14 Ekim 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

14 Ekim 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEDİNCI SENE N 2313 Raşmuharrlrl YLJIVUS NADİ İDAREHANESİ: JByoflOumumiye karşısında dairei mahsns» Telgraf: tstanbul Cumhurîyet Posta k u t u s u : N° 2 4 6 ,y^.<, • * * "*• • < M M . Başmuharrlr : 2366 e i e T O n . Tahrir müdUrü : 3236 e müdUrU 2335, Kitap kısmı 4 7 2 m h u riyet İntihap sakin geçiyor IIIIMIIIIII ııuıııııııııı SAU 14 TESRiNiEVVEL 193O ABONE ŞERAİTİ MÜODET: İTÜRKİYE İÇİN HARİÇ İÇİN j Seneliği : 1400 Kr. 2700 Kr. : 6 Aylığı : 750 Kr. 1450 Kr. İ 3 Aylığı • 400 ,Kr. j 800 Kr. » Intihap Mücadelesi Hafifledi Türk gençliği = 5 Kuruştur = Nttshası her yerde • 7 P » İ Günlük siyasî ihtiraslarm Türk gençliğifleoynamağa kadar ileri gittiğini ve gençliğimizin miskin mücadelelere karıştırılmak istenildiğini görüyoruz. Uçan kuşa el atan siyasetçilerin eğer ellerinden gelirse gençliği dahi ellerine alarak kendi maksatlannm hizmetine koşmak istiyeceklerine şüphe yoktur. Ancak, Varidatı Mahsusa müfettişlerindenj Türk gençliği bu oyuna gelemez ve gelVefa Lisesi riyaziye muallimi Yusufj memelidir. Kafası daima parlak istikbalKenan Beyin vefatı üzerine dört ço| ler vadeden yeni yeni ideallerin nurdan cuğu yetim kalır. Bunlardan biri mu, haleleri ile çevrili gençlik başlı başına allim olan ikinci hareminden doğdubir âlemdir. O günlük siyasetlerin fâni ğu için anası çocuğunu alarak evden gürültüleri içinde boğulamaz. Gençlik ayrılır, anasız ve babasız kalmış olan! gldeceği yolu bizzat kendi görecek ve üç çocuk ta bannacak yerleri bnlacak kadar nurlu ve şnnrludur, ve ve bakacak kimseleri olma | öyle olmalıdır. Hususile Cumhuriyet dığından halalan, tarafından hiAdana'da çıkan Türkiye'sinin gençliği... Evet, hususile maye edilir. Biz bu ' aileyej iki gazete ara büyük emanet kendisine tevdi olunmuş Şaylardanberi maaş tahsis edilmediğij suıda bir mud olan bu gençlik sokak politikacılannın • için yetimlerin çok muztar ve çok şa dettenberi çok mu nyandırdıkları her havaya uyacak bir •yanı merhamet bir halde bulundukla him ve çok şayahafiflik göstermekten uzak kalmağı daından bahisle 18 temmuz 1929 tarihli nı dikkat bir muima bilecektir ve bilmelidir. Bu hal, kenüshamızda nazarı dikkati celbetmiş1 nakaşa, bir dedidisinde vatanımızın ve milletimizin isk. kodu başladı. Hâtikbalini saklıyan büyük, belki en büyük Çocuklarm halası dün gene matba, dise yalnız Ada Sirdır. nııza geldi. Hâlâ maaş tahsis edile1 na'hlan değil, buİnkıraz uçurumunun kenarma gelen mediğini ağlıyarak anlattı. Yanındaki. tün Türk milletini Türkiye'den hür ve müstakil bir vatan iyOcukların yüzlerine baktık, zavallıi alâkadar edecek çıkaran nesil, bir zamanm gençliği idi. «Yeni Adana» ve «Türk Sözü» yavrucuklar gıdasıMıktan hazan yap kadar ehemmiyetTarihin harika saydığı bu işler ancak rakları gibi solmuş, sararmışlar. Kıj lidir. gazetelerinin başlıklan.. parlak idealleri demir bazularda tutan yafetleri de pek peri^an... Bu faciaf Mücadelei MiHiye zamanında Fran teslim edilmiş olduğunu ve bittabi elyevm çelik azimlere dayanarak tahakkuk edekarşısında kalbimiz sızladı. Ye gözl sızlar Adana'nın bir kısmını işgal et mumaileyh nezdinde bulunması Iâzım gelebildi. Arzu olunur ki yeni neslin gençlerimiz yaşardı. mişlerdi. Fransız'Iann bu askerî kuvvetleri ceğini iddia ediyor. Ahmet Remzi Bey «Yeni liği bu kurtarılan vatan ve milleti bütün bir emniyet içinde alabildiğine yükseltİstanbul Zat İşleri muhasebeciliğini arasında Verdön (Verdun) muharebelerin Adana» gazetesinin sahibi ve S. C. fırkasına ein. Bu vakarlı ve temkinli bir anlayışm den Ankara'da muntazam borçlari de buyuk kahramanhklar yapmış, buyuk ıltibak etmiş bir gazetec'dir. veya anlayışh bir vakar ve temkinin Mücadelei milliyenin bu safhasına iştirak üdürlüğüne gönderilen 4 mayıs 930; şöhret kazanmış Menil taburu da vardı. Fransız'ların çok ehemmiyet verdikleri, etmiş olan Kethuda zade İbrahim Bey «Turk mahsulü olabilir. Ömürlerini asla boşa tarihli ve 781 numaralı dosya üzerine geçirmemiş asırdide ihtiyarlar gibi düaylardanberi hâlâ bir muamele yapıl' çok büyük işler bekledikleri bu taburu, kırk Sozu» gazetesile Ahmet Remzi Beye hitaben kadar Türk bahadırı Torosların Kar boğa yazdığı bir mektupta: ştinen ve fakat tam sırasında ve tam yemamıştır. zında esir etmişler, ve taburun bayrafını da rinde aslanlar gibi kükremesini ve kap«Menil taburu, Hasan Bey kumandasın Tekrar ediyornz Devlet tıemurlal lanlar gibi sıçramasmı bilen metin ve daki kırk kişilik mufrezem tarafından esir rından vefat edeıılerin aileierine,"bil| zapteylemişlerdi. Şimdi «Turk Sözü» gazetesi askerî müze edilmiş ve bayrak Hasan Bey güzide gençlik elbet bize bu idraki ve bu ıhassa çocuklarma acunalıyız. Maamnde en kıymetli ve şerefli bir hatıra teş bana teslim edilerek gene müfreze kumanvakarı gösterecek, ve bu halü şanı ile istın geç tahsis edilmesi bir takımj kil edecek elan esir Menil taburunun esir danlarında^n Hacı Husnü Bey zade Besim tikbalimizin en esash teminatını teşkil facralara, felâketlere sebep. oluyor. Dün belediye intihabatı evvelki günkü edecektir. Biz eminiz ki politikacılarm ( Mabadı 4 undu sahifede ) Ataletleri, teseyyüp ve ihmallerilej sancafının, o zanvanlar Ahmet Remzi Beye sokaklan tutan telâşlı hareket ve gügibi oldukça sakin geçmiş ve rey vermek üyük bir gayrimemnunlar zümresi] için pek az Idmse müracaatta bulun aratan, yetimlere, öksüzlere acımıyanj rültülerinin arkasında bu gençlik vardır, muştur. Talnıı Fatlh dairesinde çok rey duygusuz memurları Hükumet ve Ma' • raetin ve saUn, görüyor ve bekliyor. veren olmuştur. Âliye Vekâleti şiddetle tecziye etmeüi Millet ve memleket hayatma ait mes'ele Dün akşama kadar bütün İstanboTdir. Senelerdenberi maaş alamıyanj lerde son sözü söyliyecek olan o dur, ve da reylerin miktarı 40 blni tecavüz etbu zavallı çocuklar nefleyaşarlar, vej biz biliriz ki bu söz, sözlerin en doğrusu miştir. nasıl hasta olmazlar ve ölmezler diye; olduğu kadar en kafisidir de. Çünkü bu tntihabata bugün de akşama kadar yalnız söz değildir. Onun yanında fill de Somyoruz! devam edilecekti*. tlk günlerdeki haravardır. Fiil, yani vazife ve fedakârlık. Şimdi ihtiyar olduk demeğe dilimiz retin artık büsbütün kaybolduğu anlavarmıyor ama şurasını açık söyliyebiliriz şılmaktadır. Serbestçiler de intihap ki biz de bir zaman genç idik ve gençlik yerlerinde eskisi kadar faaliyette buIdik. Yüksek aşkı hâlâ kalplerimizi ya lunmamaktadırlar. kan bu saadet devresinin ne demek olDunkü intihapları sırasile yazıyoruz: duğunu çok iyi bildiğimiz içindir ki ayni Eminönü (Beyazıt) hamurun şüphesiz daha iyi unsurlarm dan terekküp eden şimdiki gençliğe emdairesinde niyetle ve gıpta ile bakarız. Onun hakDün bu dairenin intihabına Belediye kındaki hukümlerimizde işte bundan binasında devam edilmiştir. Buradaki Beyoğlun'da âürikV intihdbattan iki intîbas dolayı bu kadar sarih ve samimiyiz. sandığa Camcıali, Balabanağa, Beyazıt Yukarıda bir papaz efendi rey veriyor, aşaKâinatın baştan başa esrar ile dolu mimar Kemalettin, Tavşantaşı, Mimarğıda intihap encümeni azasmdan Nakiye bir nlhayetsizlik olduğunu ilk anlıyan hayrettin ve Eminsinan mahalleleri reyHf. iki hanımın isimJerini anyorlar* kafa bu ucu bucağı olmıyan meçhuliyet lerini atmışlardır. yazrtağa mahalleleri reylerini atmış Kral Romaya gitti amma, finünde her hakikate ermek aşkile haher şeyinde olduğu gibi varıp İntihabata pek az kimse iştrrak et lardır. rekete gelir. Bir taraftan hayat insanı toprağa bağlamıştır, onun ağlatan v ve miştir. Sandığa atılan reyler dün 300 Burada evvelki günkü gibi biraz fazla varmadığı şüpheli!.. güldüren bin cilvesi var. Diğer taraftan den fazla idi. Tahminen bunun ancak faaliyet olmuştur. Atılan reylerin miktarı bini geçmiştir. Kapının önünde bimebde ve müntehası olmıyan tabiatte 15 tanesi S. Fırkanmdır. hayatm sırrını bilmek ihtiyacı beşeriyete Müracaat edenler az olduğu için hiç riken halk tabakası içeriye girmek istibüyüklüğünün hakikaten büyük delille izdiham olmamıştır. Yalnız kapı önün yenlere engel olmuşlardır. Bazı Serbestrini verdiren bir anahtardır, orada da de birrken bir kaç kişi akşama kadar çiler de H. Fırkasına rey vermek için insan ayakları yerde olduğu halde kenliste alanlara «yuhe!» diye bağırmışdisini göklerde gezdiren zekâ ve sefa lardır. Bunlardan bazıları da kapıyı hayatı yaşamağa namzettir. İşte fert ve tutmak ve içeriye sokmamak istemişlercemiyet anlaşüan ve anlaşılmıyan bu se de polis mâni olmuştur. Hatta bir «G 38 Yunkers» dün sabah ziyaretçileri hakiktler içinde yüzer durur. Gençlik kısmı da işi daha ileriye götürerek içeri «38G Yunkers» dun sabah saat sekizde tertip edenler bize şu malumatı ver her yeni bilgi ile sanki yeni bir âlem girenlerin üstlerini aramağa teşebbüs seyahatine devam etmek üzere Yeşilkeşfeden ve bundan dolayı gururuna ve «Bu tayyarenin ilk provası 10 ay etmişelrdir. Bunlara rağmen S. Fırkakoyden uçacaktı. Tayyare filvaki dün vel Dessau'da bulunan Yunkers fabrisüruruna payan bulunamıyan bir alim nuı kazandığı rey miktarı H. Fırkasına sabah uçmuş ise de motörüne arız olan kalarında ve 4 ilâ 10 saatlik uçuşlarla ya gibidir. nazaran çok azdır. bir sakatlıktan dolayı on dakika sonra pılmıştır. «G 38» in inşasında şimdiye Sonra sonra genç yavaş yavaş cemiyet Serbestçiler intihap bitinciye kadar Kral Boris Prenses Juvanna inmeğe mecbur olmuştur. Tamirat ikmal kadar tayyare inşaatında emsali görültarafından cezbolunur. O bir kere onun çalışmışlardır. edildiği takdirde tayyare YeşilRoma 12 (Hususî) Bulgar köy'den Atina'ya uçacaktır,bugün burada memiş bir çok yenilikler yapılmış, meseiçindedir. Sonra da yarın onu idare edeDefterde isimleri bulunmıyan bazı arıza cek olan kendisidir. Hayatı filen ve derkimseler itiraz etmişler ve bunun için Kralı Boris Roma'ya muvasalatına tamiri kabil olamazsa tayyare bir müd lâ motörler tayyarenin kanatları içerihal onunla bağlıdır. Bu bağlar yavaş yagürültü yapmışlardır. Fakat bunlara iti intizar edilmektedir. Kralın Pren det daha şehrimizde kalacak ve bu tak sine almarak 2000 beygirlik motörlerin vaş çoğalır ve kuvvetlenir. Farkmda olraz müddetinin çoktan geçmiş olduğu set Giavanna ile izdivaç merasimi dirde tamir için Almanya'dan bir müte gürültüsü binnisbe azaltılmıştır. Bundan başka pervane ile motörler arasmdaki maksızm bizim genç cemiyete sürüklenhassıs celbedilecektir. anlatılmıştır. bu ay nihayetinde icra edilecektir. «G38 Yunkers» in Avrupa hava turne hususî yağlama irtibatının tarzı, fennî meğe ve onun işlerile alâkadar olmağa Dün Şehremini'nden H. Fırkasına başlamıştır. Bu devrede hepsi kutsi bir mensup bir grup otomobillerle müştere San Rössore sarayında Kral Boris'i si maksat ve gayesi hakkında bu uçuşu ( Lutfen sahifeyi çeviriniz ) mahiyeti haiz olmak üzere hataya benken Fatih dairesine gitmişler ve reyle istikbal için büyük hazırlıklar ya IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIUIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIMIIIIIIinillllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIt ciyen savaplar ve savaba müntehi hatarini H. F. lehine istimal etmişlerdir. pılmıştır. İzdivaç merasimi Asis'te !ar çok bulunur. Hepsi kutsi bir mahiyeti Beyoğlu dairesinde haiz olmak üzere dedik. Çünkü gençlikyapılacaktır. Dün Beyoğlu ımntakasmda İstiklâl, te asıl olan kafanın işlemesidir. Temiz Kral, izdivaç merasiminin sureti eür'etkârlığm gençliğe hatalı düşünce Beyazıt dairesi intihap encümeni Kuloğlu, Cihangir, Gümüşsuyu, Koca leri hakikat gibi telâkki ve müdafaa ettepe, .Kâtipmustafaçelebi, Firuzağa, icrası hakkında Piza metrepolidi iş bastnda... firmesi nadir değildir. Hatalı düşünce durmuşlardır. Bazı Serbestçiler de pro Çukur, Sehitmuhtar B., Bülbül, Bostan, kardinal Maf f i ile uzun müddet gölerin bile kutsiyet payesini haiz olması paganda yapmakta devam etmişlerdir. Hüseyinağa, Hortum, Asmahmesçit, Karüşmüştür. çundandır ki münevver gençlik hata ümerhatun, Kalaycıoğlu mahalleleri ahaRoma 12 (A.A.) Bulgar Kralı Fatih dairesinde Kerinde ısrar etmez. O tabiatin daima lisi Beyoğlu kaymakamlık dairesine gelyiye doğru tekâmül eden en güzel eseFatih dairesinde dünkü intihabata lerek reylerini vermişlerdir. gelmiş ve oarda ttalyan Kral ve ridir. Nevbahar, Melekhatnn, Ördekkasap, Dün Beyoğlu mmtakasında bütün rey Kraliçesi atrafından kabul edilmişGözlerimi kapıyarak geçmiş günlerime Velikarabaş, Merkezefendi, Denizaptal, lerin yüzde doksanbeşi C. H. Fırkası lefceri resmi geçitler yaptırıyorum. Acaba Ereğli, Arpaemini, Fatmasultan, İbra hine istimal edilmiştir. İntihabat tam tir. ( Mabadi 3 üncü sahifede Roma 12 (A.A.) Popolo di fcunların hangileri daha saadetli ve daha himçavuş, Uzunyusuf, Seyitömer ve BelllimillllllHlllllimillllllllllllllllMIIIIIIIMII HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIHIIIIIIIIIIIIIIIIItilllllllllllMHIIII letafetli idi. Hangisi değil yarabbiî. Hele Roma gazetesine nazaran Kral Bofeda Ben belki çok görüp geçirmiş bir ağabey hapisanelerde, zindanlarda ve kalelerde binbir tekerrürüne binbir ömür olarak bu gençliğe şunu söyliyebilirim: ris'in ekseriya nagihanî olarak otogeçen zamanlarım, dağları tırmanan, ederim. Heyhat! Ey Türk genci, yalnız ve yalnız ekmek mobille gelmekte olmasma binaen fcayırları aşan günlerim, hulâsa hakikat Heyhat demeğe mahal yok. Çünkü kavgası uğurunda gurültii yapan taba bu defaki muvasalatının doğru olup fcildiğim şeyi vaziyete hâkim kılmak için mübarek bir Türk gençliği ayni yolun fcecirdiğim bütün cidal saatlerim .. Çok yolcusu olarak işte meydandadır, ve el kaya karışmaktan çekin, aç kalmak paolmadığı meşküktür. Mezkur gazebaçiz şeyler olmasma rağmen bütün bir bette bizlerden bin kere daha iyi olarak hasına dahi olsa daima hakikat aşkı rehAğaoğlu Ahmet B. özüm artıkk işbu konferansıma nihayet veri berin olsun! teye nazaran, San Rossorre'ye Bul rem. Bilirem ki yahşi kelâmıma kıs, kıs gülirseniz, hemminize mu bayatı kaplıyan bu hâdiselerin eğer ih elbette daha parlak istikballere yürümetimali olsa bin kat daha şiddetlilerinin "e hazır bulunuyor veya hazırlanıyor. YUNUS NADİ gar Kralının yalnız esyası gehniştir. vaf f akiyet dilerem. Dün " Fatih ,,te ufak tefek hâdiseler oldu Ne ile yaşarlar, nasıl hasta olmaz ve ölmezler? Kaybolan bayrak! lllMMlllllllllllMlllllllMlllllMIMIIIIIIIMMIIIIIMMIIIMIMIIIMIMIIIIIMIIIIIIIlllMinilllllll Mîllî bir mes'ele hallini alan münakşa Kıık Türk bahadırımn esir etliği "Mı nil,, taburunun zapledîlen tarihî bayrağı Fransızlara mı satıldı? Dün "Maltepe,, de intihabata başlanmıştır, netice iki gun sonra alınacaktırÇatalca'da çalınan def terler mes'elesi TÜRK SÖZÜ 38 Yunkers bir arıza yüzünden gidemedi Merasim Tayyare burada tamir edilemezse manya'dan rriütehassıs getirtilecekl Bulgar kralı oorısın duğunu Romada yapılıyor w

Bu sayıdan diğer sayfalar: