October 14, 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

October 14, 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VüfnHanyH Avrupaya seyahat! Vallahi geçmiş zaman hatırım îa. iyi kalmadı. İki ay mı üç ay mı ne oluyor. Beyoğlu caddesinde dostum Doktor Cemal Tevhit'e rasgeldim. Elinde paketler vardı. Telâşh telâşlı yürüyordu. Beni görünce: Aman dedi, karşıma çıktın da vedaa gelmek zahmetinden beni kurtardın. Yarın Avrupa'ya gidiyorum. Paris, Berlin, Londra epey dolaşacağım. Allah versin. Yaz tatili desene. Yok.. Bilirsin bîzim seyahat» ler başkalarının ki gibi tamamile tatil ve istirahat şeklinde geçmez. Tıbbî terakkiyatı takip edebilmek için meşhur kliniklere, hastanelere uğramak, eski hocalarımızla, mes lektaşlarımızla temas etmek mec > buriyeti... Neyse birader oranın hava sını alacaksın. Eğlence yerlerinde gezeceksin ya... Haydi uğurlar ol sun... Her gittiğin yere benden de selâm söyle!... Şöyle şıkça bir hediye getirmeği de unutma! Hay hay yahu, emredersin! Fransız kütüpanesine kadar gittim. Bir iki gazete, kitap aldım. Dönerken kime tesadüf etsem beğenirsiniz... Madam Lemi'ye!... Kim mi? Canım Madam Lemi'yi muhakkak tanıyacaksınız. Vücudü biraz şişmanladı ama kadının yüzii hâlâ güzelliğini muhafaza ediyor. Kolunu butunu oynata oynata yanıma yaklaştı: Monşer, dedi, yarın Avrupa'ya gidiyorum. Viyana ve Paris'ten şık modeller getireceğim. Hanımefendi için de bir kaç tane ayırayım mı?... Hangi hanımefendi.. Madam.. Ha... Sahi affedersiniz, ne den bilmem, birden sizi evli zan nediverdim. Neyse siz modelleri getirin de ben onları giydirecek hanım bulurum... E... e... h... şimdilik Allahas marladık!... Güle güle efendim... Güzel bir seyahat temenni ederim! Mersi! Aradan bir buçuk ay geçtî. Ne doktor Cemal Tevhit'in kendisinden ne de hediyesinden bir haber çıkmadı. Madam Lemi de: Modelleri getirdim, gelin görün! Diye telefon etmedi Ben de unuttum gitti. Geçen gün arkadaşlardan köfte dudak Raif'le buluşmuştuk: Ah, dedi, doktor Cemal Tevhit'in başına gelenleri biliyor musun.. Zavalhnın yaptırmakta oJduğu bina da galiba yarım kalacak. Bütün paralarını yiyip bitirmemiş mi? Ne... e... yahu, Cemal Tevhit çocuk değil ki... Kırk beşini geçirmiş bir adam... Kumarla alış verişi yok.. Zevku sefa desek, Avrupaya ilk defa gitmiyor ki... Birader Avrupa'da değil... Paraları Burgaz'da, Burgaz ada • sında yemiş... Efendim, îstanbul'da eşine dostuna: «Avrupa'ya gidiyorum» demiş ortadan kaybolmuş.. Ha.. evet.. Yola çıkmazdan bir gün evvel de ben rasgeldim... Tamam.. Halbuki Maadm Lemi'yle sozleşmişler.. Ne... e.. Madam Lemi'yle mi? Yarım saat sonra ona da tesadüf ettim.. Ya o da Model getirmek için bir Avrupa seyahatinden bahset tivdi.. Demek beraber gitmişler.. Hain kadın kimbilir adamı zaar plâj plâj dolaştırdı. En lüks otellerde yatıp kalkmağa mecbur etti.. Hayır, efendim hayır.. Avru pa'ya filân gitmemişler.. Çekme ce'de trenden inmişler bir motörle Burgazada'sına.. Tam bir ay kapanmış kalmışlar.. Peki kapalı evde on binlerce lira masraf ansıl olmuş? Canım sen de çok safsın.. Kadın doktora üçer bin liralık iki kürk, bin beş yüze bir yüzük, daha şunu bunu aldırmış.. Velhasıl biçareden yirmi bine yakın para çekmif. Bu iste biraz mübalâğa olmasın.. Haydi efendim bu mes'eleyi herkes biliyor.. Galiba bir duyma dık sen kalmışsın!. Dur.. Dur.. Evet.. Hatırladım.. Tevekkeli değil yılbaşı gecesi doktorla Madam Lemi gözler dönük yüzler bulanık, saç baç darmada ğın Tokatlıyan'ın salonlarında koşmaca oynuyorlardı. &UKUAO: Ziyaret ve ticaret! Borsa Kamblyo ve Nukut Nuîtut 14 Teşrinievvel 193f Açıldı 1080 311 50 167 26 116 56 25 820 Sl Kapand Hem evind kaldı, hem de para çaldı Mm. Katina'nın 130 tngili zini aşıran Yorgi marifetini inkâr ediyor Galatasaray'da aksokakta Hıris to'nun apartımanında oturan Ar navut tebaasından 21 yaşlarında Yorgi isminde bir delikalnı Çen gelköy'ünde Sandal sokağında oturan Madam Katina'nın evine mi safir gitmiş ev sahibi ile Yorgi ötedenberi dostlarmış. Madam Katina, Yorgi'yi güleryüzle karşılamış, kendisine ikramlar et • miş, misafir gece orada kalmak istemiş ve kalmış ta. Yorgi geceyi Madam Katina'nın evinde geçirmiş, gece yarısı bir fırsat bularak yattığı odanın yükündeki asma kiliti kırmış, burada saklı 130 tngiliz altınını ele geçirmiş henüz ortalık ağarmadan habersizce ipi kırmış.. Madam Katina sabahleyin işin farkına vararak bu hayırlı misa • firi aramağa başlamış, Yorgi'yi Galatasaray'daki evinde bulmuş ve 130 altının yanız 27 sini alabil miş. Yorgi mütebaki 103 altını vermek istemediğinden Madam zabı taya müracaat etmiştir. Yorgi po lise verdiği ifadede hırsızhğı kül liyen inkâr etmektedir. Kavga ettim diye.. Utcrllo Ingill' D o i u Amerikan 20 F m k Franıu .•O Llrct lelya 20 Fr«Bk Belçlka 20 Drmhmi Y ı u ı 20 Fr«uk İrrlçre 20 Lera Balrar I Florln Felemcıık 20 Koron Ç*k«sIoT*k l ŞIHn Avmttfrr» l R«Th5«i«rw Almanya l Zclotl LehisUn 30 Lcy Roraanya 20 Dlnar Yoğoİ»U»ja t Ç«r»eo«ç So»y«* 31 ıe 22 U6 26 820 Sl 33 12 80 50 32 36 77 OPERA ş İKİ KALP ss 121 so 50 60 22 60 26 26 T7 BİRLEŞİNCE 26 Kamblyo L o n d n • Isterlto karn; NHy. bir TBrk llraiı dalar Parlt blr TBrk Hra»ı Fraak vilâao blr TUrk . Ltrci Brflksel . . Belga Clneyre . . Frank Sotya . . Lcra Amaterdam . . Florin Madrlt . . Pezat Aerlln . . Mark Var?o»a . . Zelotl Blkrtş 20 Ley KvtUf Rosya 1 Çenreneçl Knnif 1080 1080 0,47 0.47122 12 13 02 9 01 S88, 20 2 42, 7C 85 66 10 4,72, SO 1 98, 32 1 4 4 79 088 8,30 2,70 0 7 (/ wei Herzen ım 3/4 takt) Alman'ca sözlü ve ^arkılı ope retlerinin mükemmeli fılmin mevzuunun tamamile anlaşılması için Türk'çe ve Fransız'ca izahat verilmiştir. Yann ak^am 2,sr I '8,32 0 79 45 1088 I Seyrisefaîn I MELEK ve ELHAMRA I Merkez acentası: Galata köprül başında Beyoğlu 2362. Şube acentası: Sirkeci'de Mühürdar zade hanı altında Tel. fst. 2740 Eshatn ve tahvilât | Tatavllât Dahil> ttflkraı »/„ 1 Dttyanıı mnaakhlde % 4 Ru. deraİT yoll«r Ikrunlyc A. . A tertlbi °/el boçn A, . D . . . A. . F . . 1 Cslata B.yofcln THacl Açıldı | Kapandı sinemalannda Fev'valâde gala olarak Hisge senedatı If Bankatı litanbal Tramva; flrktll Aoadolu dcmir yola Osmanlı Bankası ISKENDrRlYE SUK'AT POSTASI (İZMİR) vapuru 17 teşrinievvel cuma 10 da Galata rıhtı tımından kalkarak cumartesi sabahı İzmir'e varır ve İzmir'den saat 12 de kalkarak pazartesi saat 10 da İskend^riye'ye varacak ve çarşamba İskenderiye'den kalkarak îzmir'e uğrıyarak îstanbul'a saat 12 de gelecektir. lskenderiye'den aktarma Portsait için de eşya kabul olunur. AŞK R E S M i GEÇıDi dıinyanın en muhteşem eseri Darülbedayi temsileri İSTANBUL BELEDİYESİ fi Salı gunü satt 21 akşamı buçukta yalnız muallim ve I Mektup piyes 3 perde Yazan: W. S. Maugtıam Tercürae eden: A. Muhtar Şehzadebaşı Millet tiyatrosunda talebelere Sirkeci'de oturan Meryem H. komşusu Fatma Hanımla kavga etmif ve bundan müteessir olarak 50 gram tentürdiyot içmek suretile intihara teşebbüs etmiştir. Meryem H. hastaneye yatırümıştır. MERSİN POSTASI (KONYA) vapuru 15 teşrinievvel çarşamba 11 de Ga lata rıhtımmdan kalkarak Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod» u , Rados, FeThiye, Finike. •m Antalya, Alâive'ye uğrıyarak Mersin'e gidecek ve dönüste ayni iskelelerle beraber Taşucu. Anamor'a uğrıyacaktır. Dalyan ve Marmaris yolcu ve yükü pidip ve gelişte Fethiye'de aktarma suretile alınıp verilir. Çanakkale için yük alınmaz. Mümessilleri: Kaybolan bayeak MAURlCE CHEVALIER ve JANETTE MACDO\ALD• Ihtar; Bıletler her iki sinema gişelerınden şimdiden tedarik edilehilir. ( Birind sahifeden mabait ) Bu akşam Bey »asıtasile o vakitler (Kara tsalu) da İki büyük kumpanya birden levazım reisi bulundnğunuz sırada size tes Naşit B. ve Cemal Sahir B. kumpanyaları lim edilmişti. Hâdisenin uzerinden unutuU Ömer Aydın ve Mel Totanun iştirakile iki eak kadar uıun bir müddet geçmediginden oyun birden hafıza hatası yoktur.» Dedikten sonra söılerini fn cümle ile bitiriyor: I Çifte şairler *** AHMET H1DAYET Atletlerimiz yarın avdet ediyorlar Son koşulardan 5 bin metrede 3 üncü, Bayrak y arışında ikinci geldik Ateletlertmiz Yunan Federasyonu reisi ile bir arada Yukarıdaki resim Atina Olem piyadında, şampiyonluğumnz ile nelicelenen Türkiye Rumanya teniz müsabakasından sonra alınmıştır. Ortada X işaretile gösterilen zat tîfunanistan atletizm ve tenis fede rasyonları reisi M. Keçi As'tır. Muma lleyhin sağındaki tenisçi Sedat, solundaki, Bürhanettin ve Siret Beylerdir. Romanya 74, Sırbistan 73, Bulgaristan 48, Türkiye 29 puvan. Atletlerimiz dün Pier'den hareket etmislerdir. Yarın sabah şezhrimize geleceklerdir. Federasyonların vaztyeti tetkik edilecek T. İ. C. İ. İstanbul mmtakası riyasetinden: Nizamî vaziyetlerini kaybetmiş olan federasyonlar hakkmda görüşülmek üzere mmtakamıza mensup müttefik klüp murahhaslarmın 17 teşrinievvel 930 cuma günü sabah saat onda Cumhuriyet H. F. Beyoğlu merkezi saionunu teşrifleri ehemmiyetle rica olunur. Son müsabakalar Atina Olempiyadında evvelki gün son müsabakalar yapılmıştır. Evvelki grün yapılan 5000 metre koşuda Mehmet üçüncü gelmiş, 100X400 bayrak yarışmtla da bayrak takımımız ikinci gelmistir. Un.mnî netice şudur: Yunanistan 173, «Binaenaleyh hakikatin zâhire Ihracı için elyevm berhayat olan millî mucadelede çausan «alâhiyettar arkadaşların şehadetine müracaat edilmiştir. Tekrar ediyorum, mefahiri miUryeyi taşıyan Menil tabunınun bayrağı nerede ve ne oldu?» Ahmet Remzi Bey bu cidden feci, a#ır itham üaerine mes'eleyi tekzip ediyor ve Yeni Adana gautesi «Ahmet Remzi Bey ne boyle bir bayrak abnı? ve nc de satmıştır.» DedikUn aonra «bu afcır ithamlann cevabının Cumhuriyet mahkemeleri huzurunda verileceğini gene tekrar ediyorruz.» Diyor. Fakat Yeni Adana'nuı mütemadiyen «maksadı mahsusla çıkardı&um bu şayianın nasıl bir yalan olduğunu size adalet huzurunda itiraf ettirecefiı.» demesine rağmen Türk Sösn gazetesi hemen her gün: «Memleket senden Menil taburunun bayrağını istiyor; lâf istemiyor.», «Torosların Kar bofazmda kırk Adana eocufu tarafından esir edilen Fransut Menil taburunun bayrafuıı ne yaptmız?» «Bizi mahkemeye verecefme (işte alın bayragı), yahut (bayr»k filân müseye verilmiştir.) deseydin...» «Ortada deveran eden bir şayiaya istinaden biz de bütün efkân nmnmiye namma tekrar soruyoruz. Menil taburunun bayrafrını ne yaptın? Bu öyle bir bayraktır ki Fransu harp tarihinin fihristinde isminin altı kalm bir matem çizgisile çiziimiştir.» diyerek bu sancak hidisesi üzerinde ısrar etmektedir. Evvelki gün gelen «Türk Söıü» gazetesi gene ayni mes'eleyi tekrar ederek diyor H: «Ahmet Remzi Bey, mugalâta yapma, mahkemeye de çıkanz. Sen şimdi tekrar Fransızlara satüdı denilen sendeki Menil taburunun bayragını, söyle, hakikaten yok ettin mi?» Türk Söıü gazetesinin bu son sualinden sonra mes'elenin mahiyeti büsbütün değiş miş, iki gazete arasında bir münakaşa şeklinden çıkmış, millî bir mahiyet abnıştır. Ahmet Remzi Beym mahkeme huzurunda bayragm kendislnde olmadıfmı ve vaki isnatlardan tamamen beri olduğunun isbat etmesini herkesten ziyade biz zryt ve te menni ederiz. Fakat bir vatandaşın bir gün dahi böyle ağır bir itham altında bulunmasına vicdanunız razı olamıyacağından mes'eleye derhal hükumetin vazıyet etme sini talep ediyoruz. Mahkeme kanunî seyrini takip ederek cereyan ve devam ededursun. Fakat esir edilen Menil taburunun bayra ğının meydanda ohnadıgı bir hakikat olduğuna göre hükumet serian tahkikata başlamah ve bu bayrafın ne olduğunu meydana çıkarmalıdır. İki gazete arasındaki dava ve dedikodu baska, hükumetin bu cepheden ve buyoldan yapacağı takibat büsbütün başkadır. Mücadelei milliye meydanlarında akıllara durgunluk verecek, hayalleri durduracak kadar fedakârhk, kahramanhk gösteren ve yüz binlerce şehit veren bu milletin geride kalan evlâtları Menil taburunun esir bayrafınm ne olduğunu öğrenmek istiyor Bu millî mes'eleyi derhal tamik ederek öğrenmek ve efkân umumiyeye arzetmek hükumetin en başlı, en mühim bir vazifesi dir. Diğer taraftan Ahmet Remzi Beye düşen bir vazife de, hazır elinde sahibi olduğu bir gazete varken bu isnatların yalan olduğunu, mahkemede isbat edinciye kadar bir an evvel efkân umumiye huzumnda isbat etmek, hiç kimsenin aıru etmediği bpyle ağur ithamdan derhal kurtulmaktır. Oayet gülünçlü oyun. Dans varyete duetto sinema tiyatro. Localar 300200 mevki 30 koltuk 50 kuruş HACI MURAT 16 teşnnievvel perşembe akşamı Mahmudiye oteli Elektrik ve terkosla mücehhez nezafet ve taharetile müşterilerinin mazban takdiri olan otelimize bu defa müceddeden banyo mahallile tek yatakk odalar inşa edilmiştir B? naenaleyb aile ikametine de son derece elverişlidir. Ehven iicretie abontnan kaydedilir. Rahatını ve ıstirahatinı arzu eden zevan kiramın teşrifleri kendi menfaatleri iktizasındandır Adres: Sultan Mthmut türbesinde Teleton; 3402 TRABZON BIRiNCI POSTASI (CUMHURİYET) vapuru 14 teşrinievvel salı akşamı Galata rıhtımmdan kalkarak Zongul dak, İnebolu, Sinop, Samsun, Gireson, Trabzon, Rize'ye gidecek ve dönüste Sürmene, Trabzon, Gorele, Gireson, Ordu, Ünye, Samsun, Sinop, İnebolu, Zanguldağ'a uğrıyarak gelecektir. TRABZOJN İKİNCİ POSTASI (KARADENİZ) vapuru 16 teşrinievvel perşembe akşamı Galata rıhtımmdan kalkarak İnebolu. Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa'aya gidecek ve dönüste Pazar iskele sile Rize, Of, Trabzon, Polatha ne, Giresun, Ordu, Fatsa, Sam sun, İnebolu'ya uğrıyarak gele cektir. (KONYA) vapuru 15 teşrinievvel çarşamba 11 de Mersin postasına Galata rıhtımmdan. (MERSİN) vapuru 14 teşrinievvel salı 17 de Avvalık sür'at nostasına Sirkeci rıhtımındar 'alkar. İdare merkezi rıhtımındaki büfe ve rıhtım üzeri mekulât ve meşrubat satıcıhğı bir sene müddetle kiraya çıkarılmış ve ida rece açık arttırması temdit edilmiştir. Kat'î ihalesi 22/10/930 tarihinde yapılacağından isti yenlerin o gün levazım müdür lüğüne gelmeleri. |i3eyoğlu: MAJ1K sineması I Izmir: M A J İ K sineması Yelkenci Vapurlan KARADENİZ POSTASI VATAN çarşamba günü akşamı 18 de Sirkeci rıhtımından hareketle ( Zonguldak, Inebolu. Samsun, Ordu, Giresun Trabzon, Sürmene ve Rize)iskelelerine azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkeci'de Yelkenci Hanında kâin acentasına müracaat TeL İstanbul 1515 Limanımza muvasalat beklenen vapurlar ( K^LDEA vapuru 17 teşrini evvel cuma (Bamm) dın (MERANO) vapuru 18 teşr nievvel cumartesi (Romanya v^ B lgaristan) dan. Yakında limanımızdan edecek yapurlar hareket NA1M VAPUPLARI Izmir Mersin Lüks ve sür'at postası AUAJNA teşrınievvelin 20 inci PaZarteSİ eunü akşamı Sirkeci rıhtımmdan hareketle (Çanakkale, İzmir, Küllük. Bodrum, Rodos, Fethiye, Antalya Alâiye ve Mersin'e azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Galata, gümrük karşısmda, Site Fransez hanında 12 numarada nmumî acantalığına müracaat. Telefon Beyoğlu 1041 TRABZON lüks POSLAS1 TAVILZADE VAPURLAR1 Muntazam Ayvalık postası S U L H i n [ e u v ; 6 e l PERŞSMBE gıinü saat 20 de Sirkeci rıhtımmdan hareketle Zonguldak. inebolu, Ger ze Samsun, Ordu, Giresun, Görele, TrabO/.n Rize, Mapavri, Atinı ve Hona'yj azimet ve ayni iskelelerle Sürmene, Vaklıkebir ve Fat^aya uğrıyarak avdet edecektir. Yük ve yolcu için mahaili müracnat: Sir t c alnnu karşısında Mı/an ofilu han Mo. 2 Teleton^İstanbul 345 SELÂM ET vaparu her perşembe akşamı 1? de Sır keci'den hareketle Gelibolu, Çanakkale, Küçukkuyu, AJtınoluk, Edremit, Bürhanıye ve Ayvalığ'a azimet ve avdet edecektir Yolcu bileti vapurda da verılir. Yemiş Tavilzade biradener. Telefon: istanbul 2210 (STELLA DtTALY\) vapuru 16 teşnnievvel perşembe ( Loyd Ekspres ı olarak (Pıre, Brend zi, Venedık ve 1 rieste » ye. (KALDEA) vapuru 18 teşrinievvel cumartesi (Dedea aç Kavala, Selânık, Pire, Kandia, Kalamata, Katal n o, Fi ume, Veı edik ve Trieste) ye (MERANO) vapuru 18 reşrinievvel cumarfes (Selânik. Volos Pire Patras, Brendizi, Ank^na, Fiume, Venedik ve Tneste) ye. ( COSULICH Line ) kurapanyasının lüks vapurlanna aktarma edilerek Şimalî ve Cenubî Amerika limanlarına gitmek için tenzilâth doğru bilet verilir. Her nevi tafsilât için Galata'da mumhane ( Lloyd Triestino ) seracentasma. Teleîon Beyoîiu: 2127 veya Galatasarayın'da sabık Selânik bonmarşası binasındaki yazıhanelerine Teleîon Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkeci'de Kırzade hanındaki yazıhanesine muracaat edilmesı. Te.eion. Isunbnl: 235

Bu sayıdan diğer sayfalar: