14 Ekim 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

14 Ekim 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 Teşrinİevvel 1930 Cumhufiyet Intihap sakin geçiyor Belediye intihabını her yerde H. F. kazanıyor İntihabatın bittiği yerler Adana'da yeni Belediye azaları Karadeniz havalisinde lymir'de tevkifat Ankara 13 (A.A.) Zonguldak, Artü • *ln. Boçka, Sasat, Çeşme, tpsala belediye intihabatı bitmiş, Cumhuriyet Halk Fırkası namzetleri kahir bir ekserlyet ile Intihap edilmişlerdir. Ankara 13 (Telefonla) Hopa, Zonfuldak, Artvin, Balya, Çeşme, İpsala, Çavşat'ta belediye intihabını C. H. Fırkası katanmiftır. ğmdan bir heyet Mudanya'ya giderek Mudanya ocağını küşat ve tesis etmek istemişse de halktan ruyu muvafakat görmedikleri için ^eri dönmüştür. Musa SIRASI GELİNCE: Maarif Vekili Nakil hakkında beyanatta bulundu «Eğer Galatasaray için mü nasip başka yer bulsaydım Gazi Pş. mektebini tedirgin etmezdim.» Ankara 13 (Telefonla) Gazi Paşa şehir yatı mektebinin Edirne'ye nakli mevzuu bahsolması üzerine Cumhuri yet gazetesinin neşriyatı münasebetile Maarif Vekili Esat Bey bana beyanatta bulunarak dedi ki: « Edirne'deki binanın sakat oldu ğuna dair mahalli Maarif idaresinin mimarının imzasile bir rapor verildi. Fakat Nafıa baş mühendisi ve diğer a lâkadar mühendislerle müştereken bir raporda tehlike görünen kısımlarda tamirat icrasile binanın kabili iskân bir hale gireceği beyan edilmektedir. Nakil mecburiyetinin sebebi, Galatasaray lisesi mevcut talebesinin artması, bu fazla talebeye kâfi bir yer bulunmamasıdır. İstanbul'da hatıra gelen binalardan Çağlıyan köşkünün sıhhî şeraiti haiz olmadığı Darülitam bulunduğu zamandanberi anlaşılmıştır. Baltalimanın'daki yalmm biraz ta mir ile şehir yatı mektebi olacağını düsıindüm. Halbukl burası da Fen Faknltesi tarafmdan kısmen işgal edilmiştir ve ayrıca da balıkçı mektebi de orada bulunmaktadır. Eğer İstanbul'da gerek Galasaray Lisesinin fazla talebesi için, gerek Şehiryatı mektebi için birer bina bulunsaydı mektebi yerinden tedirgin etmek ve bahusus Edirne'ye nakletmek mecburiyeti hasıl olmazdı.» Dün Fatih „ te ufak tefek hâdiseler oldu ( Birlnci sahifeden mabait ) bir sükunet içinde devam etmiştir. Dün Yeniköy dairesinde Tarabya ve Yeniköy'lüler reylerini vermişlerdir. Anadoluhisan'nda Kuzguncuk, İcadiye, Bürhaniye mahalleleri, Üsküdar'da ev • velki günkü mahalleler dün reyelrini vermişlerdir. Kadıköy'ünde Caferağa ve Hasanpaşa mahalleleri, Bakırköy'ünde Vidos, Lit roş, Avas, Çıfıtburgaz ve Ayaya mahal leleri rey vermişlerdir. Buralarda intihap hararetsiz olmnş ve geçen günlere nazaran pek as rey verilmiştir. Divanyolu'nda avukat Behçet Beyin Kumkapı intihabatında halkı gürültüye teşvik ettiğini aldığımız malumata atfen yazmıştık. Fakat Behçet Beyden aldığımız ve dun neşrettigimte bir mektupta bu haber kat'iyetle tekzip ediliyordu. Bu teksibin intişarı üzerine dün Eminönü Belediye dairesi intihap encümeninden aldiğımız (10) imzalı bir mektupta Behçet Beyin teşvik hareketi teyit olunmaktadır. İntihap encümeninin mektubu aynen şudur: «Dünkü nüshanızın dördüncO sahifesinin üçüncü sütununda Divanyolu'nda avukat Behçet Beyden anıaln bir mektupta Nişanca'da kendisinin intihap esnasmda halkı teşvik ettiği yolundaki neşriyatm tekzip olunduğu yaalıyqr. Avukat Behçet Beyin bu tekzibi encümenimizi mtittefikan hayrete düşürmüştür. Çünkü mumaileyh Behçet Bey bir gün evvel Divanyolun'da Firuz ağa camiinde başlamış olduğu teşvikatı ertesi cuma günü Kumkapı Kadirga meydanmdaki ilk mektepte tecavüz derecesine isal eylemiş ve bu tecavüzat ve tahrikâtın Nişanca'da teşdidi üserine oradaki kanlı vak'a tahaddüs etmiştir. Vak'anın en ilert gelen müşevvik ve muharriklerinden Behçet Bey oradaki kalabalığa (vurun sandıgı parçalaym S. F. 25,000 lira tahsis etmiş sizi müdafaa için dört tane avukat tutulmuştur, korkmaym) diye bağınyordu. Hftdise encümenin zabıt defterine dahi kaydedilmiştlr. Binaenaleyh tekzibi vakil encümenimiz bütün mevcudiyetlle ret ve tekzip eder efendim.> u Bizde sıyasi tekâmül işte buna derler! Diğer dairelerde Hayret! İzmir 13 (Hususi) Parkta hükumete küfür eden Akseki'li Hamdi yakalanmıştır. Servilimesçit'te halk «vergileri kaldıracak fırkaya rey yeriniz, sonra pişman olursunuz» tarzında sözler söyliyen Mehmet, Hacı Ali ve Bekir de tevkif olunmuştur. Bornuva'da polis Ahmet Efendiyi yaralıyan Arnavut Recep'e dair tahkikat devam ederken Serbest Fırkanın Bornova ocağına girenlerin mahiyeti meydana çıkmıştır. Bunlar arasmda Çerkes Etem'le çalışmış milis zabiti Girit'li Recep, katilden 15 seneye mahkum Abidin çavuş, iki hırsız, dört kaçakçı, iki sabıkalı mevcuttur. Kumkapı intihabı Hopa ve Sürmene'de Trabzon 13 (Hu. Mu.) Hopa ve Sürmene'de büyük ekseriyetle C. H. Fırkası namsetleri belediye intlhabatını kazaniılar. Bütün Karadeniz havalisi C. H. Pırkasına rey vermektedir. Adana Blediyesi işe başladı Adana 12 (Ru. Mu.) Vali Bey dün yeni Intihap edilen H. F. namzetlerine buyrultularını göndererek belediye azakklanna intihap olunduklarını bildirmiştir. Mersin'de Serbestçiler intihaptan feragat ettlklerini bildiren beyannamelerini neşrettikten sonra tekrar intihaba iıtirak etmeğe karar vermişlerdlr. Mersin ve Tarsus'ta intihap bütün şiddetile devam ediyor. Kozan'da tamamen Cumhuriyet Halk Fırkast karanmıştır. Şemsi Mersin, Tarsut ve Kozan'da S. F. İzmir Ocağı reisi tehdit edilmiş İzmir 13 (Hususî) S. F. İzmir merkez ocağı reisi Dr. Ekrem Hayri Bey meçhul bir şahsın telefonda kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ihbar ve şikâyet etmiştir. Zabıta tahkikata başlamıştır. Havran'da Ankara 13 (Telefonla) S. Fırkaya Havran 13 (Hususî) Belediye inti guya propaganda yapmak istiyen sabıhabını H. F. kasanmıştır. kalı kopuk Hüseyin gece Reisicumhur Antalya'da intihap yeniden Hazretleri ile hükumetimiz aleyhinde tebaşladı fevvühatta bulunmuş ve bu habis yakaAntalya 12 (Hu. Mu.) Tahaddüs e lanarak adliyeye teslim edilmiştir. den Ihtilftf tizerlne istifa eden belediye Balıkesir intihabatı başladı ve intihap heyetleri tekrar vasifelerine avdet ettiklerinden intihabata yeniden Balıkesir 13 (Hususi) Belediye inbaşlanmıştır. tihabatı başladı. Serbestlerin Belediye Serbestçiler Adana intihabatında ka namzetleri başında lâyikliği kabul et sandıklarını işaa ederek kuvvet kazanmiyerek Halk Fırkasından istifa eden mak istemişlerse de her yerde aleddevam H. Firkasının eksertyeti Ihrac etmesi ta esbak meb'us Vehbi B. vardır. raftariarmı nevmit etmektedir. H. F., Balıkesh 13 Serbestçiler bugün inAnadoln AJansının verdigi intihap ha tihabat için Bergama'dan ve civarından berlerlni her gtia şehlrde ilân etmek bir çok sabıkalı celbederek Belediye tedir. Sami meydanına geidiler ve nümayışte bu S. F. Bursa teşkilâtı lundular. Sabıkahlardan bazıları silâh 11 Ocak tesisi için tertibat aldılar. teşhir ederek halkı tehdit etmek istediMudanya Ocağı teşeklriil edetniyor lerse de zabıta bunları yakalıyarak Bursa (Hu. Mu.) Buradakl S. F. oca müdeiumumiliğe tevdi etti. §ı, intihabat sahasmdan çekildigi günSerbestçilerin Vali Salim, Fırka mü denberl aza kaydına ve muhtelif mahal fettişi Cemal, meb'us Hayrettin Beylere lerde ocaklar açmağa çalışmaktadır. Pehirde 11 nahiye ocağı açmak üzere sui kast tertibatı aldıklarım işaa etmiş olmalarına rağmen bu zevat halk ara tertibat almıştır. sında dolaşnp durmakta ve ahali reyleBursa gazetelerinln verdikleri haberTürk Dili lere nazaran, iki gün evvel Bursa oca rini istimal etmektedir. Ankara'da bir cür'etkâr tevkif edildi Gayrimübadilfer 62 bin sterlin nasıl tevzi edilecek? Balkan konferansi dün mesaisini bitirdi Atina 13 (Hususî) Dün Del Eşref Bey de, pek heyecanlı bir nufi'de Balkan konferansının son cel tuk irat ederek eski Yunan medenisesi aktedilmiştir. Bu celsede Bal yetini meth ve takdir etmiş ve uhuvkan milletleri arasmda uhuvvet ve vet fikrinin bütün milletler nezdin mfisalemetin tesis ve tarsinini is de cereyan ve kuvvet alması tementihdaf eden konferansın muvaffa msini izhar eylemiştir. kiyeti için çahsmif olan Balkan Ruşen Eşref Beyin nutku lıararetmilletlerine selâm gönderildikten le alkışlanmıştır. İkinci Balkan konsonra konferans mesaisine hitam feransının İstanbul'da toplanması verilmiştir. hakkında Türk hey'etinîn son celsede yaptığı teklif müttef ikan kabul eRaşen Eşref Beyîn natku Tfirk murahhaslarından ' Rusen dilmistir. M1LLİ ROMAN: 3 i IHMIIIIIIIIIIIIIIınııııı '"" İkinci konferansın İstanbul'da toplanması teklifı ittifakla kabul edildi Salâhattin'le arkadaşlannın muha Beyle heyeti intihabiye azasmdan İmat Bey arasmda bir hâdise geçtifi yazıl mıştı. Gatip Kemaii Bey dün btee gönderdifi bir mektupta •ak'anm şoyle cereyan ettiğini bildhiyor: «O gün dışanda şahidi olduğum kaBitlis 13 (Hu. Mu.) Bir haf nunsuz ve yolsuz harekâttan İntihap ota evvel Bulanık havalisinden ge • dasmda bulunan kaymakam beye şikâlerek Muş ovasına tecavüz eden ve yet ederken İmat Bey söze kanştı. «siz mevcudu aîtmış kişi kadar olduğu tezvirat yapıyorsunuz> sözünü sarfettahmin edilen eşkiya çetesinin rei mek cür'etinde bulundu. derhal csözüsize iade si Abcan ve bir kaç arkadaşı kuv nüzü tamamile bulunmak ederim. Böyle bir küstahlıkta ne vetlerimiz tarafmdan maktulen el dır, ne de haddinis.> dedim. «Tercümei de edilmiştir. Diğer çete efradı şid haliniz bence malumdur isterseniz odetle takip olunmaktadır. kayayım» cevabını verdi. «Terctimei haSabri lim slzin takdirden aci* olduğnus dereceden pek yuksek maali İle doludar.> dedim. İntihap odası daha ziyade mfinakaşaya müsait olmadığından tabiî dışarıdaki yerime glttim. Ve kaymakam beye «görüyorsunuz ya, sandık başmdakiler halka nasıl muamele yapıyorlar. Ankara 13 (Telefonla) Ya İntihap bitsin, İmat Beyle tabii görürın Ağırcezada Şeyh Said'in oğlu şeceğiz» dedim. Vak'a bundan İbarettir.» Ankara 13 (Telefonla) Yu nan hükumetinin gayrimübadiller arazi ve müsakkafatına karşıhk olarak verdiği 62,000 sterlinin na > 3il dağıtılacağına dair Vekâletçe Bakırköy'ündeki hâdite bir talimatname ihzar edilmekte Geçen gün Bakırköy'ünde İntihap esnasmda S. F. ocağı reisi Galip Kemaii dir. Cnnup'ta bir eşkiya reisi ölrürüldü S. Fırkanm nasıl teşekkül ettiğini hepimiz biliyoruz. Fakat bir defa daha hatırlatalım. Necmettin, Sadık Beyitt dünkü makalesinde dediği gibi: « Tek fırkalı meclis iyi değildi. Muhalif fırka lâzımdı. Gazi karar verdi. İsmet Paşa yani fikirde idi. Kâzım Paşa da öyOHUMCU gün le dtişünüyordu. Mes'ele yeni değildir Geçen kış Ankara'da konuşuldu. Bu yaa Bugün hangi mahalleler Yalova'da tahakkuk etti. Muhalefetl kim yapsm? Paris Sefiri Ali Fethi Beyerey atacaklar ? fendi Yalova'da idi. Her yaz İstanbul'a geJdikçe Başvekilliği şayi olurdu. Belki Rey atma müddeti bir hafta de ahvali tenkit ederdi. (Muhalif fırkayı temdit edildiğinden intihap de sen yap) dediler. Fethi Bey kabul etmek vam ediyor. Bugün aşağıdaki ma istemedi. Hakkı da vardı. Paris Sefirliği kolay bırakılır mı? (Vatanî vazifedir)' halleler rey vereceklerdir. diye ısrar ettiler. Gazi kuvvetle İstedi. Beyazıt dairesinde İsmet Paşa samimiyetle teşvik etti. FırSaraçishak, Mercanağn, Dayehatun. ka teşekkül etti.» Kalenderane, Süruri, Yalı, Mesihpaşa ma Fethi Bey kendilerine mensup bir gahalleleri. zeteye dün verdiği beyanatta diyor kit Fatih dairesinde «S. C. Fırkası Cumhuriyetin ebedî bir Hatipmaslahattin, Tevkiicafer, Kovact hayata mazhariyeti için tarihi ve ecdadı dede, Avcibey, Mollaaşkt, Deroişali, Kâtipşahit tutraka andiçmiş ve bu büyuM maslahattin, Kariyeiatikalipaşa, Tah mefkurenin mücahidi olmak üzere ortataminare, Hızırçavuş, Rastmgünani, A ya atılmıştır.» tikmustapaşa, Beyceğiz, Balat, Karabaş * mahaüeleri. Yeni fırka teşekkül ettikten sonra Beyoğlu dairesinde «Fehi B. nn, arkadaşlarım diye şerefyap Galata, Kemankeş, Hacımimi, Müeyyitettikleri» muhalif gazeteler H. F. için zade, Yenicami, Arapcamii, Emekyemez, yazmadık hiç bir şey bırakmadılar. Başta Bereketzade, Şahkulu mahalleleri. Fethi B. olmak, üzere on iki meb'usun H. Firkasının bfr kaç ay evvelki en koya Yeniköy (Sarıyer) dairesinde Büyükdere, Kireçburnu, Bahçeköy ma mensubu elduğunu unuttular. S. Fırkanın H. Firkasının içinden dogurtnldngn^ halleleri. A. Hisar (Beykoz) daiersinde nu bilmemezlikten geldiler. Hâlâ yan* Umuryeri, Serviburnu, Mahmutşevketyorlar. Fethi Beyin ve firkasının efkân» paşa, Alibahadır, Polones, Cumhuriyet, na muzahir olan gazetelerden birinin biv iki günlük yazılarındaki başlıklara ba Bozhane, GüUücrümce, paşamandtra kınız: mahaüeleri. [C. H. F. umutnî kâtibine yuha!.. Üsküdar dairesinde İstanbul H. Firkasının gizli kapakü bfr Karadavutpaşa, Kepçe, Kepçedede, Bulteşkilâtı var. Vazifesi S. Fırkaya sui kast gurlu, Miesçit, Evliye, Hocatembel, Gülhazırlamak, millet hakimiyeti mefkurefemhatun, DurTyanhhayrettin, Çavuş, sini boğup susturmaktan ibarettir. Toygarharma, Solaksinan mahalleleri. Efendiler, artık kepazeliklere nihayrt veriniz. Bakırkoy dairesinde Millet Halk Firkasının zulüm ve fecaYenibostan, Nikoli, Mahmut, Halkalt, Safra mahalleleri reylerini kuüanacak atinden o kadar bıkmış ve o kadar yılmı? ki... lardvr. Para ile tutulmuş çapulcular milletia mıntakasına işarettir. Vefa'nın bayra vicdanma tasallut ediyorlar. gını ancak Vefa İdman yurduna mensup H. Firkasının bütün fesat ve kanunolanlar taşıyabilirler. Halbukl yurdumu suzluklan... İntihap değil, adamakıllı bir kepaze» zun bayrağı o gün dışarıya çıkarılmalik!... mıştır. H. Firkasının gizli teşkilât çapuleu* Vefa İdman yurdu siyaset yurdu delan meyhanelerde nara attüar. ğildir. Nisamnamemiz bizi bu gibi iştiHalk Firkasının para ile tutulmuş bal* gallerden meneder. Şu hakikatlere nadırı çıplakları... zaran yanlış alınmış olan malumatın Ne dolaplar çeviriyorlar, intihap reaaefkân umumiyeye karşı tavzih ve tas letleri, intihap mi, rezalet mi?...] hlhini lsteriz.> * Cumhuriyet Vefa İdman yurdunun Fethi Bey, Halk Fırkasına mensup blt ba irahatma karşı bir diyecek yoktur. gazetenin bazı suallerine ve yazılarına Demek ki Kasımpaşa'ya getirilen bayrak yukarıya ancak yazılarınm bir kaç serBursa mıntakasına ait imiş. Yeşil bay levhasını naklettiğimiz gazetede cevap rağın bazı iddialara rağmen irtica ile verirken hükumet gazetelerine de: alâkadar ohnadığı tabiidir. Ancak Bursa « Efendiler, daha makbul, daha meşru spor mıntakasına ait bir bayrağın Ka cidal vasıtaları kullanınız. Yoksa itiraf sımpaşa'da işi ne?» Mes'elenin garip ediniz ki mağlup vaziyettesiniz.» Diyor ve beyanatınm bir yerine de: noktası budur. ...« Sıkılmak lâzımdır!» Cümlesini ilâvi * ** ediyor. Maltepe'de intihap başladı Bizde siyasî tekâmül, işte buna derler, Maltepe'de belediye intihabatma başM. AGÂH lannuştır tntihabatın neticesi iki güne kadar alınacaktır. Çatalca'da çalınan defterler mes'elesi Şeyh Said'in oğlunun muhakemesi kemesi devam edecektir. Dava ile alâkadar oldukları iddiasile mahkemeleri Çapakçur'dan buraya nakledilen Hobyon cemiyeti men suplarından Talha oğlu Sadi ve 4 refiki Erzurum'a iade edilmiştir. Bitlis 12 (Hu. Mu.) Müşir Fevzi Pş. Hz. maiyetindeki zevatla beraber dün saat 6 buçukta, zabitan, memurin ve halkın teşyileri arasmda Bitlis'e muvasalat ve saat 9 da ayni tezahüratla müfarekat buyurdular. Pş. Hz. cenup yoliyle Siirt'e gitmektedirler. Vilâyet idare heyeti dün içtima ederek Çatalca intihabatında çalınan deftreler mes'elesini tetkik etmiştir. Tetkik edilen nokta bn vaziyette sandığm açıhp açılamıyacağı mes'elesi idi. Bu hususta kat'î karar verilememiş mes'elenin tetkiki aktedilecek ikinci bir celseye talik edilmiştir. Tekirdağt intihabatında bazı hâdiseler Tekirdağı'ndan yazılan bir mektup mnndericatma göre intihabat esnasm da S. Fırkaya mensup olan bazı eshas kafalan tâtsüledikten sonra çirkin propagandalar yapıyorlarmış. Ezcümle Hüsnü Efendi mahallesinde bir kahvehanede hayli rakı içüdikten sonra tayyare bilet bayii Hüseyin Avni Efendi ile Osman Esat isminde biri hükumet aleyhinde tefevvühatta bulunduklarından tutulan zabıt varakasile» müddeiumumüiğe tevdi edilmiştir. Bu münasebetle intihap üç gün durdurulmuştur. Esrarkeşlerden ve S. F. mensuplarından parlak Hasan isminde biri ile arkadaşı İbrahim müsellâhan BelediyedönerdL Itfitvayda'da Türk talebe kulübü tek bir oda idi. Duvarlan resimler, tablolarla süslenmişti. Burada talebe hayatında resim ve kartpostal mühim bir yer tutardı. Bütün talebenin odalarında duvarlar karpostal meşheri gibi donanırdı. Klüpte toplanılır, millî müsahebetler eğlenilirdL Bazen başı açık hovardaca olur, bazen şarkılar söylenir masumane konuşorlar ve kâğıt oynanırdı. Nadiren ilmî bahisler açdırdı. Fikirleri en çok siyasiyat, milliyet ve sosyalizm mes'eleler işgal ederdi. Haşim bu talebe hayatına uzaktan ve az temas ettL Beş aylık çahşkan hayatınm pek parlak semerelerini gördü. Almanca derslerini, darülfünuna girecek kadar terakki ettirmiştL Fabrikadan takdiri mütezammın bir tasdikname aldı. Darülfünuna girdi. Oturduğu evden memnun değildi. TaIebey« yemek vererek oda kralıyan ai11er vardı. Bir kaç gün dolaştıktan son Fevzi Pş. Siirt'te Kasımpaşa intihabında S. C. Fırkası efradı tarafmdan tezahürat yapüırken ortsında bir yüdız bulunan üç köşeli yeşil bir bayrak bulunduğu da yazılmış ve bunun (Vefa) idman yurdunun bayrağı olduğu da kaydolunmuştu. Vefa idman yurdn mıraıni kâitbi Ekrem B. gazetemize ğönderdifi resmî bir mektupta bn bayrağm Vefa İdman ynrduna ait olmadığını beyan ile diyor ki: «Vefa'nın bayrağı öyle değildir. üzerinde yüdız yoktur. Kasımpaşa ile vefa arasında. münasebet nedir? Yeşil bayrağın üstünde yıldız bulunursa Bursa Mitvayda Kemniç şehrine yarun saat kadar usak bir kasaba idi. İki bin kadar talebe vardı. Bunlar arasında yirmi kadarı türktö. t Yeni gelen talebeyi eskiler samimî meserretlerle karşıladılar. Onlan da kuiübe kaydettiler. Türk kulübünün paralarını, işaretlerini öğrettüer. Mitvaydada mnhtelif milletlerden talebe vardı. Birbtrlerini tanıyaeak tuhaf işaretler tayin etmişlerdi. Türkler geceleri sokakta birbirlerini tanımak emeüyle [Mısır buğday, kıtır kıtır] makanunda bir ıslık çalardı. Sonra, Kemmiçte görecekleri ve türk den türk ise tabiî, memnun olur, yanaye [selâm] diye bağırırlardı. Bunn Işiden türk ise tabii, memnun olur, yanaşırdı. Talebe yahatmı türlü türlü zevkleri vardı. Şimendifer ile yarım saatte Kemmiçe gidilirdi. Orada tiyatrolar, sinemalar, eğlenceler vardı. Talebe, cebinde parası oldnkça, gece yanlarına kadar orada eğlendikten sonra Mitvaydaya Yeşil bayrak mes'elesi Samsun 13 İntihabat Serbestçilerin i«/ tirakile ayın 4 ünde başladı. Serbest Fırkacılarm daha ilk günlerde başlıyan taş« kınlığı o kadar hududu aştı ki 4 üncü gö« nü bunların toplayıp getirdiği bi» cemmigafir, polis kordonunu yararall belediye dairesine ve encümen odasmtt girdi. Vaziyetten korkan encümen aza « ları yerlerini terkettiler. İki aza huzurunda sandığa usulsüz bhl tarzda rey atıldı. Bu vaziyetin meydanai getirdigi emniyetsizlik ve karn sebebile Halk Fırkası müntesipleri intt* haba iştirakten feragat ettiler.Halk kan« na karşı gelinecek derecede vaki l t f taşkm harekâttan çok müteessirdir. bestçilerden bazıları esas deftere im koymadan ve hüviyetini tetkik ettirme den rey atıyorlar. Bazı encümen azala istifa ettiler. Ba muallel intihap devam ediyor. Engin Başmuharriri Yamanoğlu ye giderek bir vak'a ihdas eylemek mişlerse de hiç bir hâdiseye mej verilmeden her ikisi de tahtı neraret almmışlardn*. ra güzel, havadar bir oda buldu. Sofra da aile ile beraber yiyecek, ayda alta Un verecekti. Artık almanca hususî ders almağa dı ihtiyaç kalmamıştı. Muallime verdii ayda üç lira masraftan kurtulunca kea dini büyük bir servet içinde bulda Muntazaman her ihtiyacını tesviye et mek, temiz giyinmek, haftada bir defı sinemaya gitmek şartiyle maaşındaı ayda beş, lira artırabiliyordu Etrafında gördüğü, tanıdığı almanİM ra benzemek isterdi. Onlarm taassupJ tan vareste münevver vatanpervertliM ne, mesailerindeki intizama hayran lurdu. Türk vatanı için de böyle âli M umran ve saadet temenni ederdi. Mitvayda'ya geldiğinin senesi tu. Tatil mevsimi gelmişti. Talebedes bir takımı tatil zamanım İstanbul'di geçirmeğe gidiyorlardı. Almanyaya gel diğindenberi elli lira kadar para artfar mıştı. O da böyle bir seyahat yapabiHt di. Mabadi var Samsun intihabatı f eci gidiyor »• MUHACİR Yazan: FAZL1 NECİP CeJ&l banu görünce bir an şaşkın durdu. Sonra kapıyı kapamak istedi. Fakat geç kalmıştı. Ali, Eftalya'yı bir omuı darbesiyle yere yuvarladı. Kapı üzerine asddı. Celâl kapıyı kapayamayınca içeri kaçtı. Şaşkın, titriyerek odanın ortasında durdu. Bu sırada bir birini müteakıp iki el tabanca patladı. Celâl yere yıkıldı. Saf taraftaki köşede, karyola üstünde dizleri üıerine doğmlmaş Safiye korkudan gözleri dönmüş, şaşkın şaşkın bakıyor, ses çıkarmağa, bir söz söy lemeğe muktedir olamıyordu. Kollarmı havaya doğru kaldırdı. Af ve merhamet istirham eder gibi ağlamağa meyyal bir halde idi. Paşa demir yolu imalâtanesinde, alman ustalar yanında çalıştığınadn derdini anlatacak kadar Almanca söyliyordn. ! Mitvayda da daha beş ay fabrikada ça| lışarak bir senelik amele tahsilini ikmal edecek, sonra mektebe girecek, iki sene okuyacaktı. Hükumet ona ayda üç yüz mark aylık tahsis etmişti. Talebeyi sevke memur zabit onu diğer arkadaşları ile götürdü, her birine odalarını tutturdu. Banları iki türk bir odada beraber yaşamak istemişlerdi. Öaşim yalnız kalmak arzu etti. Bir arkadaşla beraber yaşamak, konuşmak, eğlenmek hevesleri uyandıracak, vakit kaybettirecektir. Haşim, faörikaya pazardan maada her gün gidiyor, dokuz saat çalışıyordu. Sonra muvaffakiyetle mektebe girebilmek için almanca okuynp yazmak elzemdi. Bir muallim tedarik etti. Haftada üç akşam iluşer saat ders okuyorAlmanya'da talebe hayatt Haşim'i hükumet makinist olmak için du. Günde on bir saat mesaisi vardı. Almanya'da Mitvayda dariilfü"Tnnna Pazar günleri kasabayı ve etrafı gezgöndermişti. Haşim yedi ay Haydar di, muhiti tetkik etti, ve anladı. Sinesi açık, saçları perişandı. Ali tanıdığı, sevdiği bütün bu gizli güzelliklere kindar bir nazarla baktı. Tabancasını Safiye'nin açık göğsüne çevirdi. Hiç bir söz söylemiyerek, dişlerini gıcırdattı, iki kurşun da o beyaz sineye sıktı. Safiye yatak üstüne ynvarlanınca Ali döndü. Ortada yatan Celâl'in kıvrandıfmı, doğrubnağa çalıştığmı gördü. Tabancasında kalan beşinci kurşunu da onun kalbini nişan alarak sıktı. Tabancayı da oraya, yere attı. Bu kanlı facia yarım dakikada olmuş bitmişti. Ali oda kapısmdan çıkınca kenara ynmulmuş Eftalya'yı gördü. Korkusundan dili tutulmuştu, bağıramıyordu. Ali, sür'atle merdivenleri indî, sokağa atıldı. Sokakta kimseler yoktu. telâşsız yürüyerek uzaklaştı. 6

Bu sayıdan diğer sayfalar: