14 Ekim 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

14 Ekim 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

=14 Teşrinievvel 1930 Cttmhtmyeİ l 'IİTÎıBınif1Iİiınırî5fffîlıiMirr1f"1lliı Emniyet Sandığı Mudurluğunden Mücevher satış ilânı tkru No. Mnharameo ta>m*tl Merhumatın cins ve nev'î 80 60 40 15 SO 100 250 40 24 120 750 Emine Naciye H. 491 Iki çift roza küpe. Ismail Hakkı B. 928 Bir çift roza küpe. Ayşe İclâl H. 4265 Bir çift hurda bilezik. Makbule H. 5125 Bir çift roza gül küpe. çift altın 8203 Bir altın hurda saat 2 çift altın küpe 1 kol düğmesi 175 dirhem gümüş. Firdes H. Zeynep H. Mchmet Kâzım Bey Münevver H. 8815 9223 10463 10818 12065 12127 Bir Bir Bir roza tek taş yüzük pırlantalı dal iğne. pırlantah yüzük. kolu elmasb. 39 12210 350 12723 4087 Demir çatal kaşık 128 I Ağaç kontile plâk tahtı 76 Saniyc H. Bir çift roza küpe. 41 Sandık 0 Z F 242 Adi sedef düğme Bir roza tektaş yüzük bir t altın saat bir altın G N T SM Gilise deri III 2 çanta. Halide Halet H. Adet Tehi yağ fıçıian 2600 90 Bir pırlantalı gerdanlık bir elmash kehribar ağızbk Sandık S K F 1/7 Kuyumcu potası tasmen kınk 517 bir pırlantalı kıravat iğnesi bir çift pırlantalı maBalya I 1 G S 897 Yün manzarasına sün'i ipek 98 dalyon ( bir taş noksan) bir roza iğne bir pırlanKösele parçalan 235 Çuval B B Bedelİ keşfi (10307) lîra (26) 930 pazartesi günü saat 15 te Eski 9 tab iğne (altı taş noksan) bir çift pıriantah kuruştan ibaret olan Çifteler Azizi şehir Baytar müdürlüğünde ihalesi 24 Adet Çam ağacı direk 6'? küpe bir pırlantalı bilezik bir pırlanta tektaş yüzük ye mevkiinde yapılacak tiftik nü takarrür etmiş olduğundan talip oI Fıçı P AR Kestane hulâsası 205 bir roza pantantif bir roza nazarîık bir inci kolye mune ağılının yeniden inşası kapalı lanlann şeraiti lâzimeyi anlamak nökme Hurda demir makine aksammdan 410 bir elmash saat maaşadkn üç altın saat maa iki zarf usulile 1/10/930 tarihinden i üzere Eskişehirde Baytar ve Mah2 Patlak P M S Sutkostik 427 anahtar zincirli altın kol saaü. Hasan Tahsin B. tibaren 20 gün müddetle münaka mudîye'de ağıl müdiriyetlerine mü4 Pamuk mensucat 1069 Bir çift roza küpe (bir taş sırça) bir elmash Sandık B S saya vazedilmiş ve 20 teşrinievvel racaatları ilân olunur. 10 1/10 Felemenk peyniri 370 \ saat iki roza parça bir üra çeyreği bir altın hurda Z F tra 2 Hurma 123 f madalyon. Gül, Vahît H. Bir pırlantalı iğne (bir taş noksan) bir pıriantah Balâda muharrer 15 kalem eşya 15/10/930 tarihinde îstanbııl thallt Nadir Ağa yüzük bir pıriantah yüzük bir altın saat. gümrüğü satış komsyonunda bilmüzayede satılacağı ilân olunur. F a wıııı*gMwi''gııciBi'!jj"'inııııi'°^ınınıi]gj{jMiiıı»j^nnıııi""g'TO İ PiYANGOSU BiLETiNi ALINIZ EâTAYYARE keşide 11 teşrinisani 1930 dadır. 1 4. üncü I Istanbul ithalât gümrüğü I Büyük ikramiye 45,000 1 Hiç beklenilmediC i bir zamanda birdenbire zengin olmak ancak Tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için: r Devlet demir yolları ilânlan § 750 ton yerli çimento kapah zarfla münakasaya konmuştur. l/l :asa 2710930 pazartesi günü saat 15 te Ankara'da Devlet DemiryoParı idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarmı ve muvakfcat teminat* tarını ayni günde saat 14.30 a kadar münakasa komisyonu kâtipligine vermekfl lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerhıi beş lira mukabHinde Ankara'da ve Hajrdarprşa'da idare veznelerinden tedarik edebilirler. , J L 1 R A D I R. I müdürlüğünden! N. Cinsi eşya Kilo Adedi 1 Cinsi Sandık Markasj BF Çifteler Niimiine ajjılı müdiriyetinden: Kasaba Belediyesinden: 150 50 20 25 75 2000 50 15 140 8 10 90 104 12761 12777 12931 13145 13367 13664 13820 13968 14319 14409 14585 14664 14683 Bir pırlanta saat. Yusuf Cemü B. Bir roza pantantif (alt parçası noksan). Bir çift roza küpe. Bir roza tektaş yüzük. Bir roza menekşe iğne. Bir çift pırlanta tektaş küpe. Bir roza aiğne bir roza yüzük. Bir altın saat. Fatma Erşet H. Münevver H. Saniye H. Azize H. Hasan Fehmi B. Halü B. Kasaba şehrine su isalesi ve tevziat ve inşaatı için evvetee 19930 tarihinden itibaren tayin ve ilân edilen otuz gunluk münakasa muddett yeni taliplerce projelerin tetkikine kâfi görühnediğinden müteaddit muracaatlara binaen münakasc> müddetinin şeraiti atiye dahilinde temdidme lüzum hasıl olmuştur: 1 Kasaba şehrine isale edilecek su projesi tasdik edilmiş bulunduğundan gavrürelhuz 5647 lira dahil (115400) lira keşifli isale ve tevziat ve tesisat ve inşaah 110930 dan itibaren altmış gün müddetle ve müzayede, münakasa kanununa tevfikan kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 2 Münakasaya iştirak edeceklerin erbabı vukuftan olduklanna veya bu gibi inşaat inşa etmiş bulunduğuna dair yapmış olduğuna dair mahalli Belediye veya Nafıa heyeti fenniyesinden muta şehadetname veya tasdikname fbrazına mecburdur. 5 Müteahhit sahibi sermayeden olupta su inşaaüna âşina olmadıgı haW« inşaatın bidayetinden nihayetine kadar refakatinde ikinci maddede yazıh şehadetnameli bir su mühendisi istihdam edeceğine noterlikten musaddak taahhütname itası ile Belediyeyi temin edecektir. 4 Münakasaya iştirak edecekler evvel emirde teminat akçesi makbuzunu veya muteber bir banka mektubunu iraeye mecburdur. 6 lhale 1 12 930 bir kfinunuevvel pazartesi günü saat on birde Kasaba Belediyesinde yapılacaktır. Proje ve evrakı keşfiye asıllarını mukavelei esasiyeyi görmelı istiyenlerin Kasaba Belediyestae, şartname içfc de Izmir Belediye, Ankara ve tstanbul Şehremanetleri heyeti fenniyelerine müracaatları ilân olunur. Ankara Enciiımeıni Vilâyetlen: Hatiçe Haradiye H. Sekiz mıskal inci bir roza kuş iğne bir aKın kordon (on üç dirhem). Bir çift roza küpe. Bir altın saat. Bir roza kordelâ iğne bir ehnaslı saat. İki roza iğne iki roza yüzük iki altın hurda bBezik bir altın köstek parçası üç yüz elli beş dirhem gümüş. ' Dervişe H. Emine H. Naciye H. Şükrü B. Neriman H. 185 14773 »*U791 Bir roza kuş iğne bir pırlanta tektaş yüzük feruze Hüsamettin B. yüzük. Bir roza kıravat iğnesi. Bir altın saat maakostek. Bir roza yürek iğne (bir taş noksan). Bir Bir çift roza küpe. çift roza yıldız iğne. Mahmure H. MehmetZiyaB. Emine Naciye H. Leman H. Yusuf Cemfl B. Niyale H. Mahmut Cemalettin B. Hatiçe Saime H. Osman Vahit B. Vedia H. . Hatiçe H. Mediha H. 50 30 100 26 14 70 200 14 200 so 14829 14889 15424 15607 15569 15639 15700 15807 15983 16129 Bir çift roza düğme bir altın kol düğmesi takunı. altı parça iki yüz dirhem gümüş. Bir roza nal yüzük. bir altın kolye. şadlen (bir taş noksan). Bir roza margiz yüzük. Bir roza tektaş yüzük bir çift roza küpe bir roza ay iğne bir roza yüzük (üç taş noksan) bir çift altın kemer tokası. * Bir pıriantah iğne bir roza yüzük bir elmash saat Bir pıriantah pantantif (bir taş noksan) bir elmash Kumaşı dairede mahfuz ve memhur nümunesine tevfikan idarenin irae edeceği fabrikadan alınmak üzere idare müstahdemini için 230 ilâ 260 takım kışlık elbise ile ayni miktarda kasket imali alenî surette ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 19 teşrinievvel 930 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te ihalesi iora kılınacağından taliplerin bu baptaki şartnameleri görmek üzere Galata'da Rıhüm caddesindeki idarei merkeziyeye müracaatları. Tahlisiye umum Mudiirlüfjünden: Maarif Vekâletinden: 2010930 ihalesi mukarrer Erzurum'da Muaüim mektebi inşaatının ihale tarihi görülen lüzum üzerine 1 teşrinisani cumartesi gününe talik edilmlştir. Taliplerin evvelce ilân edilen şerait dahilinde ayni günde saat 15 te Maarif Vekâleti inşaat komisyonuna teklif mektuplarmı tevdi etmeleri ilân olunur. 200 1950 16351 16397 Bir pıriantah gerdanlık (iki taş noksan). tki pıriantah tarak iğne (üç taş noksan) bir roza mfnekşe iğne bir pırlantalı dal iğne bir roza bayrak iğne sekiz roza düğme (beş taş noksan) bir çift başları roza bilezik dört altın bilezik bir altın kemer bir altın saat bir altın köstek bir altın kakmalı kemer. Ur. Semiramıs tkrem H. Çocuk hastalıldan mütehaSsısı Asım Bey Etfal hastanesi knlak, boğaz, barur hastalıldan mütehassısı Beyoilu Mektep soVak No ı 76 100 16410 Bir çift beşibirlik bir liralık ziynet altını bir altın kolye. kordon (17,5 dirhem). Müzeyyen H. Fatma H. Mustafa Recep B. Lutfiye H. Halide Halet H. Dr. Ekrem Behçet Osman Şerafettin Emrazı imtaniye mfitehassısı ıpaloğlu Nuriosmaniye caddesı l Telefon: 893 Muayene zamanı cuma'dan maada 1,307 (Gureba hastahanesi dahili, sar! Hasta ıklar mütehassısı Maliye Vekâletinden: Ton 60 60 60 60 * 60 300 10 11 930 1 12 930 20 12 930 101931 12931 Doktor 16439 Bir çift pırlantalı küpe bir pırlantah yüzük bir altın 25 6 160 80 50 80 400 60 16473 16840 Bir 16926 Bir 17027 Bir 17129 Bir 17129 17643 18085 18087 Bir çift roza menekşe iğne. gümüş çanta. altın çanta. pıriantah yüzük bir pırlantalı tektaş kıravat iğnesi. Fatma H. çift mineli altın zarf bir altın iğne bir altın Emine Belkis H. Ayşe Faika H. Hasan LutfiB. Yorgi Ef. Cerrahpaşa Hastanesi Bakterivoloğu Kan ( Vasserm^v. teamül'" : drar, balgam ceraK*t tahüHer' >!e hastaiıkların hususî aşılar yapıhr. Telefonla malumat ve rildigi takdirde tahlİl edilecek mevat aMmlarak bilâhare raooru takdirn edilir. \facamiüvn karşuı&d» TeleTon £exaâlv 534 DOKTOR FETHİ bilezik. Bir roza menekşe iğne bir pıriantah iğne. Bir pıriantah gerdanlık. Bir altın saat maakostek dokuz dirhem. Ankara San'at mektebi için bedeli muhammeni sekiz bin yedi yüz seksea dokuz Bradan ibaret ve zirde müfredatı murakkam kırk sekiz kalem levtnra kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip olanlar bedeli muhammenin «o 7,50 nisbetinde teminatı muvakfcate / olmak üzere 660 lira Muhasebeyi Hususiye veznesine tevdi ile alacagı makbaz senedini veya bir banka mektubunu teklif varakası zarfına leffedibcoktir Şeralü anlamak istiyenler San'at mektebi müdürlüğüne ve bu münakasaya iştirak cdenier zarflannı 16 teşrinievvel 930 perşembe günü saat 15 ten evvel Ankara Vilftyeö Encümenl Daimisine vermeleri ilân olunur. Miktan Cinsi 2 Hassas kıhnçı çeUk günye t Somun gönyesi 2 Oniversal zaviye gönyesi 1 Kople zaviye gönyesi. 1 çift Lftstik borulu tesviye nıho , 16 Müvazi ağızh mengene hassas 1 Üniversal mengene ağızlıt 1 Kombinekas borusu hükme makinesi 7b Uzun demirli marangoz mengenesi 10 Patent marangoz mengenesi 2 Üniversal çerçeve mengenesi 264 Muhtelif kuturda deük makkabı 9 Patent makkap 1 Çerçeve testeresi 6 Arkansan taşı 6 Indiga taşı 1 Kople tepsi biley makinesi 1 Komblnedal kenet ve kenar makinesi 1 Vidah makas makinesi 1 Kenet sıkıştırma makinesi 1 Uluk demiri bükme aparesi • 1 Kople ağaç torna makinesi 1 Demirci koniği 1 Takım yanm mod.ılde beş model kadar hava çeliğinden model rezed 1 « komple kalem hamili 1 Oniversal mengene tertibatı 1 Zımparataşı kesmeğe mahsus elmas 1 Takım kople render elması 20 Sürmeli kompas 1 Model diş ölçmeğe mahsus kompas 1 Derinlik kompası 27 Herhnyal 1' Atelye linyah 4 Saph pileyit 1 Raspa linyali 1 Doğrultma linyaH 4 çift Pikeyit yatağı 1 Hassas verniyeli mihengir 1 Irtifa cetveh' 4 aaet Çizecek 2 „ Hassa küçük gönye 1 „ Talebe günyesi 25 „ Adi talebe günyesi 2 „ Nümuneük çeük işbaşı dolabı 1 Meşin makinesi 3 adet Kayış makinesi 1 „ Düğme makinesi 75 „ Kısa demirli marangoz mengenesi. Yukarıda isimleri yazıh zevat gümüş ve mücevherat mukatnlinde Emniyet Sandığından istikraz etmiş olduklan meblağı vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbarname tebliğ edildiği halde gene tesviyei deyn eylememiş olduklarından ecnası yukarıda yazıh merhunattan deyne kifayet edecek miktar Sandık amiri ve icra memuru huzurile 27 teşrinievvel 930 pazartesi günü saat 14 te Şehremaneti Sandal Bedesteninde müzayede ile satılacağından talip olanların satış günü mahalli müzayedeye ve tediyei deyin veya teedidi muamele etmek istiyen medyunlann hitamı müzayededen evvel Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. 3 Teminatı muvakkatesi (877,5) sekiz yüz yetmiş yedi buçuk Uradır. 4 Şartname levazım müdürlüğünde Pertevniyal vakfından: ve Istantjl'da Dolmabahçe'de evrakı matŞişli'de Izzetpaşa sokağmda Valde a bua ambarı mümeyyizliğinden her gün parnmamnın ( 1 , 6, 8 ) No. daireleri 20 alınabilir. gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Kiralamak istiyenlerin yevmi müzt, de Mukaddema tamir için havuza ahnan Karadeîıizboğazı haricinde 41, 24, 30 olan teşrinievvelin 18 ine müsadif cumaro . „ 50 lira rnaaşh bir daktilo aranı arzışimali ve 29, 09, 30 tulişarkide kâüı fener işaret gemisinin tamiri bitmiş tesi günü saat 15 e kadar Istanbul Evkaf yor. Tâli tahsil ve tecrübe şarttır. olduiundan 10 teşrinievvel 930 tarihinden itibaren mezkur geminin eski yerine müdiriyetinde Vakıf idaresi veya idarc Fransızca bilenler tercih olunur. encümenine müracaat eylemeleri. konulmuş olduğu Bahriyuna ilân olunur Tahlisiye umum müdürliiğünden: (Bahriyuna ilân) Cumadan m ada günlede öğlecensonra saat (24) te Istanbul'de Divan Yolu'nda 118 numaralı hususî kabinesinde hastalartnı kabul eder. Doktor Hafız Cemal Vilâyetimizin Solakçeşme mevki plân ve keşif evrakı ve şartname» inde tesis edilen Amerika asma f i • sini görmek üzere her gün Tekir danlığına ait 23988 lira 80 kuruş dağında komisyonu mahsusa rnüraj bedeli keşifli bir binanın insası 1 caatları ve yevmi ihale olan 20 teşrinievvel 930 çarşamba günün •rinievvel 930 pazartesi günü %7,5 2 İhalesi 2610930 tarihine müsadif den itibaren yirmi gün müddetle nisbetinde teminat akçesi ve yahut pazar günü saat 15 te levazım idaresinmuteber bir banka mektubu ile kode müteşekkil mubayaat komisyonunda e kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Talip olanların misyona müracaatları ilân olunur. yapıla:zktır. 1 Kaloriferlerler için tarihleri yukarıda yazıh beş taksitte Ankara istasyonunda vagon içinde teslim edilmek üzere üç yüz ton yerli kok kömürü yirmi gün müddetle ve kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Tekirdağ Yilâyetinden: Daktilo aramyor Dördüncü Vakıf Han No. (37) 5066 üra 99 kuruş bedeli keşifli Taşköprü Boyabat yolu üzerinde Kıvrımçayı ile Sirkeçayı arasmda mahaUinde bilmesaha teslim edilecek olan yalnız 4051 metro tulün kısmen taş kırması ve ferşiyatile beraber silindirj ameliyatı 510» 930 tarihinden itibaren keşifname ve şartname ve zeyli mucibince yirmi müddetle kapah zarfla münakasaya konulı.^ş ve 2510930 tarihine müsac cumartesi günü saat on altıda ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanlı rın keşifnamede muharrer miktar üzerinden tenzilât icra etmeleri ve yevr ihaleden evvel ihalât kanununun tarifatı dairesinde makamı Vilâyete müracaat etmeleri ilân olunur. Kastamunu daimî encümeninden:

Bu sayıdan diğer sayfalar: