14 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

14 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Istanbulun ir Neşet Omer B Yun Emini iğer fakülteler hukuk n divan azası da değişecek Darülfünün emini Neşet Ö - “er B. dün sabah eminlik #tinin hitam bulması dolayısi- bu vazifeden çekilmiş ve e- Minlik vekâletini fen fakültesi isi kimyager Musafa Hakkı We tevdi ve devretmiştir. Neşet Öyner B. emaneten ay lan evvel vekâlete müra- fat etmiş ve yeni emin intiha - batman 17 teşrini evvel ocuma Künü icrası için istizanda bu - aamuştur. Darülfünun emin vekili Mus- fa Hakkı dün sabahten itiba Ten faaliyete geçmiş ve intihap ırlıklarını bitirmiştir. Dün bir çok münderrisler e - Min vekilini ziyaret etmişler - ir, Emin vekilinin beyanatı Mustafa Hakkı B. bir muhar) #irimize atideki izahatı vermiş - Vekâletten vakı olan isti- 1 #âna yarın sabah öğleye kadar Müsbet cevap gelirse cumaya, Sevap gecikirse pazar günü sa- #t on dörtte Darülfünun konfe tans salonunda intihap yapıla- Saktır, Fen fakültesi müderris- er meclisi intihap günü sabah leyin toplanarak namzet mese- lesi hakkında kararını verecek tir, Henüz hiç bir fakülte bize hamzetlerini bildirmemiştir. Her halde intihabatı müm - kün mertebe çabuk yapacağız intihabat tammen serbes ola - Saktır, Siyasete yer yok.. Hiç bir fakülte tarafından damzet gösterilmiyecektir. Za- ten Darülfümunun siyasetle alâ kası yoktur. , Talebeden bir kısmının bil fi Ü politikacılıkla meşgul oldu - Bu doğru değildir. Esasen Da- Tültünunluların siyasetle alâka- “ar olması memnudur ve bu Memnuiyot hilâfma hareket e “enler cezalandırılırlar. Darülfününda ıslahat yap - mak için evvelce yapılan proj: Yi hükümet muvafık görmedi $inden tatbik edilmemiştir. Şim ilik böyle bir şey mevzuu bahs değildir. Baremin tatbiki Gelecek seneden itibaren ba- tem Darülfünuna da teşmil edi lecektir, Zaten kanunen barem- iz bin mesağ yoktur. Bunun tatbiki için müd. İtrin azaltılması varit olamaz. Zaten Darülfünun teşkilâtmda iÇ bir fazlalık yo , Hattâ müderris miktarı az - Ör, teşkilâtm biraz daha tevsii ha muvafık olacağı kanaatin “yim. Haziranda tasdike arzedile - *ek olan yeni Darülfünün bitçe Mi bareme göre hazırlanıyor. arülfündaki memurin ve müs İahdlemin de baremden istifade *deceklerdir. X Bir iki senedir tensikat ve 1s Shat sözleri Darülfünun hava #inda bir bulut tevlit etmişti . Fakat hocalar bu bulutlu ha- Va içinde oldukları halde hiç fü 'ür getirmemişler ve gayeleri - 1€ yürümekten geri kalmamış- çösder. Bundan sonra da milli Maksat ve gayeye doğru. ilim asında yürüyeceklerdir. Da ye fünün muhiti esasen hükü - geti milliyenin bahşettiği şab- “Yeti hükmiyesinin bekasına Sanaatı kâmile ile merbuttur. © uhtesine düşen vezaifi bi- atkın ifaya azmetmiştir. Da - tültünun, şahsiyeti hükmiyesi- 4 büyük bir kıskançlık ve mu- abbetie muhafaza edecektir. , Saima bu ilim miessesemi 5 hükümetten büyük bir mü- et göreceğine ve istikravı- dn eniyet ve kanaatimiz var - Eminlik intihabatını mütea - “P Darülfünun divanı azaları (3 tecdit edilecek, her fakülte- Sahi tij ıgın Yeni Darülfünun Emini cuma veyahut pazar günü intihap edilecektir. . Darülfü- den çekildi amzedine rey verecekler; | Emin vekil! M. Hakkı bey tır. Fakülteler tamamen müste- kildirler, Emanetin sadece ne-| zaret vazifesi vardır.,, Emin kim olacak? Diğer tra ikatımıza göre, miktarı 109 kadar olan Da e muallim- olan müderris Mu y vermeğe mütemayil ol duklarından diğer fakülteler namzet iraesine lüzum görme - mektedir. Edebiyat ve tup mü- derrislerinden akalliyette ka lan bir kısım müstesna olmak üzere bütün heyeti ilmiyehin böyle bir vaziyet alması geçen sene Darülfünun ( divanında, müderrislerin bir kısmının ba - rem. dolayısile kadro hi ine Şıkarılmasma karar verilirken Hukuk fakültesi mümessilleri- nin Darülfünun istiklâlile gay- ri tabif vaziyet aldığı söylenen divan azalarının da tebdili cihe| İtine gidileceği © anlaşılmakta İdır. > Tıp fakültesinden müderris Ziya Nuri Pş. nm namzeti şayrasi teeyyüt etmemiştir, Eminlik için en kuvvetli nam| zet tarihi hukuk müderrisi Yu suf Ziya Beydir. Darülfünunda tasfiye aleyhtarlığı cereyanı ta mamen hâkim bulutmaktadır. | Vergiler Kazanç vergisi için yeni lâyiha | | İ | Maliye müfettişleri kongresinde ihzar edilecek Geçen sene toplanan Maliye müfettişleri kongresi wukarrer vergiler hakkın- atta bulunmuş ve bu meyanda kazanç vergisi etrafın da da uzun uzadıya tetkikler ya parak bir rapor ile tadili icap e- den noktaları, Maliye vekilliği. ne takdim etmişti. Bu raporda İkongre esas itibarile tadilden ziyade k vergisi kanunu - İnün yeni b a olarak ha İlanmasını esi dolayısile müza- keresi mümkün olmamıştı. Maliye vekilliği bu tadi! lâyi hasmın kesbi kat'iyet ve kanuni | yet etmesini nazarı dikkate ala rak kânunusanide toplanacak o- lan müfettişler kongresinde ka - zanç vergisinin yeniden bir lâyi - ba halinde hazırlanmasını ve meclise arzını muvafık bulmuş - tur. Müfettşlere yapılan bir ta- mimde vazifeleri esnasında bu hususta tetikatta. bulunmaları kongrede her türlü ihtiyacı tat min ve tatbiki sehil bir lâyihanm hazırlanması esaslarının şimdi - den tetkik edilmesi billirilmiş - tir. Şark şimendiferleri amelesi mu rahhasları dün de kümpanya ile temas etmemişlerdir. Amele kumpanyadan müzakerat için —s. akel ilmek 28 jcek ve ondan sonra şubeler faali uk fakülte -/g ebe 5 mediği takdirde mahkemeye ve- İtatbik edilecek ti tadili ve |: li ole İşi Şark. şimendifer amelesi MİLLİYET SALI 14 TEŞRİNİ EL 1930 imarına pek yakında bas | Belediyede | Imar işleri İhtisas komisyonları-| nın teşkili hazırlığı Şehir meclisinden sonra faaliyete geçilecek Yeni belediye kanunu muci -| bince şehrin imarı, su m ve saire gibi işlerle mi mak üzereteşkil edilecek olan ih tisas komisyonları için hazırlık lara başlanmıştır. Fakat bu ko- İmisyonlara şehir meclisi azala - rmdan da iltihak edecek zevat bulunacağı cihetle ancak yeni meclis toplandıktan sonra faali yete geçeceklerdir Diğer taraftan gene yeni ka- nun mucibince turizm ve saire gibi teşkil edilecek olan şubele- rin bütçeleri de tanzim edilmek tedir. Şehir meclisi toplanınca bunlar da berayı tasdik verile - | yete geçecektir. Şehir meeli Ik içtimamı Teşrinisaninin o - nunda aktedecektir. Cemiyeti belediyenin son içtima Cemiyeti belediye Perşembe çtima ederek encümenler- ce tetkikatı ikmal edilen © bazı intaç ede: cektir. Bu, cemiyeti belediyenin son içtimai olacaktır. Mağşuş çıkan tahlil nümuneleri İstanbul belediyesi eylül için de 883 nümune tahlil ettirmiş, bunlardan (250)si gayri muva- | fık çıkmıştır. 246 ekmek nimünesinden 84; (53) memba suyundan 9 u; 67| gazozdan 10u; 62 zeytinyağ - dan 17 si, 53 sade yağdan 6 sı gayrı muvafık çıkmıştır. Turizm şubesi Belediye Turizm şubesi teşki Mi için tetkikata devam olunmak tadır.Seyahat işlerinde ihtrsası olan bir zat bu müdiriyetin ba?| şına getirilecektir. Kadro halen tesbitedilmektedir. Lisan bilen memurlar almacağı için bir mü sabaka imtihanı yapılacaktır. Mezbaha et satış salonu Karaağaçta olunan et inşa e belediye arasında ihtilâf çık- tır. Müteahhit, şeraiti ifa et rilecek e Millet mektepleri ui sene millet mekteplerinde sat progra - arif müdüriyeti tarafın - dan hazırlamıştır. Bu programa ilet mekteplerinde i yapılacak ve iki sınıf olacaktır. Bu suretle gvvelce mektepler de okunmuş olanlar diğerlerin - den tefrik edileceklerdir. Millet mekteplerinin teşrini sanide açılması takarrür etmiş tir, Bu hususta vekâletten tali - mektedir. Hocalara üzerinden para veri dersanele lecektir, Teşrinisani iptidasında her tarafta millet mekteplerinde te- drisata başlanacaktır. İstanbul da 500 dersane küşat edilmesi mükarrerdir, Her muntakad. ihtiyaç nis; tnde mektep açıla, e caktır. İlk tedrisat müfettişliği İlk tedrisat müfettişliğine ta lip zevatın imtihanları 15 teşri nisanide icra edilecektir, | Sıhhiye müsteşarı tebdil ediliyor Ankara, 13 - Sıhhiye müsteşa rı Hüsameddin Beyin değiştiril mesi tahakkukediyor, Müsteşar ğa hifzıssıhha umumi müdürü Asım Beyin tayin edileceği anla lsyor, Hüsameddin Beyin Ankara kimyahane müdürlüğüne tayini muhtemeldir, Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlerinden Dr. Saffet Bey Ml marie Binme, Yünkers Dün Golimeve üzerinden döndü Sebebi, motörüne arız olan sakatlıktır Dün hareketi mükarrer bu- lunan G. 38 Yunkers tayyaresi hareketini 6 gün tehir etmiş- İtir. Bu teehhurun sebebi tayya- renin motörüne sakatlık arız ol Tayyare dün sabah muayyen! saatte Atinaya müteveccihen | fakat motörün işlemediğini görünce Küçük Çekmece üzerinden geri döne rek Yeşilköye inmiştir. Motö- rün tamiri söylenildiğine göre kadar devam edecektir. aamafih motörün daha evvel tamir edilmesi de omuhtemel- ir. Gazi Hz. nin cevapları Reisicümhur Hz, Yünkers tay -aresi kumandanı tarafından kendilerine çekilen tazimat tel- grafına cevaben atideki telgra- £ keşide buyurmuşlardır. Yünkers G -38 işaretli en bü- yük Alman kara tayyaresinin Türkiyeyi ziyareti münasebeti le ızhar olunan hislere teşek - kür ve muvaffakiyetler temen - ni ederim. | | Reisicümhür Gazi M. Kemal | Vilâyette | Maaş işi Çalınan cüzdanların tahkikatı ilerliyor. Henüz işten elçektirilen memur yoktur Zat işleri muhasebeciliğinde çalınan cüzdanlar! hakkındaki tahkikat ilerlemektedir. Henüz işten el çektirilen me- İmur yoktur, Çalınan cüzdan sa- hipleri davet olunarak malü - matlarına müracaat edilmiştir , Tahkikat esnasında bu işe merbut olarak yetmiş seksen il İsatış salonunu yapan müteahhit | mühaberin de sahte olduğu mey dana çıkarılmıştır. Fakat bnuların sahipleri var- dır ve işin mühim noktaları da buradadır. Bu maaş sahipleri cüzdanla- rını sarrafa kırdırmışlar ve bı- rakmışlardır. Sarraflar doğru dan doğruya maaşları almakta dır. Sarraflar cüzdanları, borçları bitmeden sahiplerine verirler İise, bunlar güya borçlarmı ver- miyorlar imiş. Bundan dolayı cüzdan sahipleri namma sahte mühürler kazdırarak ve sahte il mühaberler yaptırmışlardı: Çalınan cüzdanlar ile hazine- den mühim miktarda para çık - madan mesele meydana çıkarıl mıştır, Müfettiş Nâzım Ragıp Bey tetkikatma devam etmekte dir, Defterdar ne zaman geliyor Vergi tadilâtı hakkında ma - lümatına müracat edilen Defter dar Şefik Bey perşembe günü Ankaradan gelecektir. Zahire fiatleri Bu sene kış mevsiminde zahi- re fiatlerinin yükselmiyeceği ü mit ediliyor. Her kış pahalıla - şen fasulye, nuhut, yağ gibi gı- da maddeleri bu sene hem bol hem de ucuzdur. Gelen haber- lere göre Samsun Trabzon ha - valisinde mahsul çoktur, İki haf ta evvel fasulye 30 kuruştu. Bu günlerde 27 kuruşla 20 kuruş a- rasında satışlar başlamıştır. Nuhut fiatleri de düşüktür. Karabiga malları 17 kuruşla 13 kuruş arasında satılıyor. Yağ fi atlerine gelince geçen seneye na zaran pek vcuzdur. En iyi mal- lar 130 kuruşla 120 kuruş arasın a eatılear Pahalılık Ticaret Odasının h”- Ağustosta hayatın daha ziyade ucuzladığını gösteriyor Ticaret odası tarafından A- ğustos ayma ait “Geçinme İn- deksi” dün neşredilmiştir. İndekse nazaran Ağustosta İstanbula hayat bir ay evveline nisbetle daha çok ucuzlamıştır. 1914 senesi ilk alt (o ayında ayda 100 kuruş vasati para ile geçinebilen bir aile 1930 senesi Temmuzunda 1254 kuruşla ge- çinebilirdi. Halbuki bu — nisbet Ağustosta 1243 kuruşa düşmüş tür. 1914 senesine nazaran 1930 senesindeki tereffii altın para nazarı itibara alınırsa 100 e na- zaran 135 dir, Bir evvelki aya nazaran en la tenezzül yiyecek veiçecek maddelerindedir. Vakıâ aydın- lâtına ve temizleme maddeleri fiatleri yükselmiş, giyecek eşya ve ev kirası ayni seviyeyi muha- faza etmiştir, Geçinme indeksine nazaran hayat İstanbulda bu sene bida- yetindenberi on üçte bir nisbe- tinde ucuzlamıştır. Afyon tacirlerinin raporu Afyon tacirleri ve afyon mü- rekkebatı amilleri müşterek bir İrapor hazırlamağa başlamışlar- dır. Bu rapor afyon mürekkebatı sanayiinin tahdidi takdirinde af yon istiksalâtımızda vukuâ ge- lecek zararlar zikredilmektedir. Bu rapor cumartesi günü Ti. caret odasında yapılacak büytik bir içtimada tetkik ediledekti, Zeytin yağı tacirleri bugün toplanacaklar Zeytin yağı tacirleri bugün ticaret odasında büylk bir içti- ma yapacaklardır. Bu içtimada zeytin yağı fab rikalarından peşin alınmakta o- lan muamele vergisinin kaldırıl. ması İçin bazı zeytin yağı fabri katörleri tarafından yapılan ta- lep tetkik edilecektir. Kambiyo fiatleri Dün borsada İngiliz | lirası 1030 kuruşta açılmış ve bir ara- lık 1030 kuruş on paraya kadar yükseldikten sonra ayni fiatte kapanmıştır. İ Liret 9.01, Altın 914 kuruş İtan muamele görmüştür. Düyunu muvahhade İlerde borsada düşmekte İde 97,75 kuruştan inuamele gör imüştür. Leh sanayi ve ticaret erbabı Leh ticaret ve sanayi erba- bından muhtelif gruplar yakın- da mesleki tetkikatta bulunmak üzere memleketimize | gelecek- tir, Varşova Ticaret birliği seya hat şeraiti hakkında Odadan ma lümat istemiştir. Madenciler birliği Madenciler birliği Anadoluda bulunan maden sahiplerini de birliğe aza kaydetmiştir. Bundan başka Zonguldak ma denciler cemiyeti de birliğe da- hil olmuşlardır. Madenciler birliği yakında bir istihbarat kalemi de teşkil ede- çektir. Bu kalem memleketimiz deki maden damarları hakkında İmalümat topliyacak Avrupada İ bulunan bu gibi teşekküllerle te mas edecektir. Kambiyo Borsası lsveriin 60000 fleva AS lr a sofsinap 18 o0,ari 3 capifkey “7 aş 3 deal yat pahalılığı cedveli| i Yerli mal İlktısat ve tasarruf cemiyetinin broşürü Pek kıymetli malümatı ihtiva edecek Milli tasarruf ve iktisat cemi yeti memlekette istihsal ve imal İedilen eşyaya halkın ve ha: İrağbetini celbetmek için bir bro İşür tanzimine başlamıtşır Bu broşürde milli istihsal ve ihraç maddelerimizle, mamul& İtimizin neler olduğu, nerelerde bulunduğu, nevileri ve cinsleri, İfiatleri, satış, ihraç şeraiti V. hakkında mufassal malümat ve- rilecektir. Milli tasarruf ve iktisat cemi yeti bu broşürde zikredilecek me vat hakkında Ticaret odasından malümat istemiştir İlk içtima ve kararlar Reassurans' Türk ânonim şirketi heyeti idaresi yaz tati - linden sonra ilk içtimamı İsaat on yedide Hasan Beyin ri- İyasetinde akdetmiştir. Devlet Bankasının hisse senedatına iştirak edilmesi mevzuu bahs İ olarak memnuniyetle kabul e- dildikten sonra şirketin 930 se- besi ilk altı aylık vaziyot hesa- niyet olduğu görülmüştür. Ru namade mevcut müteferrik d ğer bazı hususat hakkında lâ - zım gelen kararlar ittihaz olu - narak saat on dokuzda içtimaa nihayet verilmiştir. Yeşilköy ilk mektebi Yeni inşa dilen Yeşilköy ilk mektebinin resmi küşadı y rm sat on beş buçukta icra edi ilecektir. Nişantaşında vücuda getiri - len Beyoğlu 15 inci ilk mek - İtep te perşembe günü saat on altıda açılacaktır. İstanbul maliye teşkilât İstanbul vilâyetinde ahiren iç ra edilen kaza teşkilâtile mütena #ır olarak maliye ( teşieilâtr da yapılacaktır. Bu teşkilât etra - İdnda o Maliye vekâletinde tetkiakt yapılmaktadır. çimen Radyo sahiplerine.. İstanbul vilâyetinden: Ruhsatsız pek çok telsiz te - İlefon alıcı makinesi kullanıl - makta olduğu haber alındığın - dan telgraf idaresi namına tel siz telefon şirketinden © usulü İveçhile ruhsat alınmasın: , ve ruhsatnamesiz makine kulla - nanlar hakkında telgraf kanu- İnu veçhile takibat yapılacağı i- mı olun Şu hale kimleri g Karşı fırka âzası a İzmir, 12 — Serbes fırka teş- kilâtına dahil bazı eşhasm ma- hiyeti hükümetin nazarı dikka- tini celbetmiştir. Bunlar ara sında şüpheli olanlar pek çok- tur. Ezcümle Urla kazasında Serbes Pırka teşkilâtmı yapan baytar Zeki Bey, Çanakale bay tar müfettiş muavini iken Anza vurla teşriki mesai ve Yunanlı ların kaleye çıktığında — Türk bayrağını ayağı altında çiğne miş ve esbak İstanbul Rum pat riği Meletyosun tavsiyesile İ galde İzmire gelerek Yunanlıla rın baytar heyetine tayin edil - miş, istihlğsta Yunanlılarla fi rar etmiş bilâhare mübadil ola- İrek gelmiştir. | Fettah oğlu amavut Abdür - rahman ve biraderi Hasan umu mi harpte İngiliz binbaşıların- dan Sirmite mensup casus-şebe kesinde çalışmaktan ve milli mücadelede de çerkes Etemle birlikte Yunanlılara iltihak et mekten maznünen istihlâsta di vanı harbe verilmiş ise de umu mi aftan istifade etmişlerdir. Zeytinyağı dün: a İbiyesi bittetkik şayanı memnu tüccarlarından anıyor İ Mahkemelerde | 'Bir beraet , 1 i i İ İ İ Kimsesiz bir çocuğun hazin macerasi İMahkeme bu zavallının * İ beraetine karar verdi Ceza mahkemelerinden bi- rinde Hüseyin isminde biri, sit katle maznun olarak muhake- İme olunuyordu. Maznun on beş on altı yaşlarında, aylardanberi makas değmemiş uzun saçlı, . İbitik kılıklı bir çocuk. Taksim deki apartımanlardan birine gis rip ayakkabı aşırmakla mazmun. Reis soru — Bak, gece yarısı apartıma na girip ayakkabı çalmşsın. Bu na ne diyeceksin? | Maznun öne ar a sallan İdi. Yüycundu. Elini ağzma gö- | İtürerek bir kaç defa kesik ke- İsik öksürdü. Sonra anlattı: İ — Reis beyefendi, dedi, ben, kimsesi © olmu Ne anam yan bir biçareyim var, ne babam ne | Sabahtan akşam İyır sahibin kuruşluk sermaye ile aldığım İufak tefeği satarım. Boğazımı şöyle böyle doyuruyorum. Fakat, sadece karnım döy- ması kâfi değil... Geceleri, yan- gın yerlerinde, viranelerde ge- girmek, yaşıyan bir insan için o kadar azaplı ki reisbey Beni apartımann bodrumun da yakaladıkları gece, çok 8e- rin bir rüzgâr esiyordu... Viranelerde © donacaktım. Gece yarısı kalktım, Şöyle bir Taksime doğru yürüdüm. Önü me açık bir bahçe kapısı rastla- dı. Belki kuytu bir yer bulabi- lirim, dedim. İçeri girdim. A- partımanın altında bir bodrum vardı. Birde eski çuval buldum. Günlerdenberi rahatça gözleri- mi yummak nasip olmamıştı. Uzandım. Uyudum. Uykumun en tatlı yerinde yakaladılar. —Sen hırsızsm! dediler, Kendileri: meseleyi anlattım, fakat dinletemedim. Mahkeme heyeti bit olmadığından, o maznunun beraetine karar verdi. Teşekkür Retikamı kolaylıkla ıztırap - sız, arızasız doğurtan arkadaşım Dr. Müvellit Hadı İhsan Beye İkalbt teşekkür ve minnettarlığı * iman iblâğını muhterem gazete- İnizden rica ederim efendim. Kırklareli hastanesi dahili. ye mütehassısı Dr. Hamza bakın! j | S. C. Fırkasında daha öreceğiz? rasında bir hüviyet yoklaması yapılmalıdır ! hine hareket ve nutuklar söyle miş olduğundan istihlâsta aske ri divanı harbe İzmirde 5S. F. reisi teh- dit edilmiş imiş İzmir, 13 — Sc-hes fırkanm (if İizmir vilâyeti oc: be | rem Hayri *. zabıtaya müaca- atla meçhül bir şahsın telefon» İla kendisini tehdit ettiğini"bik İdirmiştir | Bu şahıs telefonla: “İyi koru nün sizi parça parça ederek öl düreceğiz. Bir kaç gün içinde ö “İler ksiniz. Ailenizle şimdiden © İhelâllaşınız, demiş. Telefon oto İmatik olduğundan telefon ede » İnin numarası anlaşılmamış. Za İbrta bu hususta tahkikat yapr © İyor. Her halde bir azizlik oles O gerek? | Çorap söküğü gibi.. İzmir, 13 — Serbes fırka bele diye namzetlerinden avukat Nu İ yi Fettah ve Murat Beyler nam zetlikten ve Serbes fırka idçre | heyeti azalığından istifa e 1i

Bu sayıdan diğer sayfalar: