin Sukuku, Teşki D haricinde bir mâna ifade eder, İri din ve milliyet gibi temamile ir. İcat ve iftiraki esaslar üzerine mü- ses olan ekalliyetler, her memle İitte bir takım hukuku halzdirler, Bizdeki ekalliyetlerin bazısı; şek- İn olsun bu hususi | haklarından vlet lehine feragat etmiş bulunu- Porlar, Fakat hiç bir zaman iddla e- ki Türkiyede ekalliyete men hip olan her fert, mutlaka Türk mil tinin takip ettiği gayeye sadıktır. Buna maddeten ve tabiaten imkân foktur. Çünkü bir taraftan bu züm- mensup samimi vatandaşların, İğer taraftan Hükümetin & faaliyet büsnüniyetlerine rağmen o hâlâ #naatlerin milli dilleri ayrıdır, mek leri ayrıdır, - nihayet dini bile ol - Teşkilâtı ayrıdır. Şüphe yok ki memlekette muahedelerle bazı Şyuka sahip gayri müslim vatandaşı imtiyazli zümreler halinde ça- lart hem Türk Vatanmın, hem i vatandaşların yüksek menafi- sünafidir. Biz hem onların re ve stadetini, hem de vatanın hu- ve selâmetini, Türklerle harsi! si mukadderatlarını samimi ik birleştirmelerinde görüyoruz. müniyetle görüyoruz ki bu va: aşların, akl: selim ile mütehassls e ti birim kanaatimizde- #ilhakika bu vatandaşlar: arasın- iösyü Puvankarenin: Çekalliyet Fatih belediyesinde selâmet| ve s'""n İstanbulda Konferans dağılma: milletlerin M. Popanastarlon o Hasan B. ATİNA, 13 (Anek.) — Bal- kan konferansı son (o içtimamı sulh ve itilâfın timsali olan Delft mabedinde akdetmiş ve konferansın Balkan milletleri- ne beyannamesi okunmuştur. Konferans bu beyannamesinde larını reylerimizlede tesbit etmemize) biç bir mâni kalmaz. Vakrâ ne hima- ekseriyete intibak et-| yeci ve ne de milliyetçi olmıyanlar Yolundaki hükmünün isabe-| böyle bir gayeye inanmazlar. Ancak) akdir edenler, ekseriyeti teş -| tarihin zerüretlerini inkâr edenlere) <diyorlar. Teşkilâtı Esasiye ka-! de bizim bir diyeceğimiz yoktur. Her samuza malüm olan ahkâmı var-| kalde biz doğru bildiğimiz yolda de- imizin Hilmetini bu samimi ka-| vam ediyoruz ve edeceğiz. Bütün İzmızda aramak lâzımdır. Bizim | itirazlara rağmen de bu yolda mühim meselede tek bir cephemiz vardır: Idığımızı da söyliyebili İri müslim Türk vatandaşları İi- mızı ve her şeyimizi / aldıkları kanunlarımızla tevit edilen bak- K Sürt Meb'usu MAHMUT İ nerden para gelecek, diye bir bir sulh beyannamesi neşretti.. Serbesiçilerli zaklaşmışlardır. Gündelikçi bir) propaganda memuru: — İntihap yerlerini dolaş - mak için para yok.. Karnımız da aç. Bugün üçüncü günü yev| miyeler çıkmadı. Bu iş artık tav. sadı. Bakalım bundan sonra, arkadaşma dert yanmakta Fakat reklamlar yerlerin de duruyor yük reklâmları intihap yerle - rinde durdnakta ve beş on seyir| ci kafilesi okumaktadır. İntiha-| bat tam bir sükünet içinde cere yan etmektedir. Serbesçilerin bu vaziyet karşısında son dere ce meyus oldukları görülmekte memektedirler, Her akşam Kal (Devamı $ inci sahifede) İkinci Balkan konferafisı! toplanacak zdan evvel Balkan e hitaben Balkaş milletlerine selâmlarını ve Balkan hükümeterine de ha- raretli sulh arzuların bildir - mekte ve Balkan millet ve hi kümetlerini Balkan ittihadına yardıma davet etmektedir, Mü- teakıben Balkan murahhasları birer nutuk irat etmişlerdir. Ru şen Eşref Beyin - heyecanlı ve ateşli nutku çok alkışlanmış - tır. Türk heyeti murahhasası reisi Hasan B. ikinci Balkan konferansının İstanbulda akti- ni teklif etmiş ve ezcümle de - miştir kiz Bu teklifi vatanıma bir his sei iftihar ayırmak için değil fakat Türkiyenin oBalkancılık mefküresile ne kadar mütehas- sis olduğunu ispat için yapıyo - rum, Konferans Hasan B, in bu teklifini alkışlarla kabul etmiş tir. 62.000 isterlinin tevzii Ankara, 13 — Gayri mübadil lerin arazi ve musakakfatına kar şılık olarak Yunan hükümetinin verdiği 62 bin ingiliz lirasının su reti tevzii hakkında vekâlet bir talimatname hazırlamağa başla mıştar. ER A A RAN A ay Basmaharrirli: Siirt Molar MEANIMEZ'E Muhalefet Lideri Fethi Bey suallerimize müphem, kaçamak Intihap her yerde C. H.F. lehinde bariz ve kahir bir cereyan aldı Teessür ve ümitsizliğe kapılan serbestçiler Kalmis apartımanında içtima üstüne içtima yaptılar Muhalefetin yaygaracıları ortalıktan çekilerek nihayet halkı rahat bıraktılar; dün rey atanların çoğu kadındı ığırthan ve yaygaracılarından azade katan halk sükünetle beyoğlunda reyini veriyor Maamafih serbesçilerin bü -|» dir.. Artik ntihâp yerlerini gez| 35 “İzinden ibaretti. Biz Pı İı ceva Tek taksi Şoförlerle belediye arasındaki ihtilâf. libi kabul edildi Şoförler geçenlerde toplana- rak, belediye (tarafından tek İtaksi otomobil için neşredilen talimatnamenin bazı mevadmm tatbik kabiliyeti olmadığını mü nakaşa etmişler ve teşebbüsatta bulunmağa karar vermişlerd Şoförler namına tefrik ed len heyet kâtibi umumileri Aziz Beyle birlikte dün Vali ve bele- i; isi Muhiddin B. tarafın- Hey'et Senihi, Nihat, Niza- İmeddin, Mehmet Nadır B. ler- den mürekkeptir. Belediye mu- avini Şerif, hey'eti fenniye mü- İdürü Zıya, makine mütahassısı Şefik, Sıhhiye müdürü Neşet Osman beylerin huzurlarile Mu- hiddin B. nezdinde (3) saat ka- dar devam eden müzakerat ne- ticesinde talimatname mevadı- nm ekserisinin şoförler lehine olmak üzere tadili takarrüir et- miştir, Bu tadilâta nazaran tek tak- isinin bütün arabalar için ayni irenkte olması kabul — edilmiş. FREEZE Yalnız sarı olmaması muvafık Bizim de SÖZÜ Sw için piki MliME e müz var! Jmühlet verilmiştir. İ Maamafih piyasaya yeni çı- Fethi Beye” evvelki kün Büz! süslier kacak otomobiller tek taksi ren yp e Öke eği ği ginde olacaktır. Boyanın ne ola de, ika gazetelerinin halkrs timadını cağı henüz kararlaştırılmamış- işp yeniklerini “kapdi yarar kendi okur tır. Fakat en ziyade zevki seli- r hale geldiklerini” söylüyor ve halk Slam ii elm im nir e me muvafık renk intihap edile- erinin. sütunlarından bi cektir. ethi Beyin, intihaba 2 ği pim kimler ere, Lândone meselesi üç yeti baki ver sonraya bırakılmıştır. nisbetinde olmalidir ki, etrafinda olup RAN i bitenlerden tamamile gafil görünüyer. | M nafih ve gelen otomo teminde ola- adde ve vak'a tesbit |biller lândone $ ettik, O bize samimiyetinden ve hüsnü (Devamr ikinci sahifede) —....— > Adiyevekili ez dğMik iz Eer sebibi olabilir — Fakat bir taki Bugün Ankaraya i hareket ediyor anasının, Komünisilerin ve &. Kanunlardaki tadilât nasıl yapılacak ? sene ihlar paslıdır. Bunların mo- ” diyer. Sonra da dönüyor ırka içi Apostoller İrrk. lr, İD seden müdafan et Ki elduğuse söylüyoruz. O Apostahtar firkame Vie) Wa Beye isnat edilmişti, Bizgr Ge aşan etmedi. Bununla beraber; varki “Biz srden ba isme bu Emdr Xrk, Bezi mryoruz. Mihayet Apostol iseiiye” anla, ya birkaç namzet, fırkası Aran Bİz w lebilir. Apostallar fırkası def?” se, ekailiyetlerle teşriki masalye tari?” olmıyanlarin. bu kanaselerini ifade tari” dan başka bir şey değildir. Fethi B. bu teşriki mesaiye taraftardır. Bu kansatine | hürmet ederir. B: rın kanaştlerine da © hürmet etsin. postollarTa teşriki mesniyi kabul et ten sonra fırkasıma Apostollar da da dir, ve binetice bu kadar hiddete kai malıdı th taraftar olmi, Essen hiddet bir fırha İlderinin şıarı değildir. Dünkü beyanatı, hiddetine rmağ- lâp olmuş bir adamın insiğamsız sözle- Beyden itidal İve soğuk kanlılık bekleriz. Beş hasta var! Etem İzzelin yeni ese Pek yakında Milliyet neşretmeğe başlıyacaktır BEŞ HASTA VAR! Etem Izzeb'in eseri, fakat Belkiys'in romanıdır. il j Yusuf Kemal bey Bir müddettenberi şehrimiz: de bulunan Adliye vekili Yusu Kemal B. bügün Ankaraya ba reketedecektir. Adliyede, veki! beyin riyaseti altında toplanar Bu romanda bir kadının bütün maceralı hayatı ile beraber eski, yeni ve ileri Şoförlerin ekser meta- tetkik komisyonu hukuk, ceza BUGÜN ci sahifede - 3 1Saman Tiamic: tarihi dettka 2 Harici ve saa haberler 3 ünci sahifede 4 1— Tükâye kiepiiler 1— Neşet Ber bey Dardığ- V 3— Ecnebi edebiyatı inden çekildi Ç 2— Imar işleri komleyonları Ç teşkil edilecek ı cemi 5 inci sahifede Mali iktsadi halta plar veriyor Hayret ve.. dikkat?! im Ödemişte yapılan tevki- fatın içyüzü nedir? Jandarma tarafından uzun bir müsa- demeden sonra yakalanan soyguncu- ların üzerinde Serbest Fırka işareti var! Ödemiş S.F. cemiyete alınmaması lâzımgelen eşhası fırkaya yazmış ve defterleri de kaçırmıştır Ödemişte Serbes fırka heyeti idaresinin tevkif edildiğini ge- çen gün yazmıştık. Bu mesele hakkında Anadolu refikimiz şu mühim tafsilâtı veriyor: Bir kaz gün evel, İzmir - Ö- demiş yolunda Baymdırın De- İrebası İstasyonu civarında şö- se Üzerinde bir otomobil soy- gunculuğu olmuş ve kamyonda bulunan yolcular silâhlı eşhas tarafından soyulmuşlardır. İemiş jandarması derhal | harekete geçerek soyguncuları !takibe başlamıştı. 'demişten | Vilâyet makamına gelen resmi İmalümata göre, soyguncularla jandarma müfrezeleri arasında İbir saat kadar omüsademe ol- muş ve neticede haydutlardan üçü diri olarak yakalanmış ve | muhakkaktır. biri de yaralanarak karanlıktan | Bu hâdise alelâde bir vak'a bilistifade orman içinde kay-| olmaktan çok uzaktır. Çünkü, bolmuştur. Yaralı aranmakta- |siyaset yapmak (için şekaveti dır. bile göze alanlar türemiştir. Pek yakında (Devamı $ inci sahifede ) zmir Valisi Kâzım Ps. ele geçeceği e Bu yeşli bayrağı tutan kasketlide hiç mektepli hali ve çağı varımı ? bizzat Fethi Bf. söylesinler Hayır.. değil, evet! Yeşil bayrağın kasten açıldığı anlaşılıyor?! İstanbul Spor kulüplerinden hiç birisi Kasımpaşaya ne yeşil bayrak, ne filema göndermemiştir.. Cuma günü Kasımpaşada S. C. F. namma sandığa hücum e- den kafilenin cami avlusunda aç tıkları yeşil bayrağın Vefa kulü ine ait olduğu Serbestçiler ta- igadan iddia edilmişti. Fethi İkan£ müphem bir surette ay izhar etti. Hatta ilâve etti: Baz. ç gençler tarafktepli ve sporcu Fethi B, Kia getirilmiştir, -İbulunmadığı içi? mahallinde i|tildığı gibi fetva Wıdisine anla -İzur görürüz. Fakat esini ma- 1İböyle bir hâdise esnasi© olsa nişil bayrak dolaştırılmal Ve - mâna ve maksat açıktır. Naki görülüyor Burada da bayrağın kimle. rin arasında olduğu hayatın bütün tezahürlerini bir sinema filimi gibi göz- lerinizin önünde canlı bir halde bulacaksınız. | usulleri hakllında bazı esasat|kim Vefa kulübü umumi kât; |lüplerinin necami (avlusunda hazırlamıştır. Adliye vekili bu|ğinin aşağıya dercettiğimiz teşgekildiği gibi yeşil bayrağı var « esasatı Ankaraya götürecek ve)zip ve tavzihinde kaydedildiği (f, De de her hangi -bir kulüp orada tetkik ederek, tadili kava| gibi Vefanın böyle bir bayrağı |rat upları tarafndan bu. bay nin komisyonu teşkili icap edip|yoktur. Tahkikatımıza ve vak'a |tir. 21mpaşaya getirilmemiş *.. etmediği takdirde karar vere -| günü orada bulunanların müşa- |maksâ€naleyh yeşil bayrağr" cektir. hedelerine göre de İstanbul kı - (Devgahsusla Kasımpa; Bistrea.rTai

Bu sayıdan diğer sayfalar: