14 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

14 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İYET SALI (4 TEŞRİNİEV VEL 1930 » | « Limon çiçekli Dm müstah an kolonyası: derece bir . a —— san attir. 1 Almanya ve Am is Şark fa verir. Baygınlı rda şubemiz yok İsmine ve markasına dikkat, t taklitlerinden sakınınız İİ ci hukuk mler İner. Emniyet Sandığı emlâk! Emniy et sandığı ii nsl n: nn İkraz o Merhunatın cins ve nevi Borçlunur kıy No müzayedesi e A A e | SE sik FAİ N cedit şehit Muhtar B. sokağ nda €ski eni Kat'i karar ilânı $7L SA mmarali Giçterei deve Gllei be 1 Adliye dairesi n müdüriyetinde tasf 0 “ caddesinde 10 numaralı hanede 32 Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Rasimağa lesinde eski Kalfaçe ye k ında 928-124 Guraba hastanesinde Mustafa oğlu Mustafa sokağında esk ük ve yeni 16-1, 16-2 mu eski 2 mükerrer 2 yeni 20-22 nun aralı iki 28-124 ” ” Şükrü oglu Abmet Enver maralı elli altr arşm arsa inde ahşap bir bu- tamamı, 928-131 postası (CUMRURİYET 4 teş alaşım > mından Mehmet oglu Arif Karabiğa | çuk katta iki oda ve doksan altı arşın arsa üzerinde bir buçuk 1000 Aksaray Kazgan adi mahalle: Mastafa Derviş oglu Osman katta duvar taşından (bir fırnı havi Bir hanenin ğında e bir hane Niyazi İbadı tamamı Abdülkadir a, nin tan FatmaH.| 928-131 Curaba Hakkı oglu Hüseyin Lâpseki 120 297 Galata şehit Mehmetpaşa mahallesinde üstü 928-1369 Münire H. Cerrahpaşa hastanesi Hobyar mahal sokağında eski ve yeni 17 numaralı elli a i : ni Gi a üzerinde kârgir bir kattan ibaret bir dük inın nısıf hissesi Beki kalkarak Zot İNİ Sinop . si Camişerif sokak 5 numaralı hanede lambos Et.İĞ Trabzon, 928-1371 Guraba hastanesi Eski Hisarlı İsmail oğlu. Nazım Şi aga Cain iy ahali zi alba 8 Kânunuevvel 341 Si ikinc selcan 928-1371 Guraba hastanesi İzmitli o Ahmet kızı Hayriye y 9 Kânunuevvel 341 İsmail oglu Mehmet 29 Kânunvevvel 341 Cerrahpaşa hastanesi Hasan oglu Ha Hamit oglu Süleyman Hisan oglu Mustafa Mustafa oglu Ali Osman Temel oglu Memiş Mehmet ogiu Ramazan Seyit oglu Ali İbrahi m Nazif Osman og'u Hasan Hasan oglu Yusuf 7 Hasan oglu Yabya e “ gir i bir mutfa » ri kabili iztime li Z yeni 90 numaralı i Şükrü Efendi h 928-1375 Guraba Musa oglu Hakkı 13 Teşrinisani 341 sin barel a Recep oglu Ahmet 25 341 Selânikli! 1000 2543 kd Tabaklar mahalle 928-1377 Alman mübtediyesi Nasibe H. Gülhane hastanesi ı caddesinde ) ve Yedikule Gazbane caddesi 3 numaralı hane arşın arsa üzerine alışap iki katta yed ağar plak K r üra 929.195 Kümil Ahmet Guraba hastanesi , alta taşlık otuz arşın ars > e a En Di » — Süleyman Mebmet zerin p r k k .ö AN : “. postası 928-550 Taşcı Aptullah EF. z bat 928 Şehre- a al me Ke : * ? mini Uzun Yuşuf mahallesi i ve : e ne 281 Üsküdar Hamza Pi 928, Mehmet oglu İsmail Guraba hastanesi Istanbullu Memuru Ömer Faruk Beye müracaatları ilân olunur, | hanenin tamamı Mm. Makruhi| e aa 598.95 O Fatma H. Hacı kadın mahallesine Tavanlı çeşme : N eri me 1500 968 Üsküdarda atik Altuni zade ceği t Faik B. mahal- Trabzon birinci tamamı Şalih oglu Tevfik Nikdeli 928-1345 Bahtiyar H. Divanyolunda Köprülü Mehmet paşa Medresesinde mukim # » : Koca mustafapaşada Hacı Hüseyin ağa mahallesinde Ka- ranlık yalı cadi de 56 numaralı hanede mukim vefat eden yazmı fabrikası sahibi Karabet Babayan dinin terekesine mahkememizce vazıyet edilmiş bulu dan alacaklı ve borçluların tarihi ilândan itibaren bir e i e İSKENDERİYE 30 numaralı ve mühürile İstanbul dairesinde eytam ii led — Ye kei e 7 sürat postası tasfiye memuru Ömer Faruk (İZMİR) ver ü midir İnen. K ! iddiayı veraset edenlerin üç ay zarfında mahkemenin 928 gir ikise açıları 0k * ye e yüke rn İYKİ gram zaar na potası kısman kırık n) namile maruf bir h enin ta | DOÇE LEVANT ICS 898 manzarasına sun'i ipek ; C wi li —— 1 ? , e “CAP Trabzon ikinci sal zlar Gn Ee a REY mezkür be: addi lâyıkında görüle den İzem postası: Hamburg, Brom, | ve Gala Di I da demir makina v beş gün müdd edilmeler i tetin, Anvers tordam 5 'T. evvel 930 tarik üsadif na, kat'i k < amından el 930 ta müsadif Cum e n limanımıza muvaselet Sutkostik > u si t eylemiş ol ii dörtten on altıya kadar sandık idaresine mürac Pamuk mensuca üracaat İĞ rerindie vap sanımızda €: © i lüzu: ilân olunu . > Ul9 Felemenk pey t 37 MANN Gü y rinievvele doğ .ÂN ela Tal yakl ka 000 çeki odun munakasası | Per 0 ş komisyonunda t Burgaz, V Köstence, Kalas İİ 60 10-11-980 60. 1412930 Yüksek orman mektebi rektörlü- Iv Pat vw ümamudn m J hareket . oğl uğrayarak eklenen vapurlar ; Bahriyuna ilan günden: |“ ie İM Kiralık ve Satılık Mekrebimize -lüzu C ekiz yüz çek d i müna t 1 — Kahartferler için tarihleri Tahlisiye umum m müdürlüğü nden: yasaya, konulmuştur. Taliplerin şartnemelerini. görmek üzere her mmbarg, Brom, Anveri, Roterdamfğ| Yukanda yazlı beş takelite Ankara Meviine “56 “Topkapı sing Gii Mukaddema tamir lınan Kar haricin! Aİ hale olan 22 teşrinieyw açi yakında Imanımız. vi a elektrik geçen geniş cadded: tram | z e la mu in w I4te defterdarlık reket edecek vapurlar: | ie | veya yedi dakika mesafede dört ilinde müessesati diye mübayıat komlsyonuna gel. İğ * para 18-90 teşriner- Ü) üsulile münakasaya | tarafı divarlı ve birinde motür diğeri ilân olunur. velde tahmllde ie NE küle örer dullar 6 eli Sa Ponimern vapuru 95-27 teşrini 10-980 tarihine | büyük suyu mebzul kuyulan ve Orhangazi i icra ı memurluğundan: e ivan Slaresinde > merek ii | dine ukar sar ye sadide meye ağıçlan ve sebze tarlaları bahçıvan , 00, 30” tuli şarkide kâin fener ğundan şrinievvel 1930 n eski yerine konulmuş olduğu minin > 83, Keli Ari Öevei Yakında Rodos, Anvers, No- İğ) bayast komisyonunda yepılacaknır. mr ar mir in a Bn Zn lama rm İran a | m a | va a İzmirde şı le Yalta vapuru 16-17 teşrinlevvelde İl) aaa çe avaz m a ve Soukkuyu mektebi inşaatı | dığından Banka uhdesine ma masraf 6 ira hmilde da Dol köşk ve b mümey Fazla tafsilt için Galatada d alınabilir. Münaka- Ovakimyan Hanında kâin deceklerin o gün ve i evvel teminatı muvakkate mumt acenteliğine müracaat e teklif mektuplarını makbuz mus ıkor. Hemen teslim Telefon * Beyoğlu 641 - de kor riyasetine teydi | Topkapı'da tramvay mevkli mev akcelerile müracsatları ilân olunur. o « yoğ | lm ai a ni me erer. meyva ağı ahırlanı bulünu «ren 20 gün © ve kapalı zarf | evveliyesi icta kılınmışur. E akasaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak üzre | yüzde beş zümmile 1080 hisse itibarile Ankara Maarif Müd yam i mi ayrı ve toptan ara Maarif Müdürlüğüne ye münakasaya iştirak etmek üzre de 26-| yedeye vaz edilmiş olup ihalel ketiyesi 23-(0-030 perşembe günü | mim 10:930 paz, i 5 te İzmir Vil r 230 pazar günü saat 15 te İzmir Vilâyeti daim Es © | öğleden sonra saat 14 ve icra kalmacağından. taliplerin yüzde on

Bu sayıdan diğer sayfalar: